KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


18.10.2017.

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039222 12 P

Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Nisu navedena imena sudija povezanih sa tim predmetom ali sam do njih došao nekoliko dana kasnije. Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039222 12 P

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice za oduzimanje računara sa programskim kodom, uništavanje fajlova i vraćanje bez podataka na hard disku sve bez kontrole ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao, nastale zbog naredbe Okružnog suda u Bijeljini a koja nije bila potkrepljana nijednim argumentom niti dokazom bilo kakve prijetnje bilo kome...
Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost za nanesenu štetu...
Bijeljina 19.07.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
1) ako je pri donošenju odluke sudjelovao sudija koji je po zakonu morao biti isključen ili izuzet;
A vezano za član 357, stav "ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost" odnosno "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost" a relevantan je i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica".
Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Nisu navedena imena sudija povezanih sa tim predmetom ali sam do njih došao nekoliko dana kasnije.
Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.
Tom prilikom uručen mi je "Zapisnik 15-02/1-193/17" od 07.07.2017." gdje su navedena imena više sudija, koja za ovaj prijedlog nisu bitna osim sudije koja je postupala u ovom predmetu "Vakičić Željke" i sudije Đonlić Mensura, koji je prvo izdao Naredbu za pretres i odnošenje računara bez osnova, godinama kasnije odbijao da mi uruču dokumentaciju koja je prikupljana te čak predsjedavao vjećem koje je donijelo rješenje 13.10.2016. Sada je sudija Đonlić naveden kao jedna od osoba u pomenutom zapisniku iz predmeta T17 0 KT 0006630 15 . Takođe je jedan od dokumenata "dokaza" iz krivičnog predmeta a naveden u zapisniku iz drugog spisa ovde postupajuće sudije Vakičić Željke.
Nevezano za to da li su sudija Vakičić odnosno Đonlić službeno podnijeli krivičnu prijavu, da li su to učinili privatno kao građani ili anonimno, da li su ovlastili nekog, oni se u drugom, (krivičnom) postupku pojavljuju kao učesnici. Da li su zaista i podnosioci ili svjedoci ili "oštećeni" koji nisu i ne mogu objektivno postupati u bilo kom predmetu u kome sam stranka, suštinski je nebitno jer su postojali svi uslovi da zatraže svoje izuzeće odnosno postoje uslovi da se ovaj postupak ponovi jer citiram taj dio "postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost".
Napominjem da sam više puta ukazivao sudiji Vakičić da je dužna zatražiti svoje izuzeće, čak i pominjući mogućnost da je podnijela krivičnu prijavu protiv mene ili ovlastila drugo lice, (dobio sam usmene informacije o tome) na šta je sudija uzvratila sada zanimljivim odgovorom "DA ONA LIČNO NIJE PODNIJELA NIKAKVU PRIJAVU A DA JA MOGU SAM ZATRAŽITI PISMENO NJENO IZUZEĆE". Čak i da je to istina iz samog teksta se može zaključiti kako sudija kaže da nije ali zna da neko jeste...
Pri tome je na ročištima bila kao svjedok prisutna tada profesor a danas predsjednik udruženja "POD LUPOM GRAĐANA" Halilović Jasminka i uvjerila se da sudija Vakičić na moja upozorenja nije reagovala. No za odluku po ovom prijedlogu njeno svjedočenje nije ni potrebno jer dostavljam zvaničnu dokumentaciju Republike Srpske koja pokazuje da Vakičić Željka, (kao i Đonlić Mensur) nije mogla biti nepristrasna u ovom postupku te predlažem da se prijedlog uvaži i postupak ponovi...

PRILOZI

Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

17.10.2017.

SISTEMATSKA DISKRIMINACIJA GRADJANA 3. DIO

Kako je zbirna snaga grupe otprilike jednaka zbiru snaga pojedinaca, to bi oni u takvoj borbi nadvladali. S druge strane inteligencija grupe odnosno bande nije jednaka zbiru inteligencija pojedinih članova, nego je jednaka inteligenciji šefa bande. Tako je sasvim nebitno da u pravnoj borbi sa mafijom protiv sebe imam 10, 100 ili 1000 protivnika, niko od strane tužene nikada nije smio da mi se suprotstavi ni na jednom ročištu, niti tužena sme da dozvoli svjedočenje kriminalaca iz svojih redova, jer oni ne misle svojom glavom nego onako kako naredi mafijaški bos, Kovačević, Bobar grupa, Dodik Milorad. Potrebno je bilo samo biti inteligentniji od Kovačevića ili Dodika, nevezano za to koliko kriminalaca izvršavaju njihove naloge i naravno imati neviđenu hrabrost pa se suprotstaviti bandi teškoj milijarde evra, koja već ima na savjesti brojne zločine i ljudske živote.

SISTEMATSKA DISKRIMINACIJA GRADJANA 3. DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 02.03.2016. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 06.10.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR: Manuela Kiš

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 11:00 časova
Nakon toga sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa tužitelj izjavljuje sledeće a vezano za preostala dva predmeta i to 043325 i 007070 12 Pr te izjavljuje sledeće:
Poslije presude prekršajnog suda uložio sam žalbu i istovremeno zahtijevom od Sudske policije tražio kopije svih zabilješki koje su sačinjavali o meni, te mi je prvo omogućen samo uvid a poslije intervencije i kopiranje, tako da sam i povukao tačku 10 pismeno iz tužbe 043325, te kada je drugostepeni sud potvrdio presudu, podneo sam zahtjev za ponavljanje postupka uz relevantni pravni osnov koji sam istakao, citiram: "Na osnovu člana 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stavovi: a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka; b) ako se dokaže da je do odluke došlo usljed krivičnog djela sudije ili drugog službenog lica koje je učestvovalo u postupku; d) kad se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku!". te obrazložio:
"Pretres održan 03.12.2012. bio je pripremljen i montiran u stilu srednjovjekovne inkvizicije sa obiljem laži prije svega svjedoka Čavić Zorana, a ovom prilikom ističem samo ključne laži: Prema izjavi pomenutog svjedoka prilikom odgovaranja na pitanja u zapisniku je zabeleženo na strani 5: "postoji naredba od njegovih pretpostavljenih da se okrivljenom dozvoli pristup tužilaštvu uz prethodno kontaktiranje, koje se obavlja putem rukovodnog radnika sudske policije".
To je naravno gnusna laž, jer sudska policija ima naredbu da mi po svaku cijenu spriječi pristup u OT Bijeljina i onemogući ostvarenje bilo kog zakonom garantovanog prava sa ciljem da se prikrije odgovornost Kovačević Novaka i drugih kriminalaca u sabotiranju istrage ubistva o čemu imam neoborive dokaze.
Zabilješka 1173-11 od 19.07.2011. je jedan od 27 dokumenata koje sam dobio naredbom komande sudske policije Banjaluka, a dokazuje da je svjedok Čavić Zoran lagao. Zabilješku je sačinio policajac Jelačić Srebrenko, a podvukao sam dio u kome čak na dva mjesta, (zbog čega sam je i odabrao kao dokaz) jasno piše da mi je pristup u OT Bijeljina ZABRANJEN.
Članom 24 ZOJRIM propisano je na naredba ovlaštenog službenog lica mora biti ZAKONITA, a lažnom izjavom svjedok Čavić usmenu fašističku naredbu koji izvršava sudska policija lažno predstavlja sudu kao zakonitu, tvrdeći da imaju naredbu da mi dozvole pristup uz navodno prethodno kontaktiranje. Istina je da imaju naredbu da me po svaku cijenu spriječe što se vidi iz dokumenta koji prilažem. A da se tim postupkom vrši diskriminacija i krši više garantovanih prava jasno je svakom pravniku."
Taj zahtijev je odbijen, brutalnim pravnim nasiljem i falsifikovanjem zakonskih odredaba, tako što je predstavljeno da sam priloženu zabilješku imao ranije, te što je nevjerovatno bezakonje da se stav "a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka" mora zasnivati na pravosnažnoj sudskoj presudi u krivičnom postupku, što može biti opcija samo za stav b. U žalbi na to odluku sam istakao da je došlo do pogrešne primjene odredbe iz ZOPP-u, gdje je rok 5 godina dok je u prekršajnom postupku svega 6 mjeseci, moguće da prođe za podnošenje zahtijeva:
"Skrećem pažnju drugostepenom sudu, kao argument za uvažavanje žalbe, da je prilikom donošenja rješenja od strane sudije prvostepenog suda došlo do očito nenamjerne greške u primjeni materijalnog prava, te je citiram navedeno da: "kažnjeni uz zahtijev nije priložio pravosnažnu sudsku odluku, donijetu u krivičnom postupku u kojem je bilo koji od saslušanih svjedoka u prvostepenom prekršajnom postupku, čijim iskazima je zasnovana odluka oglašen krivim zbog lažnog iskaza..." Radi se naime o odredbi iz člana 257 ZOPP-u, stav: 4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti; a vezano za relevantni stav člana 255 istog zakona: 4) ako se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj; U ovom zakonu predviđen je članom 257, krajnji rok od 5 godina za ponavljanje postupka, te je pretpostavka za to okončanje krivičnog postupka, no u ZOP-a rok za podnošenje zahtijeva je svega 6 mjeseci, što nije dovoljno ni za odluku o sprovođenju istrage s obzirom da tužilaštva kriju spise godinama po fiokama, te je stoga zakonom predviđeno, samo: a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka; Dakle od mene se zakonom traži samo da dostavim dokaz da je svjedok lagao, a ne i bilo kakvu odluku u krivičnom postupku, a za informaciju drugostepenom sudu, podneo sam prijave protiv svjedoka Čavić Zorana, postupajućih sudija, te više lica iz CJB Bijeljina, za više krivičnih djela. Dokaz za istinitost mojih tvrdnji je ZOP-a i ZOPP-u. A shodno članu iz ZOP-a "Dokaz", stav: (2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku."
Iako sam jasno ukazao da je prvostepeni sud primjenio odredbu iz ZOPP-u gdje je neophodno dostaviti pravosnažnu presudu dok u ZOP-a je uslov samo dokazati da je svjedok lagao, drugostepeni sud ponovo brutalno falsifikuje činjenice i zakonske odredbe tvrdeći da sam ja u žalbi pogrešno tražio da se primjeni odredba iz ZOPP-u, dok je kao prvostepeni sud primjenio ispravnu odredbu. Da je to pravilo u postupanju sudija u Bijeljini uvjerio sam se kasnije kada su više puta bezočno falsifikovane i prepravljane odredbe Ustava i Zakona, što je bio slučaj i u predmetu 043325 u više navrata.
Ovo neviđeno razbojništvo tužene RS, koja je krila svjedoka, druge instruirala da lažu i preko svojih sudova falsifikovala činjenice i članove zakona je samo po sebi dokaz kršenja prava no čak i da je sve bilo regularno, da nije bilo laži te da sam recimo onako "psihički poremećen i nadrogiran" porazbijao sva stakla na ulazu u zgradu pa osuđen i krivično, to nije nikakav argument ni otežavajuća okolnost za ovu parnicu, gdje je jedan od osnova kršenje mojih više garantovanih prava od kojih sada ističem samo pravo na materijal koji je tužena prikupljala o meni po članu 23 Ustava RS. Dodatni dokaz da je tužena RS vršila smišljeno razbojništvo je "Rjesenje OT Bijeljina" od 12.09.2012. kojim mi se 7 dana poslije opisanih događaja i hapšenja odobrava kopiranje nekih djelova spisa KTA-596/09, koje sam tražio još 30 mjeseci ranije i dolazio uzalud oko 150 puta do tada.
Drugostepeni sud je u predmetu 043325 to opisao kao objektivno i razumno što je uvreda kako za građane RS tako i za ubijeno dijete, čije su snimke krili 3 godine od porodice i njene majke prije svega koju sam opunomoćen da zastupam i štitim njena prava pred svim organima, ovde tužene a kako neprestano dokazujem zločinačke ogranizacije RS, koja je sve podredila pljački i služenju tajkunsko političkoj mafiji, citiram:
"Međutim, bez obzira na tu činjenicu, njemu je na druge načine, u svakoj situaciji koja se navodi u tužbi, kao što je to naveo prvostepeni sud u razlozima svoje presude, bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonom. Ovu činjenicu i sam žalilac u žalbi navodi, kada kaže da je ipak uspio da dobije fotokopiju dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta tuženog organa. To su razlozi zbog čega prvostepeni sud nalazi da je ponašanje tuženog organa razumno i objektivno u takvim situacijama i da upravo zbog toga nema diskriminacije."
Prije svega gnusna je laž da su mi omogućeni "drugi načini" da ostvarim svoja prava jer ni danas nemam podatke prema pravu iz člana 23 Ustava RS, koji su prikupljani o meni i o računaru koji je odnesen, nema odgovora na pitanje kako je oštećen dječiji ruksak itd a to što sam "uspio" poslije 3 godine i skoro 200 uzaludnih dolazaka, izbacivanja, ponižavanja, laži tužene RS, hapšenja i pritvaranja da dobijem dio materijala koji sam tražio (snimke obdukcije i mjesta zločina) su za sud "razumno i objektivno ponašanje" ??? NEVJEROVATNO !!!
Poruka koju sud šalje je dakle da i do drugih prava mogu doći samo tako što ću prethodno biti hapšen i pritvaran a sada slijedi moj opis iz žalbe na koji se sud pozvao tvrdnjom da i sam navodim "činjenicu" da mi je "bilo omogućeno da na drugi način zaštitim svoja prava i interese garantovana zakonom: "No poenta je u tome što sam to tražio još 2010-te a obnovio više puta od koga poslednji put 21.08.2012., te je moje pravo na taj materijal oteto dana 05.09.2012. Morao sam dakle poslije oko 150 uzaludnih dolazaka prilikom kojih sam tretiran kao stoka, provesti 11 i po sati u zatvoru da bi tužena RS konačno predala fotodokumentaciju. To je važno zbog neprikladnog komentara suda vezano za tačku 10 tužbenog zahtijeva da su moji navodi "paušalni i ničim potkrepljeni". Time se pokazuje da sam ja bio prisiljen odbijati fašističke naredbe tužene RS, biti hapšen, maltretiran, da bih uopšte imao dokaz da postoji naredba, koja je usmena. Da to nisam uradio, nego da sam podneo tužbu poslije desetina sprečavanja pristupa a bez suprotstavljanja bahatim korumpiranim pripadnicima OT Bijeljina, sada bi me sud u presudi i u tome proglasio "lažljivcem" uz opasku da su moje tvrdnje "paušalne i ničim potkrepljene". Ovde je sud čak zaboravio da je na tuženoj RS teret dokazivanja i da ona mora predati dokaz da mi je uručila tražene informacije. I ETO OVAJ PRETHODNI OPIS JE TRETMEN KOJI SUD OPISUJE KAO RAZUMAN, OBJEKTIVAN I DA NEMA DISKRIMINACIJE !!!???
I ovde se očito radi o jednoj od šablonskih rečenica za odbacivanje tužbi jer osim što nema nikakve veze sa činjenicama i logikom ostavljen je pogrešan izraz "ponašanje tuženog organa" što je često u tužbama za diskriminaciju ali ja ovde nisam tužio nikakav organ nego Republiku Srpsku. Na stranu to što se prava garantovana Ustavom RS ne mogu ograničavati a ne samo oduzimati, dok ovde tužena pominje neke druge načine. Pri tome se zaboravlja da je diskriminacija svako različito postupanje a tužena RS evo do danas ni na jedan ni na bilo koji drugi način nije odgovorila kako je i zašto presjekla kaiš ruksaka niti mi je predala dokumentaciju koju je sakupljala poslije lažne prijave.
Na ovu odluku sam podneo Reviziju Vrhovnom sudu RS ali čak i da bude usvojena to neće skinuti sramotu sa sudova u Bijeljini koji su počev od prekršajnog predmeta 004323, u kome se hladno prešlo preko činjenice da sudska policija izvršava "zakonitu" usmenu naredbu kojom se zabranjuje pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, pa potom u parnici 39976 protiv direktno odgovornih Kovačevića i Borovčanina, promovisali i legalizovali fašizam kao "razumno i objektivno" postupanje.
Predmet je počeo i završio se prepisivanjem odluka iz drugih predmeta i to na takav način da je tužena prilikom prvobitnog odbacivanja tužbe prepisala osim obrazloženja čak i pogrešan tužbeni zahtjev, na šta sad i neću da trošim vrijeme, ali je mnogo gore ono što se desilo tokom postupka i donošenju presude.
Jadna naoko nebitna činjenica a važna za ovaj predmet je to da je na pripremnom ročištu 16.12.2013. kao "javnost" bio prisutan sudski policajac Kerović Slobodan. To je formalno tako predstavljeno ali prava istina je da je postupajuća sudija imajući predubjeđenje da sam ja psihopata koji svakog trenutka može da poludi i "ugrozi sigurnost" odnosno život nekog sudije ili okružnog tužioca ili bilo koga s obzirom da je lud, zatražila asistenciju sudske policije, što ja naravno nije trebalo da shvatim. Sudija J.M. je recimo na svim ročištima tražila da je štiti sudska policija dok postupajuća sudija u predmetu 043325 to više nikad nije učinila shvativši odmah da svoje argumente ne zasnivam na fizičkoj sili nego na zakonskim odredbama.
Ja sam recimo imao puno pravo da se od fašističke naredbe i fizičkog napada sudskih policajaca Mićića i Čavića branim golim rukama i ne bi mi bio problem da savladam dvojicu, trojicu pa i petoricu sudskih policajaca pa da potom branim svoje pravo na nužnu odbranu sve do Strazbura. Ali to se ne bi završilo bez njihovog povređivanja a onda bi došlo njih još 5, 10 koliko god je potrebno te kako je zbirna snaga grupe otprilike jednaka zbiru snaga pojedinaca, to bi oni u takvoj borbi nadvladali. S druge strane inteligencija grupe odnosno bande nije jednaka zbiru inteligencija pojedinih članova, nego je jednaka inteligenciji šefa bande. Tako je sasvim nebitno da u pravnoj borbi sa mafijom protiv sebe imam 10, 100 ili 1000 protivnika, niko od strane tužene nikada nije smio da mi se suprotstavi ni na jednom ročištu, niti tužena sme da dozvoli svjedočenje kriminalaca iz svojih redova, jer oni ne misle svojom glavom nego onako kako naredi mafijaški bos, Kovačević, Bobar grupa, Dodik Milorad.
Potrebno je bilo samo biti inteligentniji od Kovačevića ili Dodika, nevezano za to koliko kriminalaca izvršavaju njihove naloge i naravno imati neviđenu hrabrost pa se suprotstaviti bandi teškoj milijarde evra, koja već ima na savjesti brojne zločine i ljudske živote. No ovde poenta nije ni u snazi niti u inteligenciji nego o tome da je kako kažu u zabilješci Mićić i Čavić "ovakvo ponašanje lica moguće samo pod dejstvom narkotika ili nekog psihičkog poremećaja". Osim što je za ovu parnicu bitno da su me u dokumentima predstavljali kao manijaka i nanosili mi nematerijalnu štetu toliko da su i sudije strepile od susreta sa mnom a posebno je važno da su me na taj način diskreditovali u drugim institucijama kod osoba koje me nikada nisu, niti će sresti te tako sve dokaze koje sam im slao okarakterisali kao fantaziranje jednog ludaka koji mrzi sve tužioce a događaje koje opisuje "izmišlja" jer su da citiram sud "navodi paušalni i ničim potkrepljeni" pa čak iako priložim dokumente tužene sa potpisom i pečatom...
Diskriminacija koja je godinama prvo tajno a poslije i javilo vršena nad cijelom porodicom samo zato što su u srodstvu s ubijenom djevojčicom Ivonom Bajo, nastavljena je brutalnim pravnim nasiljem i u ovom sudskom postupku. Prvo je prekršen član 182 zakona o parničnom postupku pošto je tužena dostavila odgovor tek 5 dana poslije poziva za pripremno ročište, te je sud morao usvojiti tužbeni zahtjev zbog propuštanja na obavezan odgovor.
Ali mnogo teže povrede desile su se tokom postupka. Naime sud nije primjenio pravilo obrtanje tereta dokazivanja tako da se niko nikada ispred tužene Republike Srpske nije pojavio ni na jednom ročištu a kamoli da je dokazivao bilo šta. Dokaznog postupka u stvari uopšte nije ni bilo što se vidi iz zapisnika. Sud naime uopšte nije dozvolio nikakvu izvođenje dokaza ni meni pošto se tužena nije pojavila nego se odmah prešlo na završnu riječ.
Tako je došlo do nevidjenog skandala da umjesto tužene strane sud izvodi dokaze u presudi i to takav način što je umjesto dana 5. septembra 2012. koji je relevantan za tužbeni zahtjev, obrazlagao događaje 8 mjeseci kasnije, od dana 13. maja 2013. što je zaista nevjerovatna blamaža. Da je to istina dokaz je tužbeni zahtijev i obrazloženje iz presude koje citiram:
"(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi: "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela: 1) Dana 05.09.2012. pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS! 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS! 3) Dana 05.09.2012. pravo garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" iz ZKP-a! 4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI ! 5) Dana 05.09.2012. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS! 6) Dana 05.09.2012. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS! 7) Dana 05.09.2012. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS! 8) Dana 05.09.2012. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH ! 9) Dana 05.09.2012. pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a!, čime je u odnosu na tužioca počinjena diskriminacija!"
Tačku broj 10 sam povukao u pismenom podnesku, što tužena nije ni pročitala, te je istu nepotrebno i netačno komentarisala u presudi ali prije svega došlo je do neviđene blamaže i udara na ugled i dostojanstvo suda zbog toga što je umjesto dana 05.09.2012. jasno navedenog u svim tačkama, sud "utvrđivao" i obrazlagao događaje od 13.05.2013. što je cijelih 8 mjeseci kasnije, što se vidi iz obrazloženja suda:
"Da tužilac nije mogao lično da pristupi u prostorije Okružnog Tužilaštva u Bijeljini i prije 13.05.2013. godine, u jednom periodu, proizilazi i iz službene zabilješke broj 1173/11 od 19.07.2011. godine, i odgovora na dopis broj 10-01/4-4475/13 od 16.08.2013. godine. Međutim, tužiocu je bilo omogućeno da ta pismena preda šefu pisamice Okružnog Tužilaštva u Bijeljini Sekanić Vojislavu, koji je došao u prizemlje zgrade suda, kako bi preuzeo pismena od tužioca. Dakle, tužilac je imao mogućnost da preda pismena Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, neposredno ovlašćenom radniku, a ta pismena mogao je da preda Okružnom Tužilaštvu u Bijeljini i putem pošte što proizilazi i iz više mateijalnih dokaza u spisu. Dakle, tačno je da je tužiocu bilo onemogućeno da pristupi u prostorije tužilaštva, ali mu je bilo omogućeno da putem ovlaštenog radnika tužilaštva preda pismena ili da iste preda putem pošte u kojem ga pravu niko ne bi mogao spriječiti. Činjenica da je glavni Okružni tužilac Okružnog Tužilaštva u Bijeljini Kovačević Novak, usmeno izdao naredbu sudskoj policiji da ne dozvoljava tužiocu dolazak u prostorije tužilaštva, takođe, ne znači da je tužilac diskriminisan od strane tužene, jer mu je omogućeno da dana 13.05.2013. godine preda pismeno Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i to šefu pisamice Sekanić Vojislavu, što prije svega proizilazi iz navedenog zbimog izvještaja od 13.05.2013. godine."
Koliki je apsurd u pitanju pokazaću na primjeru krivičnog postupka pri čemu bi pljačkaš banke u Banjaluci 05.09.2012. bio oslobođen odgovornosti i proglašen nevinim jer je sud "utvrdio" da je isti rezervisao lično kartu na aerodromu u Trebinju dana 13.05.2013. Logično je da dolazi do ovakvih situacija kada sud nema nikakvih dodirnih tačaka sa zakonskim odredbama i dokaznim materijalom nego se prvo "donese" presuda zavisno od toga ko su stranke u postupku a onda se u hodu smišlja "obrazloženje" i to sve jer svjesno saučestvuje u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja o čemu je naravno odbacio fotografije dokaza u ovoj parnici.
Dana 13.05.2013. sam zaista imao 7 krivičnih prijava već odštampanih, (ali to nije bila tema ovog spora) i pošto mi nije dozvoljeno da ih predam u pisarnici JA sam pozvao policiju da interveniše, dok naprotiv 05.09.2012. nisam imao ništa napismeno osim diska sa dokaznim materijalom i pripremljenih plakata u kesi, za samoodbranu od fašističkih napada tužene RS. Prijavu sam namjeravao podnijeti usmeno na zapisnik u skladu sa odredbama ZOKP-u, a dajem na znanje tuženoj i sudu, da šalterski službenici u pošti nisu stručni niti ovlašteni a ni obavezni da od građana uzimaju i kucaju usmene krivične prijave.
Kako je danas uopšte poznato tužena Republika Srpska je pljačkala stotine miliona maraka preko Bobar banke a moji zahtjevi za pristup informacijama koji su se odnosili na oštećenje dječjeg ruksaka skinutog sa ubijene djevojčice Ivone Bajo su takođe bili predmet tužbenog zahtjeva za utvrđenje diskriminacije. Iako sam podnio više zahtjeva na tu temu u presudi povodom te tužbe, sud takođe ni jednom riječju se nije bavio otetim pravom garantovanim zakonom o slobodi pristupa informacijama, jer je taj dječji ruksak dokaz, da je tužena smišljeno prikrila ubistva jednog djeteta, zato što je tom prilikom vršila krijumčarenje. Ako bi se to istraživalo, propao bi kriminalni plan i dalje pljačkanje ne bi bilo moguće, te kada se jednog dana ustanovi tačna suma, za sav pokradeni novac od 2012. do 2014. direktno je odgovoran Osnovni sud u Bijeljini kao i Okružni sud u Bijeljini, koji su odbili da raspravljaju o tom otetom pravu.
Formulacija koju je tužena RS upotrijebila "Činjenica da je glavni Okružni tužilac Okružnog Tužilaštva u Bijeljini Kovačević Novak, usmeno izdao naredbu sudskoj policiji da ne dozvoljava tužiocu dolazak u prostorije tužilaštva, takođe, ne znači da je tužilac diskriminisan" samo na prvi pogled može djelovati kao da je povezana sa tužbom ali to uopšte nije istina. Ovo bi moglo da se odnosi samo na krivično djelo "Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva" ali je i u tom slučaju neumjesno jer kako uopšte bilo ko može biti počinilac ovog krivičnog djela ako je sud zauzeo stav da se to pravo može ostvariti i tako što se pravno sredstvo preda u pošti ???
Prava istina je da se tužena preko svog suda uopšte nije obazirala na tačku 1, "pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!" Da li je tužena iznela bilo kakav stav o tome da li je diskriminacija počinjena time što mi ta usmena naredba nije predata u pismenim obliku i omogućeno pravo žalbe na tu odluku ? NIJE, jer je sud smišljeno falsifikovao tužbeni zahtijev, odnosno bio je slijep za sva prava garantovana Ustavom RS. To se vidi i iz činjenice da ni "pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garatovano članom 23 Ustava RS" iz tačke 2, tužena nije komentarisala niti odlučivala nijednom riječju.
Na dan kada sam uhapšen već sam podnio tužbu zbog odnošenja računara i uništavanja programskog koda a zahtjevom sam tražio od tužene da mi na osnovu prava garantovanog Ustavom član 23, preda sve podatke koje je prikupila o meni, kako o računaru koji je odnijela da bi na njemu tražila dokaze krivičnog djela tako i o posebnim istražnim radnjama prilikom kojih je danonoćnim nadzorom prikupljala podatke o meni. Računar koji je tužena odnijela poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti, vraćen je poslije 9 mjeseci bez kontrole koju sam tražio. Iako je imala obavezu prema zakonu da mi sama dostavi podatke o otvaranju računara, tužena to nikada nije učila, pa onda i na moje zahtjeve na osnovu prava garantovanog Ustavom, tužena se oglušila i umjesto toga me uhapsila dana 5. septembra 2012. godine.
U tužbi za utvrđenje diskriminacije sam takođe potencirao pravo garantovano članom 23 ali tužena znajući da postoji parnica za uništavanje programskog koda, čini brutalno pravno nasilje i ni jednom riječju ne komentariše, obrazlaže niti pominje u presudi tačku u kojoj sam naveo da je pogaženo moje pravo garantovano članom 23, tako da do današnjeg dana nisam dobio, odnosno tužena i dalje krije, kako podatke o pregledu računara, tako i o danonoćnom nadzoru, koji je vršila nada mnom, mojom porodicom i poznanicima.
Potpuno je jasno da me tužena uhapsila toga dana da bi mi nanijela štetu i u toj parnici koju sam pokrenuo, kako mi nikada ne bi dostavila podatke koje sam tražio a takođe je tužena u tužbi za utvrđenje diskriminacije, smišljeno previdjela tačku vezanu upravo za član 23 Ustava Republike Srpske, kako bi odbacila tužbu pod izgovorom da nema podataka o vještačenju računara. Odbijanjem da se izjasni po toj tački i odbijanjem da naredi tuženoj da mi preda podatke o računaru i nadzoru nada mnom sud je ne samo pogazio moje pravo na pravično suđenje nego je i odgovoran za izmaklu korist u parnici za oštećenje programskog koda od koje je ova tužba i razdvojena.

NASTAVIĆE SE...
Sudija : Željka Vakičić
Zapisničar : Manuela Kiš
Stranke

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

16.10.2017.

OBAVJEST PO PREDMETU T14 0 KTA 0017872 16

Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" iako u crno bjeloj tehnici jasno dokazuje da sam svima prisutnima ukazivao na krivično djelo što je u zabilješci smišljeno izostavljeno. Posjedujem 4 video zapisa i oko 560 fotografija iz tih snimaka koje ću po želji tužioca dostaviti na disku. Iz svega proizilazi da je nezakonita, diskriminatorska naredba koju Borovčanin primijenjuje i kako kaže za nju nema ovlaštenja, kao posljedicu ostavila to da je jedno ubistvo okarakterisano kao nesretan slučaj s obzirom da o ključnom dokazu nadležna tužilac nije imala saznanja a Borovčanin je sprečavao da o tome bude naknadno obavještena. Motivi Borovčanina nisu bili samo na prikrije ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu kao i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke i povezanih pravnih lica.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

OBAVJEST PO PREDMETU T14 0 KTA 0017872 16

Veza : Vaš dopis od 20.07.2017.
U prilogu SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. koji ste mi dostavili, na čemu vam zahvaljujem, vidljivo je da g. Borovčanin Danko između ostalih nebuloza MOLI da Vi TRAŽITE od Suda da mi se izrekne MJERA ZABRANE...
Sve drugo ću zanemariti te osim prethodnog dodajem i njegovo pismeno priznanje, odnosno konstataciju da za to što traži citiram g. Borovčanina "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠĆENJA".
U predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, (prilažem izjave) sudski policajac Mićić Zoran, izjavio je da sudska policija kojom komanduje Borovčanin primjenjuje naredbu prema kojoj "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OJT BIJELJINA". Više puta sam prema zakonskim propisima zahtijevao od Borovčanina da mi uruči pismeno rješenje o tome i upozoravao ga na nezakonitost takvog postupanja, čime se diskriminiše grupacija ljudi prema krvnom srodstvu sa ubijenom djevojčicom Ivonom Bajo. S obzirom da to nikada nije učinio formalno pravno ta naredba, rješenje o tome i ne postoji što sada on i sam priznaje rječima da "nema ovlaštenja". Da postoji neka mjera zabrane, ne bi ni bilo potreba da je ponovo traži. Time je prije svega Borovčanin izvršio krivično djelo "Samovlašće" i više drugih koje će prepoznati tužilac.
U nastavku ću ukazati na posljedice ove mjere zabrane koju sada je sasvim jasno i on je svjestan toga, Borovčanin primjenjuje nezakonito bez pravosnažnog sudskog rješenja.
Drugi prilog uz ovo obavještenje je "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina putem nadležnog tužioca pismeno iznosi stav da NEMA SAZNANJA o oštećenjima predmeta ruksaka, skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Dakle to što kaže g. Borovčanin da je "NEOSNOVANO, SVESNO I UMIŠLJAJNO OMETANJE" pokazalo se da je i te kako osnovano a očito na upornost i hrabrost kakvu imam nije navikao. Prethodnih godina sam najmanje 100 puta pokušavao da lično dostavim dokaze o tome nadležnom tužiocu, prvo samo fotografije a od 2015-te i sam materijalni dokaz koji sam tada naredbom suda preuzeo iz depoa. Borovčanin je konstantno sprečavao te pokušaje, naredivši svojim potčinjenima da ne dozvoljavaju pristup nikom od srodnika Ivone Bajo te da ne pominju u svojim zabilješkama da su vidjeli taj dokaz.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), je sudski dokaz o stanju u kome je predmet predat odnosno skinut takav sa ubijene djevojčice što je vidljivo iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka" na kome su u vrhu slike koje je načinila policija poslije uklanjanja sa mjesta zločina a prije smještaja u sudski depo.
Sa Borovčaninim sam razgovarao o tome u prisustvu 4 sudska policajca, (čija imena mogu dostaviti) kada je potvrdio da je dao upute o tome da se predmet ne pominje u zabilješkama uz opasku da je to poznato tužilaštvu a oni nisu nadležni za istrage. Posljedica svega je da je materijalni dokaz ubistva već 8 godina nepoznat nadležnom tužiocu krivicom Borovčanina koji naređuje sudskoj policiji da o tome ne piše a da mi istovremeno zabranjuje pristup.
Najnoviji dokaz o tome je predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr u kome je sudski policajac Sekulić Dušan, pred sudom svjedočio 28.07.2017. da je vidio torbu ali u prilogu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." o tome nema ni pomena jer ima naredbu Borovčanina da to nipošto ne pominje. Neredbom sudije Sekulić, uručeni su mi snimci kamera, (Borovčanin je podmetnuo snimke dalje kamere) na kojima se vidi više slika gdje pokazujem materijalni dokaz ubistva obavještavajući prisutne da je to dokaz koji se prikriva naredbom načelnika.
Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" iako u crno bjeloj tehnici jasno dokazuje da sam svima prisutnima ukazivao na krivično djelo što je u zabilješci smišljeno izostavljeno. Posjedujem 4 video zapisa i oko 560 fotografija iz tih snimaka koje ću po želji tužioca dostaviti na disku.
Iz svega proizilazi da je nezakonita, diskriminatorska naredba koju Borovčanin primijenjuje i kako kaže za nju nema ovlaštenja, kao posljedicu ostavila to da je jedno ubistvo okarakterisano kao nesretan slučaj s obzirom da o ključnom dokazu nadležna tužilac nije imala saznanja a Borovčanin je sprečavao da o tome bude naknadno obavještena. Motivi Borovčanina nisu bili samo na prikrije ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu kao i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke i povezanih pravnih lica.
U međuvremenu je razotkrivena pljačka preko banke i procesuira se pred Sudom BIH, a ubistvo se još prikriva zbog mjera koje sprovodi Borovčanin, nezakonito a da toga nije bilo razmjere pljačke bi bile daleko manje.
Očekujem od okružnog tužioca Medić da će postupiti profesionalno i po službenoj dužnosti obraditi materijal koji dostavljam te lično preduzeti potrebne zakonske radnje u svom predmetu te o svemu obavjestiti okružnog tužioca Stjepanović, Tužilaštvo BIH, SIPU, s obzirom da je prikrivanje ovog materijalnog dokaza direktno omogućilo nesmetan nastavak kriminala u Bobar grupi...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

14.10.2017.

PORUGA ILI VRIJEĐANJE - PITANJE JE SAD

Povreda ugleda suda - Član 370.
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

PORUGA ILI VRIJEĐANJE - PITANJE JE SAD

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

U uvodu ovog zahtjeva vas obavještavam da je formiran predmet T17 0 KT 0006630 15 u OJT Istočno Sarajevo u kome sam okrivljen prema članu 370 „Povreda ugleda suda“ i pozvan na saslušanje 29.06.2017. što sam odbio te tražio da izjavu dam u najbližem OJT Bijeljina a kako mi je tamo ulaz zabranjen pozvan sam u CJB Bijeljina 07.07.2017. u 08:00. Nesporno je pravo garantovano zakonom, svakog građanina da prijavi bilo koje krivično djelo, (meni sudovi uskraćuju i ustavom garantovana prava). To pravo naravno ima i svaki sudija i u tome nema ništa ni sporno ni loše ali takav postupak proizvodi neke posljedice i osobe koje su me prijavile ili čiji su predmeti „dokaz“ u spisu T17 0 KT 0006630 15, odnosno koji će biti svjedoci, obavezni su da se izuzmu iz svih postupaka u kojima sam ja stranka ili će u suprotnom predmet T17 0 KT 0006630 15, biti osnov za poništavanje takvih postupaka, ponavljanje istih, disciplinske prekršaje, krivična djela…

S obzirom da se krivični predmet završava brojem 15, znači da sam dvije godine pod posebnim istražnim radnjama što sam uočio čak i prema ponašanju službenika suda. Detalje neću naravno otkrivati a kada saznam datum prijavljivanja i „dokazni materijal“ svi postupci ako eventualno postoje u kojima su postupale sudije vezane na bilo koji način sa predmetom T17 0 KT 0006630 15 bili bi neregularni i ja ću štititi svoje pravne interese u skladu sa zakonom.

Dakle prije svega očekujem da Predsjednik suda obavjesti sve sudije o ovim činjenicama kako bi se izuzeli iz svih trenutnih postupaka ako za to postoje okolnosti na koje sam ukazao. Dokaz sam već predao dana 05.07.2017. u predmetu 80 0 P 077873 16 P, (sudija Marković Jelena) i upozorio na mogući problem ako me je ona prijavila ili su njeni predmeti „dokaz“ u krivičnom spisu. MOJE UPOZORENJE NIJE UŠLO U ZAPISNIK…

Stoga od suda zahtijevam:

 

1)    Imena osoba sudija, (ako postoje) koji su me prijavili po članu 370, ukoliko se isti ne protive tome

2)    Brojeve predmeta koje je tražilo OJT Istočno Sarajevo (ako su tražili)

3)    Tačan datum kada je sud obavješten o postojanju krivičnog predmeta T17 0 KT 0006630 15

4)    Ukoliko sud nema saznanja o podacima iz tačaka 1, 2 i 3 da me pismeno obavjesti o tome

 

Alternativno ako postoje osobe iz tačke 1 a ne žele da se njihova imena otkriju u ovoj fazi istrage OJT Istočno Sarajevo, nužno je da ih obavjestite o ovim činjenicama i njihovim obavezama vezanim za „IZUZEĆE“, kako se ne bi došlo do situacije da na kraju nekog postupka dobijem dokument iz tužilaštva o povezanosti sudije sa prijavom i zahtijevam prekid, poništenje svih radnji i ponavljanje cijelog postupka…

 

Bijeljina, _____________2017.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

12.10.2017.

UKAZIVAO NA KRIMINAL I KORUPCIJU, TUŽIO REŽIM PA `UMRO` PRED ZAKAZANO ROČIŠTE

Preminuli je upravo dana 11. oktobra u 14 sati imao zakazano pripremno ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske i neposredno prije toga umire. Podsjetimo i na druge sumnjive smrti u prošlosti, od kojih je najaktuelnija smrt, pravobranioca Republike Srpske Danijele Novaković, koja se desila neposredno pošto je razotkrila kriminal režima.
U cijeloj gužvi oko afere Bobar grupe, pomalo je ostala skrivena činjenica da je Bobar banka dobila rok za dokapitalizaciju do kraja septembra 2014. godine i zanimljivo, vlasnik Bobar grupe, Gavrilo Bobar umire ili "umire" upravo na dan isteka tog roka...

 

UKAZIVAO NA KRIMINAL I KORUPCIJU, TUŽIO REŽIM PA `UMRO` PRED ZAKAZANO ROČIŠTE

Još je rano da bi bili objavljeni uzroci smrti a u kakvoj zemlji živimo i kad se objave, teško da će biti istiniti, jer je opšte poznato, kakve su kriminalne mafijaške organizacije, sudovi, tužilaštva i policija u cijeloj zemlji.


Ali ono što dosad nije bilo poznato široj javnosti, razotkrivamo mi i kao prilog i dokaz toga prezentujemo poruku iz prepiske koju je Čedomir Knežević uputio a dio je retuširan zbog zaštite identiteta trećih lica.

Dakle, Čedomir Knežević je upravo dana 11. oktobra u 14 sati imao zakazano pripremno ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske i neposredno prije toga umire...

Da postoje i druge osobe koji su upućene u ovo pokazju i komentari na portalima od čega izdvajamo ovaj dio gdje se takođe pominje ovaj spor:

Ne možemo a da se ne zapitamo, da li se ovdje radi o prirodnoj smrti ili su u sve umiješani prsti mafijaškog režima.

Podsjetimo i na druge sumnjive smrti u prošlosti, od kojih je najaktuelnija smrt, pravobranioca Republike Srpske Danijele Novaković, koja se desila neposredno pošto je razotkrila kriminal režima a onda joj je prijećeno i trpila je neviđene pritiske te natjerana da podnese ostavku a naravno i revizor Duško Šnjegota je natjeran na ostavku samo je srećom još uvijek živ.

U cijeloj gužvi oko afere Bobar grupe, pomalo je ostala skrivena činjenica da je Bobar banka dobila rok za dokapitalizaciju do kraja septembra 2014. godine i zanimljivo, vlasnik Bobar grupe, Gavrilo Bobar umire ili "umire" upravo na dan isteka tog roka.

IMA LI IKO OSIM TUŽILAŠTVA I POLICIJE KOME TO IZGLEDA KAO SLUČAJNOST ???

Predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Nada Majinović, umire neposredno poslije afera sa presudom vezanom za Aluminu, poslije čega je lično Dodik Milorad zaprijetio sudiji koja je donijela odluku, jer se njemu nije svidjela.

Birač izgubio još jednu firmu – Litvanci blokirali i Mehaniku

Nije takva situacija samo u Republici Srpskoj nego i u Federaciji a podsjetimo samo na slučaj tužiteljice iz Tuzle Dijane Milić, koja je ekspresno suspendovana i optužena pošto je pokrenula istragu protiv lokalnih tajkuna i moćnika a onda je naprasno umrla u roku od 15 dana.

Prije ovih, da ih tako pod znacima navoda nazovimo "prirodnih smrti" a kojih je bilo mnogo više od pobrojanih, bile su klasične likvidacije automatskim oružjem i eksplozivom.

Jedan od najjezivijih takvih zločina, izvršen je nad inžinjerom Milanom Vukelićem, tako što je dignut u vazduh skupa sa svojim automobilom a istraga do dana današnjeg nije počinioce tog zločina privela pravdi.

Zanimljivo je da je MUP, iznio stav kako je taj zločin policijski riješen te da je sad sve do tužilaštva a tužilaštvo se kako je poznato oglasilo stavom da za procesuiranje "krupnih riba" nema političke volje što je pred kamerama priznao glavni republički tužilac Mahmut Švraka.

I Dodik Milorad se naravno oglasio oko tog zločina sa tvrdnjom da SNSD, odnosno njegova stranka sa tim nema nikakve veze i naravno koji će sad tužilac da se usudi da ih dovede u vezu ???

Opet povezivanje sa Federacijom BIH, gdje su poznati neriješeni zločini još na Nedžada Ugljena i zamjenika ministra Jozu Leutara koji su takođe imali važne dokaze o enormnim pljačkama i krijumčarenjem narkotika.

I na kraju, podsjećamo na javno saopštenje SNSD-a odnosno Dodik Milorada koji je zaprijetio odnosno objelodanio postojanje "Crne knjige" u kojoj će biti upisani svi oni koji su SNSD-u u nanijeli štetu te da će njihovi ljudi u institucijama da vode borbu i da se obračunaju protiv tih imena.

Crna knjiga Dodikovih neprijatelja

Ljudi u institucijama su dobili zadatak i uputstva šta da rade i evo kako vidimo zadatak se izvršava...

10.10.2017.

PRIJEDLOG 3 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Sudija Vačićić Željka NE MOŽE OBJEKTIVNO POSTUPATI U PREDMETIMA GDJE SE POJAVLJUJU DOKAZI O FALSIFIKATU RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U BJELJINI KOJI JE SAČINIO SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB A POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA IZ SPISA SU TAJ DOKAZ UKLONILI MILAN RADUJKO I SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM


PRIJEDLOG 3 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Napomena: U ovom predmetu već sam podneo, nedavno prijedlog za ponavljanje postupka ali sam u međuvremenu došao do novih činjenica po drugom osnovu, te ih prilažem sada u novom prijedlogu a dobio sam ih prije manje od propisanih 30 dana...
U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo u tačci "C" vezano za lažnu prijavu za "ugrožavanje sigurnosti", posljedica Naredbe Okružnog suda u Bijeljini. Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost Okružnog suda u Bijeljini za nanesenu štetu...
Bijeljina 17.07.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
1) ako je pri donošenju odluke sudjelovao sudija koji je po zakonu morao biti isključen ili izuzet;
A vezano za član 357, stav "ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost" odnosno "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost" a relevantan je i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica".
Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Broj 15 na kraju pokazuje godinu otvaranja predmeta te svi drugi postupci koji su vođeni najmanje, 2015, 2016 i 2017. pa i raniji ako se nađu kao dokaz u tom krivičnom predmetu a vodile su ih sudije nevedene u zapisniku su neregularni.
Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu kao te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.
Tom prilikom uručen mi je "Zapisnik 15-02/1-193/17" od 07.07.2017." gdje su navedena imena više sudija, koja za ovaj prijedlog nisu bitna osim sudije koja je postupala u ovom predmetu "Vakičić Željke". I jedan od dokumenata "dokaza" iz krivičnog predmeta a naveden je u zapisniku je takođe iz spisa posupajuće sudije Vakičić Željke.


Nevezano za to da li je sudija Vakičić službeno podnijela krivičnu prijavu, da li je to učinila privatno kao građanin ili anonimno, da li je ovlastila nekog, ona se u drugom, (krivičnom) postupku pojavljuje kao učesnik. Da li je zaista i podnosilac ili svjedok ili "oštećena" koja nije i ne može objektivno postupati u bilo kom predmetu u kome sam stranka, suštinski je nebitno jer su postojali svi uslovi da zatraži svoje izuzeće odnosno postoje uslovi da se ovaj postupak ponovi jer citiram taj dio "postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost".
Napominjem da sam više puta ukazivao sudiji Vakičić da je dužna zatražiti svoje izuzeće, čak i pominjući mogućnost da je podnijela krivičnu prijavu protiv mene ili ovlastila drugo lice, (dobio sam usmene informacije o tome) na šta je sudija uzvratila sada zanimljivim odgovorom "DA ONA LIČNO NIJE PODNIJELA NIKAKVU PRIJAVU A DA JA MOGU SAM ZATRAŽITI PISMENO NJENO IZUZEĆE". Čak i da je to istina iz samog teksta se može zaključiti kako sudija kaže da nije ali zna da neko jeste...
Takođe sam ukazivao da sudija Vačićić Željka NE MOŽE OBJEKTIVNO POSTUPATI U PREDMETIMA GDJE SE POJAVLJUJU DOKAZI O FALSIFIKATU RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U BJELJINI KOJI JE SAČINIO SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB A POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA IZ SPISA SU TAJ DOKAZ UKLONILI MILAN RADUJKO I SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA.

Pri tome je na ročištima bila kao svjedok prisutna tada profesor a danas predsjednik udruženja "POD LUPOM GRAĐANA" Halilović Jasminka i uvjerila se da sudija Vakičić na moja upozorenja nije reagovala. No za odluku po ovom prijedlogu njeno svjedočenje nije ni potrebno jer dostavljam zvaničnu dokumentaciju Republike Srpske koja pokazuje da Vakičić Željka nije mogla biti nepristrasna u ovom postupku te predlažem da se prijedlog uvaži i postupak ponovi...

PRILOZI

Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

08.10.2017.

PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTP 0004186 13 OD 05.07.2017.

Odgovornost za kriminalno postupanje je na Marković Jeleni, posebno imajući u vidu da sam je više puta upozoravao na tu činjenicu na šta se ista oglušila jer je radila u interesu Bobar grupe i štitila pljačku koja je bila u toku. Ovde je samo definitivno jasno da je i Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal...
OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA


PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTP 0004186 13 OD 05.07.2017.

OBRAZLOŽENJE
Nemam iluzija da će tužilaštvo kao servis mafije pokrenuti istragu protiv pripadnika mafije jer svi skupa učestvuju u pljačci naroda i budžeta. Ova pritužba je samo formalna pred slanje apelacije Ustavnom sudu BIH, kao dokaz da su svi pravni lijekovi mogući zakonom iscrpljeni.
Objašnjenja g. Čolović Rajka su od početka besmislena a sada pritivriječe jedno drugom. Naime prvo je u obavjesti od 06.11.2013. kao izgovor za nesprovođenje istrage navedena slijedeća glupost :
"DA SAM JA KAO PODNOSILAC PRIJAVE IZJAVIO ŽALBU NA ODLUKU SUDIJE MARKOVIĆ, TE DA PO TOJ ŽALBI TREBA DA ODLUČUJE VIŠI SUD TE DA KOD TAKVOG STANJA STVARI TUŽILAŠTVO NE MOŽE CJENITI ZAKONITOST POSTUPKA VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU..."
Besmislica i glupost odnosno kriminal g. Čalovića je u tome što viši sudovi u parničnim postupcima ne odlučuju o tome da li je sudija izvršio bilo kakvo krivično djelo, nego se kreću samo u okviru odredbi zakona vezanim za žalbeni postupak. NE POSTOJI OPCIJA DA VIŠI SUD DONESE ODLUKU O NEZAKONITOSTI POSTUPKA, NEGO SAMO DA JE ILI NIJE POVRIJEĐENA NEKA ZAKONSKA ODREDBA.
No nevezano za to, čak i u takvim okolnostima viši, (Okružni sud u Bijeljini) doneo je u okviru predmeta povodom koga sam podneo krivičnu prijavu, (Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2) odluku i izneo stav o radu prijavljene sudije Marković Jelene, citiram:
"TAČNI SU NAVODI TUŽITELJA DA SU SE SUDOVI NEPOTREBNO BAVILI NJEGOVIM PRAVOM NA NADOKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA JER ON TO U OVOM POSTUPKU NIJE NI TRAŽIO. MEĐUTIM TO NIJE UTICALO NA ODLUKU O NJEGOVOM ZAHTJEVU."
Odgovornost za to kriminalno postupanje je na Marković Jeleni, posebno imajući u vidu da sam je više puta upozoravao na tu činjenicu na šta se ista oglušila jer je radila u interesu Bobar grupe i štitila pljačku koja je bila u toku.
Sada poslije svega, g. Čalović "zaboravlja" da je izgovor za njegov nerad bio to kako viši sudovi postupaju, pa nije ni vršio nikakve radnje i izmišlja novu besmislicu da "DOSTAVLJENI DOKAZI NISU RELEVANTNI DA BI ČINJENIČNO STANJE NA KOME SE ZASNIVA ODLUKA TUŽILAŠTVA, DOVELI U SUMNJU.
To je "činjenično stanje" koje g. Čolović nije ni utvrđivao a stav Okružnog suda mu sada nije relavantan kao ni drugi dokazi koje sam dostavio ???
I na kraju plasira se gnusna i kriminalna laž da ne postoji zakonska mogućnost za otvaranje postupka u istom predmetu, (koji nikada nije ni otvorio) iako ZPP-u predviđa i propisuje da se istraga može ponovo otvoriti AKO SE POJAVE NOVI DOKAZI ILI ČINJENICE.
Ovde je samo definitivno jasno da je Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal...
OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.10.2017.

ZAHTJEV PO ČLANU 165 ZOP-A

NI POSLIJE 3 MJESECA POKUŠAJA I SKORO 10 PISMENIH ZAHTJEVA NISAM DOBIO VIDEO SNIMKE SVE DO NAREDNOG ROČIŠTA, KADA JE SUDIJA SEKULIĆ CVIJETA U SAUČESNIŠTVU SA NAČELNIKOM SP, BOROVČANIN DANKOM PODMETNULA SNIMKE DALJE KAMERE KAKO BI KOLIKO TOLIKO PRIKRILI RAZBOJNIŠTVO MAFIJAŠKOG REŽIMA. ALI I TAKVI SNIMCI SU DOVOLJNI DA POKAŽU KAKO SVI TAKOZVANI DRŽAVNI ORGANI RADE ZA MAFIJU I PRIKRIVAJU UBISTVO OSMOGODOŠNJE DJEVOJČICE, KOJE SE DESILO PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA I PLJAČKE STOTINA MILIONA MARAKA PREKO BOBAR GRUPE...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV PO ČLANU 165 ZOP-A

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

POSTUPAJUĆOJ SUDIJI SEKULIĆ CVIJETI

Prema pravu propisanom ZOP-a koje citiram :
Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta - Član 165.
(1) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, okrivljeni, branilac okrivljenog, predstavnik okrivljenog pravnog lica, oštećeni i njegov zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik imaju pravo da razmatraju i prepisuju spise predmeta.
(2) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se dozvoliti i drugim licima koja za to imaju pravni interes.
(3) Kada je prekršajni postupak u toku, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava sudija koji vodi prekršajni postupak, a kada je postupak završen, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava predsjednik suda ili službeno lice koje on odredi.
(4) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se uskratiti samo ako bi se time ometalo pravilno vođenje prekršajnog postupka ili ako se isključi javnost u postupku.
(5) Protiv rješenja o uskraćivanju razmatranja i prepisivanja spisa predmeta dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja.
(6) O žalbi iz stava 5. ovog člana odlučuje vijeće u sastavu troje sudija tog suda.
Podnosim :
ZAHTIJEV
Da mi se omogući razmatranje i kopiraju djelovi spisa 80 1 Pr 082502 17 Pr ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje : 1) Disk sa snimcima nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. dostavljenog uz akt SP "SU/SP-3-331/10" od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
2) Dokumenat SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. 3) Dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017.

Prazan disk imam uz sebe i čiste listove papira za štampanje te ću ih predati tehničkoj službi ukoliko je to potrebno.
Zadržavam pravo ukoliko pronađem još neki dopis, zabilješku, dokaz ili bilo koji drugo dio spisa koji nemam a bitan je za mene, da zahtijevam od suda da mi se uruče i te kopije...

SNIMAK 02

I za ovu priliku skrećem pažnju samo na još jednu činjenicu, suštinski najvažniju a to je prikrivanje materijalnog dokaza ubistva pri pisanju zabilješke. Načelnik Borovčanin je lično naredio podređenima da o tome ne pišu a na dokazu "Analiza snimaka ruksak" izdvojene su slike na kojima se vidi da mašem na manje od pola metra od glave policajcu Laziću, koji to onda "ZABORAVLJA" da napiše u zabilješci.
Ti detalji se ne vide ne ovom nego na snimku br. 3, s obzirom da su video zapisi podjeljeni na djelove od po 3 minuta.
Na video snimku sam kao TITL ubacio izjave "svjedoka" kako bi njihove laži bile uočljivije s obzirom da nema tonskog zapisa. Ovo razbojništvo utoliko više dobija na težini kada se zna da je instruisanje svjedoka za lažne izjave obavila lično sudija Sekulić Cvijeta, osoba koja ima dužnost propisanu zakonom da štiti prava i slobode građana.

SNIMAK 03

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

04.10.2017.

OBAVJEST SUDU O PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

"Najelegantniji" način da se dobije izjava Stjepanović je da se optužim za zastarjelu stvar vezanu za njene radnje te da se od nje uzme službeno izjava u svojstvu "svjedoka". Na osnovu te izjave, kada će potvrditi autentičnost, (kako sam obavješten već je potvrdila) dostavljenog snimka i obilja drugih dokaza koji postoje osoba Stjepanović će biti optužena za mnogo ozbiljnija krivična djela.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA

OBAVJEST SUDU O PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

U prilogu ovog dopisa su zapisnici MUP-a, (skenirani djelovi) "15-02/1-193/17" od 07.07.2017. iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda" i "15-02/1-195/17" od 07.07.2017. prema kome se sumnjičim za "Neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje".
Što se tiče predmeta vezanog za tonsko snimanje on nema nikakvog uticaja na rad sudova u Bijeljini a nastao je poslije moje krivične prijave (u prilogu "Postupanje tuzioca" od 08.08.2014.).
Dakle ja sam dostavio disk sa snimcima tog datuma tako da je nemoguće da je razgovor obavljen tek 24.09.2014. kako to stoji u opisu zapisnika. Tog dana sam tekst prijave objavio na internetu a sam razgovor je iz 2009-te godine što se može vidjeti i po temama o kojima se govori. Radilo se o periodu kada je Stjepanović glumila da istražuje nešto a okončalo se 04.01.2010. što znači da je prema KZ, čak i da postoje elementi propisani zakonom došlo do zastarjevanja.
Tih elemenata čak uopšte nema jer sam snimao svoje razgovore - izjave meni namjenjene i bez namjere da ih zloupotrjebim, odnosno namjera je dokazivanje krivičnih djela više lica.
OVA "ISTRAGA" PROTIV MENE JE U STVARI ZAMKA ZA OSOBU STJEPANOVIĆ DANICU ZA OPTUŽNICU PROTIV NJE
Naime u ovakvim okolnostima kako sam obavješten "najelegantniji" način da se dobije izjava Stjepanović je da se optužim za zastarjelu stvar vezanu za njene radnje te da se od nje uzme službeno izjava u svojstvu "svjedoka". Na osnovu te izjave, kada će potvrditi autentičnost, (kako sam obavješten već je potvrdila) dostavljenog snimka i obilja drugih dokaza koji postoje osoba Stjepanović će biti optužena za mnogo ozbiljnija krivična djela.
Istina je da nisam dobio neki pisani dokument o saslušavanju Stjepanović u svojstvu svjedoka nego samo usmenu informaciju ali nemam ništa protiv što će ovi podaci doći do nje i ako možda još nije saslušavana neka razmišlja o tome jer vrlo dobro zna da je taj događaj u odnosu na predviđenu kaznu zastario a njene radnje nisu.
No za sud i sudije mnogo je važniji zapisnik "15-02/1-193/17" iz koga se vide osobe koje su me prijavile, uticale na druge da me prijave, pokrenu istražne radnje ili su saslušavani odnosno biće saslušavani kao svjedoci u predmetu T17 0 KT 0006630 15. Vezano za to već sam napisao zahtjev tražeći imena sudija a kako sam ih dobio od MUP-a dostavljam ih sudu.
Vakićić Željka, Đurić Dragoljub, Dević Smiljka, Đonlić Mensur, Destanović Senad, Marković Jelena, Mićić Ljubiša i Aleksandar Matković.
Neću komentarisati o okolnostima mnogo osim činjenice da je u uvodu korišten izraz iz opisa krivičnog djela "PORUGA" a na kraju se riječi koje mi se pripisuju karakterišu kao "UVREDE"...
Očekujem od predsjednika suda da obavjesti navedene osobe o ovim činjenicama da su prema zakonu obavezni da se izuzmu iz predmeta u kojima sam ja stranka. Nedavno sam ukazao na primjer osobe Marković Jelene, koja je (sigurno ne slučajno) zadužila SVA TRI tekuća predmeta u kojima sam ja tužitelj i čak pomenuo da bi mogla biti svjedok u nekim drugim postupcima. Tada nisam imao pismenu potvrdu ni imena sudija ali sam odavno obavješten o istražnim radnjama kojima sam podvrgnut.
Nema ništa sporno u tome da navedene sudije podnesu krivičnu prijavu o bilo kom krivičnom djelu samo tada ne mogu nepristrasno i objektivno postupati u predmetima i kojima je prijavljena osoba stranka u postupku.
UKOLIKO POSTOJI JOŠ NEKI SUDIJA ZA KOGA ZNATE DA JE MOGUĆI SVJEDOK, PRIJAVITELJ ILI JE NA NEKI DRUGI NAČIN POVEZAN SA OPTUŽBOM ZA "POVREDU UGLEDA SUDA" PROTIV MENE, OBAVJESTITE ME PISMENO KAKO BIH MOGAO ŠTITITI SVOJE INTERESE U POSTUPCIMA U KOJIMA SAM STRANKA I GDJE MOGUĆE ODLUČUJU OSOBE KOJE SU ME PRIJAVILE, KOJE ME MRZE, KOJI SU SPREMNI DA KRŠE ZAKONSKE ODREDBE KAKO BI MI NANJELI ŠTETU IZ OSVETE ILI SOLIDARNOSTI SA SUPROTNOM STRANOM...

PRILOZI

Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
Postupanje tuzioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

02.10.2017.

GASTAPO - FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA

Sudija Sekulić Cvijeta i načelnik SP, Borovčanin Danko mjesecima su pokušavali izbjeći predaju video snimaka a onda su na kraju pokušali podmetnuti snimke dalje kamere kako bi sakrili razbojništvo koje se primjenjuje prema građanima i istovremeno instruisali službenike da lažu pred sudom. Ali kako su nesposobni i kao pravnici i sudski policajci a posebno kao informativni stručnjaci i to je bilo sasvim dovoljno da razotkrijem kakva je to mafija u pitanju što se može vidjeti na video prilozima...

GASTAPO - FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

Zdenko Bajo

_____________________________________________________________________

(  ime i prezime- naziv organa državne vlasti, naziv pravnog lica podnosioca zahtjeva)

2911965171770

___________________________

(jedinstven matični broj građana )

 

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina

_____________________________________________________________________

(adresa prebivališta ili boravište podnosioca zahtjeva, sjedište organa državne vlasti ili sjedište pravnog lica)

065831902

________________________

(telefon-telefaks)

 

 

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

A prema pravu iz člana 165 ZOP-a vezano za predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr.

 

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

 

1) Disk sa snimcima nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. dostavljenog uz akt SP "SU/SP-3-331/10" od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.

 

Dana 27.06.2017. podneo sam pismeni zahtjev za razgledanje i kopiranje djelova spisa 80 1 Pr 082502 17 Pr, što mi je i omogućeno ali zbog tehničkih ograničenja moguće je bilo kopirati samo štampane dokumente a ne i disk sa video zapisima.

Službenik suda mi je saopštio da za kopiranje diska podnesem poseban zahtjev što i činim.

Prema podacima iz spisa video zapis je u AVI formatu, što je jedan od najčešćih a navodno samo na službenom laptopu su instalirani kodeci za taj format.

Ja nemam problema za reprodukciju kako tog, tako i MP4, VOB, FLV, MKV, MPG, DIVX, WAV, itd.

Disk mi je potreban za pripremu nastavka pretresa 07.07.2017. te očekujem da odmah kopirate disk i obavjestite me na navedeni telefonski broj o terminu preuzimanja a po mogućnosti prije nego tužilaštvo pošalje policiju da mi ponovo otmu računar…

SNIMAK 02

SNIMAK 03

 

Bijeljina, _____________2017.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

                                                                          ___________________________

                                                                                    (svojeručni potpis sa punim    

                                                                                        imenom i prezimenom)

 

KRIMINAL U VLASTI
<< 10/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-