beats by dre cheap

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

Da li je sudija Marković od ranije pripadnik zločinačke organitacije ili je iskoristila priliku da se "nađe na usluzi" materijalno dobro obezbijeđenom vlasniku tuženog AD Univerzal, objasniće tužiocu, onog dana kada na taj položaj dođu časni i profesionalni ljudi, za šta je neophodno svrgavanje trenutnog mafijaškog režima.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV JELENE MARKOVIĆ

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

OBRAZLOŽENJE

U prilogu ove prijave nalazi se dokument sa skeniranim djelovima presude iz kojih se vidi dio radnji koji dokazuju izvršenje krivičnih djela. Kompletna presuda i drugi dokumenti na koje ću ukazati, nalaze se u spisu 80 0 P 039221 12 P Osnovnog suda u Bijeljini.
Sudija Marković je smišljeno zloupotrijebila odgovoran položaj na kome se nalazi i bukvalno falsifikovala navode iz tužbenog zahtijeva u svom "obrazloženju" presude. To je vidljivo iz opisa tužbenih zahtijeva koji se odbijaju, (pravougaonik broj 1) u kome se pravilno navodi da su tri konkretne radnje tuženog imale za posljedicu povredu ugleda i časti, te duševni bol. Radi se o uklanjanju materijalnog dokaza ubistva sa lica mjesta, pomoć u bjekstvu krijumčarima i njihovo prikrivanje, te davanju lažne izjave istražiteljima.
Sve je to sudija Marković tačno navela, a onda u pasusima označenim brojevima 3 i 4 iznosi lažne stavove, sasvim različite od onih iz zahtjeva. Prvo se, (tu se vidi saradnja sa tuženim) brani njihova besmislena tvrdnja da niko od radnika nije odgovoran za smrt Ivone Bajo, a potom unosi nova besmislica, da nisam aktivno legitimisan da tražim nadoknadu štete zbog smrti djevojčice, što doslovno prenosim:
"S pravom tuženi ukazuje u odgovoru na tužbu i na raspravi da nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo, kao i da odredbama ZOO-a nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje tužilac potražuje navedenim tužbenim zahtjevima. Osim toga, tužilac kao ujak, nije aktivno legitimisan da traži vidove naknade štete zbog smrti malodobne Ivone Bajo, a na to su ovlašteni samo njeni roditelji, prema odredbama člana 201. stav 1. ZOO-a."
Iako uopšte nisam pominjao odgovornost za smrt Ivone Bajo, niti u tužbenom zahtijevu ni u opisu činjenica, sud ne samo da to prepravlja terminom "nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo" nego falsifikuje i osnov za nadoknadu štete navodeći da "tužilac kao ujak, nije aktivno legitimisan da traži vidove naknade štete zbog smrti malodobne Ivone Bajo" !!!???
Iako sam više puta ukazivao na to i podnescima i usmeno sudija je uporno podržavala odgovor tuženog i išla izvan tužbenog zahtjeva, čime je prekršila član 2 ZOPP-u. Tako je tuženi na moje navode mogao uzvratiti da nije odgovoran za krijumčarenje ili pranje novca preko Bobar banke ili za ubistvo Cezara, (što podjednako nema veze sa tužbenim zahtjevom, kao ni ono što je sudija iskonstruisala) na sve to bi bilo nemoguće bez aktivne pomoći g-đe Marković !
Pravougaonikom broj 2 obeležen je pasus u kome se falsifikuje tužilačka odluka iz spisa KTA br. 596/09 te tvrdi "da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud"
Ističem da u "Obavjesti" OT Bijeljina od 04.01.2010. nema pomena o tome da je "žica pokidala krvni sud" a u razgovoru sa vještakom trasologom koji je angažovan od strane tužilaštva sam saznao da on, ni o jednoj unutrašnjoj povredi citiram "NEMA POJMA" dakle obmanut je od strane tužioca, a audio snimak tog razgovora, kao i snimak razgovora sa portirom u kome priznaje da je uklonio torbu sa lica mjesta sam dostavio na disku uz tužbu, što je sud odbio, kao i sve ostalo što je priloženo ili predloženo sa moje strane...
 
Pomenuti dokument prilažem uz ovu prijavu, te se iz njega jasno vidi da je neko falsifikovao činjenice. Ili sudija Marković ili tužilaštvo u međuvremenu. Da se radi o međi između dvije parcele, (pa ide lijevom ili desnom stranom potoka) bilo bi skandalozno, a ovde se podmeće da je žica probila krvni sud, a to ne piše niti u jednom vještačenju niti u obavjesti tužioca. U tome i jeste monstruoznost ovog prikrivanja ubistva što nečasne i korumpirane osobe podmeću lažne podatke i izvlače zaključke kakvi im odgovaraju da bi prikrili počinioce krivičnih djela.
Tokom parnice sudija Marković je odbacila sve dokaze koje sam dostavio i odbila sve predložene svjedoke, a sam toga prekršila je i odredbu iz člana 134 ZOPP-u koja je obavezujuća, da naredi dostavu dokumentacije o mojim krivičnim prijavama na kojima se i temelji tužbeni zahtjev. Sve to kako bi me spriječila da uopšte izvodim dokaze tužbe, kako je predviđeno stavom 2, člana 99. Iz zapisnika sa glavne rasprave se vidi da mi to nije omogućeno, a sve sa ciljem da pomogne tuženom i to ne samo u parnici nego i prikrivanju krijumčarenja i ubistva, za koje sam dostavio neoborive dokaze.
Da li je sudija Marković od ranije pripadnik zločinačke organitacije ili je iskoristila priliku da se "nađe na usluzi" materijalno dobro obezbijeđenom vlasniku tuženog AD Univerzal, objasniće tužiocu, onog dana kada na taj položaj dođu časni i profesionalni ljudi, za šta je neophodno svrgavanje trenutnog mafijaškog režima.
Stoga sada i neću da gubim vrijeme na opširnije pisanje, dok su u tužilaštvu kriminalci koji su i odgovorni za prikrivanje monstruoznog zločina, nego ću detalje saopštiti usmeno novim tužiocima, pošto trenutni pripadnici zločinačke organizacije budu suspendovani, pohapšeni i optuženi, shodno stavu 2 člana 87 ZOVSITV-u
.

PRILOZI

Presuda
Obavijest

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
27/08/2013 01:11