KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


29.05.2013.

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

Na osnovu svega zaključujem da su tuženi Kovačević i Stjepanović u saradnji sa Debeljevićem i Gruhonjićem, koji su i otišli lično da me optuže usmeno na zapisnik načelniku kriminalističke policije, smislili plan, kako da mi nanesu štetu i u saradnji sa drugim saučesnicima unište dokaze o kriminalu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Poslednjih nekoliko godina aktivno prikupljam materijalne dokaze o kriminalu i korupciji unutar državnih organa, koje šaljem kako domaćim istražnim organima, medijima i strankama, tako i institucijama drugih zemalja, te međunarodnim, kao što je Interpol i Evropski parlament, gdje je proslijeđeno preko 500 stranica štampanih dokumenata i disk sa dokazima.
Takođe veći dio podataka objavljijem na internetu od čega je najznačajnija web lokacija "http://kriminaluvlasti.blogger.ba" sa trenutno 330 objavljenih postova i preko 430000 posjeta čitalaca.
No, kada sam početkom 2010-te prvi put objelodanio da imam dokaze o krivičnim djelima, (dokumente, audio i video snimke, fotografije) to je izazvalo paniku među odgovornima za ta i druga krivična djela iz prošlosti.

Tako su tuženi Kovačević Novak i Stjepanović Danica, učestvovali u grupi ljudi čiji cjelokupan sastav do danas nije u potpunosti razotkriven, a koji su se dogovorili da me lažno optuže za ugrožavanje sigurnosti, te izdejstvuju pretres prostorija i odnošenje računara sa dokazima koje sam prikupio.
Ja naravno nikada nisam nikome uputio nijednu prijetnju iz relevantnog člana KZRS, što sam i obrazložio u izjavi datoj MUP-u, 24.03.2010. no to nije spriječilo pretres i odnošenje računara, koji sam koristio, a zadržan je do decembra iste godine, kada je vraćen bez pregleda. Ispostavilo se da je hard disk računara bez podataka, no srećom sam dokaze o kriminalu ranije poslao na više lokacija, prije svega u Cirih kod sestre, sa uputama da se dostave centrali Interpola u Lionu, tako da su nestali samo drugi elektronski dokumenti i programski kod, dok sam najveći dio dokaza o kriminalu rekonstruisao preko tih diskova koje sam preventivno podijelio, osim nekoliko nastalih u poslednjih par dana pred pretres, koje nisam stigao kopirati.
No to je samo jedna strana posljedica lažne prijave, a osim psihičke torture kojoj je izložena moja porodica, bio sam danima praćen, pretresan, nadziran vizuelno i preko svih komunikacija, a vrhunac svega je bilo stražarsko mjesto ispred kuće za danonoćni nadzor u 3 smjene. Istovremeno sam u javnosti, novinama, te prije svega među državnim službenicima, opisivan kao ludak pod dejstvom narkotika ili psihički poremećen, što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Postoje članci u novinama i zabilješke policije u kojima se upravo tako karakterišem i to navodno po tvrdnjma mještana, a ti "mještani" mogu biti samo isti oni koji su me lažno prijavili.
Posljedica svega je da sam više od 3 godine kao "opštepoznati ludak" sprečavan u ostvarenjima zakonom garantovanih prava, povrijeđena mi je čast, ugled i dostojanstvo, a sve uzrokovano lažnom prijavom u kojoj su učestvovali tuženi. Formalno mi je saopšteno da navodno osim njih ugrožavam sigurnost i gospođi Prodanović Danki te gospodi Kerović Ranku, Debeljević Miloradu, Gruhonjić Muhamedu.
Dobio sam izjave od prvo dvoje u kojima tvrde da nikada nisu osjećali bilo kakvu opasnoost od mene, niti su koga ovlastili da me u njihovo ime prijavi, a svaki pokušaj da razgovaram sa tuženim i saznam njihov stav o tome isti su izbjegavali, dok je g. Debeljević u odgovoru sudu tvrdio da se ništa od svega nije desilo te da sam sve izmislio.
Na osnovu svega zaključujem da su tuženi Kovačević i Stjepanović u saradnji sa Debeljevićem i Gruhonjićem, koji su i otišli lično da me optuže usmeno na zapisnik načelniku kriminalističke policije, smislili plan, kako da mi nanesu štetu i u saradnji sa drugim saučesnicima unište dokaze o kriminalu, istovremeno lažno predstavivši da prijetim svima redom kako bi me lakše predstavili kao ludaka, čije tvrdnje nemaju osnova, a potreban mu je poseban tretman.
Po ovoj prijavi prvobitno je postupao tužilac Šabić Muris, no potom je predmet prebačen u nadležnost OT Doboj. Više puta sam tražio da mi se sudi, a potom i podatke iz spisa. Tek nedavno sam u telefonskom razgovoru sa sekretarijatom i g. Salihom Memićem, tamošnjim glavnim okružnim tužiocem saznao da je donesena odluka o nesprovođenju istrage jer ne postoje elementi krivičnog djela, šta smo od početka znali svi, i ja i tuženi i svi drugi akteri...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tuženi su zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1) Tuženi Novak Kovačević, dužan je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 20000 KM, (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana, na ime naknade nematerijalne štete, zbog povrede ugleda, časti, i dostojanstva u periodu od 24.03.2010. do 20.05.2013. i za pretrpljene duševne bolove uzrokovane lažnim prijavljivanjem, za "Ugrožavanje sigurnosti" u čijem je planiranju učestvovao i za sprovođenje ovlastio druge osobe.
2) Tužena Danica Stjepanović, dužna je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 20000 KM, (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana, na ime naknade nematerijalne štete, zbog povrede ugleda, časti, i dostojanstva u periodu od 24.03.2010. do 20.05.2013. i za pretrpljene duševne bolove uzrokovane lažnim prijavljivanjem, za "Ugrožavanje sigurnosti" u čijem je planiranju učestvovala i za sprovođenje ovlastila druge osobe.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Dana 19.03.2010. sačinjena je službena zabilješka od strane g. Teodorović Ace na citiram upotrebljeni termin "okolnosti obavljenog razgovora" sa gospodom Debeljivićem i Gruhonjićem, koji su tvrdili da njima lično, te osobama, Kerović Ranku, Prodanović Danki i tuženim Kovačević Novaku te Stjepanović Danici, upućujem ozbiljne prijetnje po život i tijelo, za šta je dokaz u prilogu, dokument 10-02/3-230-8/10.
Potom je MUP, podneo zahtijev tužiocu, koji je odobrio g. Šabić Muris. Te dokumente nikada nisam uspio da dobijem, a njihovo postojanje se može izvesti iz teksta Naredbe Okružnog suda 12 0 K 001162 10 Kpp od 23.03.2010. koju prilažem kao dokaz. Vidljiva je nalogičnost da se pretresom traže dokazi krivičnog djela a navodno su uz projavu podnosioci donijeli dokumente u kojima se nalaze iznesene prijetnje. To naravno nije bilo tačno i glavni cilj je bilo otimanje računara da mojim dokazima o krivičnim djelima, kako tuženih tako i drugih osoba...
U naredne 3 godine mi je onemogućen svaki kontakt sa tuženima Kovačevićem i Stjepanović iako sam više puta pokušavao da dobijem objašnjenje za pomenutu lažnu prijavu, da li su ovlastili bilo koga da me u njihovo ime prijavi ili ne. Kako nikada nisu htjeli iznijeti stav o tome ni pismeno niti lično, jasno je da su odgovorni te pokušavaju prikriti događaj. Posjedujem više dokaza o onemogućavanju pristupa u OT Bijeljina, gdje su tuženi službeno zaposleni, a jedan od njih je dokument sudske policije "Zabiljeska 1173-11" kao argument ove činjenice.
Istovremeno se u javnosti predstavljam kao psihopata, kao i u zgradi suda i tužilaštva, te čak i pripadnici sudske policije da bi opravdali nezakoniti tretman prema meni pred višom komandom u zabilješkama tvrde da sam psihički poremećen narkoman. Posjedujem dokumente koji to dokazuju, no predlažem da se kao svjedok pozove sudski policajac Mićić Zoran (Račanska 87, 76300 Bijeljina), koji bi svjedočio o tome i pod čijim uticajem me je opisivao kao ludaka.
Da su svjesni svog krivičnog djela i čine sve da izbjegnu odgovornost, sprečavajući mi pristup u OT Bijeljina, dokaz je odgovor g. Debeljević Milorada sudu, u kome jasno tvrdi da sam sve navode izmislio. U to vrijeme nisam imao dokument MUP-a gdje je evidentirana njegova uloga u lažnom prijavljivanju. Dokaz za to je dokument koji prilažem, po spisu 80 0 P 034147 11 P.
Predlažem da sud kao svjedoka pozove g. Debeljević Milorada, čiju privatnu adresu ne znam a zaposlen u OT Bijeljina, Vuka Karadžića 3, koji bi svjedočio o okolnostima vezanim za lažnu prijavu, te ulozi tuženih.

Efekti lažne prijave u čijoj su planiranju učestvovali tuženi su takvi da mi je 3 godine onemogućen bilo kakav normalan život, jer imam status teroriste, manijaka, masovnog ubice u pokušaju, meni poznatih i nepoznatih osoba. Ludak, koji ne zna šta priča, opasan po okolinu, koga ne treba slušati, njegove dokaze ignorisati i prikrivati, a potencirati navodne psihičke poremećaje, što mi je nanijelo neprocjenjivu nematerijalnu štetu, koju shodno terminima iz zakona opisujem u tužbenom zahtijevu.
Osnovano sumnjam da su tuženi radili za nečije interese, te ukoliko su spremni otkriti detalje o tome, spreman sam postići dogover do mjere da povlačim tužbu, što zavisi od vrijednosti podataka koji ponude u zamjenu.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 40000 KM (četrdeset hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 3 primjerka, (za Sud, te po jedan za oboje tuženih). Privatne adrese tuženih mi nisu poznate, te je navedeno njihovo radno mjesto, odnosno institucija u kojoj su zaposleni.
Shodno Zakonu, očekujem da će tuženi iznijeti svoj stav, a bez obzira na to što su pokazali nevidjenu drskost, bahatost i primitivizam, imaju mogućnost da iznesu svoj prijedlog.


PRILOZI TUŽBE


Zabiljeska 10-023-230-810
Naredba
Zabiljeska 1173-11
Odgovor Debeljevica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

29.05.2013.

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA JE PRILIKOM ŠVERCA U FIRMU POSLANIKA SKUPŠTINE RS, UBILA OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, TE PREKO SVOJIH PRIPADNIKA IZ MUP-A I OT BIJELJINA, POKUŠALA DA FALSIFIKUJE MJESTO ZLOČINA, MATERIJALNE DOKAZE I OBDUKCIJU

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ŽALBA NA RIJEŠENJE PO ZAHTIJEVU ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA  
PO PREDMETU : 80 1 Pr 007070 13 Pvlp od 10.05.2013.
Skrećem pažnju drugostepenom sudu, kao argument za uvažavanje žalbe, da je prilikom donošenja rješenja od strane sudije prvostepenog suda došlo do očito nenamjerne greške u primjeni materijalnog prava, te je citiram navedeno da:
kažnjeni uz zahtijev nije priložio pravosnažnu sudsku odluku, donijetu u krivičnom postupku u kojem je bilo koji od saslušanih svjedoka u prvostepenom prekršajnom postupku, čijim iskazima je zasnovana odluka oglašen krivim zbog lažnog iskaza...
Radi se naime o odredbi iz člana 257 ZOPP-u, stav:
4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti;
a vezano za relevantni stav člana 255 istog zakona:
4) ako se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj;
U ovom zakonu predviđen je članom 257, krajnji rok od 5 godina za ponavljanje postupka, te je pretpostavka za to okončanje krivičnog postupka, no u ZOP-a rok za podnošenje zahtijeva je svega 6 mjeseci, što nije dovoljno ni za odluku o sprovođenju istrage s obzirom da tužilaštva kriju spise godinama po fiokama, te je stoga zakonom predviđeno, samo:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;
Dakle od mene se zakonom traži samo da dostavim dokaz da je svjedok lagao, a ne i bilo kakvu odluku u krivičnom postupku, a za informaciju drugostepenom sudu, podneo sam prijave protiv svjedoka Čavić Zorana, postupajućih sudija, te više lica iz CJB Bijeljina, za više krivičnih djela.
Dokaz za istinitost mojih tvrdnji je ZOP-a i ZOPP-u.
U žalbi na prvostepenu presudu i zahtjevu za ponavljanje, već sam izneo obilje činjenica o bezakonju i kriminalu pripadnika zločinačke organizacije koje sada neću ponavljati, nego samo iznosim suštinu.
Zločinačka organizacija je prilikom šverca u firmu poslanika Skupštine RS, ubila ćerku moje sestre osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, te preko svojih pripadnika iz MUP-a i OT Bijeljina, pokušala da falsifikuje mjesto zločina, materijalne dokaze i obdukciju. No kako su bili nesposobni za to, otkrio sam neoborive dokaze o tom zločinu i na zakonom propisani način pokušao inicirati pokretanje istrage. Reakcija odgovornih je bila da se zabrani pristup u OT Bijeljina svim srodnicima ubijenog djeteta, što se sprovodi poslednje 3 godine...
Svjedok Čavić Zoran je po nalogu zločinačke organizacije lagao na pretresu i negirao postojanje te neustavne, nazakonite i fašističke naredbe, koja je poznata svim pripadnicima sudske policije, dobrom djelu sudija, uključujući i postupajućeg Đurić Dragoljuba, te pripadnicima CJB BIjeljina.
Dokaz koji sam priložio, (Zabiljeska 1173-11) naravno da nije sačinjena dana 05.09.2012. ali njena relevantnost i nije u datumu, nego u tome kako glasi naredba koju primjenjuje sudska policija.
Prije svega ističem da u 11-tom redu dokumenta stoji:
Policajac Jelačić mu je saopštio da je I DALJE, na snazi usmena naredba glavnog okružnog tužioca Kovačevića, o zabrani dolaska nevedenog u prostorije tužilaštva...
Podebljani tekst, (i dalje) znači da je ta naredba izdata ranije i naravno važi i taj dan, a potom isti navodi:
ponovo je od nadležnih te institucije utvrdio da je navedenom pristup zabranjen
Dakle naredba je na snazi i nije mi ni tog dana dozvoljen pristup, te se dodaje:
Sudski policajac Jelačić je potom ponovo saopštio Baji da ta naredba OSTAJE...
Riječ "ostaje" znači da se naredba primjenjivala i dalje, a primjenjuje se i danas, što je evidentirao CJB Bijeljina 13.05.20013. kada mi nije omogućeno da na zakonom propisan način predam 7 krivičnih prijava, te sam poslije izlaska policajca na lice mjesta otišao do CJB Bjeljina, predao prijave u pisarnici, te prijavio to novo bezakonje službeniku u dežurnoj službi.
Skrećem dakle pažnju na to da član 24 ZOJRIM predviđa zakonitost naredbe, što je svjedok Čavić lažno pokušao da predstavi. Naredba evidentirana u dokumentu sudske policije, je u suprotnosti sa pravima iz zakona i prije svega Ustava RS, član 16, jer mi nikada nije omogućeno ne samo pravo žalbe nego nisam ni dobio tekst naredbe, te je kako se vidi pripadnici zločinačke organizacije prepravljaju po potrebi lažući čak i na sudu.
Zato je inkvizitorskim metodama "uklonjen" i "nestao" prvi svjedok Zoran Mićić, a iako sam se zahtjevom obratio kako MUP-u, tako i Osnovnom sudu, nisam saznao zašto se isti nije pojavio na pretresu. Njegovo svjedočenje bi takođe bilo novi dokaz, a isti je već ranije u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, svjedočio potpuno drugačije od Čavića, te je stoga i bilo potrebno da "nestane" bez objašnjenja, kako bi se montirala lažna optužnica.
Obaveza suda je da zaštiti prava garantovana Ustavom i zakonima, (član 5 ZOS-a) te primjeni odredbe ZOP-a član 8 "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" i 49 "Dokaz" jer očito da sudska policija NE SMIJE, a sud NEĆE, da zaštiti moja prava, te ostaje samo moje pravo iz KZRS, "Nužna odbrana" a shodno članu iz ZOP-a "Dokaz", stav:
(2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
OČITO DA ZA SRODNIKE UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NE VAŽE I NE PRIMJENJUJU SE ZAKONI I PRAVA IZ USTAVA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

29.05.2013.

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

U početku je bilo prikriveno postojanje fašističke naredbe, no uspio sam odbijajući ponižavanje, braneći čast i dostojanstvo od kriminalaca, na suđenjima doći do dokaza o tome, svjedočenjem Mićić Zorana, no kada sam to objavio, pokušava se to minimizirati te sudska policija na narednim suđenjima, kao na pijaci prepravlja tu naredbu, dok na kraju policajac Čavić Zoran, po naredbi komande laže na suđenju osporavajući da postoji ta zabrana

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠNJIĆ RANKA I BOROVČANIN DANKA

Navedena lica su kao komandir, odnosno načelnik sudske policije u Bijeljini i njegov zamjenik izvršili više krivičnih djela, tokom 2010. 2011. i 2012-te godine, zloupotrebljavajući svoj položaj i nezakonito sprovodili teror nad porodicom ubijene djevojčice Ivone Bajo, onemogućavajući ostvarenje garantovanih prava, sa ciljem da se pomogne odgovornima za ubistvo tokom krijumčarenja, kao i saučesnicima, koji su to pokušali da prikriju.
OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNIH DJELA
Dana 08.03.2010-te, upoznao sam komandu sudske policije sa činjenicom da posjedujem dokaze o izvršenju više krivičnih djela, počinjenih od strane građana, službenika MUP-a i tužioca Stjepanović iz OT Bijeljina, te pokazao fotografiju materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja ubistva, (torbu presječenog kaiša, opranog hemijskim sredstvom) a osim toga sam predao i disk sa više snimaka, kao i drugim dokazima.
Zabilješka 401-10, sačinjena od strane Višnjić Ranka u jednom djelu to i potvrđuje, jer se pominju "određeni dokazi" ali kako se ispostavilo iz svih narednih zabilješki, namjerno se prećutalo da su pripadnici SP, više puta i tada, pomenuti Višnjić a kasnije i drugi, vidjeli snimke tog dokaza, čime su izvršili više krivičnih djela, jer su zakonom obavezni da prijave svaki podatak koji ukazuje na krivično djelo ili počinioca.
Osim toga se lažno predstavlja da sam tražio da me neko primi, što nije tačno, jer sam i tada i svaki naredni put ZAHTIJEVAO, da mi se omogući ostvarenje zakonom garantovanih prava, kao što su prijavljivanje krivičnog djela, tužiocu na zapisnik, pristup informacijama shodno relevantnom zakonu, prije svega a kasnije i nekih drugih prava, o čemu sam pismeno i usmeno obavještavao OT Bijeljina i Sudsku policiju.
Zamjenik Višnjić je poslije razgovora, očito uz dogovor sa Borovčanin Dankom i Kovačević Novakom, osim što je prikrio postojanje dokaza ubistva, lažno naveo da sam zaprijetio nasilnim ulaskom u OT Bijeljina, što je iskorišteno kao dodatni argument pripadnicima mafije da me lažno optuže za ugrožavanje sigurnosti, što je OT Doboj kasnije odbacio jer nije bilo elemenata krivičnog djela.
Istina Višnjić je u Zabilješki 779-10, od 26.04.2010. djelimično priznao "grešku" napisavši da mu je tako izgledalo. Moja namjera je bila da taj prikriveni kriminal i diskriminaciju razotkrijem tako što ću se suprotstaviti banditskim metodama OT Bijeljina i ostvariti garantovana prava ili biti uhapšen, kako bih imao dokaz o svemu.
U suprotnom plan mafije je bio da uopšte ne postoji podatak ne samo da imam dokaze o zločinu, nego niti da sam uopšte dolazio.
I na kraju Zabilješke 401-10, kao jedan od ključnih segmenata kriminalnog plana, opisuje me kao ludaka, što je trebalo opravdati predstojeće fašističke metode, kako pred nadređenima u Banjaluci, tako i pred svim zaposlenima u zgradi.
Kako je dakle pozadina svega ubistvo djeteta, do koga je došlo prilikom šverca u firmu lokalnog tajkuna Gavrila Bobara, koje su prikrili prije svega Stjepanović i Kovačević iz OT Bijeljina, svaka istraga po dokazima koje sam donosio bi i njih odvela na dugogodišnju robiju. Tako su u sadejstvu sa komandom sudske policije blokirali pristup svima iz porodice, a kako su smišljeno prikrili da su im pokazani dokazi, mogli su nas lakše opisivati, (prije svega mene) kao psihički poremećene osobe ili labilne, rastrešene, pod uticajem narkotika:
Ja sam naravno primjetio taj podmukli plan u narednom periodu, i čak čuo da se primjenjuje, odnosno da sprečavanje prijavljivanja krivičnog djela, te predaje dokaza, kriminalci opravdavaju pričom da sam poremećeni psihopata, ali sve do januara 2013-te kada sam poslije opsrukcije komande, morao ponovo slati zahtijev u Banjaluku, te konačno uspio dobiti 27 zabilješki, nisam imao dokaze za to.
Do jula 2010-te sam više desetina puta dolazio, a mafija je provodila smišljeni plan, te sam bio prisiljen dana 08.07.2010. da se suprotstavim teroru i zahtijevam ostvarenje traženih prava, kako bih jednog dana kada se dokaže ubistvo, istovremeno imao i dokaz da se nije radilo o grešci ili previdu tužilaštva, nego su planski prikrili zločin, te nastavili sa time i kasnije iako im je jasno predočeno postojanje dokaza.
Naredni slučaj od 10.08.2010. to potvrđuje. Uz obilje laži sudske policije, od kojih je najveća ta da je predmet prebačen u nadležnost OT Doboj, što je lično tamošnji glavni tužilac demantovao, pozvavši me telefonom, kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije su iako im je jasno rečeno da imamo dokaze o ubistvu, spriječili ulazak, nezakonito nas zarobili više sati, bez potvrde o lišenju slobode, bez mogućnosti da majka ubijenog djeteta dobije telefon da pozove kuću ili advokata, čime nam je oduzeto više prava garantovanih zakonom.
Taj i naredni slučajevi kada sam hapšen, pokazuje da su kriminalci spremni na sve da bi zataškali svoje zločine, a jedan od osnovnih ciljeva im je bio prikrivanje fotografija obdukcije, (dobio sam ih tek krajem 2012-te) iz kojih se jasno vidi da ne samo što su sakrili pomenutu torbu, falsifikovali mjesto zločina, nego su čak prikrili sve unutrašnje povrede. Od ukupno 5 konstatovanih od strane obducenta, vještaci u Beogradu su znali samo za jednu i to površinsku...
No to je ono za šta pripadnici sudske policije uglavnom nisu ni znali, ali ih ne amnestira od odgovornosti, jer sam im više puta pokazivao dokaz ubistva, koji tereti i tužioce, te ih upozoravao da krše zakon i čine krivična djela.
Nemoguće je opisati sve događaje iz 3 godine, tokom kojih je primjenjivana fašistička naredba mafije da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, a dolazio sam skoro 150 puta, te ću opisati još samo događaj od 05.09.2012. kada sam ponovo spriječen u svim zakonom garantovanim pravima, koje sam tekstualno predočio sudskoj policiji, OT Bijeljina i MUP-u.
Poslije skoro 3 godine brutalnog pravnog nasilja i prije svega prikrivanja materijala iz spisa o ubistvu Ivone Bajo, kao i dostavi dokaza, javno sam predočio pred zgradom fotografiju materijalnog dokaza ubistva i "zaprijetio" da ću dolaziti svaki dan sve dok ne počnu poštovati zakon, kao i to da ću napisati imena svih kriminalaca koji su učestvovali u prikrivanju ubistva. Taj dan sam uhapšen, ali sledeći put mi je omogućeno da dobijem snimke prikrivane od strane korumpiranih tužilaca. Materijal koji pokazuje svu monstruoznost mafije sam dostavio Ustavnom sudu, VSITV, SIPI ... i objavio na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
U početku je bilo prikriveno postojanje fašističke naredbe, no uspio sam odbijajući ponižavanje, braneći čast i dostojanstvo od kriminalaca, na suđenjima doći do dokaza o tome, svjedočenjem Mićić Zorana, no kada sam to objavio, pokušava se to minimizirati te sudska policija na narednim suđenjima, kao na pijaci prepravlja tu naredbu, dok na kraju policajac Čavić Zoran, po naredbi komande laže na suđenju osporavajući da postoji ta zabrana.
Izjave 4 osobe, uključujući i načelnika Borovčanin Danka su u prilogu i pokazuju da isti nemaju nikakve časti ni morala, osim što smišljeno čine krivična djela. Iako su pokušali da svoje terorističko postupanje prikažu što bliže zakonitom, nesporno je prekršeno pravo iz člana 16 Ustava RS, jer je prema meni primjenjivana sankcija, diskriminacija, donesena bez procesa, rasprave, mogućnosti da iznesem svoje argumente, i bez prava na žalbu. Iako je ZOOUP-u pripisano da rješenje mora biti izdato u pismenom obliku, kako sam i tražio odgovorni su se na to oglušili. Osima navedenog, prekršena su i prava garantovana članovima, 13,14,23,32, 45 i 48, te prava predviđena ZOKP-u i ZOSPI-a.
Zabilješka 1292-12, koju su potpisali Mirić Zoran i Čavić Zoran, osim više laži na kraju sadrži ponovo "stručno" mišljenje, da sam pod dejstvom narkotika ili psihički poremećen, iako sam tražio samo poštovanje zakona. Takođe se nastavlja sa prikrivanjem činjenice da su svi vidjeli fotografiju materijalnog dokaza ubistva, o čemu nema ni slova.
Bezakonje sudske policije se nastavilo na suđenju po tom događaju, kada iako najavljen kao glavni svjedok, Mirić Zoran izostaje bez ikakvog objašnjenja i to naravno zato što već postoji njegova izjava o zabrani pristupa svim srodnicima. Tako je komanda mogla izdati naredbu Čavić Zoranu, da je usmena naredba mafije sasvim drugačija, da je praktično i nema, kako bi izdejstvovali osuđujuću presudu za mene, sakrili svoje bezakonje i nastavili sa prikrivanjem ubistva.
Pomenuta fotografija torbe koja dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva je zaplijenjena od strane MUP-a, te postala sastavni dio spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr, čime je onemogućeno da odgovorni iz sudske policije nastave sa lažima, tvrdeći da je nikada nisu vidjeli i da je nisam niti donosio. Vjerujem da bi većina sudskih policajaca, postupila prema propisima da nije imala naredbu komande i strah za posao, karijeru ili čak život, no tužiocu koji bude radio po ovoj prijavi neće biti teško da ustanovi, ko je uticao na njih da krše zakon, a sve dokumente na koje se pozivam pribaviće po službenoj dužnosti shodno članu "Prava i dužnosti tužioca" iz ZOKP-u...

PRILOZI

ZABILJEŠKA 1420/10
IZJAVE POLICIJE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

29.05.2013.

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Očekujem i da će MUP, reagovati službeno prema zakonu povodom ovog događaja, a traženi dokumenti su mi potrebni za dalje pravne korake u zaštiti garantovanih prava te dokazivanju krivične odgovornosti pripadnika tužilaštva u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odnosno dovođenje u vezu tih krivičnih djela sa pranjem novca narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika koji je krijumčario "neku" robu, prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
CJB BIJELJINA
PS BIJELJINA


(Sadržaj zahtjeva)Dana 13.05.2013. pokušao sam da shodno pravu iz članova 214 "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"
(1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.
i 215 "Podnošenje prijave" stav
(1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.
iz ZOKP-u, da na zakonom propisan način predam 7 krivičnih prijava u pisarnici OT Bijeljina:
Član 75 (iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji tužilaštava) "Prijem - registracija dokumenata"

1. Primanje podnesaka, spisa, telegrama, paketa i drugih pismena u tužilaštvima se vrši u toku radnog vremena u pisarnici.
No to mi nije bilo omogućeno, jer navodno postoji usmena naredba da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Ponuđeno mi je da predam materijal u hodniku 3 sprata ispod i izvan prostorija tužilaštva, što je diskriminatorski postupak, usmjeren ne samo na to da se podnesak preda na ponižavajući način, nego prije svega da se uskrate druga prava. Recimo još u februaru 2010-te sam predao zahtjeve za pristup informacijama i krivične prijave, na koje nije nikada bilo odgovoreno, odnosno blokira se pristup informaciji šta se desilo sa prijavama, da se dostave novi dokazi, posebno u slučaju ubistva Ivone Bajo.
Kako se između ostalog radi o sakrivanju i oštećivanju materijalnih dokaza ubistva o čemu imam fotografije, za šta su odgovorni pripadnici OT Bijeljina, očito je da zabrana pristupa ima za cilj zaštitu krivaca, a kako je u suprotnosti sa pravom garantovanim Ustavom RS, član 16:
Svakome je zajamčno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Takođe je prekršeno više drugih garantovanih prava iz Ustava iz zakona, (recimo članovi 14 i 48 Ustava RS) te Zakon o zabrani diskriminacije, a izvršena su krivična djela od strane pripadnika OT Bijeljina i sudske policije:
Samovlašće, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Povreda ljudskog dostojanstva, a kako imam veći broj dokaza o ubistvu i prikrivanju ubistva, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal 23.07.2009., shodno članu "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca" obavezan sam da ta krivična djela prijavim, kao i svako službeno lice koje je sa tim upoznato.
Stoga sam bio prisiljen pozvati MUP, broj 122 i to u 10:46, te u 11:13, sa svog mobilnog telefona 065831902 i zatražiti intervenciju i evidentiranje ovog bezakonja usmjerenog na prikrivanje težih zločina za koje imam dokaze.
Pripadnik MUP-a je izašao na lice mjesta i uzeo izjavu od mene, te potom i od službenika u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, čemu nisam prisustvovao. Od CJB Bijeljina, zahtijevam shodno ZOSPI, sledeće:
1) Kopiju zabilješke OSL-a, sačinjenu po izlasku na teren.
2) Sve druge dokumente koji su eventualno sačinjeni povodom ovog događaja i mojoj prijavi sat kasnije u CJB Bijeljina.

Očekujem i da će MUP, reagovati službeno prema zakonu povodom ovog događaja, a traženi dokumenti su mi potrebni za dalje pravne korake u zaštiti garantovanih prava te dokazivanju krivične odgovornosti pripadnika tužilaštva u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odnosno dovođenje u vezu tih krivičnih djela sa pranjem novca narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika koji je krijumčario "neku" robu, prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 05/2013 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438951