beats by dre cheap

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

Na kraju, što je opšte poznato, početkom 2012, je u Bobar banci izuzeta dokumentacija o transferu, (pranju novca od kokaina narko klana Šarić) a pošto je od 2010, preko više posrednika dostavljan dokazni materijal Interpolu i policijama nekih evropskih zemalja.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI 

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

30000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Napominjem da su funkcije koje tuženi obavljaju navedene umjesto privatne adrese, koja mi nije poznata, a takođe ističem da ih ovom tužbom tretiram kao građane a ne kao službenike državnih organa, jer njihovi postupci koji su mi nanijeli štetu, ne samo da su nezakoniti, nego ne postoji nijedan dokument niti OT Bijeljina, niti Sudske policije, na kome se zasnivaju!
Sem toga skrećem pažnju da je svaki pokušaj tuženog Kovačevića, (koji predviđam) da se pozove na imunitet, neosnovan, jer ne postoji niti jedan dokument u kome je on službeno nastupao sa svojim potpisom i pečatom OT Bijeljina, vezano za navode tužbe:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Tužene osobe, Borovčanin i Kovačević, su od početka 2010. izvršili više krivičnih djela sa ciljem da pomognu pripadnicima organizovanog kriminala i spriječe me u dostavi dokaza o tome! Radi se o teškim krivičnim djelima i to prije svega krijumčarenju unutar Bobar grupe, (AD "Univerzal"), ubistvo Ivone Bajo, prikrivanje tog ubistva i krijumčarenja, te prikrivanje pranja prljavog novca narko mafije preko Bobar banke...
Skrećem pažnju kako tuženima, tako i Sudu, da sam svjestan činjenice, kako ovom parnicom neće biti istraživana krivična odgovornost tuženih, te ovaj uvod i dokaze o kriminalu predočavam sudu, na disku u prilogu, unutar foldera "Dokazi kriminala", sa ciljem da istaknem pozadinu događaja i motive tuženih za sve svoje nezakonite aktivnosti i krivična djela, koja su mi nanijela neprocjenjivu nematerijalnu štetu! No podsjećam da shodno ZKP-u, svako službeno lice ima obavezu postupiti prema odredbama člana "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela"...
U pomenutom folderu se nalaze fotografije torbe, koja je presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, dok je ostatak opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva! Sem toga tu je i audio izjava vještaka dr. Busarčevića iz koje je jasno da je OT Bijeljina falsifikovala obdukciju ubijene Ivone Bajo i sakrila podatke o svim unutrašnjim povredama! Nadalje tu su izjave vozača, koji su dovezli 4 paketa "ROBE" te direktora, koji je sledećeg jutra po ubistvu zatekao samo paket!
Tahograf traka kamiona, kome su bjegstvo omogućili CJB Bijeljina i OT Bijeljina pokazuje da su iskazi vozača lažni, jer su navodno, (slika sa sajta www.wiamichelin.com je u folderu) prešli 335 kilometra za 140 minuta ukupno, što je prosječno oko 140 km/h.
I na kraju, što je opšte poznato, početkom 2012, je u Bobar banci izuzeta dokumentacija o transferu, (pranju novca od kokaina narko klana Šarić) a pošto je od 2010, preko više posrednika dostavljan dokazni materijal Interpolu i policijama nekih evropskih zemalja. Ne isključujem mogućnost da tuženi nisu znali kakav kriminal prikrivaju, nego su izvršavali naloge vrha mafije u strahu za posao ili čak život! Poznato je da tajkuni Bobar Gavrilo, čije se kriminalne aktivnosti prikrivaju, te Dodik Milorad u zemlji koja propada imaju milijarde evra, a lično je Dodik, zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, 28.02.2011. što je samo 3 dana pošto su primili od mene dokaze o navedenim krivičnim djelima izvršenim prilikom šverca njegovog prvog čovjeka u Bijeljini...
Dakle, još od februara 2010 predajem dokaze o tim krivičnim djelima, a neke još nisam ni predao jer je u početku prikrivena opstrukcija i podrška mafiji od strane tuženih intenzvirana te je donesena neustavna i nezakonita naredba, koju je formalno USMENO izdao Kovačević, a sprovodi je Borovčanin!
Jedini dokument osim diska sa dokazima kriminala i dokazima tuzbe, koji prilažem sada je sažetak zapisnika Prekršajnog suda iz koga se vidi postojanje te naredbe, (80 1 Pr 004323 11 Pr) koja ima elemente fašizma:
ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI PROSTORIJAMA TUŽILAŠTVA !!!???
Ostavljam mogućnost tuženima da u svom odgovoru ili alternativno preko punomoćnika ili lično ponude prihvatljiv dogovor i daju doprinos borbi protiv mafije, u kom bih slučaju djelimično ili u cjelosti odustao od odštete koju tražim!
U suprotnom, ako tuženi ne žele dogovor, shodbo odredbama ZOPP-u dostaviću sve potrebne dokumente u štampanom obliku na pripremnom ročištu, a kada dokažem njihovu odgovornost za nematerijalnu štetu, koristiću dokumentaciju i u narednim krivičnim prijavama i procesima za dokazivanje krivične odgovornosti...

Za informaciju Sudu, tuženima i građanima koji sve moje tekstove mogu pratiti na internetu "http://kriminaluvlasti.blogger.ba" podvlačim da mi je novčana odšteta sasvim nebitna, a ova tužba je samo neophodno sredstvo za dokazivanje kriminala u vlasti, koga su svi svjesni...
Svaki pokušaj kontakta sa tuženim Kovačević Novakom je onemogućen, dok je tuženi Borovčanin poslije mog pismenog obraćanja izneo stav da "SAMO SUD MOŽE NALOŽITI IZUZIMANJE DOKUMENTACIJE" !!!???
Šta je time mislio, samo je njemu jasno, jer sam od njega zahtijevao da se poštuje zakon ili da dobijem pismeno naredbu o tretmanu koji se sprovodi prema meni ili da podnese ostavku...
G. Borovčanin umjesto toga meni drži predavanje o tome da samo sud može naložiti neke radnje, no nije mu smetalo da izvršava i prenese naredbu potčinjenima, koju nije doneo sud...

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tuženi su zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koji su mi, svojim djelovanjem prouzrokovali tuženi, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženih. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, kršenju Ustava i zakona, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane izdavanjem neustavne, nezakonite i fašističke naredbe, diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu dostojanstva, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 20000 KM, (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tuženi Danko Borovčanin, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane nezakonitim tretmanom, primjenom neustavne i nezakonite naredbe, otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu dostojanstva, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10000 KM, (deset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tuženi Danko Borovčanin, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Činjenica je da postoji neredba, da mi se po svaku cijenu spriječi pristup i ostvarenje bilo kog zakonom garantovanog prava u OT Bijeljina, što se dokazuje zapisnikom Suda! Jasno je da su tuženi pokušali tu nezakonitu aktivnost prikriti, nepostojanjem bilo kakvog pisanog traga, tretirajući me kao nižerazredno biće otimajući prava garantovana zakonom i tjerajući iz zgrade, bez ikakve evidencije o dolasku! Da bih uopšte imao neki dokaz o tom kriminalu bio sam prisiljen odbiti naredbu sudske policije, koja me spriječila da na zakonom propisani način podnesem krivičnu prijavu i dostavim dokaze o krivičnim djelima i provesti popodne u zatvoru...
G. Borovčanin pokušava u drugom procesu, (80 1 Pr 004601 11 Pr) predstaviti, kako ta usmena naredba u stvari nije FAŠISTIČKA, jer se ne odnosi na sve srodnike ubijene Ivone Bajo, nego samo na mene, istovremeno opravdavajući njeno postojanje iako je nije doneo sud, a ignorišući to što sudski policajci kojima je on preneo naredbu ne znaju kako tačno glasi, NEĆE da se izjasne o tome, tvrdeći da ne može znati "ŠTA KOJI POLICAJAC SMATRA"!!!???
NO ZATO SAVRŠENO DOBRO ZNA ŠTA SMATRA DRUGI TUŽENI I PODRŽAVA NEZAKONITU NAREDBU!
Navodim sada Sudu i tuženima, članove Ustava RS, koji su brutalno pogaženi:
Član 10 iz Ustava RS.
Građani Republike su ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pred zakonom i uzivaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalni pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, politčiko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo.
Član 16 iz Ustava RS.
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

Tuženi su dakle znali da krše ustav i otimaju mi garantovana prava, bez mogućnosti na suđenje, a posebno ne na žalbu, te su bez ikakvih dokaza donijeli "presudu" kojom mi na neograničeni period onemogućavaju više prava garantovanih zakonom!
Ističem da sam u junu 2010. predao krivičnu prijavu protiv Sofronić Blagiše, portira "Univerzala" a u decembru iste godine protiv pravnog lica AD "Univerzal", a osim navedenih dokaza torbe i izjave vještaka, podneo sam više od 10 Zahtijeva za pristup informacijama, te zahtijev za pokretanje istrage, kao zastupnik majke ubijene Ivone Bajo, na šta mi nikada nije omogućeno da ostvarim pristup bilo kakvoj informaciji...
I na kraju podvlačim da su tuženi u sadejstvu, dana 10.08.2010. izvršili više krivičnih djela kako bi mene i sestru spriječili da podnesemo krivičnu prijavu i predamo dokaze o krijumčarenju i ubistvu, lažno predstavili događaj iako Sudska policija nije imala ovlaštenje za pokretanje prekršajnog postupka!
Tom prilikom smo nezakonito ZAROBLJENI u privatnom zatvoru, bez potvrde o lišenju slobode i otpustu, a sestri Budimki Bolin Bajo nije dozvoljeno da telefonom pozove advokata iako je to zahtijevala!
Tuženi očito smatraju da se poštovanje zakona na njih ne odnosi i da mogu raditi sve što zamisle po svom nahođenju!
Član 15 iz Ustava RS.
Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo.
Lišavanje slobode može trajati samo dok postoje zakonski uslovi za to.
Lice za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično djelo može biti pritvoreno i zadržano u pritvoru samo ako je to neophodno radi vođenja krivčinog postupka ili radi bezbjednosti ljudi.
Pritvor se određuje odlukom suda, a samo izuzetno, pod uslovima određenim zakonom, odlukom drugog zakonom ovlašenog organa najduže do tri dana.
Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe.

5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 30000 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka).

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi su odgovorni za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od njih traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA)
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.
Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na pošteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 3 primjerka, (za Sud, te po jedan za oboje tuženih). Privatne adrese tuženih mi nisu poznate, te je navedeno njihovo radno mjesto, odnosno institucija u kojoj su zaposleni. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe!
Shodno Zakonu, očekujem da će tuženi iznijeti svoj stav, odnosno imaju mogućnost da iznesu svoj prijedlog. Nezakonite radnje su izvršilili sa ciljem da prikriju ubistvo Ivone Bajo, krijumčarenje mafijaške mreže i zaštiti narko mafije. Ukoliko su spremni iznijeti istinu o tome, odštetni zahtijev se može i korigovati, toliko da bude simboličan...

PRILOZI TUŽBE


ZAPISNIK SUDA
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
25/06/2012 00:34