beats by dre cheap

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

Pretres održan 03.12.2012. bio je pripremljen i montiran u stilu srednjovjekovne inkvizicije sa obiljem laži prije svega svjedoka Čavić Zorana, a ovom prilikom ističem samo ključne laži:

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

 

PO PREDMETU : 80 1 Pr 007070 12 Pr od 03.12.2012.

Na osnovu člana 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stavovi:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;
b) ako se dokaže da je do odluke došlo usljed krivičnog djela sudije ili drugog službenog lica koje je učestvovalo u postupku;
d) kad se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku!
Stav e) ovog člana je takođe relevantan, jer je došlo do grubog kršenja ustava i zakona, no time se neću baviti zbog neusklađenosti termina! Naime rok za podnošenje ovog zahtijeva je 6 mjeseci, dok Ustavni sud, barata sa terminima od oko 2 godine. Kako je očito da nema mogućnosti da se do stava Ustavnog suda dođe na vrijeme, pozvaću se na preostale mogućnosti, a opcije navedene u stavu e) ću koristiti, ako ovaj zahtijev ne donese rezultate!
Shodno članu 75, stav 2 ZOP-a već sam naveo, koji je osnov za podnošenje zahtijeva, a dokaz o tome je u prilogu!
Pretres održan 03.12.2012. bio je pripremljen i montiran u stilu srednjovjekovne inkvizicije sa obiljem laži prije svega svjedoka Čavić Zorana, a ovom prilikom ističem samo ključne laži:
Prema izjavi pomenutog svjedoka prilikom odgovaranja na pitanja u zapisniku je zabeleženo na strani 5:
"postoji naredba od njegovih pretpostavljenih da se okrivljenom dozvoli pristup tužilaštvu uz prethodno kontaktiranje, koje se obavlja putem rukovodnog radnika sudske policije"
To je naravno gnusna laž, jer sudska policija ima naredbu da mi po svaku cijenu spriječi pristup u OT Bijeljina i onemogući ostvarenje bilo kog zakonom garantovanog prava sa ciljem da se prikrije odgovornost Kovačević Novaka i drugih kriminalaca u sabotiranje istrage ubistva o čemu imam neoborive dokaze.
Zabilješka 1173-11 od 19.07.2011. je jedan od 27 dokumenata koje sam dobio naredbom komande sudske policije Banjaluka, a dokazuje da je svjedok Čavić Zoran lagao. Zabilješku je sačinio policajac Jelačić Srebrenko, a podvukao sam dio u kome čak na dva mjesta, (zbog čega sam je i odabrao kao dokaz) jasno piše da mi je pristup u OT Bijeljina ZABRANJEN...
U još nekoliko od pomenutih 27 dokumenata se pominje postojanje takve naredbe te mnogi važni detalji koji dokazuju krivična djela pripadnika OT Bijeljina, komande sudske policije i sudije Đurić Dragoljuba, kao recimo Zabilješka 1420-10 u kojoj su policajci zabeležili da zahtjev majke ubijene djevojčice da telefonom kontaktira aerodrom, kuću ili advokata, citiram "NIJE NJEGOVA STVAR", no to će biti priloženo uz krivične prijave koje podnosim protiv svih aktera u ovom terorističkom postupanju takozvanih državnih službenika, a sve će biti proslijeđeno i istražnim organima izvan zemlje koje redovno obavještavam o bezakonju mafijaškog režima u prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pranju novca narko mafije, te objavljeno na internetu sa dokazima i imenima svih aktera kriminala.
Osim te centralne laži, svjedok Čavić je gnusno lagao i tvrdeći da sam bilo šta vikao. S obzirom da mi nijedan od dokaza nije predočen prije pretresa, te ga nisam mogao koristiti prilikom ispitivanja, tek poslije toga sam ostvario uvid i naravno dobio među pomenutih 27 i Zabilješku 1292-12 od konkretnog dana.
U tom dokumentu sačinjenom i potpisanom, od strane upravo svjedoka Čavića i Mićić Zorana nigdje se ne pominje vika. Navodno sam tada vikao kao ludak, što oni samo par minuta kasnije ne pominju u tekstu zabilješke, niti podnosilac u zahtijevu za pokretanje prekršajnog postupka. Tek na pretresu Turuntaš Sretanka potencira viku.
S obzirom da nije bila na licu mjesta, nema vike u zabilješci, niti u tekstu zahtijeva, sasvim je jasno da se uz međuvremenu uticalo na svjedoke da lažu na suđenju...
MUP je smišljeno prekršio prava iz zakona i iako me je nazakonito zadržao u pritvoru, izbjegava se izvođenje pred sud u zakonom propisanom roku od 12 sati, upravo zbog toga da se montira optužnica i pripreme svjedoci za laži.
Takođe je na samom pretresu došlo do neviđenog bezakonja jer se nije pojavio ključni svjedok optužbe Zoran Mićić. koji je i izdao naredbu, te mi je na taj način oduzeto pravo iz člana 6 ZOP-a.
e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete
Tek na moje pitanje i insistiranje o tome gđa Turuntaš Sretanka je uvrijeđeno odgovorila da ona ne zna kakvi su privatni poslovi svjedoka ???
Napominjem da je Zoran Mićić ranije u drugom pretresu izjavio da citiram: ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP !
Znajući to scenaristi ovog montiranog procesa bez objašnjenja izostavljaju tog svjedoka kako ne bi morao davati različitu izjavu, navodeći Čavića da lažno svjedoči. Na zahtijev MUP-u da mi dostavi dokument u kome se objašnjava izostanak tog glavnog svjedoka, komandir Marić Nenad se bukvalno izruguje i umjesto toga što sam tražio, objašnjava odluku suda.
I na kraju ističem i krivična djela sudija Đurić Dragoljuba i Zorić Milene, koji su prekršili zakon i oduzeli ustavom garantovano pravo iz člana 32 Ustava RS:
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.
te iako sam jasno naveo njihovu obavezu iz ZOS-a član 5, nisu se nijednom rječju osvrnuli na to.
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
Dakle da rezimiram u čemu je relavantnost dokumenta koji prilažem.
Članom 24 ZOJRIM propisano je da naredba ovlaštenog službenog lica mora biti ZAKONITA, a lažnom izjavom svjedok Čavić usmenu fašističku naredbu koji izvršava sudska policija lažno predstavlja sudu kao zakonitu, tvrdeći da imaju naredbu da mi dozvole pristup uz navodno prethodno kontaktiranje. Istina je da imaju naredbu da me po svaku cijenu spriječe što se vidi iz dokumenta koji prilažem. A da se tim postupkom vrši diskriminacija i krši više garantovanih prava jasno je svakom pravniku.
Ja sam pokrenuo više pravnih koraka za dokazivanje i sankcionisanje tog bezakonja među kojima i više tužbi za utvrđenje diskriminacije, gdje ću pozvati sve aktere za svjedoke uključujući i sudije, ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost bez pretresa, a od ovog suda očekujem da me prema stavu 5 člana 75 ZOP-a, oslobodi odgovornosti ili zakaže novi pretres na koji će uz priloženi dokument kao novi dokaz biti pozvan i svjedok Mićić Zoran.
Sud treba jasno da istakne u svom rješenju po ovom zahtijevu:
1) Da li je zakonita naredba da se svim srodnicima zabrani na neograničeno dug period, pristup u OT Bijeljina.
2) Da li građani imaju pravo iznositi javno mišljenje o radu državnih organa, (napisano je bilo ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA, uz fotografiju materijalnog dokaza ubistva, koju niko od aktera pa ni sud nije smio niti da pomene, jer dokazuje kriminal pripadnika OT Bijeljina) i da za to ne budu kažnjavani.

Svako izbjegavanje odgovora na ova pitanja, bilo kog sudije je kršenje zakona i pomoć ubicama Ivone Bajo, što već čine pojedini pripadnici organizovanog kriminala iz OT Bijeljina, sudske policije MUP-a i suda...

PRILOG

ZABILJEŠKA 1173-11

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
02/04/2013 21:19