beats by dre cheap

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

Krivična djela na dan 23.07.2009. kada je došlo do ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom šverca režimskih tajkuna koja sam opisao u tužbi imaju ulogu da sudu predoče pozadinu svega i ozbiljnost diskriminatorskih radnji, jer sve je usmjereno na zataškavanje monstruoznog kriminala koji sam razotkrio do detalja

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 050856 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

30000 KM


DOPUNA I POJAŠNJENJE TUŽBE

Obavještavam Sud da sam tuženoj RS u parnici 80 0 P 053922 13 P već ponudio dogovor citiram doslovce:
S obzirom da postoji više tužbi za utvrđenje diskriminacije, obavještavam zastupnika tužene RS, da ako prihvati odgovornost i tužbeni zahtijev iz parnice 80 0 P 043325 13 P 2, gdje je već održano pripremno ročište, pa odgođeno poslije otkrivanja ove tužbe u tom predmetu, spreman sam da povučem ovu tužbu, a i oko ostalih možemo postići dogovor.
Predmet 80 0 P 043325 13 P 2 je znatno obimniji sa obiljem dokaza ne samo za diskriminaciju nego i teška krivična djela koja se pominju i u ovoj tužbi. Ovlašteni zastupnik se mogao uvjeriti u kvalitet i snagu materijala koji sam priložio, predvidjevši unaprijed taktiku tužene RS, te sam na pripremnom ročištu dostavio dokaze koji se potpuno obesmislili njihov plan i doveli ih u bezizlazan položaj. Ova parnica mi stoga i ne znači mnogo s obzirom da prethodnom ostvarujem cilj, te ističem da ću ukoliko se bezuslovno prihvati tužbeni zahtijev iz predmeta 80 0 P 043325 13 P 2 povući i ovu tužbu o čemu bismo pismeno obavijestili Sud u svim obuhvaćenim parnicama.
U nastavku skrećem pažnju da se članovi 70 i 71 ZOPP-u, koje Sud navodi odnose na radnje tužene strane a ne na radnje suda, odnosno s obzirom da je tužba dostavljena tuženoj RS, shodno članu 69 "Tužba sa prilozima se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu" (vezano za kompletan odjeljak "6. Postojanje parnice") i član 60, stav "(1) Parnica počinje teći dostavom tužbe tuženom" konstatovano je od strane Suda da je tužba ISPRAVNA I POTPUNA, da PARNICA POSTOJI, te je na dan prijema tužbe od strane zastupnika, POČELA DA TEČE...
Stav zastupnika tužene da je tužba neuredna, neblagovremena, da je treba odbaciti i slično je šablonska taktika u svakoj tužbi, a koliko je pravno utemeljena najbolje govori činjenica da se ne pominje ništa od potrebnog iz člana 71, stav "2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog" na stranu to što uopšte nisu dostavili primjerak za drugu stranku u postupku. Dakle ako postoji nešto što je u suprotnosti sa ZOPP-u to je nepoštovanje odjela "XVI – PODNESCI" od strane tužene RS, član 334, stav "(5) Podnesci sa prilozima koji se dostavljaju protivnoj stranci, predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku".
Stoga zauzimam stav da je tužba prihvaćena, parnica teče i može se okončati dogovorom, a u suprotnom potrebno je zakazati pripremno ročište. Sud naravno može odbaciti tužbu u kom slučaju bih navedene argumente koristio prilikom narednih pravnih koraka kod viših sudskih tijela.
Sam tužbeni zahtijev jeste složeniji, jer se u stvari sastoji od 3 zahtijeva, a ako to nije bilo sasvim jasno pojašnjavam da je za mene, "glavna stvar" UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE (tačke 1), a sporedna potraživanja su novčane nadoknade i otklanjanje posljedica diskriminacije navedene pod tačkama 2 i 3. Sve tačke iz svih tužbenih zahtijeva su savršeno jasne, pa čak i klauzula o isplati nadoknade po svakom danu diskriminacije, shodno ZOO-a član "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" stav "2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog."
Sud iznosi tezu da je tužbeni zahtijev konfuzan i kontradikotoran, ne obrazlažući u čemu se ogleda kontradiktornost, pa nije isključeno čak ni to da je u pitanju preneseni stav tužene iz njenog odgovora, koji kako sam već naveo zbog nepoštovanja zakona nisam ni dobio. Nema ništa sporno ni oko provodivost tužbenog zahtijeva, jer se u tačkama 1 samo utvrđuje jasno opisana diskriminacija, tačkama 2 se traži novčana nadoknada, a pod tačkama 3 otklanjanje posljedica. Ne vidim nikakav problem da Sud naredi tuženoj dostavljanje traženih informacija, odnosno isplatu nadoknade, RS ima mogućnost da prihvati nagodbu za 3 tužbe u kom slučaju bih se odrekao sporednog potraživanja (novca) i ne bi bilo potrebe za daljim ročištima.
Osim toga iz donesenog rješenja je vidljivo da tužba nije shvaćena na pravi način, jer se obrazlaže citiram:
U tužbi je naveo da je dana 23.07.2009.g. „zločinačka organizacija“ krijumčarila robu iz Federacije BiH u firmu "Univerzal" u Bijeljini, da je prilikom ulaska kamiona u krug firme pronađena smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, zbog čega vozači kamiona istovaraju robu i bježe prije dolaska policije, uklonivši i navodne dokaze o ubistvu djevojčice. Sve navedeno je sakriveno od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini, zbog čega se tužilac obratio zahtjevima CJB Bijeljina, na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijma, radi dobijanja predmetne dokumentacije.
No iz kopija zaztijeva za pristup informacijama je vidljivo da ne tražim nikakve podatke o dokumentaciji vezano za krijumčarenje i ubistvo nego sasvim druge informacije, precizno navedene pod rednim brojevima. Očekujem da će sud provjeriti sadržaj zahtijeva i uvjeriti se u istinitost moje tvrdnje.
Što se tiče činjenica i povezanosti sa tužbenim zahtijevom, jasno je da sam prema ZOSPI, tražio određene informacije, a koje tužena odbija da dostavi, odnosno ako je poslala formalno odgovor, onda taj ne sadrži traženo nego se pišu nebuloze, koje nemaju veza sa upućenim zahtijevom. I pozivanje tužene na neblagovremenost je neutemeljeno jer sam poslednje kontakte sa službenicima tužene ostvario dan prije predaje tužbe u kojima isti odbijaju postupiti prema zakonu.
No "prijetnja" tužbom uz opomenu da ću predložiti opciju iz ZOO, prema kojoj se RS može obeštetiti od odgovornih službenika je dala rezultata, te sam dobio odgovor dana 09.09.2013. koji prilažem, iz koga se vidi da se tek tada daje neko objašnjenje za informacije tražene zahtijevima, ali se ni dalje podaci ne dostavljaju.
Napominjem da je "uklanjanje" svjedoka koji se pominje izvedeno kako bi drugi dao lažnu izjavu, te sam na taj način brutalnim pravnim nasiljem, prikrivanjima, lažima, nepoštovanjem garantovanih prava prekršajno osuđen. Traženi podaci se prikrivaju kako bi me spriječili u dokazivanju krivične odgovornosti pojedinaca prilikom tih događaja, što neće uspjeti nevezano za ovu parnicu, jer postoji predmet proslijeđen Osnovnom sudu u Zvorniku, čija je tema diskriminacija na suđenju zasnovanom na tim sakrivanjima jednog, te lažima drugog svjedoka...
Krivična djela na dan 23.07.2009. kada je došlo do ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom šverca režimskih tajkuna koja sam opisao u tužbi imaju ulogu da sudu predoče pozadinu svega i ozbiljnost diskriminatorskih radnji, jer sve je usmjereno na zataškavanje monstruoznog kriminala koji sam razotkrio do detalja.
Istina je da nisam priložio nijedan dokaz kojima bi se potkrijepile tvrdnje o djelovanju "Zločinačke organizacije" ali kako je to samo pozadina događaja i nema veze sa postavljenim tužbenim zahtijevom, te prema članu 2 ZOPP-u, stav 1 nisu relevantni za donošenje odluke, pa ih stoga nisam ni dostavljao. materijal o tome sam prilagao u drugim parnicama i krivičnim prijavama te objavio na internetu, a neke od adresa internet stranica sam naveo u tekstu tužbe. S obzirom da je postupajući sudija prva osoba koja je poslije 3 godine postavila pitanje dokaza o kriminalu, prilažem sada kopije diskova iz parnice BOLLIN - RS (80 0 P 043324 13 P 2), gdje je na pripremnom ročištu predato 70 dokaza na oko 150 strana. Na disku se nalaze skenirani unutar foldera "Dokazi".
Materijal je izuzetno obiman i nemam namjeru koristiti bilo šta od toga u ovoj parnici, no s obzirom na iskazanu opravdanu primjedbu suda da za krivična djela koje opisujem nisam dostavio dokaze, prilažem ih na uvid, a tužena RS već ima primjerak diska.
Samo video zapis unutar foldera "Digitalni dokazi" pod nazivom "Zlocin sa potpisom rezima" (oko 13 minuta) kao i istoimena web stranica pokazaće postupajućem sudiji o kakvom se kriminalu radi. Od velikog broja dokaza sa diska, u štampanom obliku prilažem fotografiju materijalnog dokaza opranog benzinom i sakrivenog "Torba", zatim 3 godine sakrivene snimke, mjesta zločina i obdukcije "Falsifikati", te "Izjave aktera sverca i ubistva" iz čega se vidi da se radi o krijumčarenju.
To je materijal koji dokazuje moju tezu o djelovanju zločinačke organizacije, ali nije relevantan za tužbu. Jedini dodatni prilog vezan za činjenični osnov tužbe je "Odgovor MUP-a 09.09.2013."
Zašto je sve što dokazuje zločin sakriveno, jasno je iz izjave glavnog republičkog tužioca g. Švraka Mahmuta, (video zapis "Politicka volja") u kome jasno kaže da:
ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE"
 
Ta rečenica nedvosmisleno znači da organizovani kriminal čine političari i tajkuni a sve pod zaštitom pravosudnih institucija, koje javno priznaju da postoje nedodirljivi koje ne smiju ni pozvati na razgovor a kamoli podići optužnicu.
Pomenuti gospodin je poslednji prije ovde postupajućeg sudije pomenuo dokaze o krivičnim djelima u predmetu gdje je bio nadležan, te sam ih dostavio 25.02.2011. Specijalnom tužilaštvu. Poslije neradnog vikenda u ponedjeljak 28.02.2011. osoba koja se predstavlja kao Predsjednik RS, (inače doveden na vlast ukazima, naredbama te tenkovima stranog protektorata) Dodik Milorad zaprijetio je ukidanjem Specijalnog tužilaštva. Sve se "razriješilo" tako što je g. Švraka imenovan na viši položaj, a g. Bajić Miodrag je odbacio predmet bez ijedne riječi o dostavljenim dokazima.
S druge strane i kad priložim dokaze o krijumčarenju, kao u parnici 80 0 P 039221 12 P ne dozvoljava mi se izvođenje dokaza, s obzirom da je sud tom prilikom odbacio svih 25 dokaza, odbio sve predložebne svjedoke i naredbu dostave krivičnih prijava iz 2010-te koje je sada je već poznato sakrila OT Bijeljina, a vrhunac svega je falsifikovanje dokumenta iz spisa KTA - 596/09 i mog tužbenog zahtijeva od strane suda. Posljedica svega su dvije tužbe protiv RS i Revizija na presudu. Vjerujem da će Vrhovni sud sačekati konačan pad trenutnog režima i onda donijeti presudu. Osim već iznesene činjenice da je narko mafija Darka Šarića oprala preko 4 miliona KM kroz Bobar banku istog vlasnika kod koga je krijumčarena roba, dodajem da je 10.04.2013. uhapšen tadašnji direktor AD Univerzal u koju su i dovezena 3 paketa "neke robe" nestala na dan ubistva. Tada je bio jedan od zaposlenih što se vidi iz izjava svjedoka datih tužiocu, a S.B. je osumnjičen da je kao član kriminalne grupe Darka Eleza još od 2005 učestvovao u izvršenju krivičnih djela, od kojih je najpoznatija pljačka oko 2 miliona KM.
Dakle nije bilo političke volje, odnosno volje Dodik Milorada da se razotkrije ubistvo jednog djeteta jer je izvršeno prilikom šverca njegovog tajkuna Bobar Gavrila, o čemu su nesporni dokazi na priloženom disku. Jedino što nije sasvim sigurno je to šta se tačno nalazilo u 3 nestala paketa, što za samo izvršenje krivičnog djela nije ni važno ali s obzirom na sve druge okolnosti može se zaključiti da je u pitanju pošiljka kokaina od Darka Šarića, preko grupe Darka Eleza.
Tako osoba koja je na čelu mafije u RS, prijeti neprestano tužilaštvima i sudovima ukidanjem, studentima, radnicima, demobilisanim borcima, medijima, nevladinim organizacijama, proglašavajući ih stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima, opisujući sam sebe kao "glavnog baju" u RS, izvršila pritisak da se zataška ubistvo jednog djeteta.
Postoji li granica u bezakonju koje bi uradili državni službenici, po naredbama jednog takvog čovjeka, čiji je zaštitni znak primitivizam i bahatost, začinjena psovkama i sve sa opštepoznatim ratnoprofiterskim i poslijeratnim tajkunskim pljačkama, teškim milijarde evra. A sada je tolika moć i bogatstvo u opasnosti pred snagom mojih dokaza, pa i ne iznenađuje što su sve državne službe privatizovane od strane trenutnog režima i angažovane kako bi ga zaštitili, spremne da urade.
Nisam ja jedini koji pominje kriminal, nego o tome govore svi, od građana, medija, nevladinih organizacija. Opozicija krivi vlast za kriminal i korupciju, što je logično, dok režim oličen u predsjedniku tužene RS odgovornost prebacuje na tužilaštva i sudove, no niko ne pominje nijedno ime. Ja naprotiv za sve što tvrdim i pišem, imam dokaze, a ovde je naveden samo manji dio dokaza od onoga što se nalazi na priloženom disku.
To su dokazi za koje je iznesena primjedba da nedostaju, a na državnim organima je da ih upotrijebe u krivičnim postupcima, te zaustave totalno bezakonje i kriminal koje demonstriraju godinama "krupne ribe", za čije procesuiranje nije do sada bilo volje.
Interpol i istražni organi okolnih zemalja pa čak i KT Sarajevo vode predmete po mojim dojavama i prijavama, no ovde je od kraja 2009-te na snazi zabrana pristupa u OT Bijeljina, koje je uz pomoć Sudske policije, CJB Bijeljina i Suda "zagubilo" krivične prijave i dokaze, te ne zna gdje se nalaze i to ne samo one nego ni spis KTA - 596/09 u kome su falsifikovani podaci sa mjesta zločina, dokazi oprani benzinom i sakrivene sve unutrašnje povrede ubijene djevojčice konstatovane obdukcijom, što se vidi na prilozima.
SVAKO NEKA SAM ODABERE DA LI ĆE RADITI PREMA ZAKONSKIM ODREDBAMA ILI PO NALOZIMA TAJKUNA, A MENI TO VIŠE NIJE NI BITNO, JER SAM USPIO DA DOSTAVIM DOVOLJNO DOKAZA U INTERPOL, EVROPSKI PARLAMENT I NEKIM OKOLNIM ZEMLJAMA, DA TO ZNAČI KRAJ TRENUTNOG REŽIMA, MOŽDA I PRIJE ZVANIČNIH IZBORA, ZAVISNO OD TOKA SUĐENJA DARKU ŠARIĆU.

PRILOZI


Odgovor MUP-a 09.09.2013.
Torba
Falsifikati
Izjave aktera sverca i ubistva
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
15/05/2014 00:02