beats by dre cheap

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

Tužena RS je pokušala predstaviti naredbu sudske policije zakonitom, prikrivajući da je zasnovana na trogodišnjoj fašističkoj neustavnoj naredbi, usmjerenoj na to da se prikriju zločini.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo!
Diskriminacija je za rezultat imala više posledica a uskraćivanje ili bolje rečeno otimanje ustavom i zakonom garantovana prava, izvršeno je sa ciljem da se prikriju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo i sabotiranje istrage!
U ovoj tužbi će biti navedeni samo događaji od 03.12.2012. kada mi je suđeno za navodne prekršaje i 10.12.2012 godine, kada je donesena presuda, shodno zakonu i od suda se očekuje da utvrdi diskriminaciju tada počinjenu, za koji će biti predočeni dokazi i predloženi svjedoci. Podaci koji se odnose na ranija dešavanja nisu predmet tužbenog zahtijeva, a pominju se zbog kontinuiteta i cjelovitijeg sagledavanja težine diskriminacije.
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, tokom pretresa po predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, održanog 03.12.2012. povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Dana 03.12.2012. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, a vezano za ZOP član 6 stav e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete, prikrivanjem i izostavljanjem ključnog svjedoka Mićić Zorana!
2) Dana 03.12.2012. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, izvođenjem svjedoka Zorana Čavića sa naredbom da lažno svjedoči!
3) Dana 03.12.2012. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, time što mu nije obezbijedila uvid u dokazni materijal prije pretresa!
(II) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, donesenim Rješenjem dana 10.12.2012. povrijedila prava tužioca Zdenka Baje iz člana 48 Ustava RS, da se prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti, te da se obezbjeđuje sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom, kao i nepoštovanjem člana 5 Zakona o sudovima i nezakonito oduzela:
4) Dana 10.12.2012. pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo" kaznivši ga za napisano mišljenje da je rad OT Bijeljina povezan sa interesima mafije.
5) Dana 10.12.2012. pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo" kaznivši ga za "povišenim tonom" izgovoreno mišljenje da su predsjednik RS, glavni tužilac OT Bijeljina i poslanik Skupštine RS kriminalci.
6) Dana 10.12.2012. pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
7) Dana 10.12.2012. pravo garantovano članom 23 Ustava RS, da traži i dobije sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
8) Dana 10.12.2012. pravo garantovano ZOKP-u da ima pravo prijavljivanja krivičnog djela.
9) Dana 10.12.2012. pravo garantovano KZ-om iz člana "Nužna odbrana".
10) Dana 10.12.2012. pravo garantovano KZ-om iz člana "Krajnja nužda".
11) Dana 10.12.2012. pravo garantovano ZOP-a iz članova 8 "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" i 49 "Dokaz" stav 2.
12) Dana 10.12.2012. pravo koje garantuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 19 da "Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
(III) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Na osnovu članova 131-136 ZOPP-u predlažem da Sud po službenoj dužnosti, pribavi spis 80 1 Pr 007070 12 Pr, odnosno shodno zakonu na tuženoj će biti teret dokazivanja, ukoliko se odluči za sudsko utvrđivanje, a ja ću shodno zakonu iznijeti činjenice i dokaze koji daju osnovanu sumnju da je diskriminacija izvršena. Osim spisa takođe predlažem da se kao svjedoci, (učesnici u događaju) pozovu sudski policajci Mićić Zoran, (Račanska 87, Bijeljina) te Čavić Zoran (Novo Naselje Janja, Bijeljina).
Svjedočili bi o svojim saznanjma o tretmanu prema meni, lažnoj izjavi Čavića i razlozima za nedolazak na pretres Mićića. Prije svega na znanje sudu skrećem pažnju na razloge nezakonitih postupaka državnih organa. Još od početka 2010-te imam neoborive dokaze o krijumčarenju u firmu "Univerzal" Gavrila Bobara, poslanika u Skupštini, kada je ubijena djevojčica Ivona Bajo. Krivična djela, učesnike, dokaze i druge odgovorne pokušali su da prikriju saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina, a saznavši da imam te dokaze suprotno garantovanim pravima zabranjuju iz ureda glavnog tužioca, pristup svim srodnicima ubijene djevojčice u OT Bijeljina. 28.02.2011. predsjednik RS prijeti javno ukidanjem Specijalnog tužilaštva, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze, a 25.02.2012. u Bobar banci istog vlasnike kod koga je švercovana roba, evidentirane su transakcije narko mafije za pranje novca od preko 4 miliona KM.
To što sam na pitanja policajaca da objasnim o čemu se radi izneo ovaj opis Sud je tretirao kao "uvredu" i osudio me jer sam "povišenim tonom" rekao da su navedeni državni organi u sprezi sa mafijom, odnosno kriminalci.
Time je sud oduzeo garantovano pravo iz člana 32 Ustava RS, što se vidi u tekstu priložene presude..
Zahtijev za pokretanje postupka, koji takođe prilažem sadrži opis "prekršaja" citiram: NOŠENJE TRANSPARENATA UVREDLJIVOG SADRŽAJA I NEPOSTUPANJEM PO ZAKONITOM IZDATOM NAREĐENJU, a isti bi se dokazivao saslušanjem više svjedoka, a na prvom mjestu je naveden Mićić Zoran.
Tužena RS je smišljeno izostavila bez ikakvog obrazloženje svjedoka Mićića, a tek na moje insistiranje predstavnik CJB Bijeljina je "objasnila" da ne zna zbog čega nije tu i kakvi su privatni razlozi svjedoka. Pitanje je dakle kako ona zna da se radi o nekim privatnim razlozima, ako ne zna zašto nije došao. Očito je proces montiran, jer taj svjedok je već ranije na drugom procesu, (80 1 Pr 004323 11 Pr) objasnio da postoji zabrana za sve srodnike ubijene djevojčice. Tako je svjedok Čavić instruisan da iznese drugo lažno objašnjenje i lažno predstavi sam događaj. Osim toga da bi kako tako opravdali brutalno pravno nasilje, tužena je naredila svjedoku da laže kako sam vikao kao ludak ispred zgrade. Dokaz da je to gnusna laž je osim činjenice da vika ne stoji u tekstu zahtjeva, nego je dodata na pretresu, kada je već smišljena montirana optužnica, i zabilješka, (u prilogu) Čavića i Mićića, gdje se nikakva vika ne pominje. Čavić je dakle činjenicu da postoji neustavna, fašistička naredba o zabrani pristupa, predstavio tako da imaju naredbu da me puste, uz prethodno kontaktiranje, ali eto tom prilikom nije bilo moguće. Na kraju zabilješke su me opisali kao psihički poremećenog narkomana, koji ne zna šta radi, namjerno prikrivajući činjenicu, da sam pokazao sliku materijalnog dokaza ubistva, pred zgradom!
Iako je zaplijenjena od strane MUP-a, ne pominje se niti od njih niti od strane suda, te tako tužena RS nastavlja sa prikrivanjem ubistva i pomaganjem organizovanom kriminalu!
Dokaz da je Čavić lažno svjedočio je Zabiljeska 1173-11, u kojoj se jasno opisuje naredba.
Tužena RS je tako pokušala predstaviti naredbu sudske policije zakonitom, prikrivajući da je zasnovana na trogodišnjoj fašističkoj neustavnoj naredbi, usmjerenoj na to da se prikriju zločini.
S obzirom da to brutalno pravno nasilje traje tri godine, a sve nezakonite radnje podliježu zastarijevanju imao sam osnove za primjenu odredaba iz KZRS, čak i Krajnja nužda, a posebno Nužna odbrana, tim prije što Sud nema namjeru da zaštiti moja prava. Takođe na povredu prava iz Ustava RS, (16, 23, 32 i 48) iako sam istakao obavezu suda iz člana 5 ZOS-a, tužena RS, preko svog organa Prekršajnog suda se nije ni osvrnula, dajući tako legitimitet bezakonju i diskriminaciji.
Ni sud niti policija od 2010-te ne smiju da se suprotstave mafijaškom režimu i zaštite garantovana prava, te je jedino preostalo da svoje dostojanstvo, čast i garantovana prava branim sam suprotstavljujući se naredbi.
Podvlačim činjenicu da uopšte ne bi postojali dokazi za ovaj državni terorizam da se nisam suprotstavio kriminalcima iz vlasti, a ovako su razotkriveni i zločinci iz tužilaštva, koji prikrivaju ubistvo i njihovi pomagači iz policije što će biti korišteno kao dokaz protiv njih u krivičnim postupcima!
Sam postupak tužene RS, teror, diskriminacija, ponižavanje, hapšenje, otimanje prava na pravično suđenje i u samoj presudi, su za mene lično priznanje i najveća nagrada, čime se ponosim i ponovo ću da se suprotstavim svakom kriminalcu koji pokuša da me uplaši i teroriše. Posebna moralna pobjeda je poslije izjave mafijaškog bosa čije naloge izvršavaju organi tužene da bi prikrili zločine njegovih tajkuna i njega, (citat iz štampe):
"Ako to znači da ćutimo na ovakve odluke, onda za to nema podršku kod nas. Potpunu podršku će dobiti kada Tužilaštvo počne da radi kako treba, kada u potpunosti budu uvažavalo pravo i zakone, te maksimalizuju kaznenu politiku. Naša podrška nikada nije bila sporna, ali za ovakvo ponašanje Tužilaštva, nema podrške! Ona se ne može davati sprezi vanpolitičkih struktura, tužilaca i kriminalnih grupa i pojedinaca, jer se tako pravda samo kamuflira, a gubi se povjerenje javnosti u rad Tužilaštva", poručio je Dodik.
To je "zahvalnost" svima koji su činili krivična djela, a pritisnut istragama Interpola i stranih država, odriče se kako tužilaca, tako i sudija, vlade i ministara i pokušava da na njih prebaci odgovornost.
Ja sam dakle osuđen jer sam napisao ono, (prvi put još 2010-te) što je javno u medijima izgovorio trenutni predsjednik tužene, najodgovorniji za bezakonje i kriminal, da postoji SPREGA TUŽILACA I KRIMINALNIH GRUPA.
U tekstu presude je u tački 1, jasno navedeno da sam osuđen zbog "vrijeđanja" kako tužilaštva, tako i predsjednika tužene, poslanika i glavnog tužioca, što je diskriminacija prema pravu iz člana 32 Ustava RS, dok pod tačkom 2 stoji da sam odbio "zakonitu" naredbu. Iz priloga "Zabiljeska 1173-11" se vidi da je naredba policije zasnovana ne neustavnoj usmenoj naredbi, kojom se krši više prava, a prije svega član 16 Ustava tužene RS.
To je i više nego dovoljno da dokaže odgovornost i krivicu tužene, a ne samo da prebaci teret dokazivanja. Ovo podvlačim stoga jer mi je poznato da sudije imaju već pripremljeno šablon obrazloženje za odbijanje tužbi, o čemu sam već obavjestio predsjednika suda. Time se, a posebno frazom, NE BILO KAKVI DOKAZI, NEGO RELEVANTNI DOKAZI, ne vrijeđaju samo građani, nego se krši i sam zakon član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
A osim toga se od strane suda, dodatno diskriminišu već diskriminisani građani, čime sudije ne samo da čine krivično djelo iz člana "Povreda zakona od strane sudije" KZRS, nego postaju saučesnici u prikrivanju navedenih zločina.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI TUŽBE


RJEŠENJE (PRESUDA 10.12.2012.)
ZAHTIJEV PSB
ZABILJEŠKA 1292-12
ZABILJEŠKA 1173-11

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
07/03/2013 23:57