beats by dre cheap

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

Tužena RS je praktično već priznala diskriminaciju, ali pokušava da za nju nađe opravdanje i putem ove parnice dokazuje prekršaj iz 2010-te za koji bi ovaj sud retroaktivno izrekao sankciju "ZABRANU PRISTUPA U OT BIJELJINA", što je pravno nemoguće.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

1) Predlažem sudu da se glavna rasprava u ovoj parnici, odnosno izvođenje dokaza snima tonski
2) Predlažem da se predmet ne vodi kao diskriminacija iz oblasti porodice nego pravosuđa

OBRAZLOŽENJE

Kako je sa pravne tačke relevantno jedino ono što se zabeleži u zapisniku a ne ono što se desi odnosno izgovori, jedina zaštita od eventualnog neslaganja između izgovorenog i zapisanog je audio snimanje događaja. S obzirom da je tužena RS priložila dokumente koje nemaju nikakve veze sa tužbenim zahtijevom, očigledno je da će pokušati kršenje člana 2 ZOPP-u i izvoditi dokaze u pravcu koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa tužbom. Ovaj prijedlog se formalno upućuje sudu, ali je za regularnost suđenja i tehničku opremljenost odgovornost na tuženoj. U stvarnosti na cijeloj teritoriji BIH, kako RS, tako i Federacije, izbjegavaju se snimanja kako bi se zloupotrebe prikrivale, a osim toga što je iz priloženih dokaza vidljiv plan za pokušaj manipulacije od strane tužene, uvjerio sam se da kada vjeruje da će to ostati sakriveno tužena čak i u sudskim postupcima falsifikuje dokumentaciju i same tužbene zahtijeve.
Takav primjer se desio u parnici 80 0 P 039221 12 P (Zdenko Bajo - AD Univerzal) povezanoj sa ovom utoliko što je tužena, krivične prijave iz 2010-te godine protiv radnika i pravnog lica "Univerzal" sakrila, prvo me spriječivši da dođem do podataka o njima, a onda tokom suđenja odbila da izda naredbu OT Bijeljina o tome.
Dalji događaji su pokazali da su pomenute prijave "zagubljene" ili da se nazove pravim riječima, smišljeno sakrivene, čak i u parnici 80 0 P 039221 12 P kako bi se prikrilo krijumčarenje koje je tužena RS izvršila putem poslanika svoje Skupštine, o čemu je dio dokaza priložen i u ovoj parnici.
Tužena je već pokušala obmanuti sud, dostavljenjem falsifikovanog dokumenta, (o čemu sam već skrenuo pažnju), postoje i drugi dokazi smišljenih prevara na koje nisam taktički htio skrenuti pažnju, nego ću to učiniti na glavnoj raspravi, a u tu svrhu prilažem još nekoliko dokumenata, koji dokazuju kontinuitet i nastavak diskriminacije, te nove pokušaje obmanjivanja i prikrivanja, koje razotkrivam dopisom Ustavnog suda BIH, P-124/14 od 12.03.2014.
Vezano za tačku 2 ističem da je to više zahtijev nego prijedlog jer ova tužba nema nikakve veze sa stavom N, člana 6 "Oblasti primjene" koji se odnosi na citiram "porodice, pri čemu će bračni drugovi uživati potpunu jednakost prava kao i odgovornosti u pogledu bračne zajednice, tokom trajanja bračne zajednice i njene rastave uključujući i prava i odgovornosti u pogledu podizanja djece, u skladu s odredbama porodičnog zakona".
Kako je nisam ni u krvnoj vezi a posebno ne bračnoj sa tuženom RS, nemamo ni radnu saradnju a niti ortačku, jasno je da pomenuti stav nije relavantan za spor u kome su tema otimanje prava garantovanih Ustavom i zakonima, a nijedno od tih nije iz porodičnog zakona.
Jedina tema koja to obuhvata je stav iz oblasti "f) pravosuđa i uprave uključujući aktivnosti policije i drugih službenika za sprovođenje zakona, službenika pogranične kontrole, vojno i zatvorsko osoblje. Konkretno, sva lica će da budu jednaka pred sudovima i tribunalima".
Tužena RS je praktično već priznala diskriminaciju, ali pokušava da za nju nađe opravdanje i putem ove parnice dokazuje prekršaj iz 2010-te za koji bi ovaj sud retroaktivno izrekao sankciju "ZABRANU PRISTUPA U OT BIJELJINA", što je pravno nemoguće. Kako nije prihvatila najjednostavniju opciju da preuzme odgovornost sa 0 KM obeštećenja jer ne želi da građani ostvaruju garantovana prava, nego nastoji zadržati nezakonito uspostavljeni koruptivni i kriminalizovani sistem terora nad narodom, tužena RS će doživjeti bolniju opciju, a to je da pred sudom budu dokazane ne samo njene inkvizotorske metode, nego i motivi za primjenu, a to je pokušaj prikrivanja najmonstruoznijih krivičnih djela u koje je umješana direktno putem svojih tužilaca, inspektora, poslanika... a i indirektno saučestvovanjem u prikrivanju zločina organizovanog kriminala.
Dovoljno je samo reći da je S.B. tadašnji direktor AD Univerzal, koga je štitila tužena RS, 10.04.2013. uhapšen kao član kriminalne grupe odgovorne za krivična djela još od 2005-te, a da je 25.02.2012. u Bobar banci istog vlasnika, čiji je tužena suvlasnik, otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije.
I SVE PO ZAKONU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
09/05/2014 00:04