beats by dre cheap

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

Hapšenje tužilje je samo jedan od primjera, vjerovatno najekstremniji, no i samo postojanje prikrivene fašističke naredbe, koja se odnosi na sve srodnike ubijenog djeteta, pokazuje da je od strane tužene RS grupacija osoba vezanih srodstvom, diskriminisana, ponižavana i šikanirana, svođenjem na nivio životinja bez ikakvih prava!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


DOPUNA TUŽBE
Rješenjem donesenim 21.11.2012. osporava se validnost dostavljene punomoći, odnosno osporava mogućnost preduzimanja nekih, zakonom tačno propisanih radnji, ukoliko ovlaštenja nisu pobliže određena! Navodim član 307 ZPP:
Ako stranka u punomoći nije pobliže odredila ovlaštenja punomoćnika, punomoćnik koji nije advokat može na osnovu takve punomoći obavljati sve radnje u postupku, ali mu je uvijek potrebno izricito ovlaštenje za povlačenje tužbe, za priznanje ili za odricanje od tužbenog zahtjeva, za zaključenje nagodbe, za odricanje ili odustanak od pravnog lijeka i za prenošenje punomoći na drugu osobu, te za podnošenje vanrednih pravnih lijekova.
Kako je zakonom jasno precizirano da se mogu obavljeti SVE radnje osim:
povlačenja tužbe, priznanja ili za odricanja od tužbenog zahtjeva, zaključenja nagodbe, odricanja ili odustanka od pravnog lijeka, prenošenja punomoći na drugu osobu, te podnošenja vanrednih pravnih lijekova nije bilo nikakvog razloga da se ne dozvoljavaju SVE ostale radnje, uključujući i podnošenje tužbe, a osim toga u tekstu punomoći je navedeno i to:
Takodje ga opunomocujem da kod svih navedenih institucija i drzavnih organa, moze preduzimati sve radnje, radi zastite mojih prava i ostvarivanja imovinsko-pravnih interesa...
Tužiteljica je dakle jasno istakla da punomoćnik može preduzimati SVE radnje radi zaštite njenih prava i imovinsko pravnih interesa, kod navedenih organa, među kojima su istaknuti i svi sudovi u Republici Srpskoj! Kako se ovom tužbom štite prava i pravni interesi tužilje, proizilazi da nikakva dodatna punomoć nije potrebna.
No sve i ako bi sud htio da "brani" interese tužilje od eventualne zloupotrebe punomoćnika, smatrajući da isti ne može povući tužbu, recimo ili prihvatiti ponuđenu nagodbu, osporavajući da ovako formulisan tekst punomoći, dozvoljava i te radnje, onda treba da reaguje, ako se tako nešto i desi. S obzirom da se suprotno stavu iz relevantnog člana 307, (može obavljati sve radnje osim navedenih) osporava i mogućnost drugih radnji, očito je da se oduzimaju zakonom predviđena prava i punomoćniku, a prije svega tužiteljki!
Skrećem pažnju sudu da su radnje kao povlačenje tužbe i prihvatanje nagodbe, nešto što niti jedan advokat ne bi uradio bez odobrenja svog klijenta, a posebno punomoćnik tužilje u ovom slučaju neće preduzimati nijednu radnju bez znanja i dozvole tužilje Budimke Bollin Bajo, iako u tekstu punomoći postoji osnov i za to...
Tužilja je nastanjena u Cirihu, na novoj adresi, koja je istaknuta na kraju tužbe, ne može dolaziti ovamo zbog svake tehničke radnje, odnosno izdavati novu punomoć za svaku eventualnu novu radnju i novi predmet, te je stoga i dala "univerzalno" ovlaštenje za SVE radnje vezano za njene pravne interese.
Očekuje se od suda da uzme u obzir iznesenu argumentaciju i ne osporava pravo punomoćniku za preduzete radnje, a ako ostane pri ranije donijetoj odluci, potražiće se zaštita prava na drugostepenom sudu...
Što se tiče druge stavke, (od 4 navedene u rješenju) da je nejasno zbog čega se traži nematerijalna šteta, a kasnije se to obrazlaže tvrdnjom da se "ne može zaključiti iz kojeg konkretnog životnog događaja izvire tužbeni zahtjev, to ne samo da je neutemeljeno nego je i uvredljivo za tužilju.
Na stranu to što je odmah u drugoj rečenici opisa činjenica istaknuto sledeće:

Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. te je jasno označen taj životni događaj, a više puta se u nastavku pominju detalji o tome te o prikrivanju materijalnih dokaza sa lica mjesta i snimaka obdukcije, koje je tužena sakrila i od vještaka, odnosno falsifikovala činjenično stanje konstatovano od strane obducenta!
Korištenjem šablona u bilo kojoj struci pa i na sudu, se štedi na vremenu i izbjegava da se mnogi detalji posebno proceduralni iznova ispisuju. Nije dakle sporno da sudija opcijom "copy - paste" prenosi dijelove obrazloženja iz prethodnih rješenja ili unaprijd sačinjene matrice, ali s obzirom da su slučajevi različiti, onda bar treba izbaciti neadekvatne dijelove!
Napisati majci djeteta kojoj je ubijeno jedino dijete, uz ovakvo brutalno falsifikovanje dokaza od strane navodnih državnih organa, da je nejasno o kom se događaju radi je ispod svakog nivoa sudskog postupanja!
U samom tužbenom zahtjevu nije navedeno nijedno pojedinačno ime, nego se nadoknada traži zbog radnji organa tužene, (što je definisano i pravilnikom o radu tužilaštva član 4 "Principi" stav b) Jedinstvenost djelovanja, koje se ogleda u tome što svaka radnja preduzeta od strane članova Tužilaštva pri vršenju prava i dužnosti utvrđene zakonom, predstavlja radnju Tužilašta.) a takođe se i u ZOO, predviđa odgovornost ograna. Pod tačkom 2 tužbenog zahtjeva je period od ubistva do okončanja istražnih radnji, (datumi su jasno istaknuti) jer je do tad postojala neka teoretska mogućnost da se radi o taktičkim istražnim radnjama vezano za organizovani kriminal, čime bi se objasnila tajnovitost i prikrivanje podataka! Odlukom o nesprovođenju istrage te potvrdom na kolegiju, definitivno postaje jasno da cilj tužene nije bilo otkrivanje istine nego su sve radnje usmjerene da se zločin prikrije!
Stoga nastaje novi pravni momenat, (tačka 3) kada se tužilja sprečava da dostavi nove dokaze, koje bi obavezale tužilaštvo na akciju (Član 224. ZOKP "Obustava istrage" stav (3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.) Sprečavanje tužilje u zakonom garantovanom pravu da prijavi krivično djelo, išlo je tako daleko da je izdata zabrana pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta, pri čemu su hapšeni i ona i punomoćnik!
Moguće da nije bilo dovoljno jasno zašto je postavljena datumska granica na 01.02.2010. i možda sud i dalje smatra da nije bilo potrebe za tim odnosno da se sve moglo objediniti, no lično za mene nije svejedno da li je donesena odluka o istrazi ili ne! Formalno pravno od navedenog datuma nema nikakvih istražnih radnji, a postoji samo totalno bezakonje i kriminal svih organa tužene RS usmjereni na to da se po svaku cijenu spriječi objelodanjivanje i dostavljanje većeg broja dokaza ne samo o ubistvu nego i prikrivanju kako njega tako i krijumčarenja koje se obavljalo tom prilikom!
Hapšenje tužilje je samo jedan od tih primjera, vjerovatno najekstremniji, no i samo postojanje prikrivene fašističke naredbe, koja se odnosi na sve srodnike ubijenog djeteta, pokazuje da je od strane tužene RS grupacija osoba vezanih srodstvom, diskriminisana, ponižavana i šikanirana, svođenjem na nivio životinja bez ikakvih prava!
Što se tiče naloga suda da se u činjeničnom opisu navede koji su to po zakonu priznati vidovi nematerijalne štete, ističem da to nije element obavezan po članu 53 ZOPP-u, a vezan je za pravni osnov tužbe, gdje je u članu 201 ZOO istaknuto da je nanošenje drugom psihičkog bola jedan od oblika štete!
(1) Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica te za strah, sud će, ako nađe da okolnosti slučaja a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete, kao i kad nje nema. Podebljanim tekstom su istaknuti relevantni osnovi za nematerijalnu štetu u ovoj tužbi. Sve to je navedeno i u samom tekstu tužbenog zahtijeva već dostavljene tužbe, (za smrt bliskog lica pod tačkom 1 i 3, a djelimično nedostaje u tački 2, čime bi se moglo reći da u tom dijelu nije sasvim jasan, te se stoga dopunjava, odnosno ističe drugi, shodno članu 55, stav :
(4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nađe da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan. Slijedi dakle drugi tužbeni zahtijev, te se traži od suda da primjeni navedeni član:
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
1) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog smrti bliskog lica, (ubistvo djevojčice Ivone Bajo)!
2) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 1000000 (jedan milion) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda i časti, tužilji i članovima njene porodice, te naneseni strah i traume u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga!
3) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti i slobode, tužilji i članovima njene porodice, te naneseni strah i traume, u periodu od 01.02.2010. do novembra 2012. odnosno do dana podnošenja ove tužbe!
Ukupna suma u pogledu glavne stvari je dakle navedenih 5000000 KM, sporednih potraživanja nema, a nadoknadu za troškove postupka ne tražim s obzirom da postoje zakonski uslovi za oslobađanje od sudske takse!
Generalno gledano, doneseno rješenje je samo nastavak opstrukcije tužene RS u nastojanjima da prikrije odgovornost za ubistvo, te sabotiranje istrage ubistva Ivone Bajo, jedinog djeteta tužilje što je i očekivano, no biće argument za sud u Strazburu, jer je očigledno da ovdje na vlada zakon i pravo nego mafija...
Nedavno je Glavni republički tužilac javno priznao da za procesuiranje kako je rekao citiram "krupnih riba" nema političke volje, a podsjećam da je ista osoba svojevremeno kako zamjenik Glavnog specijalnog tužioca obrađivala prijavu o sabotiranju ubistva Ivone Bajo, te se samo 3 dana pošto im je dostavljen disk sa dokazima, oglasio u javnosti Dodik Milorad sa prijetnjom da će ukinuti Specijalno tužilaštvo.
Očito da je i za prihvatanje tužbe majke ubijenog djeteta potrebna politička volja...
Uz ovu dopunu na već dostavljenu tužbu prilaže se i disk sa dokazima u elektronskom obliku, koji ranije nisu dostavljeni, a na njemu će biti i svi ranije dostavljeni prilozi u obliku skeniranih dokumenata. Radi se o materijalu koji ne može da se prezentuje u štampanom obliku, ili bi to u velikoj mjeri uticalo na kvalitet i to:
1) Danica.mp3, audio zapis razgovora sa tužiocem, Stjepanović, (2009-ta godina) iz koga se vidi da ne želi, neće, da prihvati izjavu i dokaze od građanina, koji ima dokaze o krivičnim djelima, vezano za spis koji obrađuje!
2) Istina o ubistvu u audio i video obliku, je tonski zapis razgovora sa vještakom dr, Busarčević Miroslavom, koji dokazuje falsifikate i prevaru od strane tužene RS, usmjereno na prikrivanje ubistva!
3) Zlocin sa potpisom rezima, video zapis emisije OBN televizije u kojoj se čita tekst dopisa Ustavnom sudu i UDT-u, odnosno prijave upućene u KT Sarajevo i Sipu, kao i web stranica istog naziva sa snimcima koji dokazuju falsifikate tužene!
4) Originalni snimci istražitelja sa lica mjesta, snimci obdukcije, skrivani gestapovskim metodama, pune 3 godine sve do oktobra 2012, iz kojih se jasno vidi zašto je tužilja diskriminisana u ranijem periodu!
5) Video zapis "Politicka volja" izjave za medije glavnog republičkog tužioca, sa komentarima!
Prethodne stavke se nalaze u folderu "Digitalni dokazi" a na znanje sudu se skreće pažnja da su i tekstovi tužbe te ove dopune takođe na disku u tekstualnom obliku! Ukoliko iz bilo kog razloga zatreba navođenje nekog dijela ne mora se dakle iznova prekucavati, nego se može softverski kopirati i nalijepiti u drugi dokument.
Prilog: CD "DOKAZI"
BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) Badenerstrasse 23
CH-8952 Schlieren
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
09/12/2012 00:12