beats by dre cheap

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

STAV 2, ČLANA 87 ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU:
Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Žalba po predmetu:

80 0 P 039227 12 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

100000 KM


OBRAZLOŽENJE ŽALBE

Postupanje sudije Destanovića u ovom predmetu je klasičan primjer krivičnog djela:
Povreda zakona od strane sudije (član 376 KZ RS)
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Dakle, ako je i bilo neke nejasnoće u tekstu tužbe da li radnju koja mi je nanijela štetu, smatram službenom ili ne, odnosno da li je ona zaista službena, sve sam detaljno razjasnio u dopuni tužbe! Zloupotreba službenog položaja se ne ogleda u tome, da su tuženi izvršili direktnu službenu aktivnost, kao što su to učinili tužilac Šabić i sudija Đonlić! Bez ijedne prijeteće riječi u mojim tekstovima po život ili tijelo bilo koga poslali su policiju da mi odnese računar. Za svu štetu zbog toga odgovorna je Republika Srpska!
No tuženi nisu izvršili nijednu službenu radnju, nego je sama činjenica da se radi o osobama na takvom položaju iskorištena da se utiče prvo na policiju, potom na tužioca, (inspektori i tužilac Šabić su mi potvrdili da su nagovoreni da izvrše tražene radnje) a trenutno nemam podataka da li je bilo uticaja i na sudiju, dok sam njihove radne pozicije naveo isključivo umjesto adrese, jer ne znam gdje su nastanjeni...
Što se tiče tuženih, oni su učestvovali u pripremi izvršenja krivičnog djela, pošto su saznali da imam dokaze o njihovom kriminalu! Napravljen je plan da dvoje od njih odu u CJB Bijeljina i kao građani me prijave lažno po članu 169 KZ-a. Nije poslat službeni dokument jer su izmanipulisali načelnika kriminalističke policije i izdejstvovali nezakonit nadzor nada mnom. Okružni sud je potvrdio da nikada nije izdao naredbu za Posebne istražne radnje...
Sve se to jasno vidi iz priloga koje sam dostavio sudu, no iako ne postoji nijedan dokument koji dokazuje službene radnje tuženih, sudija nastupa kao njihov advokat i traži od mene da izmjenim tužbu: Vidljivo je da se sve radnje tuženih opisuju kao službene, iako su službeno djelovali samo prilikom prikrivanja ubistva Ivone Bajo! Nadalje mi se šalje dodatno upozorenje da odustanem od prvobitne tužbe, odnosno "sugeriše mi se" da tužim Republiku Srpsku, a ističem da sam prethodno tužio dvojicu direktnih podnosilaca, Gruhonjića i Debeljevića, te se vidi na na potpuno istom slučaju od četvoro saučesnika, dvoje bivaju tretirani na jedan način i postoji parnica, a u ovom slučaju se tužba odbacuje, te se nameće pitanje: POŠTUJU LI SE ZAKONI OVE ZEMLJE ILI SVAKO IMA SVOJ PRIVATNI ZAKON ???
Taktički sam tužio i sekretara tužilaštva Prodanović, samo da bih dobio njenu izjavu o tome kakva je manipulacija izvedena, jer su bez njenog znanja, volje i želje lažno predstavili da sam joj upućivao prijetnje da bi priča bila uvjerljivija. U ta dva procesa sud nije unaprijed odlučivao o vjerodostojnosti pasivno legitimisanih stranaka, te je čak u mom prisustvu, tuženi Gruhonjić vrijeđao sudiju, prijeteći da će umjesto dokazivanjem na glavnoj raspravi upotrijebiti "druge metode"!
Da li su te metode upotrebljeni i u ovom postupku? Ako su tuženi, kao što su napravili pritisak na policiju i svog kolegu da podnesu zahtijev, odnosno odobre akciju protiv mene, na isti način uticali na sudiju Destanovića, kakvu odluku da donese, (ili budu uticali i na drugostepeni sud) te se to dokaže, hoće li i to biti službeno postupanje tuženih??? U odgovoru na to rješenje odnosno dopuni tužbe sam detaljno razjasnio kako nema ni govora o službenim radnjama i to sve potkrijepio dokazima! na samom početku ističem:
1) Tuženi u konkretnom slučaju nisu nastupali službeno!
2) Uzrok štete i povod za ovu tužbu je isključivo lažna optužba za "Ugrožavanje sigurnosti"!

Što se tiče pitanja sudije šta je uzrok za nanesenu štetu, da li "službene" radnje prilikom postupanja u vezi istrage smrti Ivone Bajo ili "službene" radnje vezano za prijavu za "Ugrožavanje sigurnosti", jedini element tužbe u kome se to jasno vidi je tužbeni zahtjev! Sudija je trebalo samo da ga pročita i imao bi odgovor na to pitanje!
Tuženi Novak Kovačević, (Danica Stjepanović) dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
Očito je da nadoknadu štete potražujem zbog lažne prijave i jedino što treba utvrditi je to da li postoji ijedan dokument koji ukazuje njihovo službeno nastupanje. Ja nemam nijedan takav te ga nisam mogao ni dostaviti, ali sam dostavio izjašnjenje Debeljević Milorada, koji kaže da nikada nije službeno nastupao niti u jednom predmetu vezano za mene, što i ja tvrdim, te ukazujem i na stav 2 člana 87 ZOVSITV koji opisuje mogućnost kako krivične tako i parnične sposobnostu tužilaca:
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
No to sam detaljno objasnio u dopuni tužbe, u šta se može uvjeriti drugostepeni sud, te ću sada obrazložiti kako je počinjeno krivično djelo od strane sudije u ovoj parnici!
To što sam uspio dokazati ne samo da su tužioci meni nanijeli štetu, nego sve pokušali naknadno da prikriju, (odgovor g, Debeljavića jasno dokazuje da nema službene radnje) i doveo krivce u bezizlazan položaj, sudija Destanović pokušava okrenuti protiv mene i nanijeti mi štetu! Pretpostavimo da sam postupio po njegovom nalogu, šta bi moglo da se desi!
1) Kako nemam nijedan dokument o službenom nastupanju prvobitno tuženih, isti sudija može odbaciti tužbu zbog toga što ne sadrži dokaze o mojim tvrdnjama!
2) Ako dođe do parnice, pravobranilaštvo ne samo da bi bez problema odbacilo optužbe za odgovornost zbog lažne prijave, (jer jedini dokument koji postoji je upravo pominjani odgovor Debeljevič Milorada da je sve izmišljeno), nego bi izdejstvovali da im platim troškove postupka...

Nema nikakve sumnje da bi sa ovim činjeničnim stanjem i ovako postavljenim tužbenim zahtjevom sa ispravkom da su Stjepanovič i Kovačevič, "kao službenici" tužene RS napravili plan da mi nanesu štetu i lažno me prijave, za šta ne postoji nijedan dokument njihovog službenog nastupanje, tu parnicu dobila Republika Srpska, a ja bih "dobio" poruku šta me čeka ubuduće ako nastavim da ometam mafiju...
Nije zanemarljivo ni to da sam protiv tuženih sakupio dokaze i o najtežim krivičnim djelima te postupajući sudija pomažući im da izbjegnu parnicu u kojoj bi ti dokazi bili izneseni postaje saučesnik u prikrivanju ubistva, krijumčarenja, te u zataškavanju lažne prijave i nezakonitog nadzora! Naravno da zbog štete koju mi je u ovoj parnici, smišljeno neneo sudija ne mogu protiv njega podnijeti tužbu, (nego ću tužiti RS) ali ću predati krivičnu prijavu, (samo ne ovde) i obavjestiti VSITV!
Dokumentacija koju sam priložio kao dokaz nesporno dokazuje da radnje tuženih u sadejstvu sa g. Gruhonjićem i Debeljevićem imaju sve karakteristike djelovanja organizovane kriminalne grupe! Tako su mogli da se dogovore i plate dvojicu batinaša da me pretuku, ili da opljačkaju banku, nagovore policiji da me vežu i muče, (bez pisanog traga) a sud bi to tretirao kao "službeno postupanje"!
To što nema nijednog dokumenta o radnjama državnih organa, prije zabilješke Ace Teodorovića, što u njoj jasno piše da je sačinjena na "okolnosti obavljenog razgovora", što inspektori i predsjednik okružnog suda takođe tvrde da su prijavu podnijeli kao građani, a ne službeno, iz tužilaštva negiraju radnje protiv mene, a direktni podnosilac čak navodi u svom odgovoru sudu da sam sve izmislio i da nikada nije nastupao službeno, nije predstavljalo problem postupajućem sudiji da brutalno falsifikuje činjenice, te sve okarakteriše kao službene radnje !!!???
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA JEDAN OD NAVODNO UGROŽENIH KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJA IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA, KAKO NJEGA TAKO I TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Očekujem od drugostepenog suda da ostvari uvid u kompletan spis i posebno priložene dokaze, te se uvjeri da ne postoji nijedan dokument koji pokazuje njihove službene radnje, a da su u pitanju kriminalne aktivnosti pokazuje negiranje Debeljević Milorada, te odgovor okružnog suda, koje i sada prilažem!
Takođe dostavljem i sliku automobila korištenog za nadzor nada mnom!
Parnična sposobnost je sposobnost da se u gradjansko-pravnom postupku odnosno parnici učestvuje kao stranka, a tuženi imaju tu sposobnost.
Nedostatak pasivne legitimacije predstavlja materijalno pravni prigovor koji utiče na osnovanost tužbenog zahteva, a ne na stranačku sposobnost u kom slučaju bi se tužba odbacila. Takođe nema uslova ni za odbačaj, jer tužba nije neuredna, a označeni tuženi postoji, iako možda on nije dužnik utužene obaveze, što tek treba da se ustanovi.
Sem toga, ovde se ne radi o tome da sam recimo označio Sud, kao tuženog, te bi u tom slučaju bila jasna greška pasivne legitimacije, pošto sud nema parničnu spospbnost ni u kom slučaju!
Fizičko lice je parnično sposobno, i sve dok tuženi ne dokažu sudu da su u konkretnom slučaju nastupali službeno, sud to ne može znati, pogotovo uz dokaze koje sam priložio!

Stoga predlažem da drugostepeni sud ovu žalbu uvaži i vrati predmet na postupanje prvostepenom sudu!

PRILOZI ŽALBE


ODGOVOR DEBELJEVIĆ MILORADA
"SLUŽBENE RADNJE"

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
24/11/2012 22:21