beats by dre cheap

PRIVATNE SUDNICE

NA OVAJ ZAHTIJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO ŠTO ZNAČI DA SU SUDIJE SVJESNO PREKRŠILI ZAKON I PRAVILA POSTUPKA DA BI ZAŠTITILI POČINIOCE KRIMINALNIH RADNJI A ODGOVORNOST SUPROTNO USTAVU PREBACILI NA DRŽAVU...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom:
- Da mi dostavi kopiju objašnjenja prvostepenog suda u predmetu 80 0 P 039976 14 Gž

koje je moralo biti napisano, shodno ZOPP-u član 215, stav:
(2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi.
U žalbi sam jasno istakao citiram:
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
I potom obrazložio kako su povrijeđene odredbe parničnog postupka, (izdvajam samo dio):
"Tuženi Kovačević je dostavio neke dokumente koje pominje i prvostepeni sud, ali ne u potrebnom broju kopija, odnosno te "dokaze" ja nikada nisam dobio i ne mogu se koristiti kao argumentacija za presudu"
Čime je prekršana odredba iz člana 72, stav:
(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog.
sve vezano za član 334, stav;
(5) Podnesci sa prilozima koji se dostavljaju protivnoj stranci, predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.
Takođe su grubo oduzeta moja prava u postupku od čega posebno ističem dio vezan za PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA, jasno naveden u tužbi:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA)
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Iako sam član 48 naveo u tužbi kao jedan od pravnih osnova, prema kome je osoba LIČNO odgovorna za kršenje prava iz Ustava, ni prvostepeni ni drugostepeni sud se nijednom riječju nisu osvrnuli na ovaj ključni segment tužbe, što će naravno biti glavni argument prilikom podnošenja vanrednog pravnog lijeka...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
25/06/2014 00:16