KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


18.05.2014.

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

Da u ovoj zemlji, umjesto diktature političke volje, postoji vladavina zakona i poštovanje prava, nikada i ne bi došlo do ovakvog parničnog postupka, nego krivičnog u kome bih ja bio svjedok...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


DOPUNA I PREINAKA TUŽBENOG ZAHTIJEVA

Tužbeni zahtijev koji se odnosi na nematerijalnu štetu, se preinačava samo na taj način što se vremenski rok produžava na 30 dana i izostavljaju riječi, koje opisuju postupke tužene i subjektivne osjećaje prema njima, a umjesto njih biće korišteni termini iz ZOO:
Prema članu 56 ZOPP-u stav 1:
Preinačenja tužbe jeste promjena istovjetnosti zahtjeva, povećanje postojećeg ili isticanje drugog zahtjeva uz postojeći.
TUŽENA SE OBAVEZUJE:

a) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, (u periodu od 23.07.2009. do 31.01.2010) isplati tužiocu Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
b) Tužena Republika Srpska, na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, (u periodu od 01.02.2010. do danas) uzrokovane izdavanjem neustavne, nezakonite naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, čime je tužilac diskriminisan, ponižavan, te su mu oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično pokušavao da ostvari u OT Bijeljina obavezuje se da isplati tužiocu Zdenku Baji, iznos od 500000 KM, (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
c) Tužena Republika Srpska, na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, uzrokovane lažnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" 19.03.2010. obavezuje se da isplati tužiocu Zdenku Baji, iznos od 450000 KM, (četiri stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), u roku od 30 dana.

Kao uvod u detaljnije obrazloženje, slijedi kratak opis uzroka diskriminacije i nezakonitog postupanja tužene RS, prema tužiocu, do kojih se dolazilo vremenom, a biće prikazani hronološki:
Dana 23.07.2009. tužena RS je u saradnji sa firmama režimskih tajkuna krijumčarila nelegalan tovar, prilikom čega su iz nehata ubili ćerku moje sestre Ivonu Bajo. 3 paketa "neke" robe su nestala preko noći, a šta se nalazilo u njima može se zaključiti iz činjenice da je narko mafija Darka Šarića, prala novac preko Bobar banke čiji je tužena RS suvlasnik, dok je večinski vlasnik Gavrilo Bobar, poslanik njene Skupštine, a takođe je vlasnik i AD Univerzal gdje se roba i švercovala. Poslije mojih dojava Interpolu, putem više posrednika, dana 25.02.2012. u banci je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija, što je za posljedicu imalo povlačenje vlasnika iz političke trke za gradonačelnika, a sve je odmah postalo tabu tema. Kamion, tehnički neispravan je uz pomoć portira Sofrenić Blagiše pobjegao sa lica mjesta i nije evidentiran ni u jednom dokumentu danima, sve dok ja nisam saznao za njegovo postojanje. Ista osoba je davala različite izjave o samom događaju, te što je najvažnije uklonila sa lica mjesta materijalni dokaz ubistva, torbu čiji je kaiš dvostruko presječen a dio nedostaje. U saradnji sa inspektorom Marković Dragoslavom i tužiocem Stjepanović Danicom, (službenicima tužene RS) veći dio kaiša je opran jakim hemijskim sredstvom, da se uklone tragovi ubistva, te je dokaz izuzet iz svih istražnih radnji.
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
Da bi zataškala ubistvo i prikrila krijumčarenje, tužena je falsifikovala dokaze sa mjesta zločina, sprečavala podnošenje krivičnih prijava o tome, a vrhunac monstruoznosti je falsifikovanje unutrašnjih povreda konstatovanih obdukcijom Ivone Bajo, o čemu nije dostavila podatke vještaku trasologu koga je angažovala za istraživanje uzroka smrtonosnog povređivanja. I na kraju 10.04.2013. uhapšen je tadašnji direktor AD Univerzal, Slaviša Bobar, (na dan ubistva bio zaposlen) kao član organizovane kriminalne grupe, direktno osumnjičen za pljačku oko 2 miliona KM, još 2005-te godine. Toliko o pozadini i motivima tužene za preduzimanje radnji koje su mi nanijele štetu...
Razlog za podjelu od 23.07.2009. do 31.01.2010 i na vrijeme poslije toga je taj što su u tom periodu formalno vođene predistražne radnje od strane tužene RS, vezano za pogibiju Ivone Bajo, a tada shodno zakonu u interesu istrage postoje ograničenja, te je čak logično da se uskraćuju podaci ne samo o eventualnim osumnjičenima, nego da se sumnja i na članove porodice, pa čak i na mene. Stoga je u to vrijeme objektivno postojalo samo sprečavanje dostave dokaza i podnošenja krivičnih prijava, dok je zvaničnim prekidom istražnih radnji odlukom Kolegija OT Bijeljina početkom februara 2010-te, ("Odluke tuzilastva" u prilogu) nastupio novi pravni momenat, kada sam osim u dostavi novih dokaza, sprečavan i u pristupu informacijama, uvidu u spis i bilo kakvom kontaktu sa nadležnima za predmet KTA-596/09 i umjesto toga od strane službenika tužene RS, lažno prijavljen za "Ugrožavanje sigurnosti" izlagan stresnim situacijama terora kako nada mnom tako i nad porodicom i poznanicima, povredama ugleda i časti, što je dovelo do predstavljenja u javnosti kao da se radi o duševnom bolesniku, šikaniran i ponižavan zbog pokušaja tužene RS, da se prikriju dokazi njenog kriminala, tvrdnjama čak da sam sve izmislio...
Što se tiče dokaza uz dodatni tužbeni zahtijev za nadoknadu nematerijalne štete, sam priložio nekoliko dokumenata iz kojih se može vidjeti, da sam lažno prijavljen, diskriminisan, kao i da se to pokušalo negirati, a u to vrijeme nije bila okončana istraga protiv mene, te su mi neki dokumenti vezani za to i neke druge činjenice bili nedostupni, te ću ih sada opisati i priložiti.
Materijal koji dokazuje kriminal i krivična djela, suštinski je nebitan za ovu parnicu, no dio će biti prezentovan sudu, kako bih dokazao da postoji, da je tužena umjesto da isti analizira i pruži odgovore, blokirala pristup, te otimala zakonom garantovana prava. U vrijeme neposredno poslije ubistva Ivone Bajo, najznačajniji podatak koji sam imao je to da je portir Sofrenić opisivao kako je vidio djevojčicu da se kreće i iskašljava krv prije pada. Taj podatak sam prvi put prezentovao policiji i tužilaštvu dana 27.09.2009. uz pitanje: AKO JE DO POVREDE DOŠLO POSLIJE PADA SA BICIKLA KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA PRIJE PADA, ŠTO SE VIDI NA TERENU, A I SVJEDOČI PORTIR UNIVERZALA ???
Na moje pitanje nikada nije odgovoreno, a pošto se to nije uklapalo u plan tužene RS da ubistvo predstavi kao samopovređivanje padom sa bicikla na žicu, svjedok se poziva u MUP, kako bi dao lažnu izjavu i prilagodio je falsifikatima. No koncentrišuči se na to da negira kako je vidio krvarenje prije pada, portir zaboravlja da prepravi i opis lica mjesta, te izjavljuje da su postojale mrlje krvi na asvaltu prije mjesta pada. Kamion se tada uopšte ne spominje, (još uvjek nisam otkrio da je postojao) nego tek 15 dana kasnije. To je vidljivo u prilogu "Izjave portira" dok se kompletne izjave nalaze skenirane na disku. Video prilog tv emisije "Nerijesen slucaj" pokazuje da sam još tada imao podatke o tome, koje je tužena RS odbila da evidentira, što je vidljivo iz telefonskog razgovora sa tužiocem Stjepanović, (audio zapis "Danica.mp3 na disku). Prilikom pokušaja da podnesem krivičnu prijavu protiv iste zbog prikrivanja ubistva, tada dežurni tužilac je to spriječio, (vidljivo u skeniranom dokumentu "Prituzba protiv Gruhonjica"). Iz razgovora sa tužiocem Stjepanović i teksta pritužbe se ne vide detalji o tome kakve dokaze imam i na šta sam htio ukazati navodnom istražiteljima, što za ovu parnicu nije ni važno. Preko 150 stranica dokaznog materijala o prikrivanju ubistva predato je uz tužbu 80 0 P 043324 13 P2 "Bollin protiv RS" u štampanom obliku, a ovde su priloženi na disku u folderu "Dokazi". Bitno je samo to da su me korumpirani službenici tužene RS u tome sprečavali, a na uvid sudu prilažem skeniran na disku jedan od dokumenata "Ko skriva ubice" iz koga se vidi da sam tačno predvidio na koji će način tužena, prikriti ubistvo i obmanuti vještaka trasologa. Skenirani dokument "Ubistvo" predat tužiocu Stjepanović na disku, pokazuje zašto je ista izbjegavala svaku krivičnu prijavu i susret sa mnom. Naime zbog činjenice da je prsna kost probodena, izneo sam pretpostavku da je do toga došlo pucanjem ili otkidanjem nekog predmeta sa mašine ili kamiona. Tada nisam znao za kvar i vezanje rezervoara španerom na vozilu koje je ušlo u firmu u vrijeme ubistva, (jer bih to i naveo) ali je za to dobro znala tužilac, odnosno tužena RS...
No u to vrijeme je tužena RS još mogla da "glumi" kako profesionalno vrši istragu iako sam ja od prvog susreta sa korumpiranim inspektorom i tužiocem shvatio da im je cilj sabotiranje istrage, a s obzirom na to ko je vlasnik AD Univerzal, a ko premijer RS, znao sam i da bez političkog rušenja režima nema ni pomena o poštovanju zakona i prava, čemu sam se i posvetio od februara 2010-te naovamo i radom na blogu "Kriminal u vlasti".
Prethodno sam krajem januara 2010-te došao do dokaza da je tužena oprala materijalni dokaz ubistva benzinom i sakrila ga od porodice, javnosti i vještaka, što je jasno vidljivo u štampanom prilogu "Torba" a na disku se nalazi više slika visokog kvaliteta. Odmah od početka februara, dostavljam snimke u OT Bijeljina, te zahtijevima za pristup informacijama, (prilog "Zahtjevi" a nekoliko skeniranih na disku u istoimenom folderu) tražim uvid u spis KTA-596/09 i kopiranje te odgovore na pitanja, odakle potiču krvavi tragovi, prije mjesta pada Ivone Bajo, ko je kada i zašto presjekao kaiš torbe, da li bilo koje vještačenje potvrđuje da je unutrašnje povrede nanijela žica...
Najbolji dokaz kriminala tužene RS je činjenica da i poslije 4 godine nema nikakvog odgovora ni na jedno pitanje, uprkos nebrojenim pokušajima da se do njih dođe. 08.03.2010. predajem disk sa dokazima sudskoj policiji i upozoravam na smišljeno prikrivanje ubistva od strane OT Bijeljina. No tužena smišljeno prikriva podatke o dostavljenim dokazima zločina i umjesto toga me opisuje kao ludaka, lažno navodeći da sam pominjao nasilje, (dokaz je "Zabiljeska 401/10"). Istina je da u dokumentu "Zabilješka 779/10" došlo do ispravke, te je navedeno da je to samo "tada tako izgledalo".
Tuženoj je očito normalno da mafija ubije koga god poželi i da okružni tužioci prikrivaju zločin, perući dokaze benzinom, a građanin koji postavlja pitanje o tome i donosi dokaz je ludak zato što se usuđuje svakodnevno dolaziti i zahtijevati poštovanje zakona. Ono što korumpirani službenici tužene tada nisu mogli shvatiti je to da mi je neophodan dokaz da sam dolazio i donosio dokaze, pa makar do njega morao doći tako što ću biti uhapšen, poslije odbijanja da izađem iz zgrade, sve dok mi se ne omoguće prava garantovana zakonom, što sam kasnije i ostvario.
Kako su saučesnici mafije uporno odbijali da mi odgovore na zahtijeve, uvid u spis i lični kontakt sa nadležnima na šta su obavezni pravilnikom 4 sata svakodnevno, pismeno sam ih obavjestio da ću podnijeti krivične prijave te da će završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije interese su prikrili ubistvo, a sve ostale tužioce sam o tome obavjestio informativno "Obavjest tuziocima". Umjesto da za sve nelogičnosti pruži objašnjenje porodici ubijene djevojčice tužena RS pravi plan u stilu srednjovjekovne inkvizicije, te me lažno optužuje za "ugrožavanje sigurnosti". Istina je da ja nisam ni tada a ni sada ne pripisujem krivicu državnim organima, nego pripadnicima kriminalne grupe, ali pošto je tužena ne samo odbila da pokrene istragu protiv njih, nego ih i zaštitila u sudskim postupcima, brutalno falsifikujući dokaze, to je pravno ostala jedina mogućnost da je za sva zlodjela direktno odgovorna, planirala ih i izvršila upravo tužena RS.
Iako je predstavljeno da životi službenika tužene vise o koncu, istraga se razvlači dvije i po godine, kako bi tužena mogla da me drži u statusu teroriste, manijaka i psihopate, koga treba otjerati kad god se pojavi i naravno kao poznatom ludaku, bez ikakvog donesenog riješenja otimati sva zakonom garantovana prava. Neću da opravdavam svoje postupke i objašnjavam da nikada nisam napisao nijednju prijetnju fizičkom silom bilo kome, nego prilažem dokument tužene RS "Odluka po laznoj prijavi" gdje se u predmetu T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012. konstatuje da ne postoji nijedno krivično djelo, koje je tužena mogla da mi pripiše ne samo po toj formalnoj optužbi nego nijedno drugo koje se goni po službenoj dužnosti, (kako je i navedeno u naredbi za pretres) od mog rođenja naovamo.
No da se vratimo na vrijeme kada su me prijavili "uplašeni građani" g. Debeljević i Gruhonjić, što je opisano u Zabilješci 10-02/3-230-8/10 od 19.03.2010. ranije dostavljenoj sudu, a sada prilažem "Zahtjev za pretres" 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. koji je s obzirom na provedene istražne radnje OT Doboj, očito zasnovan na smišljenim lažima, a vidljivo je i da su se "ugrožene" osobe obratile, a ne naredile ili na bilo koji način postupale službeno. Na trećoj strani vidljivo je da je nadležni tužilac po tom predmetu g. Šabić Muris, a da sam prijavljen od strane građana, potvrdili su mi autor zabilješke, sada nažalost preminuli g. Teodorović, te inspektori CJB Bijeljina, zaduženi za pretres i na kraju predsjednik i sekretar Okružnog suda, sve u vrijeme kada mi ovaj zahtijev te još neki dokumenti nisu bili dostupni zbog tajnosti istražnih radnji.
No ništa od toga me nije moglo spriječiti u istraživanju zločina, te sam u svojstvu ponomoćnika g-đe Bollin, obavio razgovore sa više svjedoka i vještakom, te ustanovio da je upravo portir AD Univerzal, koji je ranije mjenjao izjavu o događaju, lično uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina. Da li su je prethodno oprali na licu mjesta ili su to učinili službenici tužene RS, suštinski je nebitno, jer je odgovornost na tužiocu Stjepanović, pa logično nikada nije odgovoreno na pitanje kako se torba našla u ovakvom stanju.
Dokument "A - 326-12" pokazuje da je izdata naredba o zabrani pristupa u OT Bijeljina, a vidljivo je da je glavni okružni tužilac Kovačević Novak odbijao da razgovara sa strankama iako sam pismeno obavjestio da imam nove dokaze ne samo o zločinu nego i dokaz o prikrivanju krivičnih djela od strane tužioca Stjepanović. Umjesto toga navodi da je odlukom Kolegija predmet završen te nema potrebe da dalje raspravlja, uprkos obavezi iz ZOKP-u, član "Obustava istrage"stav 3. Na stranu to što mi nije odgovarano na zahtijeve, niti omogućeno kopiranje spisa, naredba koja je izdata, je pravno i ustavno nemoguća, učinjeno je krivično djelo "samovlašće" jer je bez rasprave i prava na iznošenje svojih argumenata, donesena usmena naredba, koja mi nikada nije uručena, niti omogućena žalba, čime je oduzeto pravo garantovano članom 16 Ustava RS.
Izgovor za to je bio moj navodni prekršaj dana 08.07.2010. o čemu ne postoji odluka jedino stvarno nadležnog Prekršajnog suda, nego je pojedinac protiv koga sam podneo krivičnu prijavu i pritužbu VSITV-u, isključivo zbog zaštite svojih kriminalnih aktivnosti naredio praktično doživotnu zabranu pristupa u OT Bijeljina.
Dokument "Zahtjev 08.01.2013." pokazuje šta je pravi razlog zabrane. Iz njega se vidi da tražim podatke o krivičnim prijavama i to protiv portira predate 24.06.2010. što je 15 dana prije navodnog remećenja rada i mira.
Tog dana sam zahtijevao da mi se omogući dopuna krivične prijeve, (dostava diska sa audio zapisom razgovora u kome se priznaje uklanjanje materijalnog dokaza) te dokazi o krijumčarenju. Naravno tražio sam i odgovore na zahtijeve sa početka godine i kopiranje spisa, a pošto mi ništa od toga nije omogućeno, odbio sam da izađem, nadajući se da ću biti uhapšen ako tužena nastavi sa otimanjem mojih prava.
Taj i drugi slični događaji biće dokaz kada u krivičnom postupku budu optuženi službenici tužene, da su smišljeno sprečavali građane u dostavi dokaza o švercu i prikrivanju ubistva i neće se moći izgovarati na neku tehničku grešku, s obzirom "da niko nije dolazio da im ukaže na kriminal". Važan dokaz je i razgovor sa vještakom dr. Busarčević Miroslavom koji i ovde prilažem na disku, kao i transkript razgovora u kome potvrđuje da NEMA POJMA ni o jednoj unutrašnjoj povredi, o kvaru na kamionu niti o torbi presječenog kaiša.
IZJAVA VJESTAKA
Tužena RS je demonstrirala svoju monstruoznost i kriminal, kada je dana 10.08.2010. spriječila majku ubijene djevojčice Ivone i mene da te dokaze dostavimo. Umjesto toga je plasirala laž da OT Bijeljina više nije nadležna za taj predmet i držala nas u zarobljeništvu 5 sati, (bez potvrde o lišenju slobode). Transkript i disk su predati u prizemlju zgrade 20.10.2010. što se vidi na skeniranom dokumentu, a tužena je do danas ostala nijema na to bezakonje tužioca Stjepanović i Kovačevića.
O svemu je predistražne radnje vršilo i Specijalno tužilaštvo, te donijelo odluku o nesprovođenju istrage, jer nisu dostavljeni dokazi da je torba oprana hemijskim sredstvom niti da su podaci sa obdukcije sakriveni od vještaka, (prilog "Naredba KTA-ST-122-10" a kompletna je skenirana na disku).
Ja sam naravno poslao dokaze o tome i vidljivo je iz odluke Kolegija, da su zaprimljeni u petak 25.02.2011. No kako je poslije neradnog vikenda, već u ponedjeljak predsjednik tužene RS Dodik Milorad, zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva, taj materijal je ignorisan, a krajem 2012-te je postupajući tužilac u tom predmatu g. Mahmut Švraka, objasnio razloge, zbog kojih se istraga nije sprovodila: "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" (prilog video zapis "Politicka volja" na disku).
Tužena odnosno njeni korumpirani službenici nisu dozvoljavali da dođem do snimaka obdukcije koje dokazuju postojanje unutrašnjih povreda, te su me konstantno sprečavali u tome i ostvarenju svih drugih prava koja sam tražio u OT Bijeljina. U folderu "Sudska policija" na disku su skenirane sve zabilješke sačinjene o meni, a štampano prilažem "Zabilješku 73/11" u kojoj se pominje datum 08.07.2010. korišten kao izgovor za diskriminaciju, a na drugoj strani više datuma kada sam predavao materijal na ponižavajuči način. Poenta naravno i nije bila u predaji dokumenata i dokaza, nego u odbijanju tužene RS da dozvoli kopiranje spisa, odgovori na zahtjeve za informacije pismeno i što je najvažnije da iznese stav o krivičnim prijavama protiv AD Univerzal i njenog radnika. Pomenuta zabilješka sadrži laž da sam razgovarao sa bilo kim nadležnim za predmet, što je potvrdio i sam Kovačević Novak u svom dopisu VSITV-u, a na moj zahtijev provjereno je da li ta zabrana važi i dalje, što se dokazuje štampanim prilogom "Zabilješka 1173/11".
Bezakonje tužene RS zbog prikrivanja šverca i ubistva u koje je umješana, traje neprekidno preko 4 godine, a bilo je potrebno oko 150 dolazaka, pritvaranje i lišenje slobode da bih konačno poslije 05.09.2012. ubjedio tuženu RS da poštuje zakon i preda mi kopije snimaka obdukcije, što je za nju manja šteta nego da svakodnevno prezentujem pred zgradom fotografiju materijalnog dokaza ubistva koji je oprala benzinom. Ni to naravno nije bilo lako, jer je prethodno pokušala da me otjera i uskrati sve što sam tražio.
U prilogu "Zahtjevi i odgovor" vidi se šta sam tražio, a tužena odbija da poštuje zakonom garantovana prava, čak ne pominjući nijednu od preostalih 6 stavki. Umjesto toga se bukvalno ismijava porodici ubijene djevojčice, na šta sam uzvratio odbijanjem da postupim po nezakonitoj naredbi dana 05.09.2012. što je opisano u prilogu "Zabiljeska 1292/12". Zanemariću iznesene laži te ističem samo činjenicu da se slika materijalnog dokaza koju sam postavio na sebe uopšte ne pominje, ali se zato tužena opet bavi psihoanalizom i opisuje me kao narkomana i psihopatu.
Ko se pozivao na ustav i zakone a ko je psihopata i kriminalac može se vidjeti iz materijala koji sam konačno dobio "Rjesenjem 12.09.2012.". Na disku je web stranica i video zapis "Zlocin sa potpisom rezima" gdje se jasno vide fotografije mjesta zločina, torbe i obdukcije, koje je tužena falsifikovala, a štampano prilažem dokument "Falsifikati".
Sve ovo ukazuje na motive tužene RS zbog čega je vršila diskriminaciju i oduzimala mi garantovana prava na nezakonit način, a na kraju ću skrenuti pažnju na činjenicu da mi nikada nije odgovorila šta se desilo sa mojim krivičnim prijavama iz 2010-te, iako sam napisao da mi je to potrebno za parnicu sa Ad Univerzal. Nedavno sam poslije više intervencija usmeno obavješten, u prizemlju zgrade, od šefa pisarnice (prisustvovao sudski policajac i vjerujem sačinio zabilješku) da oni ne znaju gdje se nalaze pomenute prijave, jer "POSTOJI MNOGO MOJIH KRIVIČNIH PRIJAVA, TE SE NE ZNA DA LI SU OVDE ILI U DOBOJU ILI KO ZNA GDJE..."
I to sve poslije 3 i po godine dolazaka i insistiranja da dobijem podatke o tome. Naravno tužena je te prijave sakrila da bi pomogla svom poslaniku Bobar Gavrilu u izbjegavanju krivične odgovornosti, a potom i u parnici putem sudije Marković Jelene, odbija izdati naredbu o dostavi tih prijava. Pomenuta sudija je očito znala da su "zagubljene" a nije se ustručavala ni toga da falsifikuje dokumente, kako bi pomogla tuženom AD Univerzal. Prilozi "Zahtjev A 08.0.2013." pokazuje kako je falsifikovan moj tužbeni zahtijev a "Zahtjev B 08.0.2013." dokazuje da je falsifikovana Obavjest OT Bijeljina.
Profesionalne i odgovorne osobe iz Osnovnog suda u Bijeljini, sa kojima sam razgovarao o ovim zahtijevima, nisu mogle da pronađu to što sam tražio, a nije to mogla ni sudija Marković, čije sam kriminalne radnje u potpunosti razotkrio u podnesenoj krivičnoj prijavi, a svoje postupke će moći da objašnjava pred sudom u Zvorniku kao svjedok...
Kako mi je bilo onemogućeno da ostvarim zakonom garantovana prava u organima tužene RS, podneo sam krivičnu prijavu zbog krijumčarenja u KT Sarajevo, (web stranica na disku "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO") koje je mjesno nadležno za vozače i firme koje su poslale odnosno dovezle krijumčarenu robu, poslije čega je nakon više od godinu dana sakupljanja prašine po fiokama otvoren predmet "Obavjest T09 0 KTA 0034144 13."
Dokaz da se radilo o švercu su u folderu "Izjave svjedoka" a štampano prilažem dokument "Izjave aktera sverca i ubistva" gdje su skenirani isječci izjava datih tužiocu Stjepanović, koja naravno ništa nezakonito "nije primjetila".
Tuženoj RS je još 2011-te ponuđeno da isplati samo odštetu majci ubijene djevojčice zbog troškova za propušteni let na dan 10.08.2010. uz uslov da na osnovu predatih dokaza pokrene istragu, poslije čega ne bi bila predata nijedna tužba, što je ignirisano, a umjesto toga se pokušavalo sa sabotiranjem tih tužbi. Stoga predlažem da Sud shodno ZOPP-u naredi dostavu, odnosno izvrši uvid u spise 80 0 P 034147 11 P (gdje je lažna prijava protiv mene od strane građana Debeljevića i Gruhonjića, proglašena za službenu radnju) te 80 0 P 039976 12 P. Radi se o parnici u kome su tuženi g. Kovačević i Borovčanin zbog primjene neustavne naredbe da "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA", čime je prekršeno pravo iz Ustava RS, za šta su shodno članu 48 lično odgovorni:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Takođe predlažem da se u svojstvu svjedoka pozove na glavnu raspravu g. Debeljević Milorad, na okolnosti svoje uloge u prijavljivanju krivičnog djela dana 19.03.2010. Izuzetno je važno da objasni sudu, da li je to bio dogovor grupe građana ili je tužena RS odgovorna za kompletan plan lažnog prijavljivanja, podnošenja zahtijeva za pretres, odobravanja, izdavanja naredbe, uništavanje podataka na hard disku, otimanje zakonom garantovanih prava i uvredljivo predstavljenje u svojim dokumentima, što je došlo i do medija.
Suštinski, da u ovoj zemlji, umjesto diktature političke volje, postoji vladavina zakona i poštovanje prava, nikada i ne bi došlo do ovakvog parničnog postupka, nego krivičnog u kome bih ja bio svjedok.
U namjeri da pomogne krivcima koji svjesno krše zakon, tužena RS je prebacila odgovornost na sebe, kako za uništavanje podataka, što je i bilo nesporno, tako i za smišljeni plan da se lažno prijavim za "Ugrožavanje sigurnosti" nezakonito nadziranje, otimanje garantovanih prava i predstavljanje u javnosti, kao teroriste, manijaka, narkomana i psihopate, čime mi je nanesena šteta na način opisan u tužbenom zahtijevu za nadoknadu nematerijalne štete...

PRILOZI

Prituzba protiv Gruhonjica
Odluke tuzilastva
Izjave portira
Torba
Zahtjevi
Zabiljeska 401-10
Zabilješka 779-10
Obavjest tuziocima
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Zahtjev 10-02/3-1-230-236/10
A - 326-12
Zahtjev 08.01.2013.
Naredba KTA-ST-122-10
Zabilješka 73/11
Zabiljeska 1173/11
Zahtjevi i odgovor
Zabiljeska 1292/12
Rjesenje 12.09.2012.
Falsifikati
Zahtjev A 08.0.2013.
Zahtjev B 08.0.2013.
Obavjest T09 0 KTA 0034144 13
Izjave aktera sverca i ubistva
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 05/2014 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438961