beats by dre cheap

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

Ne tražim ovom tužbom nikakvu nadoknadu štete, jer mi je cilj da tužena poštuje zakone, te da građani budu informisani o svojim pravima, a da li će kriminalce iz svojih redova procesuirati ili im dati ordenje za fašističke metode, neka odluči sama...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo!
Diskriminacija je za rezultat imala više posledica a uskraćivanje ili bolje rečeno otimanje ustavom i zakonom garantovana prava, izvršeno je sa ciljem da se prikriju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo i sabotiranje istrage!
U ovoj tužbi će biti navedeni samo događaji iz 2012 godine, shodno zakonu i od suda se očekuje da utvrdi diskriminaciju za relevantni period, za koji će biti predočeni dokazi i predloženi svjedoci. Podaci koji se odnose na ranija dešavanja nisu predmet tužbenog zahtijeva, a pominju se zbog kontinuiteta i cjelovitijeg sagledavanja težine diskriminacije.
Što se tiče same tužbe kumuliraću više antidiskriminacijska zahtjeva, predviđeno iz relevantnog Člana 12, "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije" te tražiti da se utvrdi postojanje diskriminacije, zahtjev za zabranu buduće diskriminacije, zahtjev za uklanjanje posljedica diskriminacije i zahtjev za objavu presude. Ne tražim ovom tužbom nikakvu nadoknadu štete, jer mi je cilj da tužena poštuje zakone, te da građani budu informisani o svojim pravima, a da li će kriminalce iz svojih redova procesuirati ili im dati ordenje za fašističke metode, neka odluči sama...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Dana 05.09.2012. pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!
2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
3) Dana 05.09.2012. pravo garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" iz ZKP-a!
4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
5) Dana 05.09.2012. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS!
6) Dana 05.09.2012. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
7) Dana 05.09.2012. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS!
8) Dana 05.09.2012. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH !
9) Dana 05.09.2012. pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a!
10) Dana 03.12.2012. tužena RS je donijela rješenje kojim se dozvoljava samo uvid u traženu dokumentaciju, ali ne i kopiranje kako je zahtijevao tužilac, te tako oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS!
čime je u odnosu na tužioca počinjena diskriminacija!
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše porodica Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
(III) Tuzena RS se obavezuje da otkloni negativne posledice diskriminacije i to:
1) Da, u roku od 15 dana, preda tužitelju Zdenku Baji kopiju kompletne dokumentacije koju je prikupljala o njemu, a koja se prema dokumentu OT Bijeljina nalazi u OT Doboj u spisu T14 0 KT 0000948 10 !
2) Da, u roku od 15 dana, preda tužitelju Zdenku Baji kopiju kompletnog Izvještaja CJB Bijeljina, pod brojem 10-02/3-1-230-236/10 KU-148! U slučaju da je ovaj izvještaj sadržan u spisu pod tačkom "1", ova tačka je nepotrebna.
3) Da, u roku od 15 dana, omogući Zdenku Bajo opunomoćemom od strane majke ubijene Ivone Bajo, da je zastupa pred svim organima, preduzimanje svih zakonom predviđenih radnji, (podnošenje prijave, dostava dokaza i uvid u sve radnje tužilaštva vezano za ranije dostavljene materijale, na šta je tužilaštvo obavezno Pravilnikom!
4) Da se od strane OT Bijeljina, u roku od 15 dana, dostave informacije Zdenku Bajo o NJEGOVIM krivičnim prijavama protiv portira "Univerzala" iz juna 2010, te pravnog lica "Univerzal" iz decembra 2010, koji su krijumčarili robu.
5) Da OT Bijeljina, u roku od 15 dana, objelodani Zdenku Baji, kao zastupniku Budimke Bajo, stav po pitanju materijalnog dokaza torbe, čije su fotografije predate još u februaru 2010, koja je materijalni dokaz ubistva, presječenog kaiša i opranog hemijskim sredstvom, te o stavu vještaka trasologa da mu nisu dostavljeni podaci o unutrašnjim povredama, a audio snimak dostavljen još 2010.
(IV) Tuzena RS se obavezuje da, u roku od 15 dana, o svom trošku objavi presudu o utvrđenoj diskriminaciji u medijima i to 3 najtiražnija dnevna časopisa u BIH po jednom u 3 različita dana, te na javnom tv servisu 3 puta u tri različita dana, te na regionalnoj BN televiziji 7 puta u 7 uzastopnih dana i to u večernjim vijestima ili alternativno pola sata prije ili poslije! O terminima svih objavljivanja obavezuje se da obavijesti unaprijed Sud i Zdenka Baju radi kontrole, a sve u svrhu edukacije građana i odvraćanja bahatih državnih službenika od dalje diskriminacije prema građanima!

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Na osnovu članova 131-136 ZOPP-u predlažem da Sud po službenoj dužnosti, pribavi sve zabilješke Sudske policije koje se odnose na mene, a koje tužena RS prikriva ne poštujući zakonom i ustavom garantovano pravo, što je vidljivo iz novog priloženog dokaza, gdje mi se dozvoljava samo uvid.
Predlažem da se saslušaju svjedoci: Mićić Zoran, Petričević Dragiša, Maksimovič Goran, Kovačević Novak, te šef pisarnice OT Bijeljina, Sekanić Vojislav, svi zaposleni u zgradi tužene RS, Vuka Karadžića broj 3, u Sudskoj policiji i OT Bijeljina, čije privatne adrese ne znam, a povodom njihovih saznanja o izdavanju i primjeni usmene naredbe kojom se svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ne dozvoljava pristup u OT Bijeljina.
U uvodu je već istaknuto da diskriminacija traje neprekidno 3 godine, ali s obzirom na rokove iz ZOZD, predočiću samo događanja iz poslednja 3 mjeseca, te priložiti dokaze za iznesene tvrdnje:
21.08.2012. desio se nešto ozbiljniji "incident" nego inače! Osim uobičajenog tretmana o zabrani pristupa u OT Bijeljina, duže vrijeme su me "izbjegavali" i svi iz komande Sudske policije, te pošto mi je saopšteno da ne mogu lično predati podnesak u tužilaštvo, a niko iz komande "nije tu", (jedan primjerak je bio namjenjen sudskoj policiji), rekao sam:
"Ako ne dozvoljavate da predam dokument u OT Bijeljina i nema nikog iz komande sada, ostaviću vam podneske, pa ih predajte komandiru kad se vrati!"
Potom sam ostavio podneske policajcu, (Goran Maksimović), koji je potom krenuo za mnom vani, zgužvao dokumente i rekao da će da ih baci u kantu za otpatke! Pošto sam ih tražio nazad, vratio ih je ipak, te sam sačekao nekoliko minuta dok u prizemlje nije stigao Vojislav Sekanić iz pisarnice OT Bijeljina! Izvan prostorija tužilaštva, preuzeo je primjerak, a kopija za sudsku policiju je ostala na pultu! Kasnije sam saznao da je dostavljena zamjeniku načelnika Višnjić Ranku!
U konkretnom primjeru je očito da sam diskriminisan jer postoji različito postupanje u odnosu na ostale građane, a sve po naredbi koja je usmena, čime je prekršeno moje pravo definisano u članu 16 Ustava RS!
Dokaz za to kakvi se gestapovski metodi promjenjuju prema cijeloj porodici je "ZAPISNIK" sa suđenja po predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, a u prilogu je dio u kome svjedok sudski policajac opisuje kakav je tretman prema porodici i meni lično!
Što se tiče događaja koji sam opisao gdje sam prvo spriječen da lično predam dokument, (u prilogu "OBAVJEST"), dok se na disku nalazi audio snimak dijela razgovora između sudskog policajca i mene! Na snimku "Goran 3" se čuje da umjesto da predam podnesak na zakonom propisan način u pisarnici, tretiraju me kao psa lutalicu, te službenik iz pisarnice Sekanić Vojislav silazi da preuzme dokument! Na kraju snimka sam softwerski obradio dio i ponovio ga više puta, da bi bio jasniji, a u kome na moju konstataciju "TO JE GOSPODIN IZGUŽVAO" sudski policajac Maksimović Goran kaže "DA"...
Snimke Goran 1 i Goran 2, ovom prilikom taktički, neću da dostavljam jer je na njima u cjelosti zapisan događaj, (sve što se dešavalo ranije). Koristiću se pravom da neke dokaze dostavom na pripremnom ročištu, kako zastupnik tužene ne bi imao prednost uvida u kompletan materijal prilikom sastavljanja odgovora na tužbu...
Da se najgori oblik diskriminacije prema cijeloj porodici primjenjuje konstantno, dokaz je razgovor sa sudskim policajcem Petričević Dragišom, (Dragisa 1, na disku) dana 15.08.2012. u kome potvrđuje da "ONO ŠTO JE BILO PRIJE I DALJE STOJI"
Naravno, u vezi audio zapisa Dragisa 2, koji je znatno duži, i on će ostati kao jedan od dokaza koje ću upotrijebiti, ako tužena pokuša u svom odgovoru da nešto negira ili prikrije. Audio zapisi razgovora, (isključivo sa mnom, što znači da nema krivičnog djela) više sudskih policajaca, inspektora, tužilaca i svjedoka nalaze se na više lokacija, u slučaju da neko pomisli da iste uništi ili pošalje policiju da mi ih otme kao što su pokušali u martu 2010, kad su odneli i izbrisali dokaze o ubistvu Ivone Bajo sa hard diska. Pošto sam bio spreman na to CD je 3 mjeseca ranije "otputovao" izvan zemlje!

I na kraju dana 05.09.2012. pošto mi se i dalje ne omogućava Ustavom garantovano pravo da dobijem materijal o meni, (prikupljen nezakonito bez naredbe suda) te da na zakonom propisan način prijavim krivično djelo (ZOKP) čime sam višestruko diskriminisan, da bih imao dokaz o takvom kriminalnom postupku i podršci mafiji odgovornoj za krijumčarenje i ubistvo jednog djeteta, odbio sam naredbu da napustim prostor ispred zgrade i na sebe postavio fotografiju materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja tog zločina, insistirajući da se poštuje Ustav i zakoni. No umjesto da se poštuje Ustav, ja sam lišen slobode oko 14 sati i držan u pritvoru do 01:30 narednog dana! Time su osim već navedenih prava prekršena i neka druga! Naime u ZOP je jasno navedeno da se zadržavanje u pritvoru vrši samo ako lice odbija da se legitimiše ili ako postoji opasnost da se prekršaj ponovi!
Kako je radno vrijeme u OT Bijeljina bilo odavno završeno po okončanju administrativne procedure u CJB BIjeljina, nisam mogao ponoviti "prekršaj" te sam dakle neosnovano zadržan u pritvoru. Osim toga, sve i da je taj dio regularan morao sam biti izveden pred Sud najkasnije za 12 sati! Kako se to nije desilo prekršeno je moje pravo na pravičan postupak pred sudom! Treba li da ističem, kako je očito da se ovakvim fašističkim naredbama, jer diskriminacija cijele porodice je upravo to, krše i članovi 13 i 14 iz Ustava RS, jer se maltretiram, ponižavam i šikaniram konstantno sa ciljem da me psihički slome i natjeraju da odustanem od svojih prava i dostave dokaza o krivičnim djelima službenika tužene!
Dokaz za to su potvrde o lišenju slobode i otpustu, koje su u prilogu!
Pretres u kome će mi biti suđeno zbog pokušaja da prijavim krivično djelo i ostvarim prava garantovana zakonom, zakazan je za 03.12.2012. u kome takođe ne isključujem mogućnost nove diskriminacije, jer sam svojevremeno još 2010, skupa sa sestrom bio zarobljen 5 sati u privatnom zatvoru istog sudije u sadejstvu sa komandom sudske policije, jer nam nije uručena potvrda niti o lišenju slobode niti o otpustu, a nije mi dozvoljeno ni izvođenje dokaza odbrane, jer sudija "NEMA NAMJERU DA OSTAJE DUGO POSLIJE 15 SATI"! O eventualnoj diskriminaciji tog dana biće obavješten ovaj Sud, na pripremnom ročištu!
Sprečavajući me da pristupim u OT Bijeljina i ostvarim prava koja su garantovana Ustavom, na zakonom propisani način, i to tokom cijele 2012. povrijeđena su moja prava, navedena u tužbenom zahtijevu, (1-8) dok je nezakonitim postupkom poslije lišavanja slobode pogaženo pravo na pravično suđenje, (tačka 9)!
Poslednji dokaz koji prilažem uz tužbu je RJEŠENJE kojim mi se odobrava preuzimanje kopija dijela dokaznog materijala o ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo! Više od 3 godine od ubistva a preko dvije i po godine od obustave istrage, kada su se stekli uslovi za dostupnost informacija, tužena je na sve načine prikrivala fotografije od porodice i javnosti! Suočena sa mojom "prijetnjom" da ću se svaki dan suprotstavljati zakonu sile koji se primjenjuje, nepoštovanju Ustava i garantovanih prava, time što ću odbiti naredbu da se udaljim ispred zgrade i prezentovati prolaznicima i zaposlenima fotografiju materijalnog dokaza prikrivanja ubistva od strane MUP-a i OT Bijeljina, te znajući da sam već proslijedio preko 500 stranica materijala istražnim organima izvan zemlje, tužena donosi pomenuto rješenje!
Na snimcima se vidi ne samo da je falsifikovano mjesto zločina, te uklonjena torba sa lica mjesta, oprana hemijskim sredstvom, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, nego je monstruozno falsifikovana i obdukcija!
Dokaze o prikrivanju svih unutrašnjih povreda sam poslao na više adresa, (Ustavni sud, Sipa, UDT...) a kompletan tekst krivične prijave je objavljen u tv emisiju OBN televizije:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Na disku je video zapis emisije "Zlocin sa potpisom rezima" iz koje se jasno može zaključiti da je tužena RS naložila višegodišnji teror, ponižavanje, maltretiranje i diskriminaciju cijele porodice, isključivo sa ciljem da ne dođemo do snimaka koji dokazuju ne samo ubistvo jednog djeteta nego i još veći zločin, a to je smišljeno prikrivanje tog ubistva od strane organa tužene, zbog "viših interesa" (prikrivanja krijumčarenja tajkuna iz režima)...
Dakle taj snimak i prethodni link nisu direktni dokazi diskriminacije, nego dokazuju koji su motivi, odnosno kakav je povod bio da se ovakvi metodi diskriminacije cijele porodice primjenjuju neprekidno 3 godine, a za to vrijeme sam na različite načine opisivan kao ludak, da bi se opravdalo nezakonito postupanje, te je čak u časopisu "SAN" opisano da sam "OTIŠAO NA ŽIVCIMA"! List ne prilažem kao dokaz u štampanom obliku, ali se skeniran nalazi na disku, ("Clanak")...
Ukoliko tužena ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu, predlažem da se saslušaju svi nevedeni svjedoci.
Očekujem od suda da primjeni član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.

5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
(1) Lice ili grupa lica koja su izložena bilo kojem obliku diskriminacije, prema odredbama ovog zakona, ovlašćeni su da podnesu tužbu i da traže:
a) utvrđivanje da je tuženik povrijedio tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je preduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđivanje diskriminacije); b) zabranu preduzimanja radnji kojima se krši ili se može prekršiti tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njene posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije).
c) da se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih ovim zakonom (tužba za nadoknadu štete).
d) da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima, u slučaju kada je diskriminacija počinjena kroz medije (štampane, printane i elektronske), odnosno bilo koje vrste.
(2) Sud i druga tijela koja sprovode postupak dužna su da radnje u postupku preduzimaju hitno, obezbjeđujući da sve tvrdnje o diskriminaciji budu što prije ispitane.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.

7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI

UZ TUŽBU


Zapisnik
Obavjestenje
Potvrda o lišenju slobode
Potvrda o otpustu
Rješenje
Članak

UZ DOPUNU

 Zahtjev za informacije
Odgovor na zahtijevZdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
23/11/2012 00:29