beats by dre cheap

NIJE BILO NAMJERNO

Nesavjestan rad u službi član 224 KZBIH
(1) Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine koja svjesnim kršenjem zakona, drugih propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očigledno nesavjesno postupi u vršenju dužnosti, pa usljed toga nastupi teža povreda prava drugog ili imovinska šteta koja prelazi iznos od 1.000 KM, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta koja prelazi iznos od 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
DA LI JE NEKO ČIJA JE DUŽNOST, (POSAO KOJI OBAVLJA) PAŽLJIVO ČITATI PRITUŽBE GRAĐANA, SVJESTAN DA KRŠI ZAKON, PROPUŠTA DUŽNOST NADZORA, AKO TO NE ČINI ???
KADA NI IME PODNOSIOCA NIJE UOČENO, MOŽETE SAMO ZAMISLITI KAKO SE TO PROFESIONALNO OBRAĐUJU DOJAVE GRAĐANA...


U ovom tekstu će biti prezentovana odluka Tužilaštva BIH po mojoj krivičnoj prijavi za "Nesavjestan rad u službi" protiv UDT-a, jer kako sam tvrdio uopšte nisu pročitali pritužbu, pa tako nisu ni mogli raditi savjesno i profesionalno.
Svoju tvrdnju dokazivao sam činjenicom da ta pritužba uopšte nije evidentirana na moje ime nego na ime osobe čiji sam dokument koristio kao jedan od dokaza, te je i odluka poslata toj osobi, a ne meni.
Kompletan tekst te pritužbe sa mojim imenom na kraju je na web stranici:
OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUZILASTVA
Iz teksta je vidljivo da sam stavio primjedbu zbog toga što je moja krivična prijava spojena u obradu sa prijavom druge osobe iako nemaju nikakvih dodirnih tačaka, ni oko aktera, niti vezano za događaje i vrijeme izvršenja, a kao dokaz sam priložio štampane stranice obje prijave. UDT na to reaguje tako što protokoliše i obavještava pogrešnu osobu, (čiji sam dokument priložio kao dokaz) zato što je njeno ime bilo na poslednjem prilogu, te su ne čitajući ništa samo evidentirali to ime misleći da se radi o podnosiocu.
Shvativši to podneo sam krivičnu prijavu protiv UDT-a zbog nesavjesnog rada, a koja se može pročitati na stranici:
PRIJAVA PROTIV UDT-A
Naravno da nisam ni očekivao da će bilo koji tužilac potvrditi krivično djelo onih koji su iznad njih i kontrolišu njihov rad, jer bi završio kao Dijana Milić, no zanimljivo je na koji su način pokušali opravdati "grešku"
U nastavku je prvo odluka postupajućeg tužioca a potom i odgovor na moju pritužbu, u kojima se tvrdi da "nije postojala namjera da mi se svjesno nanese šteta" a sve se "objašnjava" nekom analizom priloga i imenima u tim prilozima.
Sitnicu tipa, čije se ime nalazi na samoj pritužbi nisu ni pomenuli...
Podsjećam da je suština krivičnog djela "Nesavjestan rad u službi" upravo nemar i nepažnja, a ne svjesna i planirana radnja, jer bi u protivnom to bila "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja".
Ovde se dakle prešlo preko svega jer je počinilac rekao da NIJE NAMJERNO I SVJESNO uradio ništa kako bi mi nanio štetu, čime bi se mogli poslužiti advokati braneći klijente, čak i za ubistva iz nehata, uključujući i gaženje pješaka na pješačkom prelazu: "MOJ KLIJENT TO NIJE UČINIO SA NAMJEROM" !!!???
Mogla bi se praviti mnoga poređenja, od toga da bi ovakvim radom sud umjesto krivca, mogao kazniti svjedoka zato što se njegovo ime nalazi na poslednjem prilogu ili bi kada tužim državu za diskriminaciju i priložim dokument sudske policije kao dokaz, u parnici bio evidentiran kao tužilac taj policajac koji je potpisao zabilješku.
No ne moraju sve situacije biti ovako komične. Kada bi se ovako nešto desilo u bolnici, te umjesto obolelog pacijenta kome treba odstaniti bubreg, (greškom usljed zamjene kartona) bio uspavan i operisan neko ko je došao na redovne preglede ili da dobrovoljno da krv, onda to više ne izgleda naivno.
U slučaju "greške" UDT-a sve je još mnogo gore, jer zbog njihovog nerada i zaštite koju pružaju tužiocima, oni nastavljaju da prikrivaju pljačke i ubistva, vrše krivična djela, kad im padne na pamet ili im naredi vrhovni mafijaški bos.

NIJE BILO NAMJERNO


Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Broj: T20 0 K TA 00002673 11
Sarajevo, 26. 03.20I3. godine
ZDENKO BAJO
BIJELJINA
Ul. Majke Jevrosime br. 20
Nakon razmatranja Vašeg akta, a nazvan krivična prijava protiv više lica, koju je Okružno tužilaštvo u Bijeljini pod brojem KTA - 34/11 od 17.01.2011. godine dostavilo Tužilašivu BiH, a iz kojeg proizilazi da se krivična prijava odnosi i na Glavnog disciplinskog tužioca Visokog tužilačkog i sudskog savjeta BiH, čime da je Ured glavnog disciplinskog tužioca počinio krivično djelo Nesavjestan rad u Službi iz čl. 224 stav 1 KZ BiH, te nakon uvida a krivičnu prijavu i kompletan spis primjenom Odredbi čl. 216 St. 3 ZKP-a BIH, sam donio Naredbu da se istraga neće provoditi iz razloga jer iz prijave i pratećih spisa je očigledno da djelo nije krivično djelo.
Uvidom u krivičnu prijavu protiv više lica, a koja je ustupljena od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini, navodno jer Okružno tužilaštvo a Bijeljini nema nadležnost za postupanje po navedenoj prijavi ista je dostavljena Tužilaštvu BiH na dalje postupanje.
Uvidom u Vašu krivičnu prijava. opisujete i ranije i određene nepravilnosti u pogledu postupanja Ureda disciplinskog tužioca te postojanja osnova sumnje. da je počinio krivično djeio Nesavjestan rad u Službi iz čl. 224 stav 1 KZ BiH.
Nakon razmatranja krivične prijave i priloga uz istu, te izvještaja disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, sam zaključio i odlučio, a primjenom odredbi či. 216 st, 3 ZKP-a BiH, neće provoditi istraga u konkretnom slučaju a zbog krivičnog djeia Nesavjesan rad u Službi iz čl. 224 stav 1 KZ BiH jer u dosadašnjem postupanju glavni disciplinski tužilac, a po Vašim ranijim pritužbama je u cjelosti postupao u skladu sa Zakonom, a da prilikom postupanja od strane istog nije bilo svjesnog kršenja Zakona drugih propisa ili općeg akta, odnosno da nije bilo kao i da nije postojao propust dužnosti nadzora, odnosno očigledno nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti nadzora i da time kod Vas nije nastupila teža povreda prava ili imovinska šteta, pa shodno tome, a primjenom odredbi čl. 216 st. 3 ZKP-a BIH sam i odlučio da se istraga u konkretnom slučaju neće provoditi iz naprijed navedenih razloga.
Tužilac : Halilčević Kasim

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Broj: AP-26/13
Sarajevo, 17.04.2013. godine
ZDENKO BAJO
BIJELJINA
Ul. Majke Jevrosime br. 20
PREDMET: Odgovor po pritužbi na odluku tužioca u predmetu Tužilaštva BiH, broj: T20 0 KTA 00002673 11 od 26.03.2013. godine
Postupajući po Vašoj pritužbi od 03.04.2013. godine, obavještavamo Vas da je Ured Glavnog tužioca odbio Vaš prigovor kao neosnovan.
Iz odluke o odbijanju pritužbe navodimo vam dijelove obrazloženja:
„Ured glavnog tužioca je izvršio uvid u predmet Tužilaštva BiH, broj: T20 0 KTA 000026 73 11, te ustanovio da je postupajući tužilac pravilno ocijenio da iz prijave i pratećih spisa je očigledno da djelo nije krivično djelo.
Naime, Okružno tužilaštvo u Bijeljini je dostavilo spis, broj: KTA-34/11 od 17.01.2011. godine sa krivičnom prijavom protiv više lica sa faksimilom Bajo Zdenka uz koji je dostavljena fotokopija pismena Bajo Zdenka koje je dostavljeno Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Uvidom u pomenutu krivičnu prijavu protiv više lica, vidljivo je da je ista ustupljena jer Okružno tužilaštvo Bijeljina nema nadležnost za postupanje po zaprimljenoj krivičnoj prijavi. Također je vidljivo da podnosilac prijave opisuje navodno ranije i određene nepravilnosti u pogledu postupanja Ureda disciplinskog tužioca, te postojanja osnova sumnje da je isti počinio krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 224 KZ BiH.
Postupajući po ovom predmetu Tužilaštvo BiH je tražilo od Visokog tužilačkog i sudskog vijeća, obzirom na sadržaj podneska, izjašnjenje, Glavni disciplinski tužilac pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću je u svom aktu broj: UDT: 9183/10 od 21.04.2011. godine, a povodom akta Tužilaštva za izjašnjenje, u vezi sa postupanjem po pritužbama, podnosioca Zdenka Baje i Cvijete Baje protokolisane u Registru pritužbi pod brojem: UDT: 9383/10 i UDT: 8547/10, se izjasnio kako slijedi:
- Ured disciplinskog tužioca je dana, 22.11.2010. godine zaprimio pritužbu sa prilozima, a na prilogu broj: 1, koji je označen kao obavijest o nezakonitom radu Tužilaštva, gdje je navedeno ime Zdenko Baje, a na obavijesti Okružnog tužilaštva u Doboju, koji je nosio oznaku prilog broj: 1, kao podnosioci krivične prijave Zdenko Bajo i Cvijeta Bajo.
- Na prilogu broj 2. Koji je označen kao krivična prijava protiv organizovane kriminalne grupe navedeno je ime Zdenka Baje. - Na prilogu broj: 3 koji je označen kao krivična prijava protiv Debeljevic Milorada navedeno ime Cvijeta Bajo.
Prilikom razmatranja dostavljenih priloga utvrđeno je da se prilog br. 2 odnosi na ranije protokolisanu pritužbu, pod brojem UDT:8324/10 podnosioca Bajo Zdenka, gaje je donesena odluka o odbačaju pritužbe, jer se ista odnosila na donesenu odluku Okružnog tužilaštva Bijeljina.
U prilozima broj: 1 i 3, je konstatovano da se ne radi o navodima koji se odnose na ranije dostavljene pritužbe protokolisane u registru pritužbi a ista je protokolisana pod brojem: UDT:9183/10 jer se radi o istoj adresi, i licima koja su u najbližem srodstvu Cvijeta Bajo i Zdenko Bajo majka i sin, s tim da je na odluci UDT-a o pritužbi navedeno samo Cvijeta Bajo iz Bijeljine ul. Majke Jevrosime br. 20.
Uvidom u Potvrdu o prijemu pritužbe kako je konstatovano od strane ureda disciplinskog tužioca obaviješten je podnosilac pritužbe o datumu prijema iste i broju predmeta pod kojim je ista protokolisana u Registru pritužbi, a koja predstavlja akt Ureda disciplinskog tužioca kojom se vrši provjera da li je lice označeno u pritužbi i stvarni podnosilac iste. Također, uvidom u dostavijeni akt Ureda disciplinskog tužioca je konstatovano, nakon što je isti Ured razmotrio sve pritužbe, donesena je odluka o odbačaju pritužbi, obzirom da je tokom postupka utvrđeno da nije počinjen bilo kakav disciplinski prekršaj. Osim toga, u navedenom izvještaju od strane Ureda disciplinksog tužioca je konstatovano da je isti razmatrao pritužbe UDT 8342/10 koju je podnio Zdenko Bajo i UDT 8323/10, koju je u ime porodice Bajo podnio advokat Dušan Tomić, iste su odbačene kao neosnovane, a o čemu su i obaviješteni podnosioci pritužbi.
Što se tiče pritužbe koja upućena Uredu disciplinskog tužioca broj: UDT 8547/10 a koja se odnosi na rad Okružnog tužilaštva u Bijeliini, obzirom da su navedeni u predmetu i nakon ulaganja pritužbi uložene dopune i druga dokumentacija, koju je uložio Zdenko Bajo, a da je uložena i dokumentacija i po istom osnovu od strane Krunoslava Baje, tako da će svi dokumenti koji se odnose na postupanje u slučaju porodice Bajo, biti razmatrani.
Što se tiče, navoda u prijavi, a koja se odnosi na Nesavjestan rad u službi od strane odgovornog lica pri Uredu disciplinskog tužioca koji se nalazi u sastavu Visokog sudačkog i tužilačkog vijeća BiH, a imajući sve naprijed navedeno u vidu, postupajući tužilac zaključio je da u konkretnom slučaju službena osoba - disciplinski tužilac pri navedenom Uredu, ni u jednom slučaju, nije svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa ili eventualnim propuštanjem dužnosti nadzora, očigledno nesavjesno postupao u vršenju dužnosti, i da je eventualno usljed toga kod drugoga nastupila teža povreda prava drugoga, već naprotiv, a što je vidljivo iz prikupljenih dokaza, kao i samog toka, postupanja po navedenim pritužbama, Ured glavnog disciplinskog tužioca u cjelosti se pridržavao zakonskih propisa, a po navedenim pritužbama je odlučivao u skladu sa zakonom, a o čemu je su blagovremeno obaviješteni i podnosioci istih.
I nakon ponovnog razmatranja spisa, zaključeno je, na osnovu stanja u spisu da je postupajući tužilac donio ispravnu tužilačku odluku iz razloga što iz prijave i pratećih spisa je očigledno da djelo nije krivično dielo.
S poštovanjem
Glavni tužilac : Goran Salihović

ORIGINALNI DOKUMENT UPUĆEN VSITV-U SA JASNIM SADRŽAJEM I POTPISOM POŠILJAOCA:
JEDAN OD PRILOGA KOJI JE DOSTAVLJEN KAO DOKAZ VIJEĆU JE KRIVIČNA PRIJAVA POKOJNE BABE IVONE BAJO. VIDJEVŠI NJENO IME NA KRAJU, (TO JE BIO POSLEDNJI PRILOG, ODNOSNO ZADNJA STRANA) "ODGOVORNI I PEDANTNI" SLUŽBENICI U UDT-U SU POMISLILI DA JE ONA TO I DOSTAVILA, TE JE EVIDENTIRALI KAO PODNOSIOCA, A NA KRAJU NA NJENO IME POSLALI I ODLUKU, ŠTO JE MOGUĆE SAMO AKO NISU PROČITALI NIJEDNO SLOVO SAMOG OBAVJEŠTENJA U KOME SE SVE TO DETALJNO OBJAŠNJAVA:

UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
07/11/2013 00:17