KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


25.09.2013.

MONTIRANI PRETRES

U nastavku će biti predočen kompletan zapisnik sa pretresa održanog 03.12.2012. u Bijeljini uz opasku da sam iz teksta izbacio lične podatke o svjedocima, a ostavljeno je samo ime i zanimanje. Skrećem pažnju na činjenicu da je glavni svjedok Mićić Zoran "nestao" (uklonjen sa pretresa), te se skoro godinu dana poslije ne zna zašto nije došao, iako sam zahtjeve slao MUP-u i Sudu. Očito je da je to planski odrađeno, kako bi drugi svjedok Čavić Zoran, mogao nesmetano da laže, a s obzirom da je Mićić, ranije dao izjevu o usmenoj naredbi, prema kojoj se svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zabranjuje pristup o mafijaški servis OT Bijeljina, što se vidi na skeniranom dokumentu:

Onima koji budu čitali ovaj tekst preporučujem da obrate pažnju na razliku između fašističke naredbe opisane u dokumentu i lažnog objašnjenja koje je dao svjedok Čavić, kao i na drastične razlike u opisima tri svjedoka, od kojih je samo poslednji po redu Minić, dao tačan opis. Napominjem takođe da većina dokaza o montiranju procesa ovde nije vidljiva, s obzirom da se nalaze u dokumentima koje su priloženi od strane MUP-a:

MONTIRANI PRETRES


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREKRŠAJNO ODJELJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI
Broj: 80 1 PR 007070 12 PR
Datum,03.l2.20l2 godine
ZAPISNIK O USMENOM PRETRESU

održanom dana 03.12.2012 godine sa početkom u 10:15 časova u prekršajnorn postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenka sina Krunoslava iz Bijeljine- Majke Jevrosime broj 20. zbog prekršaja iz člana 7. i 24. Zakona ojavnom redu i miru.
P R I S U T N I:
Sudija Osnovnog suda u Bijeljini: Dragoljub Đurić
Zapisničar: Dragica Božić
Konstatuje se da su na današnji usmeni pretres pristupili:
Okrivljeni , Bajo Zdenko lično
Predstavnik ovlaštenog organa podnosioca zahtjeva Turuntaš Sretanka po generalnom ovlaštenju
Svjedok »Zoran Čavić, Stokić Miroslav i Minić Dejan
Konstatuje se da će današnji usmeni pretres voditi sudija Dragoljub Đurić.
Imajući u vidu dopis okrivljenog predat ovom sudu 05.11.2012 godine u kojem je tražio da se izvrši tonsko snimanje suđenja sud konstatuje da se neće vršiti tonsko snimanje suđenja a obzirom da je članom 48. stav 9. Zakona o prekršajima Republike Srpske je propisano da se tonsko snimanje suđenja neće vršiti te da ne postoje tehničke pretpostavke za to niti posebne okolnosti. Na upit sudije da li ima primjedbi u pogledu postupajućeg sudije i nadležnosti suda predstavnik podnosioca zahtjeva izjavi: Nemam primjedbi.
Na pitanje okrivljeni takođe izjavi da nema primjedbi na postupajućeg sudiju i nadležnost suda.
Nakon prednjeg okrivljeni postavlja pitanje zašto na usmenom pretresu u svojstvu svjedoka nije prisutan Mićić Zoran koji je kao svjedok naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavnik podnosioca zahtjeva izjavi da je pomenutom svjedoku upućen poziv da se pojavi na suđenju ali da mu nisu poznati razlozi zbog kojih se isti nije pojavio na usmenom pretresu.
Takođe okrivljeni izjavljuje da stavlja primjedbu procesne prirode u tom smislu da u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ne postoje svi predviđeni elementi konkretno nazivi članova zakona i tekstovi tih članova.
Na pitanje a vezano za pomenutu primjedbu okrivljeni izjavi da ne želi da se donese procesno rješenje od strane postupajućeg sudije a obzirom daje pomenutu primjedbu izneo samo znanja radi.

Sudija otvara usmeni pretres i objavljuje glavnu sadržinu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Sudija udaljava iz sudnice svjedoke u posebnu prostoriju da sačekaju dok budu pozvati uz upozorenje da o iskazima koje će davati na usmenom pretresu nesmiju međusobno razgovarati. Sudija konstatuje da su ispunjeni uslovi za održavanje usmenog pretresa i objavljuje da je isti javan.
Sudija upozorava okrivljenog da je dužan odazvati se na svaki poziv Suda te da je dužan o svakoj promjeni adrese ili namjeri da promjeni boravište ili prebivalište obavijesti Sud nakon čega okrivljeni izjavi: Razumio sam upozorenje.
Sudija poučava okrivljenog o pravima iz člana 6. Zakona o prekršajilna Republike Srpske, da nije obavezan da govori ili iznosi dokaze, da nije dužan iznijeti svoju odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja, nakon čega okrivljeni izjavi: Razumio sam koja prava imam u postupku, za koje prekršaje sam okrivljen, ne treba mi branilac, braniću se sam.
Na upit sudije da li razumije jezik na kome se vodi postupak u sudu, da li je zdrav i sposoban da prati tok pretresa, da li je pod dejstvom alkohola ili opojnih droga koje utiču na sposobnost odlučivanja i izražavanja volje okrivljeni izjavi:
Razumijem jezik na kome se vodi postupak pa mi tumač nije potreban, zdrav sam i sposoban da pratim tok postupka, nisam pod uticajem alkohola niti opojnih droga koje utiču na sposobnost odlučivanja i izražavanja volje.
Na upit predstavnik ovlaštenog organa podnosioca zahtjeva izjavi da ostaje pri zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka s tim da dodaje u činjeničnom opisu u stavu jedan tog opisa da je okrivljeni narušio javni red i mir na načine navedene u tom stavu a takođe i vikom.
Na pitanje okrivljeni izjavi da ne traži odlaganje usmenog pretresa obzriom na prednju dopunu činjeničnog opisajer je odbranu sprema iznijeti na današnjem usmenom pretresu a obzirom da mu nije potrebno dodatno vrijeme za pripremu iste.
Upitan od sudije okrivljeni izjavi: Primio sam zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka a takođe saslušao dopunu činjeničnog opisa iznijetu na usmenom pretresu i izjavljujem da razumijem šta mi se stavlja na teret.
Na pitanje sudije da li prihvata odgovomost za prekršaje koji mu se stavljaju na teret, a nakon što je upozoren na posledice prihvatanja odgovornosti, okrivljeni izjavi: NE ZELIM ODGOVORITI NA OVO PITANJE JER SMATRAM DA JE U SUPROTNOSTI SA MOJIM PRAVIMA IZ USTAVA ČLANOM 6. STAV a) Zakona o prekršajima Republike Srpske.
Obzirom na prednje postupajući sudija konstatuje da se okrivljeni izjasnio da NE PRIHVATA ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJE KOJI MI SE STAVLJAJU NA TERET.
Sudija upozorava okrivljenog da je potrebno da pažljivo prati tok pretresa , da ima pravo iznositi činjenice i predlagati dokaze u svoju korist, da može postavljati pitanja svjedoku, te davati obrazloženja u vezi sa njegovim iskazom. Na pitanje sudije okrivljeni izjavi: Razumio sam upozorenje.
Sudija poučava okrivljenog da može dati iskaz u toku dokaznog postupka u svojstvu svjedoka i ako odluči dati takav iskaz da će biti podvrgnut direktnom i unakrsnom ispitivanju u smislu člana 277. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, da u torn slučaju neće polagati zakletvu odnosno neće davati izjavu te da se o tom svom pravu može prethodno konsultovati sa braniocem ukoliko ga ima.
Sudija poziva predstavnika ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva da izloži šta se okrivljenom stavlja na teret i koje dokaze predlaže da se izvedu na usmenom pretresu.
Predstavnik ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva izjavi da okrivljenom stavlja na teret prekršaj iz člana 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru počinjen na način naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka sa dopunom iznijetom na usmenom pretresu. Konstatuje se da je predstavnik podnosioca zahtjeva pročitao činjenični opis prekršaja koji se okrivljenom stavljaju na teret naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. Predlaže da se na usmenom pretresu izvedu dokazi saslušanjem u svojstvu svjedoka Čavić Zorana - sudskog policajca te Stokić Miroslava i Minić Dejana - policajaca u Policijskoj stanici Bijeljina koji su bili očevici a takođe da se izvedu materijalni dokazi tj. uvid i čitanje službene zabilješke Okružnog centra Sudske policije Bijeljina broj 1292/12 od 05.09.2012 godine, službene zabilješke Policijske stanice Bijeljina broj 10-01/4-4206/12 od 05.09.2012 godine, kartonske transparente koje je okrivljeni nosio kritične prilike, pregleda izrečenih kazni i zaštitnih mjera okrivljenom, uvida u rješenja o kažnjavanju okrivljenog broj 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011 godine i broj 80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012 godine koja su postala pravosnažna a takođe i potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Policijske stanice Bijeljina broj 10-01/4-237/12 od 05.09.2012 godine. Takođe dodaje da predlaže da sud okrivljenom izrekne zaštitnu mjeru oduzimanja kartonskih transparenata kao predmeta kojima je počinjen prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru.
Nakon što je od strane postupajućeg sudije poučen da nije dužan iznijeti svoju odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja te da se izjasni koje dokaze predlaže da se izvedu na usmenom pretresu okrivljeni u odbrani izjavi:
Dana 05.09.2012 godine pristupio sam u zgradu suda sa namjerom da ostvarim neka Ustavom i Zakonom zagarantovana prava o čemu sam ranije obavjestio sudsku policiju i tužilaštvo što ću priložiti kao svoj dokaz.
S obzirom da sudska policija već tri godine ima nezakonitu usmenu naredbu o zabrani pristupa meni, mojoj sestri i svim srodnicima Ivone Bajo to mi ni tada nije bilo omogućeno kao i prethodne tri godine. Potom sam upozorio sudsku policiju da se tim postupkom krše više prava konkretno član 16. Ustava RS , član 23. Ustava te čini više krivičnih djela te da ću ukoliko mi se ne omogući ostvarenje tih prava podnošenje krivične prijave i dostava dokaza što je pravo garantovano Zakonom iste dokaze prezentovati građanima i službenicima ispred zgrade svaki dan sve dok ne počnu da poštuju Ustav čime sam se suprostavio napadu na moja prava koristeći pravo na nužnu odbranu i kranju nuždu. Obzirom na prednje predlaže kao dokaze svojih prednjih navoda da se na usmenom pretresu izvede uvid i čitanje materijalnih dokaza tj. kopija punomoći koju je dobio od svoje sestre Bajo Budimke dana 21.05.2010 godine, obrasca za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama podnijetog 11.02.20l0 godine Okružnom tužilaštvu Bijeljina, Odgovora odnosno dostavljanja informacija od strane Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj SUISP-3-331/10 od 14.09.2010 godine, sažetka zapisnika dostavljenog od strane Osnovnog suda u Bijeljini a vezano za spis 080-0-SU-11-000612 od 24.10.2011 godine (odnosi se na zapisnik sa usmenog pretresa od 19.08.2011 godine a u spisu ovog suda 80 1 Pr 004323 11 Pr), moje obavještenje Okružnom tužilaštvu u Bijeljini bez broja i datuma a koje sam podneo pomenutom Tužilaštvu, odgovora Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA-596/09 od 12.09.2012 godine, te kopije sedam fotografija a vezano za mjesto smrti Ivone Bajo i izvršenu obdukciju njenog tijela, a takođe i popis relevantih članova iz Ustava i Zakona a koja se odnosi na moja prava koja su prekršena prije kritičnog događaja.

Sudija objavljuje da se prelazi na dokazni postupak:
DOKAZNI POSTUPAK
Sudija svjedoka prije saslušanja upozorava da je dužan o promjeni adrese obavijestiti sud odnosno ovlašteni organ, da nije dužan odgovarati na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju, da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo, a takode ga opominje da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prećutati.
Svjedok u pogledu opštih ličnih podataka navodi:
Ime i prezime: Čavić Zoran (ostali lični podaci su ovde neće navoditi)
Zanimanje: sudski policajac
Odnos prema okrivljenom: nesrodan
Konstatuje se da je svjedok u smislu člana 281. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske položio zakletvu.
Na pitanje predstavnika podnosioca zahtjeva svjedok izjavi da je dana 05.09.2012 godine radio kao sudski połicajao na obezbjeđenju na prijavnici koja se nalazi na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Bijeljini kada je nešto poslije 13:00 časova došao gospodin Zdenko Bajo, koga prepoznaje u sudnici, te tražio da pozovem rukovodnog radnika sudske policije Mićić Zorana što sam ja i učinio nakon čega je Zoran izašao te se sa Bajo Zdenkom sastao u hodniku u prizemlju suda. Dodaje da nezna šta su tom prilikom razgovarali ali da je vidio i čuo da je pomenuti rukovodni radnik ostvario kontakt sa nekim ali u tom momentu nije znao sa kime a takođe ne zna da li je kontakt ostvario teifonom ili radio vezom te je nakon toga Zdenku rekao da ga nemože primiti s tim da nisam ja znao na koga se to odnosi, te da Zdenko izađe napolje iz prizemlja suda nakon čega je Zdenko izašao i stao na plato neposredno ispred ulaznih vrata u sud te iz kese izvadio transparente od kartona koji je stavio sa prednje i zadnje strane tijela a koji su bili povezani preko ramena kanapom.
Nadalje na pitanje izjavljuje da se ne sjeća tačno šta je pisalo na transparentima ali da se sjeća daje pominjan Milorad Dodik kao vrhovni kriminalac, da je pominjana sprega tužilaštva i mafije i još nešto ali ne sjeća se šta, takođe izjavljuje da je pominjan i neki inspektor u MUP-u ali da nije siguran da li je to pisalo na transparentu ili je to usmeno izgovarao. Takođe dodaje da je njemu i kolegu Mićiću rekao da i mi štitimo kriminal, da nas Bobar finansira i da stavimo njegove značke umjesto policijskih. Nadalje ističe da mu je nakon toga rukovodni radnik Zoran Mićić naredio da se udalji sa podesta ispred ulaznih vrata u Sud ali on to nije učinio te mu je Mićić ponovio naredbu da se udalji sa tog mjesta ali je Zdenko Bajo ponovno odbio da se udalji da bi smo nakon togaja i kolega Mićić uhvatili ga rukama za ruke i izveli ga na javnu površinu koja se nalazi ispred ulaznog stepeništa u zgradu suda kojom prilikom Zdenko nije pružao nikakav otpor.
Nakon toga Zdenko je ponovno pokušao doći do podesta ispred ulaznih vrata ali smo ja i kolega Mićić tijelima sprečili ga da se popne na stepenište da bi potom Mićić pozvao dežurnog u Policijskoj stanici Bijeljina a nakon pet do deset minuta stigla je patrola pomenute Poiicijske stanice a ja sam se povukao na svoje radno mjesto u prijavnicu.
Nakon što su svjedoku pokazani transparenti koji su predloženi kao dokazi na usmenom pretresu svjedok izjavljuje da su to transparenti koje je okrivljeni kritične prilike nosio na tjelu na licu mjesta a koji su mu privremeno oduzeti.
Na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da nije čuo da se okrivljeni kritične prilike pozivao na prava iz Ustava i Zakona, da je više puta dolazio u prostorije suda u vrijeme kada je on radio te da kritične prilike u momentu kada je bio u hodniku u prizemlju suda nije imao pomenute transparente na sebi.
Takođe dodaje da ne zna da li je vikao ili vrištao dok je sam bio napolju nakon izlaska iz hodnika suda jer je radio sa strankama. Takođe dodaje da nije čuo da je okrivljeni kritične prilike fizički pretio nekome. Nadalje ističe da se njemu niko nije žalio kritične prilike da okrivljeni ometa ulaz u zgradu ali da ne zna da li je takvih prigovora od stranaka bilo rukovodnom radniku aíi dodaje da je stajanje okrivljenog pred ulaznim vratima u sud stvaralo gužvu pred vratima a obzirom da su stranke koje su ulazile u sud čitale transparente i zadržavale se da vide šta se događa.
Nadalje na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da postoji naredba od njegovih pretpostavljenih da se okrivljenom dozvoli pristup tužilaštvu uz prethodno kontaktiranje tužilaštva koje se obavlja putem rukovodnog radnika sudske policije. Takođe dodaje da nije vidio naredbu tužilaštva koja se odnosi na prednje postupanje te da ne zna do kada će se primjenjivati pomenuta naredba pretpostavljenih. Nadalje na pitanje izjavljuje da mu nije poznato da li je okrivljeni ikada dobio odobrenje da ode u tužilaštvo te da je čuo da je kritične prilike dok je bio ispred ulaznih vrata uzvikivao: "Zaustavite spregu mafije i tužilaštva" te da je to pisalo i na transparentu.
Takođe napominje daje okrivljeni tom prilikom više puta ponovio da su Bobar i Dodik kriminalci, da Bobarovi kamioni voze drogu te da ga oni štite. Takođe na pitanje izjavljuje da se ne sjeća da je okrivljeni kritične prilike rekao da je fotografija đačke torbe koju je nosio na sebi materijalni dokaz ubistva. Takođe dodaje da nije čuo da je kritične prilike policajac Mićić Zoran okrivljenom rekao da mu ne treba dati nikakva prava i da takve kao on treba zatvoriti na Sokolac te da dodaje da, koliko je njemu poznato Mićić i okrivljeni su imali korektne odnose u smislu stranka - službenik suda.
Okrivljeni izjavi da prigovara na odgovor svjedoka jer smatra da mu je naređeno kako da odgovori na prednje pitanje.
Takođe na upit svjedok izjavi da se osim prema okrivljenom na takav način postupa i u odnosu na još neke građane za koje postoji takva naredba da se tako postupa ali da se na takav način ne postupa prema svim građanima.
Nadalje na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da ostaje pri ranijim navodima da je okrivljeni kritične prilike rekao njemu i kolegi da su Bobarovi plaćenici i da trebaju staviti njegove značke umjesto znački koje nose. Dodaje takode da se ne sjeća da je okrivljeni tada rekao da je u Bobarevoj banci pronađena transakcija narko mafije.

Obzirom da stranke nemaju više pitanja za svjedoka isti se otpušta da sačeka ispred sudnice.
Sudija svjedoka prije saslušanja upozorava da je dužan o promjeni adrese obavijestiti sud odnosno ovlašteni organ, da nije dužan odgovarati na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju, da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djeio, a takode ga opominje da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prećutati.
Svjedok u pogledu opštih ličnih podataka navodi:
Ime i prezime: Stokić Miroslav
Zanimanje: policajac
Odnos prema okrivljenom: nesrodan
Konstatuje se da je svjedok u smislu člana 281. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske dao izjavu.
Na pitanje predstavnika ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva svjedok izjavi da je patrola u sastavu Minić Dejan i on dana 05.09.20I2 godine a po prijavi sudske policije okrivljenog lišila slobode jer je nastavio sa činjenjem prekršaja iz člana 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru. Dodaje da su u momentu dolaska primjetili okrivljenog ispred samog ulaza u zgradu suda te da na sebi ima transparente od kartona i svezani na leđima i sa prednje strane. Ističe da se ne može sjetiti tačno sadržine tih transparenata ali da je na istim pisalo:
"Sprega tužilaštva i malije" te je galamio da je predsjednik države Milorad Dodik vrhovni kriminalac kao i Gavrilo Bobar a takođe i glavni tužilac ili okružno tužilaštvo, ne sjeća se tačno, te da su u sprezi sa mafijom. Dodaje takođe da su mu kolege iz sudske policije naredile da se udalji sa mjesta na kome se nalazio a potom su zajedno sa okrivljenim sišli niz stepenice koje vode u sud. Takođe dodaje da je nakon toga okrivljeni na prvoj širokoj stepenici ponovno govorio galameći da je Milorad Dodik i Gavrilo Bobar kriminalci te da ima dokaze u sprezi tužilaštva sa mafijom. Ističe da je nakon toga i on ponovno naredio okrivljenom da se udalji na ostrvo koje se nalazi ispred zgrade suda tj. da ne nastavlja sa činjenjem prekršaja jer će biti lišen slobode, ali je on ignorisao naređenje ponavljajući ponovno napred navedeno a vezano za Milorada Dodika, Gavrila Bobara i tužilaštvom.
Nadalje ističe da je okrivljeni u tom momentu rekao da ima potrebu da narodu objavi istinu te da će on to ponoviti čak i ako bude lišen slobode a nakon što bude pušten.
Na pitanje a nakon što su mu predočeni predmetni transparenti predloženi kao dokaz svjedok izjavljuje da je okrivljeni kritične prilike nosio te transparente na svom tijelu te da su mu ih on i kolega Minić privremeno oduzeli.
Na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da je okrivljeni bio ispred ulaznih vrata u zgradu osnovnog suda u Bijeljini u momentu kada su on i kolega došli na lice mjesta tj. bio je udaljen jedan korak od pomenutih vrata. Nadalje na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da se ne može izjasniti da li su kolege sudski policajci okrivljenog uhvatili za ruke i sveli niz stepenice ili su samo išli pored njega. Nadalje dodaje da je praksa policije da prvo obavi razgovor sa onim koje prijavio događaj a tek potom sa onim ko je prijavljen te da je tako postupljeno i kritične prilike.Takođe dodaje da je okrivljeni prilikom razgovora izjavio daje imao namjeru da ostvari neka svoja prava ali da je u tome spriječen.
Nadalje svjedok izjavljuje da je okrivljeni takođe rekao da su transparenti njegov način da se odbrani od udara na njegova prava ali da mu je on saopštio da to nije način da ostvari svoja prava. Takođe dodaje da je on pitao okrivljenog šta se dešava te da je okrivljeni na to pitanje odgovorio da se sprečava ostvarivanje njegovih prava te da je to njegov način da zaštiti pomenuta prava. Takođe svjedok izjavi da je okrivljcni kritične prilike napred navedeno a vezano za Dodika i Bobara te tužilaštvo vikao te da to nije bio normalan odgovor na njegovo pitanje šta se događa, a ističe takode da mu je tom prilikom okrivljeni rekao da postoji zabrana Okružnog tužilaštva da on i njegova porodica pristupe u tužilaštvo.
Nadalje na pitanje izjavljuje da svako može prijaviti krivično djelo. Na pitanje takođe dodaje da nije čuo da je bilo ko od sudskoh policajaca okrivljenom kritične prilike rekao da mu ne treba dati nikakva prava i da takve treba zatvoriti na Sokolac. Takođe dodaje da je tačno da je okrivljeni kritične prilike lišen slobode ali da mu nije poznato kakva su njegova dalja prava a obzirom da je isti predat na daljni postupak šefu smjene.

Obzirom da stranke nemaju više pitanja za svjedoka isti se otpušta da sačeka ispred sudnice.
Sudija svjedoka prije saslušanja upozorava da je dužan o promjeni adrese obavijestiti sud odnosno ovlašteni organ, da nije dužan odgovarati na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju, da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo, a takode ga opominje da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prećutati.
Svjedok u pogledu opštih ličnih podataka navodi:
Ime i prezime: Minić Dejan
Zanimanje: policajac
Odnos prema okrivljenom: nesrodan
Konstatuje se da je svjedok u smislu člana 281. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske dao izjavu.
Na pitanje predstavnika ovlaštenog organa- podnosioca zahtjeva svjedok izjavi da su dana 05.09.2012 godine on i kolega Stokić Miroslav od strane dežurnog u Policijskoj stanici upućeni pred zgradu Osnovnog suda u Bijeljini u ulici Vuka Karadžića a obzirom daje dojavljeno od strane sudske policije da imaju problema sa Bajo Zdenkom. Dodaje da su pomenutog Baju Zdenka u momentu dolaska zatekli na prvoj širokoj stepenici ispred ulaza u zgradu osnovnog suda gdje je stajao sa dva sudska policajca koja su stajali ispred njega na sledećoj stepenici okrenuti licem prema Bajo Zdenku.
Dodaje da su sudski policajci i Bajo Zdenko razgovarali. Ističe nadalje da su nakon dolaska na lice mjesta od Bajo Zdenka uzeli ličnu kartu da bi mu utvrdili identitet. Takode dodaje da su u razgovoru sa sudskim policajcima saznali da je Bajo Zdenko bio ispred ulaznih vrata te da je ometao stranke da mogu slobodnu ulaziti u zgradu suda. Ističe nadalje da je Bajo Zdenko u momentu kada je došao na lice mjesta imao kartonski transparent sa prednje i zadnje strane tijela povezan nekakvim koncem. Dodaje da se prisjeća da je na jednoj strani pisalo sprega tužilaštva i kriminalaca a sa druge pravda ili istina za nekakvu osobu čijeg se imena ne sjećam. Nadalje ističe da je u razgovoru sa nama Zdenko Bajo izjavio da je Milorad Dodik vrhovni kriminalac a takode i da su Bobar kao i Okružni tužilac kriminalci koji sarađuju te da se radi o zavjeri a vezano za njegov problem. Dodaje da je tom prilikom Bajo Zdenko imao povišen ton možda na par rečenica a da je ostali dio razgovora bio normalan. Precizira da se povišeni ton odnosio na napred navedene riječi da su imenovani kriminalci koji sarađuju te su u zavjeri.
Dodaje takođe da je on uzimao podatke od okrivljenog a da je kolega Stokić sa njim obavljao razgovor te da je orkivljenog tom prilikom upoznao da ne može narušavati javni red i mir sprečavanjem stranaka da ulaze u zgradu suda niti vređanjem bilo koga. Nadalje ističe da je tom prilikom Zdenko Bajo izjavio da neće da se pomjeri i da želi da bude ispred ulaza u zgradu suda te je to bio razlog da se on liši slobode. Takođe dodaje da je kolega Stokić Miroslav tom prilikom okrivljenom više puta naredio da se udalji ispred ulaza u zgradu suda našto je okrivljeni Bajo Zdenko izjavio da nije problem, da ga mogu lištiti slobode te da će on ponovno nakon što ga puste doći na isto mjesto da protestuje.
Nakon što je okrivljenom pokazan transparent koji je kao dokaz predložen na usmenom pretresu svjedok se izjašnjava da se radi o transparentu koji je okrivljeni kritične prilike nosi na svom tijelu a koji mu je privremeno oduzet.
Na pitanje okrivljenog svjedok izjavi da su se on i kolega po dolasku na lice mjesta prvo obratili sudskoj policiji a nakon što su uzeli ličnu kartu od okrivljenog. Takođe na pitanje ponovno potvrđuje da je okrivljeni u momentu kada su došli na lice mjesta nalazio se na prvoj stepenici koja vodi ka ulazu u Osnovni sud u Bijeljini. Na pitanje takođe dodaje da su on i kolega Stokić na lice mjesta došli po prijavi sudske policije a ne po prijavi građana. Takode dodaje da je razgovor nakon sa sudskom policijom obavljen i sa okrivljenim.
Potvrduje da je okrivljeni prilikom razgovora izjavio da je onemogućen u ostvarivanju nekih svojih prava jer službenici tužilaštva i MUP-a prikrivaju dokaze o više krivičnih djela kao što su ubistvo i krijumčarenje. Dodaje daje okrivljeni tom prilikom rekao da je u Bobar banci pronađena transakcija narko mafije te da tužilaštvo štiti organizovani kriminal kao i daje po naredbi Milorada Dodika sabotirana istraga u tom smislu da se sprečava da se dokazi koje ima okrivljeni dovedu u vezu sa transakcijom narko mafije.
Izjavljuje takođe da niko na njega nije uticao u tom smislu kakvu će izjavu dati na suđenju. Svjedok takođe potvrđuje daje okrivljeni kritične prilike izjavio da će se vraćati na lice mjesta sve dok ne ostvari neka svoja prava. Takođe na pitanje izjavljuje da se ne sjeća da je policajac Mićić Zoran okrivljenom kritične prilike rekao da mu ne treba dati nikakva prava i da takve kao on treba zatvoriti na Sokolac.

Obzirom da stranke nemaju više pitanja za svjedoka isti se otpušta da sačeka ispred sudnice.
Pristupa se uvidu odnosno čitanju materijalnih dokaza tj. službene zabilješke Okružnog centra Sudska policije Bijeljina broj 1292/12 od 05.09.2012 godine, službene zabilješke Policijske stanice Bijeljina broj 10-04-4206/12 od 05.09.2012 godine, kartonske transparente koje je okrivljeni nosio kritične prilike, pregleda izrečenih kazni i zaštitnih mjera okrivljenom, uvida u rješenja o kažnjavanju okrivljenog broj 80 1 Pr 004323 ll Pr od 22.03.2011 godine i broj 80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012 godine koja su postala pravosnažna a takođe i potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Policijske stanice Bijeljina broj 10-014-231012 od 05.09.2012 godine, kopije punomoći koju je okrivljeni dobio od svoje sestre Bajo Budimke dana 21.05.2010 godine, obrasca za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama podnijetog 11.02.2010 godine Okružnom tužilaštvu Bijeljina, Odgovora odnosno dostavljanja informacija od strane Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj SUISP-3-331/10 od 14.09.2010 godine, sažetka zapisnika dostavljenog od strane Osnovnog suda u Bijeljini a vezano za spis 080-0-SU-ll-000612 od 24.l0.20l1 godine {odnosi se na zapisnik sa usmenog pretresa od 19.08.2011 godine a u spisu ovog suda 80 1 Pr 004323 11 Pr), obavještenja okrivljenog Okružnom tužilaštvu u Bijeljini bez broja i datuma, odgovora Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA-596l/09 od 12.09.2012 godine, te kopije sedam fotografija a vezano za mjesto smrti Ivone Bajo i izvršenu obdukciju njenog tijela, a takođe i popisa relevantih članova iz Ustava i Zakona.
Konstatuje se da je sadržina fotokopija predmetnih transparenata koje je okrivljeni nosio kritične prilike odgovarajuća sadržini transparenata koji su od podnosioca zahtjeva na usmenom pretresu predočeni i predloženi te izvedeni kao dokaz a koje je okrivljeni nosio na licu mjesta.
Na pitanje stranke izjavljuju da nemaju primjedbi na prednju konstataciju.
Konstatuje se da se pomenuti transparenti koje je okrivljen kritične prilike nosio na lice mjesta vraćaju podnosiocu zahtjeva do pravosnažno odluke o predmetnoj pravnoj stvari.
Vezano za izvedene materijalne dokaze predstavnik ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva izjavi:
Nemam ništa izjavili vezano za izvedene materijalne dokaze.
Vezano za izvedene materijalne dokaze okrivljeni izjavi da navodi iz pomenute službene zabilješke sačinjene od strane sudske policije su u dijelu smišljeno lažni jer se u zabilješci tvrdi da sam prekršaj počinio i u zgradi suda što su svi svjedoci negirali. Ističe takođe da su netačne navodi u pomenutoj zabilješci i u tom smislu da sam nakakav zahtjev tužilaštvu podneo samo nekoliko dana ranije a što nije istina obzirom da se radi o zahtjevu podnijetom dvije i po godine ranije. Takođe napominje da se radi o više zahtjeva podnijetim u ranijem periodu.
Na pitanje sudije da li predstavnik ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva i okrivljeni imaju novih predloga u pogledu izvođenja dokaza i izricanja sankcije za okrivijenog stranke saglasno izjavljuju da nemaju novih prijedloga za izvodenje dokaza.
Sudija objavljuje da je dokazni postupak završen i poziva stranke da daju završnu riječ.
Predstavnik ovlaštenog organa - podnosioca zahtjeva izjavi:
Smatram da je u dokaznom postupku dokazano da je okrivljeni počinio prekšaje koji mu se stavljaju na teret te obzirom da je ranije već kažnjavan za iste prekršaje smatram da nema uslova da mu se ponovno izrekne uslovna osuda. Takođe predlažem da mu se izrekne zaštitna mjera oduzimanje trensparenata kao predmeta prekršaja.
U završnoj riječi okrivljeni Bajo Zdenko izjavi:
Očekujem od suda da primjeni član 5. Zakona o sudovima. Smatram da sam dokazao da državni organi smišljeno, planski otimaju više prava garantovanih ustavom i zakonom čime me diskriminišu, ponižavaju i maltretiraju. Očekujem da sud zaštiti moja prava a takođe vezano za član 49. Zakona o prekršajima Republike Srpske. Mislim da je jasno iz izjava svjedoka da se moja prava krše smišljeno da bi se prikrila neka ranije izvršena krivična djela čak toliko da žele da me predstave kao ludaka što i traže od suda a to sve vezano za moju tvrdnju da mi je sudski policajac Mićić Zoran rekao da mi ne treba dati nikakva prava nego ovakve kao ja da treba zatvoriti na Sokolac. Tvrdim da u transparentima koje sam nosio na licu mjesta nemam ništa uvredljivo a vezano za član 7. Zakona o javnom redu i miru, jer je Ustavom garantovano pravo građanima da iznose mišljenje o radu državnih organa i da za to ne smiju biti kažnjavani osim da je time učinio krivično djelo itd. (član 32. Ustava Republike Srpske).
Nemam ništa protiv da se provjere moje psihičke sposobnosti.

Usmeni pretres je završen u 14:35 časova. Konstatuje se da će odluka biti donijeta u zakonskom roku od 8 dana.
Zapisnik se čita i potpisuje bez primjedbi od strane predstavnika podnosioca zahtjeva.
Konstatuje se da je okrivljeni odbio potpisati zapisnik uz obrazloženje da je razlog za to ranija neregularnost u radu državnih organa...

U presudi donesenoj poslije pretresa, postupajući sudija se nije ni osvrnuo na obavezu iz člana 5 Zakona o sudovima, koju je tražio da mu citiram, a nije htio da se to zavede u zapisniku, te stoga navodim pomenuti član:
Zaštita prava (član 5. ZAKON O SUDOVIMA)
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 09/2013 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2439301