KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


25.10.2014.

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

Koliki je apsurd u pitanju pokazaću na primjeru krivičnog postupka pri čemu bi pljačkaš banke u Banjaluci 05.09.2012. bio oslobođen odgovornosti i proglašen nevinim jer je sud "utvrdio" da je isti rezervisao lično kartu na aerodromu u Trebinju dana 13.05.2013. Logično je da dolazi do ovakvih situacija kada sud nema nikakvih dodirnih tačaka sa zakonskim odredbama i dokaznim materijalom nego se prvo "donese" presuda zavisno od toga ko su stranke u postupku a onda se u hodu smišlja "obrazloženje" i to sve jer svjesno saučestvuje u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Kako sam se uvjerio da Sudsko vijeće Okružnog suda uopšte ne čita žalbe do kraja pa tako recomo nisu vidjeli prijedlog u predmetu 80 0 P 053922 13 P naveden na kraju, ovom prilikom to činim odmah na početku te predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše...
Prije svega, s obzirom na brojne tekstove u kojima sam iznosio podatke o bahatom i neprofesionalnom radu pojedinih tužilaca i sudija, želim istaći i pozitivan primjer kao što sam to učinio i u nekim drugim slučajevima. Postupajuća sudija u ovoj parnici je osoba koji odgovoran posao obavlja dostojanstveno, izuzetno ljubazno, ophodeći se prema svima sa poštovanjem i zaslužuje da bude ne samo predsjednik suda nego nadam se nekad kada zaživi vladavina prava i član VSITV-a. Zadatak koji sam sebi sam dao odavno, je da srušim sa vlasti trenutni mafijaški političko tajkunski režim, kako bi časni službenici mogli da rade po odredbama ustava i zakona a ne prema usmenim naredbama političke volje bahatih moćnika.
Takođe želim istaći, (pošto se ovde radi o utvrđenju diskriminacije) da smatram kako je i postupajuća sudija diskriminisana u trenutnom kriminalnom pravosudnom sistemu, s obzirom da joj je dodijeljeno više predmeta, koje niko ne želi, sa zadatkom da saučestvuje u prikrivanju kriminala i donosi nezakonite, unaprijed pripremljene presude. Ovde nisu u pitanju moje pretpostavke nego činjenično stanje koje kaže da je sudija tražila pismeno svoje izuzeće u predmetu gdje sam stranka a koje nije prihvaćeno. Očito je da postoje sudije koje unaprijed mogu izbjeći neugodne predmete, tako da na kraju sav teret nose oni najmanje odgovorni za uspostavljeni haos i tiraniju u pravosuđu...
Na kraju uvoda podsjećam na obavezu iz ZOPP-u član 215, stavovi 2 i 3 prema kojima sudija prvostepenog suda ima obavezu da postupi a što sam se uvjerio i dokazao da u svim prethodnim slučajevima u kojima sam bio tužitelj, nikada nije ispoštovano jer sudije neće da poštuju zakon, smatrajući da ja ne znam relevantne odredbe zakona.
Manipulacije Osnovnog suda na koje ću ukazati nisu uopšte slučajne nego smišljene što se može vidjeti iz mog završnog izlaganja u kome sam upozorio na to. To izlaganje drugostepeni sud treba u cjelosti pročitati a ovde izdvajam dio: "Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS."
OVO JE MOJA TUŽBA, MOJ TUŽBENI ZAHTIJEV I SUD JE DUŽAN DA SA BAVI ISKLJUČIVO TIME A NE DA PREPRAVLJA, FALSIFIKUJE, MANIPULIŠE I IZMIŠLJA SOPSTVENU TUŽBU PREMA KOJOJ ĆE OBRAZLAGATI UNAPRIJED PRIPREMLJENU PRESUDU...
1) Osnovni sud u Bijeljini je poslao poziv za pripremno ročište dana 06.11.2013. a tužena RS je odgovorila na tužbu 5 dana kasnije 11.11.2013. čime su prekršeni članovi 75 i 182 ZOPP-u.
2) Osnovni sud u Bijeljini je odbacio tužbene zahtijeve za utvrđenje pod izgovorom da nemam pravni interes i zbog toga što nisu dostavljeni dokazi o prekršajima niti će biti uzeti u obzir ali ga to nije spriječilo da mi imputira "ponavljanje prekršaja" te remećenje reda i mira upravo na sporni dan 08.07.2010.
3) Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 2 ZOPP-u, stav 1 i izašao iz tužbenog zahtijeva jer se u tački "1" ne tvrdi da je diskriminacija izvršena time što je NAREDBA IZDATA nego jasno piše da je onemogućeno PRAVO ŽALBE na spornu naredbu garantovano članom 16 Ustava RS.
4) Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte nijednom riječju obrazlagao, komentarisao ili demantovao moj navod u tački "2" tužbenog zahtijeva kojom tvrdim da sam disktriminisan kršenjem pravo na pristup dokumentaciji koju su o meni prikupljali organi tužene iz člana 23 Ustava RS.
5) Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte nijednom riječju obrazlagao, komentarisao ili demantovao moj navod u tački "3" tužbenog zahtijeva prema kojoj tvrdim mi je oduzeto pravo garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" iz ZKP-a!
6) Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte nijednom riječju obrazlagao, komentarisao ili demantovao moj navod u tački "4" tužbenog zahtijeva prema kojoj tvrdim mi je oduzeto pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
7) Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte nijednom riječju obrazlagao, komentarisao ili demantovao moj navod u tačkama "5", "6", "7" i "8" tužbenog zahtijeva prema kojoj tvrdim su mi oduzeta prava garantovana članovima 4, 14 i 48 Ustava RS te članom 4 Ustava BIH.
8) Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 2 ZOPP-u, stav 1 i izašao iz tužbenog zahtijeva jer se u tački "9" ne tvrdi da je diskriminacija izvršena time što nisam pušten na slobodu u roku od 12 sati nego da nisam izveden pred sud, čime je prekršeno pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a.
9) Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte pročitao moj podnesak u kome navodim da sam spreman odustati od tačke 10 iz tužbenog zahtijeva jer je komanda SP iz Banjaluke naknadno naložila kopiranje svih zabilješki koje je sačinila o meni...
10) Osnovni sud u Bijeljini se bavio svime drugim osim temama iz tužbenog zahtijeva ne uzimajući u obzir moje zahtijeve prema ZOSPI-a predate još u februaru i martu 2010-te pa obnovljene više puta zaključno sa 21.08.2012. kojima tražim kopiranje dokumentacije i odgovore na pitanja vezano za nove materijalne dokaze, koje sam dostavio.
11) Osnovni sud u Bijeljini se nijednom riječju nije osvrnuo na podatke koje sam tražio o MOJIM krivičnim prijavama protiv portira 24.06.2010. i AD Univerzal 02.12.2010. jer su ih prvo OT Bijeljina a potom Osnovni sud sakrili kako bi zaštitili sada pokojnog vlasnika Bobar grupe i pomogli mu da izbjegne parničnu u predmetu 80 0 P 039221 12 P a prije svega krivičnu odgovornost koja bi iz svega proizašla.
12) Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 126 ZOPP-u jer je sa 0 (NULA) iznesenih argumenata i riječi na glavnoj raspravi od strane tužene RS, na kojoj je teret dokazivanja, odbacio tužbeni zahtijev.
13) Osnovni sud u Bijeljini je prekršio član 126 ZOPP-u jer je sa 0 (NULA) iznesenih argumenata i riječi u pisanom obliku, od strane tužene RS, na kojoj je teret dokazivanja, vezano za dan 05.09.2012. koji je tema tužbenog zahtijeva odbacio tužbeni zahtijev.

OBRAZLOŽENJE
Osnovni sud u Bijeljini, Pravobranilaštvo RS i OT Bijeljina su sinhronizovano pripremili plan kako da se u ovoj parnici prekrši zakon, izađe iz tužbenog zahtijeva i raspravlja o temama koje namaju nikakve veze sa istim. Tako je prvo poslije Rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 24.05.2013. kojim se predmet vraća prvostepenom sudu, umjesto da se shodno zakonu HITNO postupa i zakaže pripremno ročište, sve odugovlači do novembra, pri čemu tužena RS zaboravlja dostaviti odgovor prije poziva. Samo ovaj argument je dovoljan da drugostepeni sud poništi sve dalje radnje i usvoji tužbeni zahtijev zbog propuštanja prema članu 182 ZOPP-u, pošto se uvjeri da je poziv upućen 06.11.2013. a "odgovor" cijelih 5 dana kasnije 11.11.2013.
Tužena RS je podmetnula falsifikovani dokument 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 sa lažnim pečatom pravosnažnosti na dan 22.12.2010. iako je upravo tog dana odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen. Sama činjenica da se po državnim organima povlači falsifikovani dokument kojim se kompromitujem te se isti koristio i koristi kao izgovor za fašističke postupke OT Bijeljina je dovoljna da ukaže na moj pravni interes, vezano za razotkrivanje ove laži i sudsko utvrđivanje. Takođe i insinuacija o nekom kršenju reda i mira na dan 08.07.2010. je iznesena u podnesku tužene od 11.12.2013. na strani 3, šesti red. Da to nije istina vidi se i iz dokaza "Zabilješka 1474-10" koji je tužena RS povukla i "zaboravila" da ponovo dostavi. te taj dokaz ja prilažem informativno uz ovu žalbu. Iz njega se vidi da poslije spornog datuma kada mi se pripisuje navodni prekršaj i priznaje izdavanje naredbe, sudska policija opisuje da sam dana 26.08.2010. predao podnesak u pisarnici OT Bijeljina i izašao bez ikakvih problema. Sud je dakle odbio utvrditi postojanje ili nepostojanje odluke stvarno naležnog Prekršajnog suda u Bijeljini, odnosno moje tvrdnje da ne postoje takva Rješenja.
Taj kriminal vezano za falsifikat i druge iznesene laži tužene RS sam detaljno razotkrio u podnesku "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" na 7 gusto kucanih strana, a sada prenosim dio u kome razotkrivam prevaru, (početak pete strane): "Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija, te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE, no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?"
Umjesto da sud po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo protiv NN lica za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje dokumentacije, pravi se plan da se kao zatraže jasnije kopije nekih dokumenata a potom PRS traži povrat svih dokaza i ne dostavlja nijedan dokument o bilo kakvom prekršaju, te se tako oslobađaju kompromitujućeg materijala. Naravno sud svejedno ne želi utvrditi istinu jer namjerava da mi u presudi spočitava ponavljanje prekršaja i kršenje reda i mira, (strana 9, drugi pasus).
Vezano za ovaj dio napominjem i da se kao argument u presudu koristi i navodna prijetnja nasilnim ulaskom navedena u zabilješci SP od 26.04.2010. iako autor u nastavku priznaje da mu je to tada (08.03.2010. samo tako izgledalo a očito je instruiran od strane odgovornih za teška krivična djela koja sam ranije razotkrio). Činjenica da je OT Doboj u predmetu T15 0 KT 0002365 10 doneo odluku dana 14.12..2012. upravo po toj temi nije nijednom riječju pomenuta od strane suda. Taj dokument je istovremeno dodatni dokaz kojim se udara na kredibilitet tužene RS i njenih tvrdnji, s obzirom da me je marta 2010-te lažno prijavila za ugrožavanje sigurnosti i to koristila kao izgovor za zabranu pristupa a sada kada su njene laži razotkrivene pokušalo se sa tvrdnjama o prekršajima. Iako je dakle OT Doboj konstatovao poslije 30 mjeseci istrage da ne postoje nikakve prijetnje niti bilo koje drugo krivično djelo sa moje strane, Osnovni sud u Bijeljini mi u presudi imputira nasilje na strani 7 iste. Sve ovo nepotrebno izlaženje iz tužbenog zahtijeva je smišljeno urađeno da se ne bi obrazlagalo ništa od tema iz tužbenog zahtjeva ili su se one prepravljale.
S tim u vezi je i tvrdnja suda da citiram (strana 7, pasus 3) "Činjenica da je glavni Okružni tužilac Okružnog Tužilaštva u Bijeljini Kovačević Novak, usmeno izdao naredbu sudskoj policiji da ne dozvoljava tužiocu dolazak u prostorije tužilaštva, takođe, ne znači da je tužilac diskriminisan od strane tužene, jer mu je omogućeno da dana 13.05.2013. godine preda pismeno Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i to šefu pisamice Sekanić Vojislavu, što prije svega proizilazi iz navedenog zbirnog izvještaja od 13.05.2013. godine."
Prije svega ovde se radi o katastrofalnoj grešci Osnovnog suda jer Presudu povodom događaja 05.09.2012. obrazlaže zbirnim izvještajem MUP-a sačinjenog naredne godine poslije cijelih 8 mjeseci, kada je zaista g. Sekanić silazio u prizemlje ali to nema nikakvih dodirnih tačaka sa tužbenim zahtjevom. Ovo je dakle stav Osnovnog suda:
ZDENKO BAJO NIJE BIO DISKRIMINISAN DANA 05.09.2012. JER JE SEKANIĆ VOJISLAV SIŠAO U PRIZEMLJE DANA 13.05.2013.
Koliki je apsurd u pitanju pokazaću na primjeru krivičnog postupka pri čemu bi pljačkaš banke u Banjaluci 05.09.2012. bio oslobođen odgovornosti i proglašen nevinim jer je sud "utvrdio" da je isti rezervisao lično kartu na aerodromu u Trebinju dana 13.05.2013.
Logično je da dolazi do ovakvih situacija kada sud nema nikakvih dodirnih tačaka sa zakonskim odredbama i dokaznim materijalom nego se prvo "donese" presuda zavisno od toga ko su stranke u postupku a onda se u hodu smišlja "obrazloženje" i to sve jer svjesno saučestvuje u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja o čemu je naravno odbacio fotografije dokaza u ovoj parnici...
Može i drugostepeni sud "utvrditi" da je prvostepeni sud "utvrdio" sve činjenice i potvrditi ovu presudu ali će ova manipulacija ostati za javnost, za istoriju, za više sudske instance, kao primjer sprege tajkunsko političke mafije i sudske vlasti pa ćemo svi skupa da čekamo rasplet. A sve je bliži trenutak kada će svako morati da objašnjava svoje postupke pred krivičnim sudom....
U ovom dijelu ću iskoristiti priliku i u obilju nerelevantnih tema kojima se bavio sud izlazeći smišljeno izvan tužbenog zahtijeva, izdvojiti dio u kome se opisuje sadržina teksta na plakatima koje sam nosio. Na osmoj strani presude oko sredine navedeno je šta je sud "utvrdio" da je bilo napisano, citiram "na kojima su bili ispisani tekstovi uvredljivog i nepristojnog sadržaja vređajući ugled Predsjednika RS, Narodnog poslanika u Skupštini RS, Tužilaštvo uopšte i Glavnog tužioca."
Državnim organima je LAŽ, PREVARA, FALSIFIKAT, OBMANA, MANIPULACIJA, najjači adut a često i jedini. Niti je trebalo ovo da bude tema interesovanja suda niti ja imam namjeru ovde sada razotkrivati sve ispisane laži u potpuno nerelevantnom materijalu koje je dostavilo PRS, ali ću kako zbog drugostepenog suda tako i zbog sudije pojedinca Osnovnog suda pokazati da je sud obmanut od strane državnog organa a onda je tu laž, bez ikakve provjere i obaveze tužene da dokazuje svoje tvrdnje, koristio protiv mene u obrazloženju presude.
U prilogu se nalazi "Presuda 80 1 Pr 007070 12 Pr" prva strana gdje je sudija prekršajnog suda doslovno prenio sadržaj koji sam ispisao na plakatima, citiram: “Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika Okružnog tužilaštva Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene??? Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva!“.
Ovo naravno nije bilo dovoljno ni za hapšenje niti zadržavanje u pritvoru koje u presudi opravdava sud, pa stoga nisam ni izveden tog dana u roku od 12 sati, nego se čekalo 3 mjeseca kako bi jedan svjedok bio sakriven a drugi je insruisan da lažno svjedoči, kako sam to što je napisano "vikao". U zabilješci na koju se sud poziva se ta "vika" uopšte ne pominje i na kraju je moj odgovor policiji na postavljeno pitanje okarakterisan kao neviđeni zločin u kome sam zamislite "povišenim tonom više puta govorio da je Milorad Dodik vrhovni kriminalac, da su Gavrilo Bobar i okružni Tužilac kriminalci te da su u sprezi sa mafijom".
Nisam ja to ni ovako rekao a posebno ništa nisam uzvikivao ali slično da i dodajem sada da je zgrada Vuka Karadžića 3, centar organizovanog kriminala u Bijeljini, za šta je jedan od dokaza i ova kriminalna presuda...
I tvrdnje suda o "nebrojenim primanjima" kod nepoznatih tužilaca su zasnovane na lažima sudske policije. To se navodi na strani 7 presude u pasusu 3 te poziva na dokument 73/11 od 24.01.2011. Da je sud obmanut i povjerovao u tu laž, dokaz je upravo ista ta zabilješka u kojoj se na drugoj strani opisuju moji dolasci, bez ijednog kontakta sa bilo kim tužiocem a suštinski je bitna samo g-đa. Stjepanović Danica, za čiji sam predmet predao nove dokaze i tražio odgovore a sa kojom nije bilo nijednog susreta od 2009 naovamo. Dakle prazna priča sudske policije kojoj je naređeno da sačini tu zabiljepku kako bi je g. Kovačević poslao VSITV-u kao "dokaz" poslije mojih pritužbi isto kao onu falsifikovanu presudu, koju su uz pomoć suda povukli iz dokaznog materijala umjesto da krivci za tu prevaru budu kažnjeni.
A sada dolazimo do ključne manipulacije Osnovnog suda. Iako sam upozorio šta je tema tužbenog zahtijeva, sud se ne bavi time nego opravdavanjima zbog čega je izdata usmena naredba o zabrani svih srodnika ubijene djevojčice, te još podvlači da nisam diskriminisan zbog "činjenice da je ta naredba izdata" (strana 7, pasus 3). No ja naravno nisam nikada ni postavljao to kao temu, pa čak ni pitanje zakonitost sankcije prema svima koji su krivi samo zato što nose isto prezime kao djevojčica čije ubistvo prikriva tužena RS, nego je diskriminacija u tome što mi nije uručen pismeni primjerak i omogućeno pravo žalbe. Jedan dio iz završne riječi sam već naveo ali zbog važnosti prenosim ponovo uz dopunu: "Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS. Tužena nije dostavila dokaze da mi je Rješenje o bilo kakvoj zabrani ikada uručeno niti da mi je omogućena žalba na to rješenje."
A evo sada i kako je to opisano u tužbenom zahtijevu: "1) Dana 05.09.2012. pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!"
Kako je ovo bezakonje očito i nema odbrane od moje argumentacije zbog čega se uostalom tužena inače zakonom obavezna da dokazuje nediskriminaciju, nije ni pojavila, onda Osnovni sud uopšte nije raspravljao o temi tužbenog zahtijeva, nego o svemo drugom. Takođe nema nijedne riječi o temi iz tačke "2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!". I na taj dio sam upozorio u završnoj riječi, citiram "Takođe, moje je pravo prema čl. 23 Ustava RS da dobijem sve podatke koje je tužena prikupljala o meni, te da ne budem ponižavan od strane službenika tužene." To što mi ni tada i kasnije sve do danas nije omogućeno da dobijem traženu dokumentaciju, prikupljanu poslije lažne prijave protiv mene. Sud nijednom riječju nije komentarisao u presudi ali se bavio sporednom temom nastalom 3 mjeseca kasnije, citiram sud "Navodi tužitelja da mu je tužena Rješenjem od 03.12.2012. godine dozvolila samo uvid u traženu dokumentaciju, a ne i kopiranje kako je tražio su paušalni i ničim potkrepljeni." (strana 9, oko sredine). Ja sam naravno dostavio dokaze i o tome, što je vidljivo uz dopunu tužbe, gdje na dnu stoji "PRILOZI" te "UZ DOPUNU" i konkretno "Zahtjev za informacije" i "Odgovor na zahtijev". Radi se upravo o odgovoru SP, koji sud nije uvrstio u dokazni materijal ali nisam oko toga pravio pitanje jer sam u podnesku "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" istakao slijedeće:
"S tim u vezi obavještavam zastupnika tužene RS da sam spreman da odustanem od tačke iz tužbenog zahtijeva I: 10) Dana 03.12.2012. tužena RS je donijela rješenje kojim se dozvoljava samo uvid u traženu dokumentaciju, ali ne i kopiranje kako je zahtijevao tužilac, te tako oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS! Komanda Sudske policije u Banjaluci je poslije ponovljenog zahtijeva izdala nalog Okružnom centru u Bijeljini, te sam dobio kopije svih dotad sačinjenih zabilješki, pa smatram da ukoliko sud usvoji moj tužbeni zahtijev, ne bi bilo korektno prema SP, da se i to nađe u popisu diskriminatorskih radnji."
Ovaj navod prenosim sa prve strane tog podneska a nalazi se u poslednjih 6 redova. Osnovni sud nije dakle ni tu prvu stranu pročitao do kraja a kamoli preostalih 6, jer to onda ne bi bilo potencirano u presudi. S druge strane materijal koji je tužilaštvo sakupljalo danonoćnim nadzorom nada mnom i pregledom računara koji su odnijeli, da bi izbrisali dokaze svojih zločina a koji sam tražio dana 05.09.2012. nije bio tema interesovanja suda...
U tački "3) Dana 05.09.2012. pravo garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" iz ZKP-a!" tužbenog zahtijeva se radi o mom pokušaju da tog dana podnesem krivičnu prijavu na način propisan ZOKP-u, usmeno na zapisnik. Nikakve pismene prijave tada nisam imao, niti sam tvrdio da sam diskriminisan time što je g. Sekanić sišao u prizemlje, što je Sud pomješao sa jednom drugom parnicom u koju je imao uvid. Evo kako je sud izneo stav u presudi (strana 6 pri dnu): "Dakle, tužilac je imao mogućnost da preda pismena Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, neposredno ovlašćenom radniku, a ta pismena mogao je da preda Okružnom Tužilaštvu u Bijeljini i putem pošte što proizilazi i iz više mateijalnih dokaza u spisu."
Ponavljam da tog dana nisam imao nikakva "pismena" nego samo CD sa dokazima o krijumčarenju i to sam htio predati kao dokaz uz izjavu dežurnom tužiocu na zapisnik, što je pravo garantovano zakonom a u čemu sam spriječen. Podsjećam da ZOSRS-a član 5 obavezuje: "Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost" i ja dakle tražim od suda zaštitu tih prava a ne savjete tipa da mogu ići u poštu. Umjesto da "savjetuje" mene sud je trebao usvojiti tužbeni zahtijev i savjetovati tuženu RS da poštuje zakone i prava građana. Tužilac je plaćen 3000 KM svaki mjesec da obavlja taj posao a ne da građani svaki put lično pišu krivične prijave niti su to obavezni službenici na šalterima pošte. S tim u vezi pozivam postupajuću sudiju da u objašnjenju koje sačini po ovoj žalbi "posavjetuje" na kom sam to šalteru pošte, poslije 150 dolazaka i traženja snimaka obdukcije Ivone Bajo, mogao dobiti iste, kao i podatke o mojim krivičnim prijavama te dokumentaciju koja je prikupljana o meni ???
Ni tačka "4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !" nije bila predmet interesovanja suda, jer iako sam predao dokaze i sud ih usvojio "zahtjev za pristup informacijama u OT Bijeljina od 02.02.2010. godine, zahtjev za pristup inforamcijama za OT Bijeljina od 11.02.2010. godine, zahtjev za pristup informacijama za OT Bijeljina od 15.02.2010. godine, zahtjev za pristup inforamcijama za OT Bijeljina od 17.03.2010. godine" (iz presude na strani 4, treći pasus oko 10-tog reda popisa). Podsjećam da prema ZOO, samo pravo zastarijeva poslije 5 godina, te prva koja sam ostvario 15 dana od predaje tih zahtijeva 2010-te nisu zastarila ni danas a ja još nemam odgovore koje tužena RS nezakonito uskraćuje. Dio traženog (kopije diskova recimo) sam dobio po osnovu Rješenja 12.09.2012. koje sam priložio kao dokaz.
No poenta je u tome što sam to tražio još 2010-te a obnovio više puta od koga poslednji put 21.08.2012., te je moje pravo na taj materijal oteto dana 05.09.2012. Morao sam dakle poslije oko 150 uzaludnih dolazaka prilikom kojih sam tretiran kao stoka, provesti 11 i po sati u zatvoru da bi tužena RS konačno predala fotodokumentaciju. To je važno zbog neprikladnog komentara suda vezano za tačku 10 tužbenog zahtijeva da su moji navodi "paušalni i ničim potkrepljeni". Time se pokazuje da sam ja bio prisiljen odbijati fašističke naredbe tužene RS, biti hapšen, maltretiran, da bih uopšte imao dokaz da postoji naredba, koja je usmena. Da to nisam uradio, nego da sam podneo tužbu poslije desetina sprečavanja pristupa a bez suprotstavljanja bahatim korumpiranim pripadnicima OT Bijeljina, sada bi me sud u presudi i u tome proglasio "lažljivcem" uz opasku da su moje tvrdnje "paušalne i ničim potkrepljene". Ovde je sud čak zaboravio da je na tuženoj RS teret dokazivanja i da ona mora predati dokaz da mi je uručila tražene informacije.
Na kraju ovog dijela ističem "Zahtjev za informacije 11.02.2010." na koji mi nikada njije odgovoreno a pitanja sam ponavljao više puta uz nove zahtijeve. Iz teksta je vidljivo da tražim objašnjenje o mjestu pada ubijene djevojčice i odakle tragovi krvi prije pada, čime su nanesenu unutrašnje povrede i kako je materijalni dokaz uklonjen sa mjesta zločina, kako je i čime presječen kaiš, gdje je nestao dio, te ko je i zašto oprao kaiš benzinom ??? Fotografiju te torbe sud NIJE HTIO da usvoji kao dokaz jer nedvosmisleno dokazuje da je OT Bijeljina "Zločinačka organizacija" a time i tužena RS, koja je sve ovo prikrila da bi krijumčarenje koje je vršila u saradnji sa svojim poslanikom, sada preminulim G.B. a istovremeno je prala novac narko mafije preko Bobar banke u kojoj je suvlasnik.
Važno je istaći da tada u februaru 2010-te nisam imao nikakve podatke niti dokaze o švercu, nego sam do njih došao u maju te godine. Stoga su bitni i podaci o mojim krivičnim prijavama 24.06.2010. i AD Univerzal 02.12.2010. koje je tužena RS sakrila da bi njen kriminal ostao tajna. Vidljivo je da se "razgovor" sa g. Gruhonjićem (08.07.2010.) desio 15 dana poslije predavanje prve prijave i to sud takođe potencira u obrazloženju presude. Ja uopšte nisam tražio niti sam razgovarao sa istim nego je on došao u hodnik i naložio da izađem. A ja sam naravno tražio odgovore na zahtijeve predate u prethodnih pola godine, snimke koje sam tražio te da dopunim prijavu od 24.06.2010. usmeno na zapisnik tužioca koji je zadužio istu. Bio sam siguran da će prijava biti sakrivena i to namjerno a ne zagubljena greškom, što sam i dokazao predatim dokumentom "OT Bijeljina br. It-24/14 od 26.06.2014." iz koga se vidi da su prijave iz 2010-te dobile broj tek 2014.
Dakle i tada 08.07.2010. a posebno za ovu parnicu je važno dana 05.09.2012. su bile sakrivene i tužena RS me je spriječila u pristupu te držala satima u zatvoru da se ne bi otkrilo da su prijave sakrivene. Podaci su mi bili potrebni za parnicu sa AD Univerzal. čime mi je tužene RS dodatno načinila štetu. I na zahtijev od 08.01.2013. koji sam priložio kao dokaz kontinuiteta diskriminacije mi nije odgovoreno a vidi se iz njegovog teksta i zbog čega.
Naravno da se Osnovni sud nijednom rječju nije u presudi osvrdnuo na ove sakrivene krivične prijave, jer je osnovni cilj bio zaštititi sada preminulog poslanika, vlasnika AD Univerzal i Bobar banke.
O otetim pravima "4, 14 i 48 Ustava RS te članom 4 Ustava BIH. što priozilazi iz svega navedenog neću trošiti vrijeme a nije se ni sud time bavio, no moram skrenuti pažnju na neviđenu manipulaciju Osnovnog suda vezano za lišenje slobode i zadržavanje u pritvoru. Naime na strani 9 presude u trećem pasusu sud je izračunao da sam pušten poslije 11 i po sati, što je valjda manje od 12, ako mogu zaključiti poentu te matematike. No ja nisam ni tvrdio u tužbenom zahtijevu da sam zadržan duže od 12 sati niti da sam trebao biti oslobođen najdalje za 12 sati nego mi je oduzeto citiram: "9) Dana 05.09.2012. pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a!. Ja sam u tužbi tvrdio a to čak i Osnovni sud navodi u presudi da: "(1) Policijski službenik ili drugo ovlašteno službeno lice može lišiti slobode lice koje je osumnjičeno za prekršaj, i odmah a najkasnije u roku od 12 časova izvesti pred sud, kako bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u sudu pod sljedećim uslovima:" te konkretno; "(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku od 12 časova."
Ovde je dakle obaveza tužene i moje pravo da u tim okolnostima budem izveden pred sud ODMAH a najkasnije za 12 sati a ne da budem pušten na slobodu u tom roku. Moram reći da ovu manipulaciju doživljavam kao uvredu za inteligenciju svih građana RS, odnosno osjećam da me sud smatra toliko velikom budalom da može ovako prepravljati zakone po svom nahođenju izbacujući postojeću obavezu države i prava iz zakona a ubacujući nepostojeći uslov o puštanju na slobodu u roku od 12 sati. NEVJEROVATNO...
Ali sretao sam ja i mnogo teže manipulacije i falsifikate u rješenjima i presudama sudova, tako da nisam iznenađen. U stvari moja završna riječ je i bila takva da obesmislim ovu presudu i pokažem već tada da znam na koji će način Osnovni sud da prekrši zakon i nastavi sa zaštitom organizovanog kriminala koji čini tužena RS u sprezi sa tajkunsko političkom mafijom.
Napominjem da sam materijal o krijumčarenju dostavio u KT Sarajevo koje predmet vodi pod brojem T09 0 KTA 0034144 13 a tokom ove godine sam i timu zaduženom za akciju "Pandora" dostavio dokaze o tome. Sada kada bivši vlasnik AD Univerzal nije više među živima a direktor te firme S.B. je uhapšen nekoliko mjeseci poslije događaja iz ove parnice (10.04.2013.) kao član pljačkaške grupe još od 2005-te, najrealnija opcija je da se krivica prebaci upravo na AD Univerzal a da li će biti optuženi i oni koji su poslali robu iz Federacije BIH, zavisi od učešća vlasnika tih firmi u sadašnjoj vlasti. U svemu ovome će biti važno i to šta je radilo OT Bijeljina da me spriječi dana 05.09.2012. da prijavim svoja saznanja i predam dokaze na disku, te šta sada radi Osnovni sud da bi prikrio taj kriminal i svi drugi koji su do danas ili će u budućnosti saučestvovati u prikrivanjima zločina.
Ovu žalbu završavam podsjećanjem da je tužena RS u svom pisanom podnesku opisivala isključivo datum 13.05.2013. čime se i sud pogrešno i sasvim nepotrebno bavio a nema nijedne riječi o datumu i događajima od 05.09.2012. S obzirom da se ni na jednom ročištu nije pojavila proizilazi da je nastupila sa NULA riječi, NULA dokazivanja činjeničnog stanja, što obavezuje sud da postupi u skladu sa odredbama ZOPP-u i usvoji tužbeni zahtjev, shodno članu koji sam naveo na početku. Na ovo sam upozorio i prvostepeni sud u podnesku "TERET DOKAZIVANJA" citirajući stav člana VSITV-a, te i ovde ponavljam dvije ključne rečenice:
"Prema standardnim pravilima procesnog prava, osoba koja treba u postupku dokazati za sebe povoljnu činjenicu, ima i teret dokazivanja, pa je dužna sa stepenom izvjesnosti dokazati činjenicu na koju se poziva. Ukoliko joj to ne pođe za rukom, sud će, primjenjujući pravilo o teretu dokazivanja (član 126. Zakona o parničnom postupku), u pravilu uzeti da činjenica koja nije dokazana ne postoji, Ako tuženi sa stepenom sigurnosti ne dokaže da diskriminacije nema, sud je dužan utvrditi da je pravo na jednako postupanje povrijeđeno („in dubio pro discriminatione“)."
Ovde je naprotiv došlo do brutalne zloupotrebe i kršenja pravila postupka. Tužena RS na kojoj je teret dokazivanja uopšte to nije uradila nijednom riječju a onda je sud preuzeo ulogu advokata tužene i u presudi "izvodio dokaze" i to o temama koje su potpuno izvan i nemaju veze sa tužbenim zahtijevom. I to sve da ja ne bih mogao direktno na glavnoj raspravi razotkriti laži u priloženoj dokumentaciji, kao što je manipulacija u vezi "službene zabilješke OSP BN broj 1260/10 od 08.07.2010". U trećem pasusu piše da tražim razgovor SA NEKIM, vezano za ubistvo Ivone Bajo. Nadležna je isključivo tužilac Stjepanović Danica ali u hodnik izlazi g. Gruhonjić i kaže mi da izađem iako sam otkrio ko je uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina, da je isti opran benzinom, te da je tada izvedeno krijumčarenje o čemu sam doneo dokaz na disku, uključujući i tonsku izjavu portira. Šta se zaista desilo drugostepeni sud može vidjeti iz zabilješke "1419/10 od 10.08.2010" (koja je takođe dio dokaznog materijala.
Na drugoj strani se sada lažno predstavlja da sam 08.07.2010. umjesto sa nekim nadležnim, "INSISTIRAO" na razgovor sa g. Gruhonjićem, (druga strana, red 16 i 17). No ovde se vidi i na koji su način cijele 2010-te pripadnici zločinačke organizacije OT Bijeljina diskriminisali, lagali i ponižavali cijelu porodicu ubijene djevojčice. U drugom pasusu na drugoj strani zabilješke, redovi 8-13, stoji da mi je u više navrata ispričana laž da OT Bijeljina nije nadležno za postupanje po tom predmetu. Sada kada sud ima uvid u tu laž postaje jasno da kriminalci iz OT Bijeljina nisu nikada obavljali nikakve razgovore sa mnom i da je ono što je navedeno u ranije već pomenutoj zabilješci 73/11 od 24.01.2011. samo nastavak tih laži na druge načine, Naime krajem 2010-te sam dobio informaciju iz OT Doboj da se radi o običnoj laži OT Bijeljina i o tome pismeno obavjestio OT Bijeljina tražeći naredbu Republičkog tužilaštva o prenosu nadležnosti.
Kako to nije postojalo i shvativši da ta laž više ne može biti korištena, traži se od sudske policije da IZMISLI nebrojene razgovore sa tužiocima, što je i napisanon na prvoj strani dokaza 73/11, ali bez ijednog konkretnog primjera na drugoj strani o tome nego isključivo "ISTI GA NIJE PRIMIO". Taj dokument je Kovačević Novaku trebao kao "dokaz" da bi ga poslao UDT-u poslije mojih pritužbi a što se vidi i iz njegovog dopisa "A-326/12 od 15.11.2012." u kome se na kraju poziva na dokumente sudske policije ali istovremeno na početku zaboravivši sve svoje prethodne laži priznaje stvarno stanje kakvo se zaista odigravalo, (redovi 9-11) citiram:
"Pošto je predmet završen odlukom o nesprovođenju istrage, odlukom postupajućeg tužioca i Kolegija, to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu"
To je dakle bilo stvarno stanje. Iako sam došao do novih dokaza, što je obavezujuće prema ZOKP-u član "Obustava istrage" stav 3 da tužilac analizira i pruži neko objašnjenje, svi članovi porodice Bajo su tretirani i tjerani kao stoka, lagani i ponižavani, jer je upravo OT Bijeljina odgovorno za pranje tog dokaza benzinom. Posebna opasnost za njih je bila kada sam u junu 2010-te otkrio da je u pozadini krijumčarenje i zato su napravili plan da me predstave kao izgrednika "sklonom" prekršajima kome treba zabraniti pristup usmenom naredbom a usput i svim drugim srodnicima. Tu nedvosmisleno fašističku naredbu prema cijeloj porodici sada Osnovni sud pokušava kroz ovu presudu da legalizuje što je skandalozno i pravno nemoguće, jer je postupak o tome morao biti vođen ranije i rješenje o tome da mi se pismeno uruči te omogući pravo žalbe. Ništa od toga nije urađeno jer svi državni organi rade za interese političko tajkunske mafije koja je tada prala miloone kokainskog novca i pljačkala a i danas pljačka mijiljarde evra svake godine...
DUŽNOST DRUGOSTEPENOG SUDA JE DA OVAJ BEZOČNI KRIMINAL ZAUSTAVI ILI ĆE SAUČESTVOVATI U PRIKRIVANJU ZLOČINA, ŠTO SASVIM SIGURNO NEĆE TRAJATI VJEČNO I SAMO JE PITANJE DANA KAD ĆE SE OBJAVITI SVI DETALJI O DJELOVANJU OVE MONSTRUOZNE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE...

PRILOZI

Presuda 80 1 Pr 007070 12 Pr
Zabilješka 1474-10

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

KRIMINAL U VLASTI
<< 10/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2437680