beats by dre cheap

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

S obzirom da rade u interesu Bobar Gavrila, da sprečavaju ostvarivanje prava u zemlji kojom vlada mafijaški bos, tiranin i diktator Dodik Milorad, a izvršavaju diskriminatorske fašističke naredbe, koje se odnose na sve srodnike djeteta koje su ubili državni organi prilikom šverca oružja ili kokaina, da bi se stvarno stanje dovelo u red, trebalo bi da nose Bobarovu ogrlicu oko vrata, bedž SNSD-a i kukasti nacistički krst!

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE
PRITUŽBA NA RAD SUDSKE POLICIJE

Na osnovu člana Član 71 Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske:
1) Fizička i pravna lica mogu da podnose pritužbe na rad i u vezi sa radom službenika Sudske policije, koje moraju biti potpisane od strane podnosioca pritužbe.
2) Po pritužbama postupa inspektorat Sudske policije uz znanje i saglasnost direktora Sudske policije.
3) Postupanje po pritužbama utvrđuje se pravilima koje donosi predsjednik Vrhovnog suda.

obavještavam vas o teroru, bezakonju, brutalnom gaženju Ustava i zakonom garantovanih prava, diskriminaciji sa elementima fašizma, koji vrši Sudska policija u Bijeljini, nad porodicom ubijene djevojčice Ivone Bajo, a traje neprekidno od početka 2010 godine do današnjeg dana, 22.08.2012. kada ovaj tekst nastaje!
Mnogo je dakle toga što se odigralo za 30 mjeseci tiranije, po kako kažu "usmenoj naredbu" kriminalca Kovačević Novaka, a iz isključivog razloga da nas spriječe u dostavi dokaza o krijumčarenju mafijaškog režima, preko tajkuna Bobar Gavrila, kom prilikom su ubili Ivonu Bajo, te zločine pokušali da prikriju. Tog dana nestala su tri paketa "neke robe" a pošto sam poslao materijal izvan zemlje dolazi 25.02.2012. do otkrića transakcije narko mafije preko Bobar banke!
Tako je uz OT Bijeljin i Sudska policija postala logistička podrška organizovanog kriminala!
Više od 100 puta me je Sudska policija spriječila da predam dokaze ili podnesem prijavu na zakonom propisani način, odnosno imaju naredbu da ne dozvole pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice, što se vidi iz dokumenta u prilogu:
Istina, je da su pripadnici sudske policije bili korektni i pristojni, ali su osim naredbe da mi lažu kako nema tužioca, (koga bih nešto kasnije vidio), lagali i u sudskim dokumentima, te majku ubijene djevojčice i mene držali zarobljene u svom "privatnom zatvoru" (bez potvrde o lišenju slobode i bez prava na poziv advokatu)!
Postoji Zahtijev za pokretanje prekršajnog postupka u kome se komanda poziva na član 7 ZOP, jer nas je držala zarobljene nekoliko sati, nisu ispoštovali ustavno pravo iz člana 15! Uzgred nisu ni imali pravo da podnesu zahtijev, te su pokazali i pravno neznanje! Taj događaj je iz avgusta 2010 i imam dokumentaciju o tome, no kao prilog šaljem samo dio zapisnika sa suđenja iz 2011. gdje se navodi tekst fašističke naredbe:
ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I SVI SRODNICI UBIJENE IVONE BAJO, NE MOGU PRISTUPITI U OT BIJELJINA !!!
Više puta sam se obraćao Sudskoj policiji u Bijeljini i ukazivao na kršenje ustava i zakona, te da se sve radi sa ciljem da se zaštiti Bobar Gavrilo i ne otkrije umješanost u krijumčarenje i ubistvo, a neki tekstovi su na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/11/22/2971243
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/04/2997031
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/12/3010185
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/16/3016182
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/19/3028067
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701
No s obzirom na lanac komande i činjenicu da je uzrok sveg zla, mafija iz OT Bijeljina, te zaista ljubaznom obraćanju policajaca, koncentrisao sam se na dokazivanje kriminala tužilaca, te imam nesporne dokaze da su kriminalci, Kovačević, Gruhonjić, Debeljević i Stjepanović, izvršili više krivičnih djela za račun organizovanog kriminala!
Samo sam nedavno skrenuo pažnju policajcima sa kojima sam uglavnom kontaktirao, (Mićić i Petričević) da dobro promisle i zapitaju se zašto se od njih traži da lažu, a postoje dokazi o ubistvu djeteta, a i Aco Teodorović je "umro" pošto su od njega izdejstvovali nadzor nada mnom bez naredbe suda, a sada se pronalazi veze izmedju Bobara i narko mafije, na šta sam im ukazivao 2 godine, te bi mogli postati saučesnici u prikrivanju zločina! Da li je to uticalo na njihovu čast i moral ili je nešto drugo u pitanju, tek 21.08.2012. se desio incident u režiji policajca Gorana Maksimovića!
Pri pokušaju da predam podneske u OT Bijeljina te nekom iz komande sudske policije i da iznesem primjedbe na rad policajaca, saopšteno mi je da naravno ne mogu u tužilaštvo, ali ni da nikoga nema u komandi! Kako se zadržao oko 5 minuta u uredu, očito je da je s nekim razgovarao i slagao me, a kasnije sam vidio Višnjić Ranka, kako službenim vozilom odlazi prema parku.
Odgovorio sam da ako ne mogu u OT Bijeljina čime se grubo krše moja garantovana prava i nema nikog iz komande, onda ostavljam dokumente njemu da ih preda komandiru i krenuo vani! Na to je isti, pošto je već nadmeno i bahato razgovarao, "savjetujući me" da ako sam nezadovoljan, mogu da se žalim, uzeo dokumente zgužvao ih i krenuo za mnom govoreći da će ih baciti u kantu za otpatke! Ističem sada relevantne članove iz zakona:
Član 60.(1) Službenik Sudske policije odgovoran je za materijalnu štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje, prouzrokovao Sudskoj policiji, pravosuđu, pravnom ili fizičkom licu.
Član 61. Lakše povrede radnih dužnosti su:
g) nepristojno ponašanje prema radnim kolegama i drugim zaposlenim u pravosuđu ili strankama i izazivanje svađe i narušavanje međuljudskih odnosa na poslu i
d) nemarno i neblagovremeno vršenje radnih i drugih zadataka koje su izazvale ili mogle izazvati štetne posljedice manjeg obima, a ne spada u težu povredu radne dužnosti.
Član 62. đ) ponašanje koje šteti ugledu Sudske policije ili pravosuđu Republike Srpske
e) nedostojno ponašanje za vrijeme dužnosti ili u vezi sa dužnošću u Sudskoj policiji
ž) prouzrokovanje narušavanja javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i ugled Sudske policije, bez obzira na vrijeme i mjesto činjenja
r) onemogućavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju svojih prava na podnošenju zahtjeva, žalbi, prigovora, predstavki ili drugih zakonom predviđenih prava, ili propuštanje da se na takve prava odgovori u zakonski predviđenom roku
dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija i
š) ponašanje koje je suprotno odredbama Kodeksa službenika Sudske policije.
Sudski policajac je znajući da imam dokaze o monstruoznim krivičnim djelima, koje mafija pokušava na sve načine da prikrije, pokazao krajnju drskost, bahatost i bezobrazluk, gužvajući podneske i pokušavši ih baciti...
Kada sam se vratio nazad ipak mi ih je vratio, ta sam ih onako zgužvane predao šefu pisarnice, koji je u međuvremenu sišao u prizemlje, a dokument namjenjen sudskoj policiji je ostao na stolu pred šalterom. Da li je predat nekom iz komande ne znam...
Taj postupak inače nedostojan policajca, govori o njemu samome, ali mnogo gore od svega je to što sudska policija, skoro tri godine krši Ustav RS, član 16 i otima više prava garantovanih zakonom, a sve sa ciljem zaštite tajkuna povezanih sa narko mafijom i ubistvom!

Na sajtu Sudske policije mogu se vidjeti obilježja, koja koristi sudska policija!
S obzirom da rade u interesu Bobar Gavrila, da sprečavaju ostvarivanje prava u zemlji kojom vlada mafijaški bos, tiranin i diktator Dodik Milorad, a izvršavaju diskriminatorske fašističke naredbe, koje se odnose na sve srodnike djeteta koje su ubili državni organi prilikom šverca oružja ili kokaina, da bi se stvarno stanje dovelo u red, trebalo bi da nose Bobarovu ogrlicu oko vrata, bedž SNSD-a i kukasti nacistički krst!
Nemojte da se stidite! Postavite ploču sa natpisom na ulazu u zgradu:
SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO ZABRANJEN PRISTUP

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
23/08/2012 14:17