KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


21.06.2018.

RAZOTKRIVANJE REŽIMSKE MAFIJAŠKE BANDE

DOKUMENT KOJI SAM TRAŽIO I KONAČNO DOBIO POKAZUJE DA SU KRIMINALCI IZ SUDSKE POLICIJE, TUŽILAŠTVA, MUPA I SUDA, MONTIRALI NEZAKONITU OPTUŽNICU PROTIV MENE KORISTEĆI ODLUKU REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O MOJOJ PRIJAVI PROTIV NJIH, TAKO ŠTO SU JE SPOJILI SA NJIHOVOM PRIJAVOM PROTIV MENE. ISTRAŽNE RADNJE SU OBAVLJANE PARALELNO KAD I NAD DAVIDOM DRAGIČEVIĆEM I DA SAM IGRAO PO NIHOVIM TAKTOVIMA, BIO BIH NAĐEN U NEKOM KANALU, POŠTO BIH PRETHODNO "OPLJAČKAO" NEKU KUĆU...

RAZOTKRIVANJE REŽIMSKE MAFIJAŠKE BANDE

 

 

OBRAZAC

ZAHTJEVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 

  

ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Na osnovu člana 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od Republičkog tužilaštva Republike Srpske tražim:*

 

? obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;

? uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

? kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

? dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**

 

                     ? poštom

                     ? elektronskom poštom

                     ? faksom

                     ? na drugi način:*** ________________________________________

 

 

Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

Prema podacima iz “optužnice” T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. Vi ste, (RTRS) dodjelili OJT-u Istočno Sarajevo u rad predmet po prijavi protiv mene za “povredu ugleda suda” a po “prijedlogu” od 07.05.2015. Ne ulazeći u motive bilo koga I ishod postupka, podsjećam das am već ranije 2010-te lažno prijavljen za “ugrožavanje sigurnosti” te sada namjeravam koristiti sve raspoložive dokaze u svoju korist. Stoga za sada tražim da mi dostavite na mejl skenirane dokumente i odgovore:

 

1) Prijedlog za određivanje nadležnosti drugog tužilaštva od 07.05.2015.

2) Dopis Republičkog tužilaštva od 01.06.2015.

3) Izjašnjenje RTRS da li su me osobe Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad u predmetu T15 0 KT 0002365 10, lažno prijavili kao pripadnici Tužilaštva - službeno ili su to učinili kao privatna fizička lica, neslužbeno.

4) Da li je RTRS, zaprimilo material koji dakazuje da je Danica Stjepanović iz OJT Bijeljina smišljeno prikrila dokaze ubistva djevojčice Ivone Bajo.

5) Da li je RTRS, uvažilo moj zahtjev i naložilo novu istragu sa novim tužiocem uz nove dokaze u predmetu pogibije Ivone Bajo KTA-596/09

 

Zavisno od okolnosti zahtijevaću svjedočenje određenih osoba, zavisno od toga koje su radnje vršili privatno a koje u ime tužilaštva…

 

(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.)

 

                                                                           __________BAJO ZDENKO____________

                                                                             Podnosilac zahtjeva/Ime i prezime

 

U __Bijeljini___,                                     _____­­­___Majke Jevrosime 20__________

                                                                                                    Adresa

dana _20.03.2018.__ godine.                        

                                                                          ________zdenkobajo@gmail.com__________

                                                                                       Drugi podaci za kontakt

 

                                                                           __________Zdenko Bajo____________

                                                                                                    Potpis

ODLUKA NA KOJU SE POZIVA REŽIMSKA BANDA NEMA NIKAKVE VEZE SA PRIJAVOM PROTIV MENE NEGO SE ODNOSI NA NJIHOVE MAFIJAŠKE AKTIVNOSTI…

18.06.2018.

DOPUNA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Upozoravam sudiju Marković Jelenu da prekine sa napadima na mene, na moja prava i na prava garantovana ustavom inače će se suočiti sa krivičnom odgovornošću zbog svojih postupaka i zaštite koju pokušava pružiti kriminalcoma koji prikrivaju UBISTVO, KRIJUMČARANJE, PLJAČKU MILIJARDI MARAKA. IZ SVEGA JE VIDLJIVO DA UNUTAR ORGANA REPUBLIKE SRPSKE POSTOJI ORGANIZOVANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KORISTI MOĆ KOJU IMA ZBOG POZICIJA NA KOJIMA SE NALAZE NJENI PRIPADNICI DA BI PLJAČKALA MILIJARDE MARAKA SVAKE GODINE A PRAVA GRAĐANA KRŠE KAKO BI SPRIJEČILI DOKAZIVANJE SOPSTVENOG KRIMINALA...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM

DOPUNA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Dokument - dokaz na osnovu kog podnosim dodatni tuzbeni zahtjev su skenirane "Uplatnice u predmetu 80 0 Pr 082502 17" koje su mi uručene uz rješenje, na kućnom pragu od strane službenice Osnovnog suda i to poslije poslednjeg održanog ročišta u ovom postupku što je u skladu sa odredbama ZPP-u član 57, s obzirom da ovu dopunu - preinaku nisam mogao izvršiti ranije. Nevezano za to da li će ova dopuna biti prihvaćena, predlažem da se dokazi koje sada prilažem usvoje s obzirom da jedan dio nisam imao ranije a jedan dio sam pokušavao predati na prethodnom ročištu što je sudija Marković Jelena potpuno neprofesionalno i nezakoniti spriječila. Stoga upozoravam sudiju da prekine sa napadima na mene, na moja prava i na prava garantovana ustavom inače će se suočiti sa krivičnom odgovornošću zbog svojih postupaka i zaštite koju pokušava pružiti kriminalcoma koji prikrivaju UBISTVO, KRIJUMČARANJE, PLJAČKU MILIJARDI MARAKA...
Sugerišem da u skladu sa odredbama ZOO, (Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ) materijalnu odštetu koju tražim, tužena RS nadoknadi od direktno odgovornog načelnika sudske policije Borovčanin Danka koji je primjenjivao mjere zabrane pristupa uprkos tome što za njih nije postojala nikakva pismena naredba - rješenje niti je ikada vezano za to vođen bilo kakav postupak. Istu osobu je ovde tužena uzela u zaštitu u predmetu 80 0 P 039976 12 P suprotno odredbama člana 48 ustava RS, uz "savjet" da sam trebao tužiti Republiku Srpsku. Zbog te podrške Borovčanin se dodatno osilio i nastavio sa razbojničkim, fašističkim postupcima prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.

Predlažem da uz već istaknute tužbene zahtjeve, Sud donese i sljedeću: PRESUDU
- Tužena Republika Srpska se obavezuje da u roku od 30 dana isplati tužitelju Zdenku Baji, 1700 KM na ime materijalne štete koju je uzrokovala 15.12.2016. nezakonitim napadom na imovinu, (mrežasta metalna korpa i dječji ruksak iz predmeta KTA-596/09 i 80 0 K 065167 Kpp) te prava tužioca garantovana članovima 16 i 23 Ustava Republike Srpske, (podaci o otvaranju i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentacija prikupljana istražnim radnjama po KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp).
- U skladu sa odredbama ZOO, član "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti", stav "(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti." NAREĐUJE SE TUŽENOJ REPUBLICI SRPSKOJ DA PREKINE SA POSTUPCIMA KOJIM SE KRŠE PRAVA TUŽIOCA ZDANKA BAJE.
OPIS ČINJENICA I DOKAZI
Dana 15.12.2016. tražio sam od tužene, odnosno sudske policije da obavijeste Okružno tužilaštvo u Bijeljini - sekretara tužilaštva i Osnovni sud u Bijeljini - sekretara Osnovnog suda, vezano za moje zahtjeve po pitanju privatne imovine i prava garantovanih Ustavom na koje sam ukazivao pismeno više godina a posljednji put pismenim zahtjevima od 15.07.2016. godine, (već predato u ovom postupku).
Radi se o mrežastoj metalnoj korpi koja je i danas nezakonito u posjedu tužene te dječijem ruksaku koji je tužena vratila uništenog, dvostruko posječenog kaiša, opranog hemijskim sredstvo sa dijelom koji nedostaje te podacima koje je tužena prikupljala o meni višegodišnjim nadzorom kao i pregledom i vještačenjem računara koje je oduzela i držala 9 mjeseci u svom posjedu poslije smišljene lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.

Neposredno poslije tog događaja tužena Republika Srpska se putem tužilaštva u Bijeljini pismeno izjašnjava da navodno nema saznanja o oštećenjima ruksaka, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) jer nisu navedena ni u dokumentima policije ni u dokumentima suda što je gnusna laž.
Republika Srpska odnosno tužilac Stjepanović Danica je taj materijalni dokaz ubistva smišljeno prikrila kako bi zaštitila počinioce i ubistva i krijumčarenja i pljačke preko bankarskog sektora.
Da je to istina dokaz su više zahtjeva upućenih tužilaštvu i konkretno tužiocu Stjepanović Danici od koji sam već priložio "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." a prilažem sada još jedan od mnogih koje imam "Zahtjev za informacije 15.01.2014.".
Da bi mogli uspješno prikriti zločine, pripadnici mafije unutar organa Republike srpske su smislili plan da spriječe pristup svim srodnicima ubijene djevojčice a što je kulminiralo krajnjim bezobrazlukom da se o mojim dolascima i dokazima krivičnih djela koje donosim uopšte više niko ne obavještava te je sudska policija iako sam im pokazao materijalni dokaz ubistva odbila obavijestiti nadležne.
Dokaz za to su snimci video nadzora u zgradi koji su sastavni dio predmeta "80 1 Pr 082502 17 Pr" a sadrži i izjave svjedoka Čivić Omera koji kaže da sam jasno upozoravao na kršenje garantovanih prava te da su vidjeli materijalni dokaz ubistva, (Sekulić Dušan) a to nije navedeno u zabilješci jer im je načelnik naredio da to ne pominju kako bi zločin ostao prikriven.
S obzirom da je takvo postupanje načelnika i sudske policije nezakonito prekršili su pravila iz zakona o obligacionim odnosima i direktno su odgovorni za prouzrokovanu štetu.
Tužena Republika Srpska je svoju bahatost i bezobrazluk pokušala prikriti time što je moja glasna upozoravanja da se prestane sa kršenjima zakona i garantovanih prava pokušala predstaviti kao nekontrolisanu viku nekog psihopate i kršenje javnog reda i mira sa opaskom da se uopšte nije bavila kršenjem prava a što bi moglo biti predmet nekog drugog postupka, dakle ovog.
Rezultat svega je to da je za svoj bezobrazluk, kriminal i razbojništvo, Republika Srpska dosudila 1700 maraka kazne zbog događaja za koji je sama odgovorna odnosno njeni bahati i bezobrazni predstavnici oličeni u liku Danka Borovčanin i Danice Stjepanović.
Dokaz o tretmanu koji primjenjuje tužena RS, putem sudske policije je predmet "80 1 pr 004323 11 pr" iz koga prilažem izjave svjedoka date u zapisnik. Da je načelnik sudske policije svjestan bezakonje koje primjenjuje dokaz je prilog "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.". VRHUNAC BEZOBRAZLUKA U TOM DOPISU JE POKUŠAJ DA SE PREDSTAVIM KAO LUDAK I TAKO PRIKRIJU NJEGOVI NAPORI DA ZATAŠKA MATERIJALNE DOKAZE UBISTVA.
Ali da taj dokaz postoji a o njemu navodno OJT Bijeljina nema saznanja vidi se iz već predatih priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" i "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.". NEVEZANO ZA TO DA LI ĆE OVAJ ZAHTJEV BITI USVOJEN, SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE OBAVEZNA DA POSTUPI PO OBAVEZI IZ ZKP I PRIJAVI KRIVIČNO DJELO INAČE ĆE IZVRŠITI KRIVIČNO DJELO NEČINJENJEM I VIŠE PRATEĆIH KRIVIČNIH DJELA.
Da je fašistički tretman koji sprovodi načelnik sudske policije ovde tužene RS potpuno nezakonit jasno je iz samog opisa a da za to ne postoji nikakvo pokriće, dokaz su pismena izjašnjenja sudova, (Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.) i tužilaštva "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Osim priloženih dokaza i predmeta Prekršajnog suda sa video snimcima predlažem da se saslušaju svjedoci Čivić Omer, Lazić Milan, Sekulić Dušan, Borovčanin Danko i Stjepanović Danica.
IZ SVEGA JE VIDLJIVO DA UNUTAR ORGANA REPUBLIKE SRPSKE POSTOJI ORGANIZOVANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KORISTI MOĆ KOJU IMA ZBOG POZICIJA NA KOJIMA SE NALAZE NJENI PRIPADNICI DA BI PLJAČKALA MILIJARDE MARAKA SVAKE GODINE A PRAVA GRAĐANA KRŠE KAKO BI SPRIJEČILI DOKAZIVANJE SOPSTVENOG KRIMINALA.

PRILOZI

Uplatnice u predmetu 80 0 Pr 082502 17
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Zapisnik 80 1 pr 004323 11 pr
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.06.2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE O PRIGOVORIMA PO 89 0 K 058509 17 KPS

Bitno je istaći da je druga strana u ovom postupku, Tužilaštvo ustvari glavni i jedini krivac za ovu kriminalnu manipulaciju jer su izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i to je suštinski i jedini razlog zbog čega se išlo na postupanje drugog tužilaštva da bi se nastavila fašistička diskriminacija i naravno da bi se otežalo djelovanje meni kao stranki u postupku.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE O PRIGOVORIMA PO 89 0 K 058509 17 KPS

U nekoj zemlji gdje postoji vladavina prava umjesto tiranije i bezakonja bio bi naravno relevantan i član 32 Ustava Republike Srpske koji kaže da građani imaju pravo iskazati pismeno ili usmeno svoje mišljenje o radu državnih organa i da zato ne samo da ne smiju biti kažnjavani nego ne smiju biti pozvani na odgovornost osim ako su počinili krivično djelo.
A krivično djelo je prema zakonu isključivo poruga a ne uvrede kako to pokušava da preimenuje tužilaštvo. U krivičnom zakonu ne postoji krivično djelo "uvreda" i sud ne može u krivičnom postupku da ocjenjuje ili procjenjuje je li nešto uvredljivo ili nije što se ovom optužnicom pokušava uvesti. Time se čini udar i na jedno od osnovnih prava, da niko ne može biti suđen za krivično djelo koje nije postojalo u krivičnom zakonu.

OD USTAVNOG SUDA TRAŽIM DA ZAŠTITI PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ZAKON, TE UKINE OVO RJEŠENJE I NALOŽI DA SE POSTUPAK NASTAVI PRED MJESNO NADLEŽNIM SUDOM U BIJELJINI KOJI JE NA 500 METARA OD MENE ZA RAZLIKU OD SUDA U SOKOCU KOJI JE NEKOLIKO STOTINA KILOMETARA DALEKO...
U osporavanom rješenju se grubo krši zakon i pravo na pravično suđenje jer se ubacuje nepostojeći propis prema kome je navodno sud nadležan prema sjedištu tužilaštva, umjesto jedine zakonom predviđene opcije da je nadležan sud na čijoj teritoriji se izvršilo pretpostavljeno krivično djelo ili je pokušano. Krivični postupak se vodi prema ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU, a ne prema zakonu o tužilaštvima niti njihovom pravilniku. Ovako je praktično potpuno eliminisan član o nadležnosti suda i tretira se kao da glasi : "NADLEŽAN JE SUD KOME TUŽILAŠTVO PREDA OPTUŽNICU". Takođe je nesporno da optužnica nije propisno sastavljena s obzirom da sadrži ime različito od stvarnog iz dokaznog materijala.
S druge strane zakonom se predviđaju opcije izuzeća, okružnih tužilaca, glavnih okružnih tužilaca, republičkih tužilaca i glavnog republičkog tužioca a nikako cijelog okružnog tužilaštva. Prema članu 20, stav 2 mogu se povjeriti neki predmeti drugom tužilaštvu bez obzira na nadležnost što znači da isti mogu postupati i pred drugim sudovima izvan predviđenog okruga a ne da okrivljeni i svjedoci prelaze stotine kilometara zbog bahatosti i bezobrazluka tužilaštva. Sve u svemu nigdje u zakonu ne postoji propis da se prenosom nadležnosti u drugo tužilaštvo negira zakonski osnov za nadležnost suda a sudovi su obavezni da primjenjuju opcije koje su povoljnije za okrivljenog a ne povoljnije za tužilaštvo.
Ovo bezakonje je isključivo smišljeno sa ciljem da mi se oteža rad na predmetu s obzirom da je za putovanje potrebno više sati, da se odbiju svi moji prijedlozi za svjedoke a zasnovano na laži da je sporni predmet 80 0 P 057426 14 P bio protiv okružnih tužilaca. Taj predmet je bio protiv RS, (dokaz je Tuzbeni zahtjev 80 0 P 057426 14 P) a tužbe koje sam podnosio protiv kriminalaca koji su me lažno prijavili u svojstvu građana nemaju veze sa ovim predmetom.
Koliko je ne samo nezakonito nego je glupost i besmislica postupanje tužilaštva koje nije nadležno, vidi se i iz opisa optužnice gdje je navedeno ime nepostojećeg sudije, odnosno pogrešno ime. Umjesto "VAKIČIĆ" napisano je "VLAKČIĆ". Iako cijela optužnica ima samo desetak redova u kojima se pokušava izjednačiti pojam PORUGA i pojam UVREDA, nenadležno tužilaštvo nije bilo sposobno uočiti da ime sudije nije ispravno što se nikako ne bi moglo dogoditi kada postupa mjesno nadležni tužilac.
Ovaj primjer je najbolji pokazatelj kakvih grešaka i nezakonitosti ima i biće ih mnogo u ovom postupku ako se dozvoli da tužilaštva i sudovi ne postupaju prema zakonu o krivičnom postupku nego prema nekim internim dogovorima i mahinacijama.
Ja svakako ne priznajem nadležnost Osnovnog suda u Sokolcu i nikada neću dati svoju saglasnost i legitimitet bezakonju koje se pokušava sprovesti. Nikada neću dobrovoljno otići u Sokolac nego isključivo u mjesno nadležni sud u Bijeljini i ako želi nastaviti svoj teror nad ustavom, zakonima, pravima i nad narodom, republika srpska, njeni sudovi i tužilaštva moraće narediti moje zarobljavanje, otmicu, kidnapovanje ili kako god ko to želi da shvati...

Očekujem od Ustavnog suda BIH da po ovoj apelacije reaguje hitno s obzirom da se ulaže na odluku koja je prvi dio krivičnog postupka i kojom se krši pravo na pravično suđenje pa ako se postupak nastavi pod ovim okolnostima nastaviće se i kršenje prava na pravično suđenje.
Naime, protiv mene je optužnicu podiglo Okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu za "povredu ugleda suda" iako u samoj optužnici stoji da je pretpostavljeno krivično djelo počinjeno na teritoriji opštine Bijeljina, odnosno pod nadležnosti osnovnog suda u Bijeljini.
Sam taj opis, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) govori da je tužilac, svjesna svoje nenadležnosti ali se očito ne usuđuje suprotstaviti onima koji su joj naložili da podigne optužnicu.
Osnovni sud u Sokocu je morao poštovati odredbe zakona o krivičnom postupku, paziti na svoju nadležnost ili nenadležnost i poštujući zakonom jasno propisanu odredbu proslijediti optužnicu na postupanje mjesno nadležnom osnovnom sudu u Bijeljini. Umjesto toga, optužnica je prihvaćena iako je sadržala čak veliku katastrofalnu grešku u pogrešnom imenu sudije koja ne postoji u osnovnom sudu u Bijeljini, (Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)" u prilogu).
Poslije mog prigovora vezano za nadležnost osnovni sud daje neko takozvano obrazloženje, (Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS) koje se ne temelji niti na jednom članu bilo kog zakona nego se sve maskira nekim općepoznatim činjenicama o tome na kojoj teritoriji djeluje Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.
Nadležnost Tužilaštva je naravno jasno definisana prema mjestu boravka odnosno mjesnom nadležnošću kao i nadležnost sudova i ne postoji odredba prema kojoj se optužnica predaje sudu u kom tužilaštvo ima nadležnost nego isključivo prema tome gdje je krivično djelo izvršeno ili pokušano njegovo izvršenje.
Sve se pokušava opravdati time što je Okružno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo svoje izuzeće sa nekim nebuloznim objašnjenjima a potom je republičko tužilaštvo dodijelilo predmet u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, (a ti dokumenti mi nikada nisu uručeni).
Ovdje je prije svega bitna činjenica da ni u zakonu o tužilaštvima a ni o pravilniku o radu tužilaštava ne postoji opcija izuzeća kompletnog tužilaštva nego samo okružnog tužioca, glavnog okružnog tužioca ili glavnog republičkog tužioca.
I što je najvažnije, krivični postupak se ne vodi prema odredbama zakona o tužilaštvima niti o pravilniku tužilaštva, nego mora da se vodi prema odredbama zakona o krivičnom postupku a taj zakon jasno kaže da je za postupanje u krivičnom postupku nadležan isključivo sud gdje je krivično djelo izvršeno ili pokušano izvršenje a samo ako je u pitanju djelo izvršeno na teritoriji dva ili više nadležnih tužilaštava odnosno sudova može doći do sukoba nadležnosti kada se odlučuje koje je Tužilaštvo nadležno.
Ovdje naprotiv ne postoji sukob nadležnosti između dva suda niti sukob nadležnosti između tužilaštava čak nije umiješan nijedan od tužilaca u ovaj slučaj ali se uprkos tome pokušava na sve načine prekršiti zakon i meni nanijeti šteta tako što bih morao putovati stotine kilometara u jednom i drugom pravcu i što je najvažnije planira se uskraćivanje, odnosno odbijanje mojih prijedloga za svjedočenje bilo koga sa teritorije Bijeljina pod raznoraznim izgovorima zbog troškova i teškoća prevoza ili vjerovatno sa obrazloženjem da to nije ni potrebno.
I na kraju bitno je istaći da je druga strana u ovom postupku, Tužilaštvo ustvari glavni i jedini krivac za ovu kriminalnu manipulaciju jer su izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i to je suštinski i jedini razlog zbog čega se išlo na postupanje drugog tužilaštva da bi se nastavila fašistička diskriminacija i naravno da bi se otežalo djelovanje meni kao stranki u postupku.
U okružnom tužilaštvu u Bijeljini postoje tužioci sa kojima nikada nisam došao u dodir i nema razloga da ne postupaju u ovom predmetu kao što je primjer slučaja okružnog tužioca Medić Mire, (OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017.) koja je postupala po prijavi načelnika sudske policije Borovčanin Danka, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) i to kako se vidi za navodno ugrožavanje sigurnosti i sudija i tužilaca. Takođe se vidi da je OJT Bijeljina postupala i po mojoj prijavi iako je prijavljena bila tužilac tog tužilaštva Stjepanović Danica zbog prikrivanja materijalnog dokaza ubistva, (OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.)
Stoga nema nikakvog razloga da neki tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini ne postupa i u predmetu gdje su navodno vrijeđani ili izlagani poruzi neke sudije osnovnog suda u Bijeljini a tužioci nisu uopšte tema optužnice.
Dana 12.03.2018. presretnut sam poslije povratka iz CJB Bijeljina, (plansko praćenje koje sam predvidio) i pod prijetnjom naoružanih pripadnika sudske policije odvezen za Sokolac iako nisu imali pismenu naredbu. Uručena mi je tek po dolasku što se vidi i na prilogu "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" gdje je u desnom uglu upisan datum. Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS je prepun falsifikata događaja na koje neću trošiti vrijeme osim na lažni prikaz prisutnosti tužioca. Naime optužnicu je podigla OJT Jovana Tomaš, koja je sada na trudničkom bolovanju i niko nije bio prisutan od strane tužilaštva a upisano je ime sasvim drugog tužioca te takav zapisnik nisam ni potpisao. TO JE PRIMJER KAKO SE PLANIRA REŽIRATI I LAŽIRATI KOMPLETAN POSTUPAK...

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Tuzbeni zahtjev 80 0 P 057426 14 P
Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS

OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017.
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

14.06.2018.

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

IZ 27 SLUŽBENIH ZABILJEŠKI NASTALIH TOKOM 2010, 2011 I 2012-TE, VIDLJIVO JE DA JE SUDSKA POLICIJA SMIŠLJENO PRIKRIVALA ČINJENICU DA JE PORODICA UBIJENE DJEVOJČICE DONOSILA FOTOGRAFIJE MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA I PRIKRIVANJA ZLOČINA. CILJ JE BIO DA SE PRIJE SVEGA SPRIJEČI BILO KAKVA ISTRAGA TE ZAŠTITE KRIVCI, A POTOM DA SE OPRAVDAJU FAŠISTIČKE METODE PRIMJENJIVANE PREMA NAMA, TAKO ŠTO SU NAS PREDSTAVLJALI KAO LUDAKE KOJI BEZ RAZLOGA I BEZ IKAKVIH ARGUMENATA "OMETAJU" SVEMOGUĆE, NEPOGREŠIVE, NADZEMALJSKE TUŽIOCE, SAVRŠENSTVA PRAVNE STRUKE...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEST O NAZAKONITOM RADU SUDSKE POLICIJE

Napominjem da ovo nije pritužba, i nije potrebno da mi odgovarate da li je bilo šta preduzeto da se rad sudske policije u Bijeljini dovede u okvire zakona. Već sam se uvjerio da pojedinci nakon što izvrše krivično djelo ili na drugi način prekrše zakon, osporavaju moje navode ne znajući da kao dokaz za sve imam audio snimke ili čak daju lažne izjeve pred sudom, kako bi opravdali teror i diskriminaciju nad porodicom ubijene djevojčice Ivone Bajo i tako spriječili dostavu dokaza i podnošenje prijava, odnosno ostvarenje bilo kog prava garantovanog zakonom.
Isključivo zahvaljujući vama, došao sam do novih dokaza o krivičnim djelima pripadnika sudske policije u Bijeljini, zabilježenih u dokumentaciji koju sam preuzeo poslije vašeg odobrenja.
Zabilješka 1420-10, odnosi se na dan kada smo majka ubijenog djeteta i ja pokušali da dostavimo digitalne dokaze na disku, kako o samom švercu i ubistvu, tako i o prikrivanju tih zločina. Umjesto da nam se to omogući, pokušali su da nas istjeraju, te smo da bi imali dokaz tog bezakonja odbili nezakonitu naredbu, kako bi sve ostalo zabeleženo. Osim više laži izgovorenih i napisanih, podvlačim samo to da smo u suštini zarobljeni satima nezakonito jer nismo dobili potvrdu o lišenju slobode, a prekršeno je i pravo iz člana 6 ZOP-a jer sestri Budimki nije dozvoljeno da pozove nijedan broj koji je tražila, (aerodrom, da prolongira let, kuću ili advokata Tomić Duška).
U dokumentu je namjerno izostavljen dio o advokatu, ali iz onoga što je zapisano vidljivo je da ni komandu niti sudiju ne zanimaju njena prava, i da im je cilj samo da je uplaše, kako nikada više ne bi postavila pitanje svoga ubijenog djeteta.
Zabilješka 1292-12, pokazuje da se konstantno lažno prikazuju događaji, te dvije i po godine prikrivaju podaci traženi još od februara 2010-te. Naravno da sam morao ponovo odbiti fašističku naredbu, da se ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLJAVA PRISTUP U OT BIJELJINA, jasno istakao da ću dolaziti svaki naredni dan, koliko god puta me hapsili sve dok ne dobijem snimke mjesta zločina i obdukcije. Taj dan sam i bio uhapšen, ali mi je sledeći put omogućeno da preuzmem snimke, koji pokazuju da su iz OT Bijeljina falsifikovali čak i podatke obducenta, prikrivajući sve unutrašnje povrede. Materijal sam objavio na web stranici:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
No neću sada da ukazujem na neke "sitne laži" sudske policije, nego na pokušaj opravdanja svojih postupaka, između ostalog i pred vama kao nadređenima. Iako sam se naime više puta ranije, pa i tada i usmeno i pismeno pozivao na članove ustava i zakona, te garantovana prava koja mi se otimaju, sudska policija me opisuje kao narkomana ili ludaka.
Dakle to što sam zahtijevao da se poštuje zakon, po njima je znak da sam psihički poremećen.
Takav stav je još u martu 2010-te, (Zabilješka 401-10) izneo Višnjić Ranko, čak lažno dodajući da sam zaprijetio nasilnim ulaskom, što je kasnije iskorišteno da se lažno optužim za "Ugrožavanje sigurnosti" te mi se otme računar sa dokazima.
OT Doboj je po toj prijavi obustavio istragu jer nema elemenata krivičnog djela. Istina Višnjić je u narednoj zabilješki 779-10 priznao da nisam prijetio nasiljem, nego da mu je to tada tako izgledalo!
Rekao sam da ako i dalje budu kršili zakon i otimali moja prava da ću krenuti bez propusnice uz stepenice, a oni neka odluče da li će da me puste, da me uhapse ili da mi pucaju u leđa.
G. Višnjić možda nije shvatao svrhu svega, ali sada pošto sam se već 4 puta na taj način suprotstavio nasilju imam konkretan dokaz da se sprovodila diskriminacija, te na suđenjima se došlo do teksta fašističke naredbe, koju su kao na pijaci pokušavali kasnije da prepravljaju i minimiziraju naredni svjedoci.
Zabilješka 73-11 sadrži u drugom dijelu dosta tačnih podataka ali i neke smišljene lažne dijelove. Naime iako se sve zabilješke odnose uglavnom na mene ovde se dodaju i drugi pripadnici porodice, sa tvrdnjama da smo uvijek primani, ali smo bili nekorektni, kleli nečiju djecu i plakali.
Ne znam šta se tačno dešavalo u manje od 5 puta kada je bio neko od članova moje porodice, no sigurno je da sam ja lično dolazio 120-150 puta i nikada od jula 2009-te, nisam bio kod glavnog tužioca, odnosno od avgusta iste godine nisam mogao do nadležnog tužioca Stjepanović, koja je znajući da imam dokaze o prikrivanju ubistva spriječila da dam izjavu o tome, o čemu takođe imam audio snimak kao dokaz.
Prošle su dakle 3 godine, (2010, 2011 i 2012-ta) za koje vrijeme mi nije nikada omogućeno da prijavim krivično djelo tužiocu na zapisnik, predočim dokaze a pogotovo ne da dobijem odgovore na postavljena pitanja, što sudska policije bestidno lažno predstavlja. Ne postoji nijedan podatak da je evidentiran razgovor sa bilo kim, a događaj kada mi se Gruhonjić Muhamed u hodniku obratio i rekao da napustim prostorije je takođe lažno opisan, kao da sam bio u kancelariji.
Na mogu tvrditi da majka ili pokojna baka ubijene Ivone nisu zaplakale ili rekle nešto od onoga što je naveo policajac, ali je kontekst takav, da se to svima pripisuje, a naknadno mi je usmeno "objasnio" da mi ne treba dati nikakva prava jer kunem nečiju djecu, (poslije se ispravio da to nisam ja rekao nego neko drugi), te da OVAKVIMA NE TREBA DATI NIKAKVA PRAVA NEGO ME TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC !
I za kraj ostavljam ono centralno što dokazuje smišljeni kriminal komande sudske policije u Bijeljini i svih drugih pripadnika koji su u tome učestvovali. Naime, još početkom 2010 sam pokazao fotografije materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja krivičnog djela, torbe presječenog kaiša, opranog većim djelom hemijskim sredstvom, pa čak predao sudskoj policiji i disk sa više snimaka, kao i drugih dokaza.
O tome sam razgovarao još sa zamjenikom Višnjićem i više puta kasnije sa drugim policajcima, a obavezno uvijek prilikom odbijanja naredbe da se udaljim, no ne postoji nijedno slovo o tome niti u jednoj zabilješci, (slika torbe se može vidjeti na internetu:)
Čak je 05.09.2012. lažno opisan tekst na plakatu a naravno slika torbe se izostavlja, iako je formata A4. Jedan od mojih ciljeva, osim da se bezakonje zabeleži je bio i to da mi se oduzmu plakati. Tako je sve postalo sastavni dio spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr, original je i danas zaplijenjen u CJB Bijeljina, a sudska policija formalno to "nikada nije ni vidjela".
S obzirom da sva službena lica imaju obavezu prijavljivanja krivičnog djela, a radi se o predmetu koji dokazuje "Teško ubistvo" sa zaprijećenom kaznom dugotrajnog zatvora, očito je da se taj podatak TRI godine namjerno prikriva od strane sudske policije sa ciljem da se prikrije ubistvo djevojčice prilikom krijumčarenja, a da se istovremeno predstavim kao ludak, koji niti zna šta hoće niti zbog čega je došao, a prije svega "nema naravno niti jedan dokaz bilo čega".
To su dakle, državni službenici. Umjesto da daju doprinos u borbi protiv kriminala, tužioci prije svega prikrivaju i uništavaju dokaze, protiv tajkuna Gavrila Bobara, (podsjećam na transakcije narko mafije preko Bobar banke), a onda sudska policija brutalnim pravnim nasiljem, šikaniranjem i ponižavanjem, tjera porodicu kao stoku ne bi li nas prisilili da odustanemo, prikrivaju dokaze koje su vidjeli i lažno svjedoče na sudu.
I sve to navodno po usmenoj naredbi jednog kriminalca protiv koga upravo i donosim dokaze.
ZA SUDSKU POLICIJU DAKLE USMENA NAREDBA MAFIJE IMA VEĆU TEŽINU OD ČLANOVA IZ USTAVA I ZAKONA
S tim da je potrebno ponešto prikriti ili slagati u zabilješkama i na sudu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

12.06.2018.

POKRETU TREĆI BLOK O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava...

POKRETU "TREĆI BLOK"

NA RUKE PREDSJEDNIKU

OBAVJEST O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA I KRIMINALU U DRŽAVNIM ORGANIMA

POKRETU TREĆI BLOK O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Obavještavam vas o neregularnostima i nezakonitostima prilikom obraćanja državnim institucijama i organima te prilažem materijal koji to dokazuje s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.
UVOD: Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije. Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava.
ORGANIZOVANI KRIMINAL: Danas je takođe opšte poznato da je Bobar grupa klasična zločinačka organizacija, preko koje se pljačkao novac a 25.02.2012. je otkriveno preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije kroz Bobar banku, na šta nije bilo nikakve reakcije, nego je vjest brzo zataškana i postala tabu tema. Ali ono što se još krije fašističkim metodama je to da se preko firmi režimskih tajkuna vršilo krijumčarenje, (vjerovatno narkotika) a sada dostavljam dokaz o švercu iz Federacije BIH, firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, (vlasnik Nijaz Hastor, najbogatiji bošnjak) do firme AD Univerzal, (vlasništvo sada zvanično preminulog Bobar Gavrila, tada najbogatiji srbin).
U pitanju je dan 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja tehnički neispravnim kamionom na ulazu u AD Univetzal usmrćena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, kamion je pobjegao a tužilaštvo i policija sakrili dokaze kako bi sve predstavili kao pad sa bicikla i prikrili režimski šverc. Prvo dokaz koji prilažem je "Izjave aktera sverca i ubistva" iz koga se vidi da su vozači ostavili 4 PAKETA, magacioner ujutru zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, neke "robe" nestala preko noći.
Pripadnici mafije u policiji i tužilaštvu sa smislili plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, na žicu od korpe i stoga je uklonjen materijalni dokaz zločina "Dokazni predmeti". Radi se o ruksaku koji je ubijana djevojčica imala a vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan ili opran jakim hemijskim sredstvom. Očito je isti predmet koji je ubio djevojčicu, presjekao i kaiš, te je zato ovaj dokaz i sakriven kako bi se prikrilo ubistvo, šverc i nastavilo sa krađom milijardi maraka. O ovom predmetu i o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom, pripadnici mafije iz tužilaštva nisu obavjestili ni javnost niti vještaka trasologa, dr. Busarčevića, koji o tome NEMA POJMA. Razgovor sa njim i svi dokazi se nalaze na priloženom disku, a štampano dostavljam dokument "Falsifikati" na kome se vide slike koje dokazuju moje tvrdnje.
DISKRIMINACIJA I KRŠENJE PRAVA: Ali sve ovo ma koliko monstruozno bilo nije razlog mog obraćanja iako očekujem da o ovim zločinima državnih službenika upoznate javnost, nego stavljam akcenat na fašističku diskriminaciju koja se vrši godinama sa ciljem da se zaštite krivci, počinioci i milijarderi koji stoje iza svega. Dakle, iako se htjelo sasvim sakriti postojanje dokaza, još početkom 2010-te, po obustavi istrage a 6 mjeseci od ubistva, uspio sam poslije dozvole sudije da fotografišem sporni "dječji ruksak" i odmah o tome pismeno postavio pitanje "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." na šta nije bilo nikakvog odgovora jer je OT Bijeljina smišljeno sakrila materijalne dokaze i ne može odgovoriti jer nisu ni evidentirali presjecanje kaiša a ako to priznaju pismeno onda se radi o NOVOM DOKAZU, te bi bili prisiljeni ponovo otvoriti istragu. Zbog toga je izdata TAJNA USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u OT Bijeljina, što je prema planu trebalo i da ostane tajno i skriveno ali sam naredne godine da bih došao do dokaza o tome odbio fašističku naredbu te na prekršajnom sudu, (Zapisnik 19.08.2011.) dobio dokaze za nju, izjavu pripadnika sudske policije koji jasno u zapisnik kaže da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, (IVONE BAJO) NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA".
Time su htjeli osigurati nastavak MIRNOG KRIMINALNOG NERADA, tužilaštva jer uhvaćeni u monstruoznom kriminalu nisu imali rješenje i odgovor na to, pa su se posakrivali po kancelarijama i naložili sudskoj policiji da nikom ne dozvoli pristup i postavljanje nezgodnih pitanja.
U to vrijeme još nisam imao nikakve dokaze u krijumčarenju nego sam samo pismeno izneo pretpostavku da bi to mogao biti jedan od razloga za prikrivanje ubistva ali ne znajući da dokaze o tome još nemam, dva pripadnika OT Bijeljina su kao građanska lica otišli do CJB Bijeljina, (iako imaju dežurnog tužioca u svojoj zgradi, nadležnog za krivične prijave) te me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti". Cilj je bio da to ne izglada kao osveta prema meni i da se potom prilikom pretresa kuće koju su izdejstvovali, otme računar sa dokazima kriminala i isti unište. Računar je zadržan oko 9 mjeseci i iako sam pismeno više puta upozoravao sudiju na postojanje neprocjenjivo vrijednog programskog koda i opasnost da ga kriminalci unište sa dokazima, isti se oglušivao, nije poštovao ZKP-u da me obavjesti o otvaranju i pregledu računara a takođe je ignorisan moj pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti računara prilikom preuzimanja.
Načelniku kriminalističke policije u CJB, Bijeljina koji je zaprimio lažnu prijavu protiv mene, odneo sam sa sestrom Budimkom, dokaze o kriminalu Stjepanović Danice a on je obećao da će pokrenuti istražne radnje. Šta se desilo da materijalom ne znam sigurno jer je gospodin Teodorović, preminuo samo 5 dana kasnije, navodno od srčanog udara. Autopsije nije bilo a ja osnovano sumnjam da se radi o ubistvu trovanjem što su pokušali i na meni.
Moguće je da je materijal proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS, jer sam početkom godine dobio odluku "Naredba KTA-ST-122-10" u kojoj se kaže "kako nema dokaza da je torba oštećena na opisani način niti da su unutrašnje povrede sakrivene". Očito je da je zabrana pristupa imala za cilj da spriječi prikupljanje dokaza o kriminalu OT Bijeljina. Tek 15.04.2015. godine vraćene su stvari Ivone Bajo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) u kome je konstatovano, sa potpisom i pečatom, oštećenje ruksaka koje sam opisivao godinama.
Imajući taj dokaz nastavio sam sa zahtjevima po ZOSPI-a i tek tada krajem 2015-te, šest godina od ubistva djevojčice, policija i tužilaštvo priznaju da "NEMAJU POJMA" o oštećenju predmeta, (prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina") te svaljuju krivicu jedni na druge. S druge strane skoro istovremeno se priznaju istražne radnje na odnesenom računaru "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." što je ranije bezočnim lažima prikrivano čak i u sudskoj presudi.
U prilogu "Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž" na drugoj strani tvrdi se da nije bilo nikakvog vještačenja iako to tužena strana nije tvrdila niti je sud izvodio dokaze o tome. Ali kada sam dobio dokaz iz OT Bijeljina da su vršene istražne radnje i predložio ponavljanje postupka, to se odbija ali sada u prilogu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" se kaže kako je LOGIČNO da su vršene istražne radnje, i da je moguće pritom mi nanesena šteta ali se prijedlog za ponavljanje svejedno odbija. No čak ni nanesena šteta uništavanjem programskog koda nije osnov za moje obraćanje vama nego kršenje sledećih prava garantovanih ustavom RS, te navodim stavove iz relevantnih članova:
Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Dakle član 48 kaže da se prava iz Ustava RS NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, a s obzirom da se ne samo prema meni nego prema svim srodnicima primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, bez suda i presude, bez pismenog rješenja i prava na žalbu, time je prekršeno pravo zajamčeno članom 16, dok odbijanjem da mi uruče podatke koje su prikupljali pregledom računara i dananoćnim nadzorom nada mnom, krše garantovano pravo iz člana 23.
Dakle sugerišem da obratite pažnju i zatražite objašnjenje od OT Bijeljina, sudske policije i sudova u Bijeljini o kršenju ovih prava iz članova 16 i 23 a prilažem i dokument "Članovi iz Ustava RS" u kome je navedeno više članova i prava koja se krše. Sudovi se čak ismijavaju sa pravima iz Ustava pišući kako nisam diskriminisam time što je naredba IZDATA, JER KAKO KAŽU MOGU SLOBODNO OTIĆI U POŠTU U ČEMU ME NIKO NE BI SPRIJEČIO, iako je suština prava i tužbe bila u tome da sam diskriminisan zbog toga što mi rješenje o zabrani nije pismeno uručeno niti omogućeno pravo žalbe.
I na kraju još jedan dokaz toga da se takozvani državni organi izruguju sa građanima je jedan od poslednjih zahtjeva predat u OT Bijeljina, Osnovnom i Okružnom Sudu, te u CJB Bijeljina a prilažem primjerak predat Okružnom sudu u Bijeljini "Zahtjev za informacije 87 b". Iz tog zahtjeva skrećem pažnju sada samo na prvu tačku u kojoj tražim dokumentaciju o otvaranju i pregledu računara. U takozvanom "odgovoru" mi se uopšte ne dostavljaju podaci koje sam tražio što se vidi iz priloga "Okružni sud odgovor 07.09.2016." nego se nudi uvid u neki predmet, gdje naravno nema ničeg od traženog.

PREDLAŽEM DA UDRUŽENJE POŠALJE NEKOG OD SVOJIH ČLANOVA DA LIČNO PRISUSTVUJE NEKOM OD MOJIH POKUŠAJA DA OSTVARIM PRAVA GARANTOVANA USTAVOM I O SVEMU INFORMIŠE JAVNOST...

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zapisnik 19.08.2011.
Naredba KTA-ST-122-10
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž
Članovi iz Ustava RS
Zahtjev za informacije 87 b
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
DVD sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.06.2018.

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PO 80 1 PR 082502 17 PR

OVO JE SAMO MALI DIO DOKAZA I AKTIVNOSTI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE ODGOVORNE ZA PLJAČKU MILIJARDI EVRA SVAKE GODINE A KONKRETNO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TE KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU...


REPUBLICI SRPSKOJ
VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Na osnovu člana "Zahtjev za zaštitu zakonitosti" ZOP-a stav "(2) Odredbe Zakona o krivičnom postupku koje se odnose na podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i odlučivanje o njemu shodno se primjenjuju na zahtjev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku." a vezano za član "Uslovi za podnošenje zahtjeva" ZKP-u, stavovi "(1) Protiv pravnosnažne presude može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti u sljedećim slučajevima: a) zbog povrede krivičnog zakona i b) zbog povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 303. stav 1. tačka g) ovog zakona." te člana "Ovlaštena lica i rok za podnošenje zahtjeva" stavovi "(1) Zahtjev za zaštitu zakonitosti mogu podnijeti tužilac, osuđeni i branilac. (3) Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana prijema pravnosnažne presude." i člana "Podnošenje zahtjeva" stav "(1) Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi se Vrhovnom sudu posredstvom suda koji je donio presudu u prvom stepenu." podnosim :

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PO 80 1 PR 082502 17 PR

I predlažem da se prema članu "Uvažavanje zahtjeva" ukinu prvostepena i drugostepena presuda...
U skladu sa navedenim odredbama ukazat ću na neke povrede zakona i to prvo zakona o Prekršajnom postupku a onda iz krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku.
- Prije svega ističem da je na pozivu za pretres sačinjenom od suda navedeno da sam okrivljen za prekršaje iz članova 7 i 27 zakona o javnom redu i miru a u presudi se pominje novi član uz član 7 to je sada član 24 što je sasvim različito.
- I sam predmet se vodi bukvalno pod 3 različita broja i to na pozivu ili zapisnicima naveden je ovaj broj 80 1 Pr 082502 17 Pr koji sadrži broj "1" a onda u prvostepenom rješenju umjesto 1 se u broju nalazi "0" (80 0 Pr 082502 17 Pr) i na kraju u drugostepenom rješenju je ponovo izmjenjen broj te dodata još jedna 0, (80 0 Pr 0082502 17 Pžp).
- U samom postupku brutalno su prekršena moja prava i to da se smatram nevinim, (član 9 ZOP-a) sve dok se sudski ne utvrdi činjenično stanje što se nedvosmisleno vidi iz priloga "Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr" tehničaru suda na kome sudija otvoreno iznosi stav da je prekršaj počinjen, prije bilo kakvog dokaznog postupka, što znači da je sve bila samo farsa sa unaprijed pripremljenim rješenjem i glumcima, navodnim svjedocima koje su pripremili šta da prećute a šta da slažu.
- Iako je kršenje tog prava i samo dovoljno za neregularnost postupka, dodajem da je dokazni postupak okončan bez svjedočenja glavnog svjedoka Lazić Milana koji je kao kritičnog događaja, izdavao neku naredbu. Taj svjedok očito nije htio da laže pa nije ni došao a druga dva svjedoka niti znaju motive Lazić Milana niti zbog čega je eventualno izdao naredbu ako je uopšte i izdao a posebno da li je ta naredba zakonita s obzirom da je oni nisu ni izdali.
- A da nikakva mjera zabrane ne postoji dokaz su pismena izjašnjenja koje prilažem iz sudova i tužilaštva "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
- Sa druge strani prilažem i izjave svjedoka u predmetu još iz 2011-te, gdje pred sudom kaže, (Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr) da sudska policija postupa po nekoj navodnoj naredbi kojom se zabranjuje pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo što ne može biti zakonito ni u jednoj zemlji svijeta, da se neka sankcija primjenjuje prema kompletnoj grupi lica vezanih krvnim srodstvom sa jednom djevojčicom koja je smrtno stradala prilikom šverca narkotika u Bobar grupu.
- Svjestan da brutalno krši prava garantovana ustavom, načelnik sudske policije Borovčanin je pokušao izdejstvovati kažnjavanje po bilo kom osnovu za bilo kakvo krivično djelo i donošenje mjere zabrane pristupa "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." što mu nije uspjelo, kako se vidi iz izjašnjenja sudova i tužilaštva ali bez obzira na to naložio je podređenima da primjenjuju i dalje fašističku diskriminaciju te se može vidjeti kakve su metode primjenjivali dana 15.12.2016. prilikom događaja koji je tema predmeta a snimljen i kamerama.
- Dokazni postupak je tako hitno okončan 28.07.2017. bez svjedočenja glavnog svjedoka Lazić Milana iako je policijska stanica tražila da se odgodi koji podnesak mi sudija nije htjela da proslijedi a poslije se saznalo i zašto, pošto je tužilaštvo donijelo naredbu o obustavi istrage, (T12 1 KTK 0000296 17) po mojoj krivičnoj prijavi zbog sačinjavanja falsifikata u Prekršajnom sudu i jer je uništen spis a sudija Sekulić je iako sam zahtijevao da se taj predmet uvrsti kao dokaz, (prilog Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17) potpuno to ignorisala i saučestvovala sa ostalim odgovornima u uništavanju kompletnog predmeta iako su znali da se po tome vodi krivični postupak odnosno da sam podnio krivičnu prijavu protiv više lica iz suda i pravobranilaštva.
- Prilog "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" dodatno potvrđuje da je više lica smišljeno sačinilo falsifikat, djelilo ga okolo kako bi opravdali fašističke metode diskriminacije i prikrili zločin, (Đurić Dragoljub i Borovčanin Danko) a onda kada sam ih razotkrio u predmetu 80 0 P 043325, su prvo povukli falsifikat, (Vakičić Željka i Radujko Milan) te pošto sam podneo krivičnu prijavu odlučili su da prekrše moja prava, ne odgovore na zahtjev i uskrate dokaz pred sudom te omoguće uništavanje sudskog predmeta, (Sekulić Cvijeta i ponovo Đurić Dragoljub).
- Jedini stvarni i realni dokaz u ovom predmetu je u stvari video snimak nadzornih kamera pa čak iako su sudija i načelnik policije podmetnuli snimak dalje kamere kako bi sakrili bahatost sudske policije i bacanja dokumenata na pod iz snimaka je vidljivo da mi navedeni policajac Lazić Milan uopšte ne prilazi niti izdaje bilo kakvu naredbu što jasno pokazuje da su dva svjedoka instruisana da lažu na suđenju.
- Sve ovo sam istakao u žalbi ali ni na šta od ovoga u drugostepenom sudu nije bilo reakcije nego se naprotiv pominje kao djelimično osnovano oslobađanje od takse koje uopšte nisam ni pomenuo ni tražio u žalbi jer sam zvanično predao pismeni prijedlog za oslobađanje o kome uopšte nije odlučivano jer sudija nije čitala nijedan moj podnesak s obzirom da je već imala pripremljeno rješenje kakvo želi da donese.
- Obilje je kršenja zakona tokom postupka koja neću sve ni navesti te ovaj dio završavam time što mi uopšte nije dozvoljeno nikakvo ispitivanje svjedoka pa je čak doneseno i rješenje kojim mi se to bukvalno zabranjuje a od svega ističem kao najvažnije da sudski policajac nije uopšte znao kako glase članovi 7 i 24 ZOJRIM-u, pa je poslije tog pitanja koje je iznerviralo sudiju s obzirom da svjedok nije znao odgovoriti u zapisnik unijela da mi se ne dozvoljava postavljanje pitanja svjedocima.
- Kako sam već i pomenuo moj podnesci uopšte nisu čitani a to se vidi iz mog zahtjeva da se postupak obustavi s obzirom da su dokazi pribavljeni kršenjem prava iz ustava, konkretno spriječen sam u dostavi dokaza o teškim krivičnim djelima i ostvarenju prava i članova 16 i 23 garantovanih Ustavom RS, te po pravu na imovinu, odnosno osnovni sud je odgovoran za uništavanje ili prikrivanje informacija o materijalnom dokazu ubistva dječijem ruksaku, (prilog "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)") koji sam dana 15.12.2016. donio i pokazao a što se vidi i na snimcima nadzornih kamera i što je potvrdio svjedok Sekulić Dušan.
- Neki od snimaka iz video zapisa su na prilogu "Snimci dokaza krivičnih djela" a kako materijalni dokaz izgleda iz blizine što su imali prilike da vide sudski policajci može se zaključiti iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka".
- Po naredbi načelnika sudske policije svim podređenima je zabranjeno da u zabilješkama opisuju da su ikada vidjeli taj dokaz monstruoznog zločine sa ciljem da ta informacija ne dođe do tužilaštva što se vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
- Još jedan predmet, metalna korpa, privatno vlasništvo, takođe nije vraćena porodici i danas se nalazi u osnovnom sudu a kritičnog dana sudska policija uopšte nije htjela da obavijesti ni sud ni tužilaštvo o mom dolasku jer imaju naredbu načelnika da me izbace bez obaveštenja bilo koga.
- Što se tiče navodne vike, radilo se u stvari o glasnom upozorenju svima da prekinu sa napadima na mene i moju porodicu da prekinu se napadima na garantovana prava što je potvrdio drugi svjedok Čivić Omer u svojoj izjavi, navodeći da sam govorio kako se krše moja prava i to je klasičan primjer brutalnog napada na prava garantovana Ustavom, poslije čega su prikupljeni dokazi neprihvatljivi pred sudom s obzirom da se do njih došlo kršenjem prava iz zakona i Ustava.
- U skladu sa odredbama zakona, svaki građanin je dužan da prijavi krivično djelo ako o njemu ima saznanja i sa druge strane ima nesporno pravo da to prijavi nadležnom tužilaštvu a ja sam u tome sprečavan godinama brutalnom fašističkom razbojničkom diskriminacijom sudske policije koja nije zasnovana ni na kakvom pismenog rješenju a upozorio sam i sudiju da je obavezna prijaviti krivično djelo pokazavši torbu što je navedeno u zapisniku i čuli su svi prisutni, među kojima dva predstavnika nevladinih udruženja na šta se ista oglušila i nije htjela obavijestiti nadležne o dokazima teških krivičnih dijela, od ubistva, preko krijumčarenja a sve povezano sa pljačkom milijardi maraka preko bankarskog sektora.

Zahtjev završavam rezimeom i podsjećanjem na pomenuto kršenje zakona vezanim za uništavanje falsifikata koji je sačinjen u Prekršajnom sudu, od strane za sada zvanično nepoznatih lica a zahtjev po tom pitanju sam uputio direktno sudiji iz tog predmeta, Đurić Dragoljubu na koji nije odgovorio a potom tražio od sudije Sekulić da se taj predmet uvrsti kao dokaz na šta nije reagovala ali je predmet uništen nešto kasnije sa ciljem da se prikrije identitet lica koje je pristupalo spisu i sačinilo kopiju te udaralo lažni pečat pravosnažnosti i načinilo falsifikat koji je potom dijeljen, no s obzirom da je to činjeno od strane načelnika sudske policije jasno je da je isti umiješan u kompletan zločinački sistem.
OVO JE SAMO MALI DIO DOKAZA I AKTIVNOSTI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE ODGOVORNE ZA PLJAČKU MILIJARDI EVRA SVAKE GODINE A KONKRETNO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TE KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU. S OBZIROM DA JE IVONA BAJO, OSMOGODIŠNJA DJEVOJČICA UBIJENA PRILIKOM ŠVERCA, SA NJE JE UKLONJEN DJEČJI RUKSAK, BENZINOM OPRANI TRAGOVI MASTI I ULJA OD KAMIONA KOJI JE DOVEZAO ROBU TE SAKRIVENI DA BI SE PRIKRILO UBISTVO I SVE DRUGE NAVEDENE KRIMINALNE RADNJE A OVDE NAVEDENA I MNOGA DRUGA LICA IZ ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE SU SVE MAHINACIJE IZVRŠAVALI SMIŠLJENO I SA PLANOM SA CILJEM DA SAČUVAJU MILIJARDE KOJE SU OPLJAČKANE TE IZBJEGNU ZASLUŽENU ROBIJU ZA SVE ODGOVORNE OD DODIK MILORADA DO PORTIRA BOBAR GRUPE...

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.

Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.06.2018.

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ ZA DISKRIMINACIJU

Zbog svog smišljenog kriminalnog rada, kako je na kratak i blag način opisano u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" sudija Marković je omogućila nesmetani nastavak pljačke preko Bobar banke te saučestvuje u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenja narkotika s obzirom da su u tom predmetu dostavljeni dokazi o tome a sada se OJT Bijeljina izjašnjava pismeno da o materijalnom dokazu ubistva - "NEMA SAZNANJA".

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ ZA DISKRIMINACIJU

Već sam ranije obavještavao UDT o brojnim kriminalnim radnjama i disciplinskim prekršajima okružnih tužilaca i sudija, na šta nikad nije bilo reakcije što nedvosmisleno znači da VSITV-e podržava pravosudnu mafiju u BIH. Što se tiče sudije Marković, osim što je u otvorenom sadejstvu sa mafijom, prilikom ranijih postupaka mi je zabranjivala da sjedim za stolom iako sam bio jedina osoba u sudnici, (bez zastupnika) a u slučaju parnice protiv AD Univerzal, advokati tuženog su dobili sto i stolice na korištenje dok je meni naloženo da sjednem na klupu gdje sam mogao dokumente radati samo po podu ispred sebe. Toliko u uvodnom djelu da se zna o kakvoj osobi se radi.
Nedavno sam odbio da sjednem na klupu rekavši da tu naredbu unese u zapisnik, što nije učinila ili da pozove sudsku policiju. Poslije toga više ne traži da sjedim na klupi. Dakle od UDT-a nema zaštite prava nego sam se sam morao izboriti za dostojanstvo i nediskriminaciju bar u tom dijelu a što se tiče rada, (kriminalnog) sudije Marković Jelene, najbolji dokaz za to je prilog "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" Gdje Okružni sud u Bijeljini potvrđuje moje više puta isticane stavove da sudija Marković neće da se bavi tužbenim zahtjevom nego temama koje nemaju veze sa tužbom što je na drugoj strani tog rješenja uokvireno pravougaonikom.
Tako da njen kriminalan rad i disciplinski prekršaji nisu nikakvo iznenađenje i uporno nastavlja sa bezočnim kršenjem pravila postupka i sadejstva ne samo sa tuženom stranom nego saučesništva sa kriminalcima koji su odgovorni za teška zlodjela i pljačke iz ranijeg perioda.
I ranije sam dakle podnosio pritužbe pa čak i krivične prijave protiv sudije Jelene Marković što znači da vrlo dobro poznajem njene metode rada odnosno njeno kriminalno postupanje. Nisam ni očekivao da ovog puta postupa drugačije ali neke stvari nisu više samo pristrasno postupanja ili disciplinski prekršaji nego je to bukvalno sramoćenje kompletne institucije suda i sudske vlasti u cjelini.
Konkretno sudija Marković je na pripremnom ročištu, (80 0 Mal 080317 16 Mal) 05.02.2018. ubacila odnosno bukvalno podmetnula gomilu spisa kao navodne dokaze suprotne strane a o tim prijedlozima ja uopšte nisam obaviješten s obzirom da u prilogu "Odgovor na 80 0 Mal 080317 16 Mal" nema ni riječi o nekim predloženim dokazima.
Taj navodni odgovor, sadrži svega nekoliko rečenica i nema one osnovne elemente koje mora sadržavati, odnosno ne postoje nikakve činjenice niti dokazi koji utvrđuju eventualne činjenice što je sudija Marković morala odbaciti no kako se vidi ona je taj takozvani odgovor prihvatila i još sada ubacuje gomilu spisa za koje se ne zna ni ko je, ni kada, ni kako, predložio niti šta time želi da se dokaže.
Pokušao sam na to da ukažem riječima: "može li sud da pojasni..." na šta me je sudija prekinula i rekla: "sačekajte da dovršim" što sam ja i učinio a onda kada je završila, htio sam ukazati na tu i druge nepravilnosti a ona je zamislite rekla: "pripremno ročište je završino i nema više šta da se radi" te sam odmah usmeno zatražio njeno izuzeće da se unese u zapisnik.
Takođe sam istakao da neću potpisati taj kriminalni zapisnik, na šta je sudija zatražila objašnjenje i to u jednoj rečenici. Naravno da je kriminala sudije Marković i suviše za samo jednu rečenicu ali eto, rekao sam: "ovo je pripremno ročište i imam pravo da predložim dokaze na njemu i da ukratko iznesem tužbu a vi mi to ne dozvoljavate" i kada je to čula pošto joj se nije svidjelo, nije htjela unijeti moje objašnjenje u zapisnik.
Ali postoji zapisnik o održanom ročištu i iz njega se može vidjeti da je usvojena gomila spisa predložena navodno od tužene RS, dok se svi moji predloženi dokazi odbacuju bez ikakvog objašnjenja iako je prema zakonu sudija obavezna iznijeti razloge za to a što je takođe bitno, nije poštovan zakon o parničnom postupku i nije mi omogućeno da ukratko obrazložim tužbu.
Osim toga, pismeno sam ranije zahtijevao da mi se preda materijal koji je u posjedu tužene RS i po osnovu prava iz zakona o parničnom postupku članovi 131 do 136 ali prije svega po osnovu prava iz ustava Republike Srpske iz člana 23 a što se prema istom ustavu, član 48, ne može, ni oduzeti niti ograničiti i sudija nema nikakvu mogućnost da raspravlja i odlučuje o pravima iz Ustava a na ročištu je sve to ignorisano.
Dokaz je zapisnik sa ročišta od 05.02.2018. čija kopija mi naravno nije uručena ali je sastavni dio predmeta i možete se uvjeriti da su odredbe iz zakona brutalno kršene.
I na kraju, još jedna formalnost predviđena zakonom koja se pominje i na pozivima za pripremno ročište je to da će sud predložiti nagodbu što naravno nije učinjeno a sa druge strane ja sam pismeno predložio sudsku nagodbu o kojoj sudija tvrdi da ne zna ništa i nije mogla da je nađe u spisu na prethodnom ročištu te sam htio da joj predam kopiju iste i dokaz da je predata što takođe nije omogućeno kako se i vidi iz iz istog zapisnika.
Dakle sudija Marković je "zagubila" - ne može da nađe moj prijedlog za sudsku nagodbu a "pronašla" je prijedlog tužene za uvid u 10 do 15 predmeta koji se ne pominju u odgovoru. Očito je da su prilikom pripreme plana sudija i pravobranilac zaboravili da unesu te prijedloge u odgovor ili je sudija zaboravila da mi uruči taj prijedlog ako je naknadno dostavljen. Ili želi da me spriječi da se izjasnim o tim prijedlozima. Šta god da je u pitanju, nema nikakve veze sa zakonom i pravom što je i logično s obzirom da sam odavno utvrdio da sudija Marković radi za interese mafije, konkretno za Bobar grupu kuju je zastupala skupa sa advokatskom kancelarijom "Stevanović" u vrijeme dok je vlasnik bio živ i u punoj političkoj i ekonomskoj moći.
Zbog svog smišljenog kriminalnog rada, kako je na kratak i blag način opisano u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" sudija Marković je omogućila nesmetani nastavak pljačke preko Bobar banke te saučestvuje u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenja narkotika s obzirom da su u tom predmetu dostavljeni dokazi o tome a sada se OJT Bijeljina izjašnjava pismeno da o materijalnom dokazu ubistva - "NEMA SAZNANJA".

DOKAZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Odgovor na 80 0 Mal 080317 16 Mal
Predmet 80 0 Mal 080317 16 Mal, (U POSJEDU SUDA)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.06.2018.

PRIJAVA ZA PRIKRIVANJE FALSIFIKATORA

Treba saslušati Radujko Milana i postaviti mu pitanje od koga je dobio pomenuti falsifikat, zašto ga je uklonio iz predmeta, odnosno zašto nije prijavio krivično djelo na koje sam ukazao. Sve to tim prije što je u svom obrazloženju odnosno odgovoru, gospodin Radujko opravdavao fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo upravo tim falsifikatom što znači da je isti u grupi lica koji prikrivaju ubistvo, krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku preko bankarskog sektora a ovo falsifikovanje je sitnica na šta su sve ti kriminalci spremni.

PRIJAVA ZA PRIKRIVANJE FALSIFIKATORA


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV RADUJKO MILANA

ZA PRIKRIVANJE FALSIFIKATORA

Osoba Radujko Milan je u ime Pravobranilaštva RS priložio u spis po mojoj tužbi protiv Republike Srpske, (80 0 P 043325 13 P 2) više dokumenata od kojih je jedan bilo falsifikovano rješenje osnovnog suda u Bijeljini "80 1 Pr 000670 10 Pr" na šta sam odmah ukazao pismenim podneskom. Da je u pitanju falsifikat, dokaz je "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" a prilažem ih oba kao dokaz izvršenja krivičnog djela koje je Radujko Milan pokušao da prikrije.
Reakcija gospodina Radujka na to je bila umjesto da prijavi krivično djelo po službenoj dužnosti, tražio je da mu se vrate svi materijali pod izgovorom da ne zna koji su slabo vidljivi a onda ponovo prilaže dokumentaciju u spis ali bez sporog falsifikata što je sve precizno evidentirano i pojašnjeno u dokazu, dokumentu osnovnog suda u Bijeljini, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Za ove mahinacije, pomoć Radujko Milanu je pružila sudija Vakičić Željka jer su sve ove radnje izvedene u jednom primjerku kao pratećem dokumentu kako ja ne bih imao uvida u njihove kriminalne aktivnosti.
No u ovoj prijavi zanemarujem ulogu Vakičić Željke i koncentrišem se na kriminal Radujko Milana koji je od nekoga nabavio falsifikat, potom ga uklonio a sada neće da odgovori ko je ta osoba koja mu je predala falsifikovano rješenje.
Naime ja sam i lično, usmeno pokušao da dobijem odgovor na to pitanje od Radujko Milana ali je isti odbio da odgovori, no što je još značajnije za dokazivanje krivičnog djela prilažem i odgovore Radujko Milana na moje zahtjeve za pristup informacijama iz kojih se vidi da on neće da otkrije kriminalca koji mu je dostavio falsifikat.
U dva izjašnjenja iako jasno pitan ko je osoba koja mu je uručila falsifikat imenom i prezimenom, Radujko Milan kaže da ja i sam posjedujem rješenje na kome se vidi ko ga je izdao, (naravno ali se ne zna ko je načinio falsifikat) te da je to dobio od "TUŽENIH", (opet bez konkretnog imena). Kako je tužena bila RS, onda je ona tužena i nema tuženih nego je u pitanju osoba iz nekog organa RS koju Radujko krije.
Prema dokumentaciji koju imam i izvora koje neću imenovati, načelnik sudske policije, Borovčanin Danko je sa ciljem da prikrije ubistvo Ivone Bajo neredio podređenima da zabrane pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i taj fašistički tretman opravdavao tim rješenjem šaljući ga okolo drugim organima ne očekujući da će doći i do mene. U svakom slučaju g. Radujko Milan zna od koga je dobio falsifikat što je jedno krivično djelo - prikrivanje počinioca, drugo je pokušaj uklanjanja falsifikata a podliježe čak i odgovornosti zbog neprijavljivanja na šta je obavezan zakonom.
Napominjem da sam ranije predao krivičnu prijavu protiv sudija Đurić Dragoljuba i Vakičić Željke i to protiv prvog za saučesnistvo u sačinjavanju i distribuciju falsifikata a protiv druge osobe za pokušaj uklanjanja falsifikovanog dokumenta iz pravnog prometa što se završilo uništavanjem tog predmeta kako bi se prikrilo koje osoba koja je imala pristup spisu i sačinila falsifikat.
Međutim uništavanjem kompletnog predmeta, nije uništena kopija koja je u mom posjedu a Radujko Milan je jedina osoba koja zna odakle je falsifikat potekao, odnosno zna ko mu je uručio dokumentaciju za potrebe parničnog predmeta i na istražiteljima je lak zadatak. Treba saslušati Radujko Milana i postaviti mu pitanje od koga je dobio pomenuti falsifikat, zašto ga je uklonio iz predmeta, odnosno zašto nije prijavio krivično djelo na koje sam ukazao.
Sve to tim prije što je u svom obrazloženju odnosno odgovoru, gospodin Radujko opravdavao fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo upravo tim falsifikatom što znači da je isti u grupi lica koji prikrivaju ubistvo, krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku preko bankarskog sektora a ovo falsifikovanje je sitnica na šta su sve ti kriminalci spremni.

DOKAZI

Falsifikat 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Zahtjev pravobranilaštvu RS

PRS JP 18-17 od 09.02.2017.
PRS JP 18-17 od 07.04.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-