KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


14.07.2016.

PRITUžBA NA RAD NAČELNIKA SP

Pripadnici OT Bijeljina i sudske policije su se pravili ludi kao da ne vide slike dokaza koje donosim, slike sa kojima sam hapšen a da niti u jednoj zabilješci to nije pomenuto jer u stvari ja treba da se predstavim kao ludak a okružni tužioci savršenstva majke prirode, koji "časno i profesionalno" rade svoj posao, kao i sudska policija koja ih štiti od "poremećenog psihopate" koji je eto "nezadovoljan postupanjem" tužilaštva bez ikakvog realnog razloga te je očito sve samo posljedica šoka usljed pogibije sestričine. To je matrica gluposti koju je smislio Borovčanin sa Kovačevićem, da se piše u zabilješkama uz najstrožiju naredbu da postojanje dokaza koji sam svima pokazao ni u kom slučaju ne smiju pomenuti u tekstovima zabilješki...
OVO JE SLIKA STANJA I TUŽILAŠTVA I SUDSKE POLICIJE I RS U CJELINI JER NE POSTOJI PRAVNA DRŽAVA NEGO DIKTATURA MAFIJE KOJOJ JE NA ČELU DODIK MILORAD A LOGISTIKU PRUŽAJU OSOBE POPUT KOVAČEVIĆA, STJEPANOVIĆ I BOROVČANINA.

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

Najveći doprinos i zaslugu za razotkrivanje nezakonitih i čak kriminalnih radnji koje ću opisati u nastavku ima gospodin Željko Dragojević koji ne samo da je profesionalno odgovorio dopisom SU/SP-232/15 od 28.04.2015 nego i odobrenjem o kopiranju zabilješki SU/SP-706-1/12. Osim toga ističem da je najveći dio sudskih policajaca u Bijeljini bio uvjek pristojan i ljubazan osim osoba Goran Maksimović, koji je svojevremeno prvo slagao da niko iz komande nije tu pa zgužvao dokumente i htio ih baciti u kantu za otpatke, te Zoran Čavić koji je prema instrukcijama načelnika lažno svjedočio pred sudom o čemu sam vam već dostavio dokaze. Mićić Zoran je s obzirom da ga uvjek isturaju u "vatru" vjerovatno pod najvećim pritiskom jednom prilikom kada sam se pozvao na prava iz Ustava RS, (05.09.2012.) rekao citiram: "Na glavu si mi se više popeo, ne treba ti dati nikakva prava nego takve ko što si ti trebe zatvorit na Sokolac", Ista osoba se nije pojavila na suđenju 03.12.2012. iako je najavljen kao 1. svjedok, vjerovatno od stida. Po čijim sugestijama bi me poslao na Sokolac i ko je Čaviću naredio da laže kako se prema meni primjenjuje isti tretman kao i prema svim drugim građanima, da li načelnik ili sopstvena pamet, neće vam biti teško otkriti.
Na osnovu člana 71 Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske:
1) Fizička i pravna lica mogu da podnosu pritužbe na rad i u vezi sa radom službenika Sudske policije, koje moraju biti potpisane od strane podnosioca pritužbe.
2) Po pritužbama postupa inspektorat Sudske policije uz znanje i saglasnost direktora Sudske policije.
3) Postupanje po pritužbama utvrđuje se pravilima koje donosi predsjednik Vrhovnog suda.

PRITUŽBA NA RAD NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

Obavještavam vas da ovim dopisom ne tražim kažnjavanje osobe Borovčanin Danka, (jer za glavne krivce bezakonja i kriminala smatram pripadnike OT Bijeljina, kriminalce Kovačevića, Stjepanović itd sve do Dodik Milorada predsjedika RS) nego iznosim isključivo činjenice i uputiću sugestije za poboljšanje rada kako bi se postupanje sudske policije uskladilo sa ustavom i zakonima a vi odlučite da li ćete i na koji način poboljšati rad sudske policije.
RAZOTKRIVANJE LAŽI SUDSKE POLICIJE
Dakle ne tražim kažnjavanje bilo koga pa ni načelnika nego samo sugerišem poboljšavanje rada iako za sve nezakonite postupke smatram odgovornim načelnika sudske policije ali je jasno da svoju krivicu ima i komanda kao i Vrhovni sud RS jer sam više puta obavještavao da se primjenjuje diskriminatorska naredba prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a niko nije ništa uradio da se to bezakonje zaustavi. Da bih dokazao da se takva naredba primjenjuje morao sam provoditi sate u pritvoru i na prekršajnom sudu doći do izjave sudskog policajca, (prilog "Zapisnik 19.08.2011.").
Vidljivo je da sam do tog dokaza došao tek poslije zahtjeva predsjedniku suda, pa mi je poslat uz dopis 24.10.2011. Dakle praktično dvije godine sam dolazio uzaludno bez mogućnosti kontakta sa nadležnim tužiocem koji bi odgovorio na moje zahtjeve o tome KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ SA MJESTA ZLOČINA NESTAO I KAKO JE DOŠLO DO NJEGOVOG UNIŠTAVANJA ?
Naredba o zabrani pristupa je bila USMENA i TAJNA a pripadnici sudske policije su po nalogu Kovačević Novaka lagali majku ubijene djevojčice i mene da OT Bijeljina nije nadležna što se vidi u dokazu "Zabilješka 1419/10 od 10.08.2010." na strani dva uokvireno pravougaonikom a posebno je važno da u toj zabilješci nije navedeno postojanje usmene naredbe o zabrani pristupa, nego na prvoj strani stoji da nas navodno nisu mogli primiti zbog zauzetosti. Izdavanje naredbe se mnogo kasnije pokušalo pravdati događajem od mjesec dana ranije. Naravno da sudski policajci nisu znali da je to laž ali ja jesam no potom se piše laž da sam tada tražio razgovor sa g. Gruhonjićem. Podsjećam da je to kriminalac koji me je lažno prijavio i koji nema veze sa istragom ubistva Ivone Bajo. Podvukao sam datum 08.07.2010. a sada da vidimo šta je zapisano u dokazu "Zabilješka 1260/10" od tog dana. Podvukao sam ime Glamočić Zvjezdana koji je bio jedini bio prisutan cijelo vrijeme a zabilješku je sačinio Mićić Zoran, koji je tada bio ko zna gdje. Prostorije sam napustio poslije molbe g. Glamočića a uokvirio sam dio gdje sa navodi da sam kopiju podneska predao i sudskoj policiji.
Ovde prilažem i taj dokaz "Zahtjev za OT i SP" koji treba u cjelosti pročitati da bi se razumjela suština a sada navodim da tražim poštovanje zakona povodom dokaza i zahtijeva koje sam predao prije 150 dana, kao i da neću pružati otpor eventualnom hapšenju. Važan je dio gdje navodim da su svi nezakoniti postupci tužilaštva ostajali „nevidljivi“ i sada otkrivam da mi je tada cilj bio naravno prije svega dobiti objašnjenje tužilaštva za dokaze koje sam im dostavio ili ako se to ne desi biti uhapšen pa na suđenju dobiti dokaz kakav se kriminal primjenjuje ili pak samo isprovocirati pisanje zabilješke koje je evo danas dokaz da sam i 2010-te dolazio sa zahtjevom da se OT Bijeljina izjasni o tome kako je recimo oštećen dječji ruksak, što nikako nisu smjeli.
Naime, postoje samo 2 opcije i to da je istragom ustanovljeno uništavanje, razlozi i počinilac a u tom slučaju bih ja zahtijevao kopije dokumentacije koja to opisuje. Pošto to ne postoji, onda ostaje druga opcija da OT Bijeljina nije "ni primjetila" presjecanje kaiša i pranje benzinom što bi onda bio NOVI DOKAZ, koji bi uz ostale koje sam predao ranije i imao namjeru predati i druge uz usmenu izjavu bio razlog za ponovno otvaranje istrage u skladu sa ZKP-u. Naravno da za OT Bijeljina to uopšte nije bilo novo jer su dokaz planski uklonili sa mjesta zločina uz asistenciju portira i sakrili taj podatak od porodice, vještaka i javnosti i tada dovedeni "do zida" nisu zbunjeni znali šta da rade. Nisu smjeli da me hapse jer nije bio pripremljen teren za postupanje na prekršajnom sudu a dokument koji sam predao u OT i SP, jasno govori da je na djelu totalno bezakonje i prikrivanje zločina. OT Bijeljina nikada nije bila sposobna da predvidi i shvati nijedan moj postupak sve dok ja to nisam razjasnio, a koji dan kasnije sam u razgovoru sa policajcem Petričević Dragišom istakao da će naredni potez Kovačevića biti upravo to da nam zabrani pristup čak i pisarnici, što se i desilo. Prethodnih 8 mjeseci je bio zabranjen pristup nadležnom tužiocu Stjepanović Danici i uredu glavnog tužioca što sam već dokazao uz laži da nisu nadležni a na zahtjeve se nije uopšte odgovaralo, odnosno tek krajem 2015-te pismeno priznaju da o tome "NEMAJU POJMA".
Dakle ja sam još u januaru 2010-te došao do dokaza da je OT Bijeljina sakrila materijalni dokaz ubistva, predao fotografije i zahtjeve prema ZOSPI-a, (prilog "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.") gdje ne samo da sam postavio jasna pitanja o skrivanju torbe, unutrašnjih povreda itd, nego sam i predvidio da će se koristiti "smicalice" u narednom periodu. Podsjećam da je lažna prijava protiv mene uslijedila samo 2 dana poslije predavanja zahtijeva od 17.03.2010. a prilažem i "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." u kome upozoravam na odredbe iz zakona što je bilo naravno uzalud.
I umjesto da odgovore krivci su se posakrivali po kancelarijama i naložili g. Borovčaninu da nam ne dozvole kontakt ni sa kim a nikakvo objašnjenje nisu davali što formalno znači da su moji dokazi "ZATURENI GREŠKOM" a ja nemam nikakav dokaz da dolazim, tražim razgovor u skladu sa pravilnikom, da me lažu kako nisu nadležni i čak se ne sačinjavaju nikakve zabilješke o tome. Stoga sam dokaze na CD-u predao i komandi SP u Bijeljini i upoznao o svemu g. Višnjić Ranka, koji je sačinio zabilješku, (401/10) ne navodeći to ali je moju izjavu da ću ukoliko OT Bijeljina nastavi da prikriva zločin i sprečava kontakt sa nadležnim "KRENUTI UZ STEPENICE A ONI NEK ODLUČE DA LI ĆE DA POŠTUJU ZAKON, DA ME UHAPSE ILI DA MI PUCAJU U LEĐA", opisao lažno kao prijetnju nasilnim ulaskom. Uopšte nisam prijetio nasiljem niti je bilo razgovora o fizičkoj sili, napadu, sankcionisanju i slično koje se navodi jer za to i nije bilo potrebe. Zabilješka se završava opisom "DA ODAJEM UTISAM LABILNE I PSIHIČKI RASTREŠENE LIČNOSTI ČIJE SE PONAŠANJE NE MOŽE PREDVIDJETI".
Da nikada nisu mogli predvidjeti moje planove to je istina a što se tiče psihoanalite koju je kasnije istim riječima vršio i Mićić Zoran, jasno je da je u pitanju šablonska rečenica koju osoblje nije sposobno ni zapamtiti nego je unose operacijom COPY - PASTE. Danas je jasno da je ta zabilješka sačinjena uz korekcije Kovačevića i Borovčanina pa iskorištena kao jedan od "dokaza" za "Ugrožavanje sigurnosti" kriminalaca koji su prikrili ubistvo, što je bio dio plana da mi se otme računar i unište dokazi njihovog kriminala s obzirom da sam već objelodanio fotografije dječjeg ruksaka i najavio podnošenje prijave protiv odgovornih ako na otkriju za čije su interese to učinili. Važno je istaći da tada nisam imao dokaze o krijumčarenju i pljački preko Bobar grupe ali oni to nisu znali te su požurili da mi otmu kompjuter i uplaše nas.
Dakle ja sam od 24.03.2010. sve do kraja 2012-te zvanično bio pod istragom za praktično planiranje ubistva polovine OT Bijeljina a onda 2012-te pošto sam prethodno uhapšen prilikom protesta 05.09.2012. i o usmenoj naredbi obavjestio VSITV-e, Kovačević im u svom odgovoru A-326/12 kaže da je naredbu o zabrani pristupa izdao zbog banalnog "prekršaja" koji čak i ne postoji u bilo kom predmetu makar da je podnesen zahtjev pa obustavljen, dok nema ni riječi o "OPASNIM PRIJETNJAMA" i riziku po život kome su bili izloženi zvanično cijele 3 godine sve dok OT Doboj nije konstatovalo da niti postoji ijedna prijeteća riječ niti su za 3 godine uspjeli da me povežu sa bilo kakvim krivičnim djelom. Na kraju tog dopisa Kovačević piše da dostavlja priloge od sudske policije što objašnjava ulogu Borovčanin Danka u svemu.
Naime iz izjava nekih policajaca i samih zabilješki sam upoznat sa time da je načelnik tražio od sudske policije da ni u kom slučaju ne pominju da su vidjeli sliku materijalnog dokaza ubistva pod izgovorom da SP nije nadležna za istražne radnje kako bi njihovi opisi o labilnom, rastresenom licu, narkomanu i psihički poremećenoj osobi bili uvjerljiviji a to je Kovačević koristio kao kontra argumente mojim dopisima drugim institucijama kojima sam ja dostavljao dokaze o njihovom kriminalu. Taj pritisak na podređene Borovčanin je priznao pred 4 svjedoka u razgovoru 22.03.2016. koji ću opisati u nastavku a u pitanju su nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran, tako da se moj opis može provjeriti jednog dana ako se isti ne plaše za život ili posao u slučaju da ispričaju šta su vidjeli i čuli.
Cijelo vrijeme od februara 2010-te do novembra 2015-te, što je 5 i po godina, što je 70 mjeseci, preko 2000 dana tokom kojih sam više stotina puta dolazio po odgovor, (ne samo po tom osnovu) pripadnici OT Bijeljina i sudske policije su se pravili ludi kao da ne vide slike dokaza koje donosim, slike sa kojima sam hapšen a da niti u jednoj zabilješci to nije pomenuto jer u stvari ja treba da se predstavim kao ludak a okružni tužioci savršenstva majke prirode, koji "časno i profesionalno" rade svoj posao, kao i sudska policija koja ih štiti od "poremećenog psihopate" koji je eto "nezadovoljan postupanjem" tužilaštva bez ikakvog realnog razloga te je očito sve samo posljedica šoka usljed pogibije sestričine. To je matrica gluposti koju je smislio Borovčanin sa Kovačevićem, da se piše u zabilješkama uz najstrožiju naredbu da postojanje dokaza koji sam svima pokazao ni u kom slučaju ne smiju pomenuti u tekstovima zabilješki...
SLUŽBENE ZABILJEŠKE PO NARUDŽBI
Ukazaću komandi sudske policije RS u Banjaluci, uz dokaze da se u zabilješkama pišu laži po narudžbi Kovačević Novaka i Boravčanin Danka, isključivo za potrebe Kovačevića da opravda svoje gestapovske metode. Prije svega važno je znati da sam još u januaru 2010-te napisao prvu krivičnu prijavu protiv Kovačević Novaka, Stjepanović Danice, Kovrlije Darka i Marković Dragoslava, zbog prikrivanja ubistva uz fotografije torbe Ivone Bajo, presječenog kaiša opranog benzinom a onda više puta obavještavao VSITV-e, koje prema pravilniku i zakonu traži izjašnjenja prijavljenih sudija ili tužilaca.
Polazim od dokaza "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011." koja je kako stoji, (važni djelovi su podvučeni ili uokvirani) sačinjena "na okolnosti učestalih dolazaka lica Zdenka Baje" odnosno mene. ZAŠTO JE POTREBNO DA MIĆIĆ ZORAN SAČINJAVA TADA NEKU ZBIRNU ZABILJEŠKU I KO JE TO TRAŽIO ??? Naravno Kovačević Novak uz asistenciju Borovčanina ali očekujem da se Mićić Zoran i Borovčanin o tome izjasne te da dobijem njihova objašnjenja, što sam zatražio posebnim zahtjevom.
Analizom svoje dokumentacije ustanovio sam da sam početkom novembra 2010-te, poslao VSITV-u dopis upravo povodom lažne prijave protiv mene čiju prvu od 6 strana "Vijecu o laznoj prijavi" prilažem a ovde citiram dio sa datumom: "Naime prije sedam i po mjeseci, (današnji datum je 10.11.2010.) pripadnici organizovane kriminalne grupe, od kojih su neki zaposleni u OT Bijeljina, (u daljem tekstu tužilačka mafija), su podnijeli lažnu, neosnovanu prijavu protiv mene, sa ciljem da dođu do podataka koje sam prikupio o njihovom kriminalnom radu i u sklopu procedure koju su zloupotrebom svog položaja izdejstvovali protiv mene, odnesena su dva računara". S obzirom na redoslijed radnji Vijeće je baš oko 20 januara 2011-te trebalo zatražiti izjašnjenje iz OT Bijeljina povodom ove pritužbe, te je tako i NARUČENA zabilješka u kojoj se opisujemo kao ludaci a okružni tužioci kao nevini anđelčići.
Dakle iako sam zvanično ja uzrok za pisanje te zabilješke koji sam dolazio do danas više stotina puta a svi ostali iz porodice maksimalno 5 puta, prvo se piše da smo svi dolazili, tražili prijem i "BILI PRIMANI" bez navođenja ijednog datuma, ijednoga tužioca, kada se to desilo. To je bezočna laž jer sa Kovačevićem i Stjepanović nisam imao nikakav kontakt od 2009-te, ali sada ću potencirati opis "KLELI IM DJECU, PODNOSILI TUŽBE PROTIV ISTIH, PLAKALI".
Iako sam formalno ja, Zdenko Bajo uzrok pisanja zabilješke, sada se opis proširuje i ne neke druge, neimenovane osobe. U razgovoru dana 22.03.2016. i ranije Mićić Zoran je objašnjavao da je "DJECU KLELA" moja sestra Budimka Bollin Bajo, što je u startu lažno jer se to pripisuje svima u zabilješci a pitanje je da li je i to uopšte tačno. Naime od svoje sestre Budimke sam dobio opis JEDINOG susreta sa Stjepanović Danicom od 2010 - 2016, te ga citiram:
Tražim od vas da mi odgovorite zašto je torba u ovakvom stanju. Ja od vas očekujem odgovore, jer to je moje jedino dijete. Da li vi mene razumijete, imate li vi djecu ???
Ja sada nemam namjeru tvrditi da je opis moje sestre tačan ali postavljam pitanje: ŠTA MIĆIĆ ZORAN SMATRA POD OPISOM "KLELI IM DJECU", DA LI OVO ŠTO JE OPISANO ILI SE SJEĆA NEČEG DRUGOG ILI MU JE TAKO PRENESENO, ODNOSNO NAREĐENO ???"
Potom se pominje datum 08.07.2010. kao razlog za usmenu naredbu Kovačević Novaka pa citiram ovu glupost: "DA SE PRIPADNICI PORODICE BAJO VIŠE NE PUŠTAJU U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA BEZ NJEGOVOG ODOBRENJA ILI ODOBRENJA POSTUPAJUĆEG TUŽIOCA". Zašto je ovo glupost ??? - zato što sudska policija nikada i nigdje ne PUŠTA OBIČNE GRAĐANE do sudija ili okružnih tužilaca dok ne dobije odobrenje od njih.
Ali da je i to laž napisana isključivo za potrebe Kovačević Novaka poslije mojih pritužbi VSITV-u dokaz je "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010. što je poslije datuma 08.07.2010. a u kojoj se ne navodi da nam je pristup zabranjen, jer je to tada bilo tajno nego da nas: "NIJE MOGAO PRIMITI ZBOG ZAUZETOSTI SLUŽBENIM OBAVEZAMA". Jasno, jer tada je usmena fašistička naredba bila tajna iako se primjenjivala praktično od dana ubistva Ivone Bajo.
Posebno je bitno da Mićić Zoran u zabilješci 73/11 od 24.01.2011. na drugoj strani piše da smo sestra i ja 10.08.2010. "NARUŠILI JRM" te s obzirom da načelnik i sudska policija bježe od toga da iznose stavove o krivičnim djelima postavlja se pitanje kako to da mogu davati komentare o tome da li je neko počinio prekršaj ili ne. Ovo bi još moglo i da izgleda banalno da se danas ne zna da je ova zabilješka sačinjena mjesec dana poslije odluke Okružnog suda u Bijeljini koji je rješenjem OBUSTAVIO POSTUPAK. No Kovačeviću su trebeli neki "dokazi" da ih dostavi VSITV-u i drugim institucijama, pa je osim ove sramne zabilješke načinjen i falsifikat vezan za taj prekršajni postupak. U prilogu "Rješenja sudova" vidi se da je presuda prekršajnog suda preinačena dana 22.12.2010. ali je uprkos tome udaren pečat pravosnažnosti i taj se falsifikat godinama dijelio okolo kao "dokaz" da su svi srodnici Ivone Bajo ludaci koje i sud kažnjava zbog prekršaja. Ovaj falsifikat se pojavio u mojoj tužbi za diskriminaciju 80 0 P 043325 13 P2 te kada sam ukazao na to pismenim podneskom, sudija Vakičić i PRS, ga uklanjaju iz spisa, no primjerak koji sam ja dobio nisu mogli oteti.
Dalje na drugoj strani priloga "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011." navodi se isključivo moje ime Zdenko Bajo iako je uvod pisan za cijelu porodicu. Kada se analiziraju svi datumi vidljivo je da me NIKO NIKADA NIJE PRIMIO OD OKRUŽNIH TUŽILACA, iako se na prvoj strani ove gluposti piše da smo redovno primani. Pardon, navodi se da sam dana 08.07.2010. tražio razgovor sa nekim Gruhonjićem, što je bezočna laž. U prilogu "Zabilješka 1260/10" od tog dana je napisano da sam tražio "razgovor sa nekim od predstavnika tužilaštva koji je u mogućnosti da odgovori na pitanja" a u stvari se radilo o odgovorima na pismene zahtjeve predate još prije 6 mjeseci. Šta sam tačno zahtijevao opisano je u dokazu "Zahtjev za OT i SP" gdje nema ni pomena o nekom Gruhonjiću, nego pominjem "predstavnika tužilaštva, koji će da iznese stavove tužilaštva po svim pitanjima koje sam pismeno pokrenuo i ranije obavjestio tužilaštvo". Možda je to mogao učiniti i taj kriminalac Gruhonjić, koji me je prethodno lažno prijavio ali je činjenica da ja nisam insistirao da me on primi što lažno tvrdi Mićić Zoran dana 24.01.2011.
U nastavku te naručene zabilješke nema pomena ni o kakvom kontaktu sa bilo kojim okružnim tužiocem iako je zabilješka započeta sa lažima o brojnim "primanjima". Važno je znati da je tužilac Šabić Muris bio nadležan u predmetu koji je pokrenut poslije lažne prijave protiv mene i da to nema nikakve veze sa ubistvom Ivone Bajo i dokazom koji su sakrili kriminalci Stjepanović, Kovačević i ostali iz UGT. Vidljivo je da sam dana 22.12.2010. preuzeo kompjuter od ekonoma okružnog suda a dva dana kasnije tražio razgovor sa Šabić Murisom.
Povod je bio uništavanje podataka na hard disku preuzetog računara a kontrola ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao nekoliko dana ranije nije izvršena. Istine radi otkriću da je do susreta sa g. Šabićem došlo nekad kasnije, možda samo par dana od sačinjavanja zabilješke kada mi je isti rakao da ne zna ništa o brisanju podataka, da nije otvarao računar te da je sve svoje radnje izvršio pošto su došli kod njega i rekli mu "TI BI TO KAO DEŽURNI TREBAO DA POTPIŠEŠ". Podsjećam da ni do danas nemam podatke o pregledu računara koji je zadržan oko 9 mjeseci a sudska policija mi je po USMENOJ NAREDBI sudije Vakičić OTELA laptop, kojim sam najavio izvođenje dokaza vezano za uništavanje podataka. Dakle najmanje poslednjih 8 "učestalih dolazaka" nema nikakve veze sa ubistvom Ivone Bajo nego se radi o mojim nastojanjima da povretim oteti računar do 22.12.2010. kada se vidi da sam ga preuzeo a potom da ukažem na to da su sa njegovog hard diska izbrisani svi fajlovi te pošto je to bilo bezuspješno podnosim o tome krivičnu prijavu u CJB Bijeljina 04.03.2011. po kojoj ni do danas poslije 5 godina nema nikakve istrage.
Da je zabilješka od 24.01.2011. naručena od strane Kovačevića i Borovčanina dokaz je i izraz "podnosili tužbe protiv istih" što je pogrešna interpretacija jer tada nije bila podnesena nijedna tužba nego PRITUŽBE UDT-u, odnosno VSITV-u što se činilo poštom i Mićić Zoran, nikako za to nije mogao da zna, nego mu je to neko rekao od onih protiv koga su pritužbe podnesene te je UDT zatražio njihov odgovor. Načelnik Borovčanin objašnjava kako sudska policija ne opisuje dokaze kriminala koje vidi jer nisu nadležni za istrage a ovde pominju tužbe, (pritužbe) za koje zaista, ne samo da nisu nadležni, nego nikako za njih ne bi smjeli znati a i ako saznaju neumjesno je da to komentarišu u zabilješkama pogotovo kad se ima u vidu da su tužbe, pritužbe i krivične prijave legitimna pravna sredstva predviđena zakonom.
U nastavku ću obraditi prilog "Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012." kada sam uhapšen i povezati ga sa prilogom"Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011." kada su svjedočili načelnik Borovčanin te policajci, Glamočić i Jelačić.
Sudski policajci Mićić i Čavić su netačno opisali tekst na plakatima i izostavili ono što stvarno piše a to je konstatovao i prekršajni sud, (prilog "Plakati") i umjesto toga naveli ono što sam u stvari odgovorio na pitanje patrole MUP-a. Da mi je ulaz zabranjen jer tužilaštvo prikriva ubistvo djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, te da je to zataškano po nalogu Dodik Milorada s obzirom da je Bobar glavni čovjek SNSD-a u Bijeljini, te da je Dodik vrhovni kriminalac a da su kriminalci i Bobar i Kovačević. To sam dakle rekao policiji a potvrdio Minić Dejan na suđenju, no sudska policija je lažno predstavila kako to piše na plakatima što nije čudo s obzirom da im je naređeno da nikako ne opisuju ono što su stvarno vidjeli. Osim što sam priložio slike plakata, prilažem i neoborivi dokaz, iz prethodne godine, kompletan "Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011." i više zabilješki iz te godine od kojih je najznačajnija "Zabilješka 1200/11 od 25.07.2011." gdje je opisan događaj predmet prekršajnog spisa i tačno navedeno šta stvarno piše na plakatima koje sam koristio, citiram: "Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika Okružnog tužilaštva Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene??? Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva!" Bez pripremljenog teksta objasnio sam pred sudom šta se desilo:
"Upitan od strane sudije da li prihvata odgovornost za prekršaj koji mu se stavlja na teret okrivljeni izjavi NE PRIHVATAM ODGOVORNOST za prekršaj koji mi se stavlja na teret i ističem i smatram da to naređenje koje je meni izdato nije bilo po zakonu a takođe nijedna moja radnja nije bila usmjerena da ometam državne organe i moja namjera je bila da predam Tužilaštvu dokazni materijal po više krivičnih djela od kojih je najteže teško ubistvo Ivone Baje i više drugih krivičnih dijela u cilju sprečavanja dokazivanja tog ubistva i da podnesem krivičnu prijavu Tužilaštvu što je pravo zagarantovano Zakonom o krivičnom postupku svakom građanu ali sudska policija ima usmeno naređenje da se nikom od porodice Bajo ne dozvoli pristup Tužilaštvu po bilo kom osnovu. Pokušo sam dakle da dostavim te dokaze što mi se već dvije godine onemogućava a ti dokazi ustvari dokazuju krivicu pojedinih pripadnika Okružnog tužilaštva i Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Nakon toga sam dokazni materijal stavio na sebe tako što sam na karton koji sam prebacio preko glave okačio plakat sa natpisom glas istine i fotografiju torbe pokojne Ivone Bajo sa naznakama koja bi u njenom predmetu predstavljala novi dokaz. Sudski policajci su me obavjestili da nemogu da mi omoguće ulaz u Tužilaštvu jer to već traje 2 godine i da nemogu nikom dostaviti te dokaze i da iste mogu poslati poštom a s obzirom da sam ja imao iskustvo da sve što šaljem poštom nestane odnosno bude zagubljeno na neki dokaz pa i ovaj dokaz pa sam insistirao s obzirom da je to moje zakonsko pravo da predmetni dokaz dostavim lično Tužilaštvu. Stao sam ispred zgrade između dva stuba na stepeništu sudski policajci su mi se izuzetno ljubazno obratili i rekli da siđem na ulicu što sam ja odbio insistirajući da mi se omogući zakonom zagarantovano pravo koje sam već naveo a sišao sam nakon dolaska policajaca iz CJB Bijeljina kojima sam takođe rekao riječi slične riječima navedenim u zahtjevu tj. istog smisla i rekao sam da želim da predam dokaze ili da me uhapsi i udalji. Predlažem da sud u dokaznom postupku sasluša Načelnika Sudske policije Bijeljina Borovčanin Danka a ostajem i kod svog dopisa koji sam ranije priložio u sudski spis a od suda ne tražim da kao dokaz izvede priloženi CD a istom sam ga dao na znanje da su to dokazi koje sam želio predati Okružnom tužilaštvu Bijeljina.
Neću trošiti vrijeme da komentarišem svoju izjavu jer će tekst ionako biti opširan ali ću detaljno pojasniti smisao svjedočenja svih aktera i to prvo odgovore Glamočić Zvjezdana na moja pitanja: "Okrivljeni-da li je vama lično poznato zašto sam ja navedene prilike došao pred zgradu Osnovnog suda u Bijeljinu. Svjedok-da poznato mi je. Okrivljeni-da li je meni dozvoljeno da ja pristupim Okružnom tužilaštvu Bijeljina i da istom predam dokaze i da li vam je poznato da postoji usmena naredba glavnog tužioca da je meni zabranjen pristup. Svjedok-poznato mi je da ima usmena naredba okružnog tužioca Novaka Kovačevića da se licu Zdenko Baju a za ostale se neću izjašnjavati ne dozvoljava ulazak u prostorije Okružnog tužilaštva te sve što se tiče predaje dokaza i ostalih materijala da silazi radnik pisarnice u prizemlje gdje vrši prijem dokumenata. Okrivljeni je li to uobičajeni način rada prijema pismena tužilaštva i da li se to primjenjuje prema svim građanima. Svjedok- ne. Okrivljeni-da li možete navesti koga sam ja ometao i možete li navesti i jedno ime i da li se radi o službenim licima. Svjedok-navedene prilike ste ometali strankama nesmetani ulaz u zgradu suda i niste ometali službena lica. Okrivljeni-Sud konstatuje da okrivljeni pokazuje transporent svjedoku na kojem se nalazi natpis pod nazivom Glas istine ispod toga fotografija dječijeg ruksaka te pita svjedoka da li je to taj transparent koji je on nosio te prilike. Svjedok - znam da je na tom transparentu pisao naziv glas istine i sve ostalo što je ovde navedeno nakon što mi pokazujete a za torbu se ne mogu izjasniti jer se ne sjećam da li je ista bila. Okrivljeni-nemam pitanja za svjedoka i prigovaram istom u dijelu iskaza koji se odnosi na neprepoznavanje dječijeg rusaka na transporetnu.
Prije svega je važno da u zabilješci 1200/11 od 25.07.2011. nema ni pomena o slici torbe a ni svjedok Glamočić se "ne sjeća" toga ali je posebno važno da je u zapisniku SUD konstatovao da na plakatu postoji fotografija DJEČJEG RUKSAKA, koju sudska policija za 6 godina nikada "NIJE VIDJELA" niti opisivala. U zapisniku nedostaje dio mog pitanja "da li se naredba odnosi i na druge srodnike" ali se iz odgovora vidi da sam ga postavio jer svjedok kaže DA SE NEĆE IZJAŠNJAVATI. Zašto je sudija dozvolio da ne odgovori je jedno a zašto svjedok NEĆE da odgovori pred sudom je drugo pitanje a ja kažem zato što je naredba bila tajna i pošto sam je na prethodnom suđenju razotkrio kao fašističku prema svim srodnicima Ivone Bajo, onda se ta diskriminacija pokušava umanjiti od strane Kovačevića i Borovčanina. Podvukao sam takođe dio gdje svjedok priznaje da nisam ometao službena lica, nago navodno stranke, kojih zanimljivo nije bilo da svjedoče niti su evidentirani u zabilješci bilo koga od njih a niti opisali da sam ih ometao nego je zvanična optužba bila "OMETANJE DRŽAVNIH ORGANA".
Potom slijedi dio gdje na moja pitanja odgovara svjedok Jelačić Srebrenko: "Okrivljeni-rekli ste da sam stao na metar ispred vrata i da li možemo da preciziramo da je to bilo između stubova na ivici stepenika. Svjedok - bilo je između dva stuba na podestu na ivici stepenica. Okrivljeni- slažete li se da je to udaljenost veća od jednog metra. Svjedok slažem se ali mislim da nema više od 1,5 metara. Okrivljeni-po dozvoli suda pokazuje svjedoku transparent i istog pita da li je to taj transparent koji sam nosio navedene prilike. Svjedok jeste to je taj transparent i natpisi na istom su isti. Okrivljeni-kada ste izašli da me upozorite da se sklonim da li vam je poznato da sam vam rekao da tražim od sudske policije da mi omogući da predam dokaze Tužilaštvu. Svjedok-da poznato mi je to sam već i rekao. Okrivljeni- da li ste vi sačinili neku službenu zabilješku i da li ste opisali sadržaj transparenta i da li ste u istoj naveli da je na transparentu naljepljena slika torbe i sjećate li se šta ova torba predstavlja. Svjedok- tačno je da sam ja sačinio predmetnu zabilješku i kolega Glamočić a ne mogu da se sjetim da li je navedena predmetna torba i šta ste mi navedene prilike rekli. Okrivljeni-nemam više pitanja i ne prigovaram iskazu istog.
Iako je cijelo svjedočenje bitno podvukao sam najvažnije dijelova a oni redom znače da pošto sam stajao između dva stuba bar 1,5 metara od vrata to znači da su sve stranke mogle nesmetano da prolaze, ulaze i izlaze iz zgrade. Dakle nema fizičke mogućnost da spriječim ili ometam nekoga sa mjesta između stubova ako hoće da uđe u zgradu. Dakle nisam ometao ni stranke ali sam naravno bio smetnja Kovačeviću s obzirom da bez riječi slikovito tom slikom materijalnog dokaza ubistva razotkrivam javno pred svima kakva je u stvari BANDA PLAĆENIH UBICA, takozvana OT Bijeljina.
Zato je reagovao njihov saučesnik Borovčanin, prvo dozvolivši da se primjenjuje fašistička tajna naredba a onda naloživši policajcima da me uklanjaju bez opisa toga šta su vidjeli na plakatu. S obzirom da je sud opisao kako se na plakatu nalazi slika dječjeg ruksaka a svjedok Jelačić potvrdio da je to isti plakat koji sam tada imao, to je i dokaz da je prilog koji sada dostavljam autentičan i znači da sudska policija to što je vidjela nikada nije opisivala u zabilješkama, da mi je ulaz konstantno zabranjivan iako su svi znali da imam taj dokaz i niko nije procjenjivao da li je Danica Stjepanović, osnosno Kovačević Novak, kriminalac ili bar psihički poremećen nego su tako mene opisivali za potrebe Kovačevića a za šta je osnovni preduslov bio izostavljanje opisa dokaza koji su svi vidjeli.
Načelnik Borovčanin je pred više svjedoka dana 22.03.2016. izneo stav da "ONI NE ZNAJU ŠTA JA DONOSIM U TORBI" i da ne mogu "DA U NJU ZAVIRUJU". Ja sam tada doneo, ne više sliku nego stvarni predmet koji mi je vraćen 2015-te i pokazao svima tražeći da to navedu sada u zabilješkama i da navode i ubuduće. Načelnik je nastavio da tvrdi kako je to posao MUP-a a ne njihov na šta sam uzvratio da oni i ne treba da vrše istragu nego samo da opišu to što su vidjeli dodavši:
"ŠTA BI BILO DA SAM DONEO ODSJEČENU GLAVU U KRVAVOJ KESI ILI PIŠTOLJ, DA LI BISTE I TADA TO PREĆUTALI???"
A sada postavljam pitanje komandi SP u Banjaluci: "Kako bi reagovala sudska policija pod komandom Borovčanina da donesem vreću sa 600 hiljada maraka koje su opljačkali specijalci MUP-a RS, (pronađeno je samo 10-tak hiljada) i jednu pušku recimo a sve sam to pronašao na izletu u planini ???
Prema ustaljenoj praksi, ne bi mi bio dozvoljan ulaz u zgradu, sudska policija "NE BI ZAVIRIVALA" u novčanice kojima bi im mahao pred očima i "NE BI VIDJELA" automatsku pušku u mojim rukama, te bi sačinila zabiljašku sa opaskom da je Zdenko Bajo pod uticajem narkotika uz već svima poznati psihički poremećaj, bez nekog posebnog razloga insistirao da ga prime u OT Bijeljina, gdje ga isti nisu primili zbog zauzetosti službenim obavezama...
OVO JE SLIKA STANJA I TUŽILAŠTVA I SUDSKE POLICIJE I RS U CJELINI JER NE POSTOJI PRAVNA DRŽAVA NEGO DIKTATURA MAFIJE KOJOJ JE NA ČELU DODIK MILORAD A LOGISTIKU PRUŽAJU OSOBE POPUT KOVAČEVIĆA, STJEPANOVIĆ I BOROVČANINA.
Preostalo je svjedočenje upravo načelnika, te prenosim i taj dio: "Okrivljeni-da li vam je poznato da postoji usmena naredba da je meni zabranjen pristup Okružnom Tužilaštvu u Bijeljini kao i svim ostalim srodnicima porodice Bajo. Svjedok-poznato mi je da postoji usmena naredba Okružnog tužioca Bijeljina Novaka Kovačević da se gospodin Zdenko Bajo ne pušta više u prostorije Tužilaštva vezano za jedan prethodni događaj gdje isti nije htio da napusti prostorije Tužilaštva i isti je tada usmeno rekao da se njemu omogućiti da predaje pismena i dokaze putem pisarnice Tužilaštva tako što će radnik pisarnice uvijek sići u prizemlje zgrade Osnovnog suda Bijeljina gdje će primiti navedene podneske i što je uvijek i činjeno sa ovjerom prijemnog štambilje. Okrivljeni-da li se naredba odnosi i na ostatak moje porodice i da li sam od vas tražio primjerak te naredbe. Svjedok- ne naredba se odnosi samo na vas i nema pisane naredbe što sam vam već ranije rekao. Okrivljeni-kako je moguće da vaš sudski policajac smatra da je to drugačije. Svjedok-ne mogu znati šta koji policajac smatra i ne mogu odgovoriti na to pitanje. Okrivljeni-nemam pitanja za svjedoka i prigovaram iskazu istog i smatram da isti nije odgovorio ono što sam ga pitao.
Ovde dakle Borovčanin u prvom pitanju izbjegava da odgovori da li se naredba odnosi na sve srodnike kako je to opisao Zoran Mićić u dokazu "Zapisnik 19.08.2011." a onda nepotrebno objašnjava i opravdava navodne razloge iako to nije pitan. Naravno ni on ni Kovačević ne pojašnjavaju od koga da dobijem odgovore na pitanja kao što je uzrok uklanjanja dokaza sa mjesta ubistva, presjecanje kaiša, podaci o pregledu računara, koji se i danas kriju itd. Zaboravivši ovo dana 22.03.2016. kada sam pomenuo da je 10.08.2010. uhapšena i moja sestra pošto su prvo slagali da OT Bijeljina nije nadležna, Borovčanin je pred 4 svjedoka rekao da je bilo dana kada se naredba odnosila samo na mene a i dana kada se odnosila i na druge, što će reči. "POŠTO SAM JA DOLAZIO PAR STOTINA PUTA DO SADA, NAREDBA SE UVJEK PRIMJENJUJE I ODNOSI SAMO NA MENE KADA DOLAZIM SAM A AKO DOĐE DRUGI ČLAN PORODICE ILI UZ MENE U DRUŠTVU, ONDA SE NAREDBA ODNOSI NA SVE SRODNIKE...
To je dakle sistem rada Kovačevića i Borovčanina. Primjenjivati tajnu fašističku naredbu bez pismenog pravosnažnog rješenja i prava na žalbu kako ne bi postojali dokazi o tome a kada sam to razotkrio onda se ta naredba prepravlja od slučaja do slučaja pa čak i negira kao što je to uradio Čavić Zoran. I na kraju na moje pitanje kako to da policajac pod njegovom komandom, (Mićić Zoran) smatra da je to drugačije, odnosno da važi za sve srodnike a opisao je na sudu da je tako lično čuo od glavnog tužioca, Borovčanin kaže zamislite "NE MOGU ZNATI ŠTA KOJI POLICAJAC SMATRA I NE MOGU ODGOVORITI NA TO PITANJE"
Dakle Borovčanin neće da pojasni kako to da pripadnici sudske policije "različito shvataju" naredbu koju im je izdao i dodaje da ne može na to odgovoriti a nekoliko rečenica je potrošio iako nije pitan da objasni šta smatra Kovačević i koji su njegovi razlozi. Ovde je odgovornost Borovčanina jasna i to sam mu rekao u razgovoru uživo pred 4 svjedoka, kada je potvrdio taj svoj stav pokazujući na jednog od policajaca riječima "KAKO JA MOGU ZNATI ŠTA JE U NJEGOVOJ GLAVI". Na stranu to što i on i svi drugi "mogu zavirivati u moju glavu" i ocjeniti da sam psihički poremećen, te citiram sebe po sjećanju: "OVDE SE RADI O NAREDBI KOJU STE VI IZDALI SVOJIM PODREĐENIMA I ODGOVORNI STE ZA TO KAKO JE SHVATAJU I SPROVODE. VIŠE PUTA SAM VAS UPOZORIO DA TRAŽITE PISMENU NAREDBU PA BI I VI I SVI POLICAJCI MOGLI DA JE PROČITAJU I ZNAJU KAKO GLASI A AKO JE NEKI POJEDINAC POGREŠNO PRIMJENI ODGOVORNOST JE NA NJEMU A SADA JE ISKLJUČIVO NA VAMA, (BOROVČANINU)" koji mjenja sa Kovačevićem stavove ko prljava odijela.

PRILOZI

Zapisnik 19.08.2011.
Zabilješka 1419/10
Zabilješka 1260/10
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjev za OT i SP
Izjava sekretara OT
Zabilješka 73/11 od 24.01.2011.

Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012.
Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011.
Vijecu o laznoj prijavi
Plakati
Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011.
Zabilješka 1200/11 od 25.07.2011.
Rješenja sudova

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 07/2016 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-