KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


27.02.2017.

DOPUNA 2 NA UDT-15417-16 ZA ODUZIMANJE LAPTOPA

Više je nego dovoljno dokaza o neprimjerenim pa čak i kriminalnim radnjama izvršenim od strane sudije Vakičić sa ciljem da mi nanese štetu u parnici i spriječi me da izvodim dokaze u svoju korist, a UDT ako želi može provjeriti evidenciju telefonskih poziva iz kancelarije sudije Vakičić u kritičnom terminu, pa će se uvjeriti da je bio poziv sudskoj policiji. Ako takva evidencija postoji a trebalo bi...


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

DODATAK NA UDT: 15417/16 ZA ODUZIMANJE LAPTOPA

Podsjećam da je tema ove pritužbe događaj od 09.07.2014. kada mi je na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Bijeljini sudska policija oduzela laptop a za koji sam pismeno najavio da ću ga koristiti u predmetu 80 0 P 039222 12 P kao sredstvo za dokazivanje autorstva nad programima koje sam kreirao a čiji je programski kod uništen, obrisan sa hard diska računara oduzetog poslije LAŽNE PRIJAVE za ugrožavanje sigurnosti.
U međuvremenu sam tražio od sudske policije u Bijeljini njihovu zabilješku o tom događaju što je odbijeno sa uputom da se obratim komandi u Banjaluci. Rezultat toga je odgovor "SU-SP-232-15 od 25.01.2017." koji suštinski nije bitan za ovu pritužbu ali je uz njega dostavljena i "Službena zabilješka 500-16 od 04.04.2016." a ona je sačinjena kako se vidi iz datuma, namjenski, mnogo kasnije od datuma na koji se odnosi.
Dakle, prema evidenciji elektronske pošte pritužbu sam poslao 29.03.2016. 00:15, a poslije 6 dana se sačinjava ova zabilješka, tako da tu postoje 2 mogućnosti. Ili je UDT reagovao odmah i zatražio podatke od sudije Vakičić i sudske policije ili je osoba Vakičić Željka obavještena na drugi način o pritužbi te je naručila da se sačini zabilješka koja suštinski ne negira događaj ali ga lažira u nekim djelovima, što ću u nastavku pojasniti.
Potpisnik, Lazić Milan na početku kaže "tačnog datuma ne mogu da se sjetim" a proteklo je 9 mjeseci od tog tačnog datuma ali se ne navodi koji je konkretan povod da se poslije 9 mjeseci sačinjava zabilješka o tome. UDT će znati da li je zatražio to ili je neko drugi. Istina je da je izvršeno pretresanje i u torbi je bio laptop ali je odmah oduzet bez ikakvih kontakata sa sudijom. Laž je da je isti išao kod sudije da pita a postoji radio veza između njega i kolega koji su na svakom spratu. Po toj "pričici" ja sam ostao dole kod portirnice sam dok je on šetao gore - dole.
Još jedan dokaz da je to laž je moja prva prijava u kojoj bih ja da se zaista ovako odigralo odmnah naveo da je laptop oduzet pošto je sudija Vakičić izdala usmenu naredbu policajcu koji mi je to onda saopštio. Pošto toga nema, jasno je da je ovaj dio o odlasku kod sudije izmišljen a sa kojim ciljem... vjerovatno da bi se termin izdavanja naredbe pomjerio u vrijeme mog dolaska a prikrilo da je naredba o oduzimanju izdata ranije, možda i prethodnih dana.
Razlika je velika jer se pokušava predstaviti da sudija nije znala za laptop i reagovala je navodno trenutno po obavještenju a u stvarnosti JA SAM JE PISMENO OBAVJESTIO RANIJE O TOME, (Dostava informacija za predmet 80 0 P 039222 12 P, priloženo uz pritužbu) TE JE SMISLILA PLAN DA ME SPRIJEČI U IZVOĐENJU DOKAZA, tako što će mi sudska policija "samoinicijativno" oduzeti laptop. Pitanje je zašto nikada ranije nisu išli da pitaju sudiju o tome a sama sudija u svom odgovoru "Osnovni sud odgovor od 12.07.2016." ne opisuje događaj tako nego na kraju potvrđuje da sam više puta unosio laptop ALI JE UVID TREBALO OBAVITI NA SUDSKOM RAČUNARU...
Dakle, izjave sudije i sudskog policajca su u suprotnosti, sačinjavaju se poslije događaja a ništa od toga nije zavedeno u zapisniku od toga dana. Iz svega proizilazi da je tačan opis sudskog policajca, citiram: "DA ON NE MOŽE UNETI LAPTOP NA ROČIŠTE I DA GA OSTAVI NEGDJE DOLE". Policajac niti je išao do sudije niti me je upoznao o bilo čemu jer bih naravno odmah u pritužbi napisao tako nešto. Nije me ni odveo do sudije nego je sudija nazvala telefonom sudsku policiju, koja je donijela laptop u kancelariju broj 19, sve uz stalnu glumu sudije Vakičić da o tome ne zna ništa.
Takođe je laž da sam sišao sa policajcem po laptop i eto sve ovo je navodno trajalo "najviše jedan minut" po opisu policajca. Ali kako sam istakao postoji još jedan svjedok a to je zapisničar Mladenka Maletić.
Više je nego dovoljno dokaza o neprimjerenim pa čak i kriminalnim radnjama izvršenim od strane sudije Vakičić sa ciljem da mi nanese štetu u parnici i spriječi me da izvodim dokaze u svoju korist, a UDT ako želi može provjeriti evidenciju telefonskih poziva iz kancelarije sudije Vakičić u kritičnom terminu, pa će se uvjeriti da je bio poziv sudskoj policiji. Ako takva evidencija postoji a trebalo bi.
Iz izjava svih aktera, (Sudska policija, sudija i ja) i priloženih dokaza, nesporno je da je do oduzimanja laptopa došlo, sudija ne potvrđuje u svom odgovoru da je izdala naredbu ali to i ne negira, no osim mene postojanje te naredbe potvrđuje i sudska policija. Jedina ali veoma važna činjenica oko koje su različiti opisi sudske policije i moj je o vremenu izdavanja naredbe o oduzimanju. Sudska policija pokušava predstaviti da se to desilo poslije mog ulaska u zgradu i po kontaktiranju sudije a pravo stanje je da mi je laptop odmah oduzet bez ikakve komunikacije sa bilo kim što znači da je naredba koja se sada priznaje izdata prije mog ulaska u zgradu.
UNAPRIJED PRIPREMLJENI PLAN...

PRILOZI

SU-SP-232-15 od 25.01.2017.
Službena zabilješka 500-16 od 04.04.2016.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

24.02.2017.

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 058903 14 P

"Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." Prava garantovana ustavom se prema članu 48 ne mogu ne samo oduzeti nego ni ograničavati i niko nema pravo od običnog građanina, preko policajca, tužilaštva, suda, itd... niko ne može dovoditi u pitanje ta prava niti odlučivati da li će biti poštovana i primjenjivana...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 058903 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 058903 14 P

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sudovi u Bijeljini suspendovali zakon i ne primjenjuju odredbe ZOZD-e, koji je stupio na snagu 2009-te a u kome jasno stoji da je na potencijalnom diskriminatoru teret dokazivanja. To priznaje i vijeće Okružnog suda u Bijeljini ali uprkos tome zakon se ne poštuje nego je druga stranka u postupku bila povlaštena i oslobođena zakonske obaveze da DOKAZUJE NEDISKRIMINACIJU, citiram obrazloženje sudskog vijeća:
"Tužilac žalbom nastoji da dokaže da je bila dužnost tužene da dokaže da on nije diskriminisan u navedenim pravima, a da nije bila njegova dužnost kao tužioca da dokazuje da je diskriminisan u tim pravima, što je tačno, jer je prema članu 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09) propisano da u slučaju kada osoba ili grupa osoba navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je dokazati da nije prekršio načelo jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave."
Iako se priznaje da nije poštovan zakon u prvostepenom postupku, Okružni sud u Bijeljini legalizuje to bezakonje i to sve obrazlažući tvrdnjama koje niko nije ne samo dokazivao nego nisu uopšte iznesene ni u odgovoru tužene a kamoli na ročištu. To je u suprotnosti sa stavom VSITV-a, koji takođe citiram:
"Teret dokazivanja je institut procesnog prava koji daje odgovor na pitanje na kojoj od stranaka leži teret dokazivanja odlučnih činjenica, odnosno ko snosi štetne posljedice ukoliko činjenično stanje ostane nerazjašnjeno. Prema standardnim pravilima procesnog prava, osoba koja treba u postupku dokazati za sebe povoljnu činjenicu, ima i teret dokazivanja, pa je dužna sa stepenom izvjesnosti dokazati činjenicu na koju se poziva. Ukoliko joj to ne pođe za rukom, sud će, primjenjujući pravilo o teretu dokazivanja (član 126. Zakona o parničnom postupku), u pravilu uzeti da činjenica koja nije dokazana ne postoji. Prema ZZD žrtva eventualne diskriminacije čak nije dužna dokazati diskriminaciju sa stepenom sigurnosti, već je dovoljno da učini vjerovatnim da je do diskriminacije došlo. Ako ispuni taj uslov, navodni diskriminator je dužan dokazivati da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Ako tuženi sa stepenom sigurnosti ne dokaže da diskriminacije nema, sud je dužan utvrditi da je pravo na jednako postupanje povrijeđeno („in dubio pro discriminatione“). Standard vjerovatnosti koji je tužitelj dužan dokazati podrazumjeva dokazanost činjenice da je došlo do njegovog stavljanja u nepovoljniji položaj, te da bi bilo moguće da je do toga došlo zbog direktne ili indirektne diskriminacije. Drugačije rečeno, vjerovatnost postoji ukoliko se u sudskom postupku odluka o postojanju diskriminacije čini izglednijom od odluke da diskriminacije nije bilo, a ti izgledi se zasnivaju na dokazima na kojima se temelji postojanje vjerovatnosti da je došlo do diskriminacije. (Postupci za zaštitu od diskriminacije - Goran Nezirović, član VSITV BIH)."
Bijeljina 27.01.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prije svega ističem činjenicu da nijedan od dokaza koje sad predlažem nisam imao u svom posjedu ni u vrijeme podnošenja tužbe niti do pripremnog ročišta a neki su nastali tek po pravosnažnost presude.
U ovom prijedlogu potenciraću prava garantovana članom 23. Ustava Republike Srpske i pravo na imovinu vezano za informacije koje sam tražio o privatnom vlasništvu "dječjem ruksaku, (torbi) a povrede tih prava su bile navedene u tačkama 4 i 9, tužbenog zahtjeva. Slična je situacija i sa nekim drugim tačkama, kao recimo 5 i 6, ali ću se zadržati i obrazložiti samo materiju iz prve dve navedene tačke.
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega 8 dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.
I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ništa nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina a osim više desetina dopisa, postoji i u ovom postupku pod tačkom 4 tužbenog zahtjeva pitanje o tome te je citiram u cjelosti:
"4. Tužena Republika Srpska nije u svom dopisu od 26.06.2014. godine odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. godine ,,Ko je presjekao kaiš torbe Ivone Bajo (spis KTA-596/09) čime je presječen, gdje je nestao dio, ko je uklonio taj dokaz sa lica mjesta i ko je veći dio ostatka kaiša oprao jakim hemijskim sredstvom čime je putem svog organa Okružnog tužilaštva Bijeljina nezakonito oduzela tužiocu Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama."
I ovde se vidi zašto je neophodno i zakonom propisano da diskriminator preuzima teret dokazivanja jer niko ništa nije dokazivao a sud je kao aksiom uzeo tezu da je "OT Bijeljina, savršena i nepogrešiva" pa je izveo i sasvim pogrešan zaključak koji navodim:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. neposredno po pravosnažnosti presude priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, kako je to vjerovalo sudsko vijeće prilikom donošenja presude, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je tužena na raspravi dokazivala kakve god tvrdnje želi i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica. Podsjećam da na isti način kako nisu opisana oštećenja u zapisnicima tokom prijema i prilikom fotografisanja, tako ni unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, ne postoje u nalazu i mišljenju vještaka trasologa, jer mu nisu ni poslate fotografije o tome.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
Što se tiče drugog osnova za ponavljanje postupka, tu je u pitanju dokumentacija koju je tužena RS, prikupljala o meni pošto me je smišljeno lažno prijavila a mora mi predati svaki papirić koji je sačinila, nadzorom, praćenjem, pretresanjem... sa jedne strane a sa druge sve podatke o otvaranju i istražnim radnjama vršenim na oduzetom računaru što se vidi iz priloga "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.".
Podsjećam da ni po ovom osnovu OT Bijeljina, odnosno tužena RS, nije htjela da se izjasni ranije a naravno nije uopšte dokazivala u ovom postupku da mi je predala materijal na koji imam pravo garantovanom članom 23 Ustava RS:
"Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Prava garantovana ustavom se prema članu 48 ne mogu ne samo oduzeti nego ni ograničavati i niko nema pravo od običnog građanina, preko policajca, tužilaštva, suda, itd... niko ne može dovoditi u pitanje ta prava niti odlučivati da li će biti poštovana i primjenjivana...

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

23.02.2017.

ZAHTJEV TUŽIOCU MEDIĆ

Upozoravam okružnog tužioca Medić Miru da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovorna za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje...

ZAHTJEV TUŽIOCU MEDIĆ

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
OKRUŽNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Veza: T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017. i T14 0 KTA 0012900 14 2

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTEVAM

1. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0017537 16, ODMAH, a najkasnije u roku od 48 sati s obzirom da je za pritužbu predviđen zakonski rok od 8 dana od kojih je proteklo već 3 a dva uzastopna dana, 18. i 19.01.2017. mi nije omogućen uvid u navedeni spis.
2. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0012900 14 2.
3. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave.
4. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.


Upozoravam okružnog tužioca Medić Miru da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovorna za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

22.02.2017.

ZAVRŠNA RIJEČ 80 0P 056780 14 P 02.03.2016

Riječi i način na koji opisujem današnje postupanje organa Republike Srpske nisu i ne mogu biti uzrokovane nekom mojom mržnjom prema organima, Republici Srpskoj i Srbima kao narodu nego sve isključivo temeljim na činjenicama a to je da danas i više godina unazad u RS djeluje zločinačka organizacija koja je Republiku Srpsku pretvorila u lopovsku bandu koja krade sve što joj dođe pod ruku, likvidira sve one koji se tome suprotstavljaju, vrši pritisak na sve državne službenike uključujući sudije, okružne tužioce i policiju da prikrivaju njihov kriminal i kako sam već dokazao spremni su da se koriste fašističkim metodama ne samo prema meni i mojoj porodici nego i prema drugim građanima da bi spriječili istrage o svojim krivičnim djelima.

ZAVRŠNA RIJEČ 80 0P 056780 14 P 02.03.2016

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 02.03.2016. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 06.10.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR: Manuela Kiš

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 11:00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
- za tužitelja pristupio lično
- za tuženog: nije pristupio niko uredno je obaviještena o današnjem ročištu.
Sud konstatuje da je dokazni postupak sproveden.
Prisutni ne prigovara na izvršeni uvid u dokumentaciju.
U završnom izlaganju tužitelj izjavljuje sledeće:
Prije svega bih ukazao sudu da sam tužbenim zahtjevom predložio da se donese rješenje kojim se naređuje tuženoj Republici Srpskoj da prestane sa radnjama kojim se povređuju prava ličnosti tužioca, oduzimanja prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskrimancija u odnosu na druge građane, a na osnovu ZOO, „zahtjev da se prestane sa povredom prava ličnosti“. Vezano za ovaj dio tužbenog zahtjeva skrećem pažnju da sam dokazao kako je više mojih prava garantovanih Ustavom kršeno a i dalje se krše što se vidi iz Odluke Okružnog suda po mojoj žalbi koja mi je danas predata. Prije svega podsjećam na pravo garantovano članom 23. Ustava Republike Srpske prema kome građani imaju pravo da traže i naglašavam da dobiju dokumentaciju odnosno podatke koje su državni organi prikupljali o njima. Iako je tužena u svojim odgovorima osporavala sve moje navode i činjenice ne obrazlažući i ne dokazajući na šta konkretno misli, ja sam dokazao pred sudom da sam 19.03.2010. godine prijavljen od strane službenika tužene, zamjenika glavnog okružnog tužioca za ugrožavanje sigurnosti.
Posljedica toga bila je odnošenje i pregled računara koji sam koristio za šta je tužena bila obavezna prema ZKP-u da mi preda podatke a nije to nikada učinila uprkos više mojih pismenih upozorenja. Takođe sam izveo dokaz da sam tražio kontrolu ispravnosti računara prije preuzimanja što je tužena izbjegla da uradi a potom u narednim godinama kada sam više desetina puta prije svega lično a i pismeno tražio podatke o pregledu računara tužena je to odbijala, izbacivala me iz zgrade i čak hapsila. Tek nedavno OT Bijeljina se pismeno izjasnila za šta sam ovom sudu ponudio dokaz koji nije prihvaćen da su pregled i kontrolu računara vršile stručne i ovlaštene osobe. U parnici od koje je ova tužba razdvojena gdje sam tužio RS za uništavanje programskog koda tužena se nijednom riječju u svom odgovoru nije odredila o tome i podaci o tome su bili prikriveni a sve sa ciljem da mi se u toj parnici nanese šteta i tužena oslobodi odgovornosti.
Dakle, osim što je tužena prekršila Zakon o krivičnom postupku i nije mi predala podatke o otvaranju oduzetog predmeta konstantno se krši i pravo koje se prema Ustavu Republike Srpske ne može oduzeti niti ograničiti, pravo garantovano članom 23. Ustava RS, da dobijem podatke prikupljane o meni. Osim dokumentacije o oduzetom računaru još je važnija dokumentacija prikupljana posebnim istražnim radnjama koje je tužena vršila nada mnom nadzirući mene, moju porodicu u tri smjene straže, 24 sata na dan.
Prateći me prvo patrolnim kolima a onda policajcima u civilu gdje god da krenem. O tome sam već djelimično izvodio dokaze dostavivši sliku jednog od vozila i kopiju maila iz koga se vidi, odnosno može zaključiti da su sve komunikacije nadzirane. Mogao sam predložiti više svjedoka koji su vidjeli te radnje ali sam predložio samo jednog sa ciljem da isti sudu opiše ono što je vidio i svoja iskustva vezana za to s obzirom da je i on takođe zaustavljan i pretresan. Sud je odbio svjedočenje osobe Petrović Mitar a ja mogu samo da pretpostavim da se posebne istražne radnje i dalje sprovode i da sud želi sakriti činjenicu da su 2010. godine pokrenute bez naredbe suda i na sve moje pokušaje da prema istom članu 23. Ustava Republike Srpske dobijem te podatke, tužena je odgovarala izbacivanjima i hapšenjima.
Posebno je važno za odluku suda da bez mojih suprotstavljanja naredbama tužene ne bih uopšte imao dokaz da sam dolazio i više stotina puta tražio te podatke, što je i sudska policija pisala u svojim zabilješkama. Dužnost suda nikada nije bila da utvrđuje da li sam ja nekada kršio javni red i mir, posebno ako je događaj o kome se radi prema Zakonu o prekršajima zastario kao što se to desilo u predmetu 043325. Sud je prekršio moje pravo na pravično suđenje u svim predmetima a ovde je bitno da se o tački tužbenog zahtjeva vezano za pravo iz člana 23. ni jednom riječju nije odredio kao da to i ne postoji.
Ne manje važno je pravo garantovano članom 16. Ustava Republike Srpske prema kome građani imaju pravo žalbe na odluku koja se tiče njihovih prava i zakonom garantovanih interesa. Ovde se radi o usmenoj naredbi osobe Kovačević Novak, koju ovako opisujem jer ne radi u interesu Republike Srpske nego u interesu zločinačke organizacije. Naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo je izdata sudskoj policiji još početkom 2010. godine sa uputama da lažu mene i majku ubijene djevojčice kako OT Bijeljina nije nadležna što sam već dokazao u postupku. Ta naredba je trebala da bude skrivena, da ne postoji trag da se primjenjuje i sud bi sada vrlo lako mogao da presudi kako nisam dokazao niti ponudio dokaze da se primjenjivala, da nisam isplanirao i preduzeo radnje neophodne da bih dokazao kakvim se metodama služe pojedini službenici tužene.
Da bih dokazao da ta naredba postoji nekoliko puta sam odbio da se udaljim iz zgrade poslije sprečavanja da ostvarim prava garantovana Ustavom i zakonima prethodno pismeno upozorivši OT Bijeljina i Sudsku policiju da su obavezni poštovati Ustav i uručiti mi tu naredbu u pismenom obliku kako bih imao pravo žalbe garantovano članom 16. a što je bilo obavezno prema Zakonu o opštem upravnom postupku. Takođe sam pismeno obavijestio tuženu da ću u slučaju da se diskriminacija nastavi i ne omogući mi se ostvarenje tog i drugih prava odbiti njihovu naredbu da se udaljim odnosno tražio sam da tužena poštuje zakon ili da me uhapsi. Tada nisam navodio niti je iko od njih mogao da pretpostavi koji su moji razlozi za to ali sada je jasno što sam već ukazao da bez izjava sudskih policajaca na prekršajnom sudu ne bih imao nikakav dokaz kakav se tretman primjenjuje.
Poslije nekog vremena provođenja te naredbe i konkretno izjave sudskog policajaca u predmetu koji se vodio pred Osnovnim sudom u Bijeljini u prekršajnom odjeljenju koji je vodila sudija Smiljka Dević „Zdenko Bajo, njegova sestra i drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u OT Bijeljina“.
Zapisnik sa tog pretresa nisam dobio nego sam ga morao tražiti pismenim zahtjevom te sam zahvaljujući profesionalnosti predsjednika i sekretara ovog suda dobio taj dokaz. Od tog trenutka sam tu naredbu u svojim tekstovima opisivao kao fašističku jer se odnosi na grupaciju ljudi vezanih krvnim srodstvom. To je drugi razlog zbog čega je potrebno da sud donese rješenje kojim se tuženoj naređuje da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca.
Ovdje je posebno važno da se radi o pravima za koja Ustav Republike Srpske kaže da se ne mogu ni oduzeti ni ograničiti a postoji i više prava garantovanih zakonima koja se krše, kao Zakon o slobodi pristupa informacijama, Pravo na podnošenje pravnog sredstva, krivične prijave itd. Ni o ovom otetom pravu tužena se putem svojih sudova nije izjašnjavala u tužbama za utvrđene diskriminacije ni jednom riječju, umjesto toga komentarisano je o tome da li je naredba trebala biti izdata i da li sam diskriminisan time što je naredba izdata. Podvlačim dakle, da tačka mog tužbenog zahtjeva nije bila u tome što je naredba izdata nego je diskriminacija vršena i vrši se i danas time što mi nije predata u pismenom obliku niti je omogućeno pravo žalbe garantovano članom 16. Od drugih prava koja se krše u završnoj riječi pomenuću samo pravo iz zakona o krivičnom postupku da građani imaju pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela a zakon je predvidio da se prijava podnosi usmeno ili pismeno tužiocu na zapisnik.
Ne postoji opcija da građanin ode do pošte i prijavi krivično djelo kako je sud u više predmeta sugerisao. Skrećem pažnju da u jednom slučaju 13.05.2013. godine sam imao sedam krivičnih prijava odštampanih u dva primjerka kada mi nije omogućeno da pristupim u OT Bijeljina te sam tada pozvao policiju da interveniše i evidentira diskriminaciju što MUP nije učinio nego je tek nekoliko mjeseci kasnije falsifikovao dokumentaciju i sačinio zabilješku tek u avgustu ali dana 05.09.2012. godine kada sam uhapšen što je tema predmeta 043325 i prekršajnog spisa nisam imao ni jedan štampani dokument niti ručno napisan nego samo disk sa dokaznim materijalom o krivičnim djelima koja ili nisu bila predmet ni jedne istrage ili bi bila novi dokaz za već pokrenute spise.
U takvim okolnostima nemoguće je bilo i neumjesno od strane suda da zaključuje kako sam mogao otići u poštu i predati nekome tamo usmeno na zapisnik krivičnu prijavu ili u nekom drugom organu ostvariti to pravo Takođe je bitno da ukažem na neprimjereni komentar Okružnog suda u tom predmetu kako mi je bilo omogućeno da na neki drugi način ostvarim svoja prava pozivajući se na činjenicu koju sam sam istakao da sam poslije tri godine oko 150 dolazaka, hapšenja i dikriminacije uspio da dobijem dokumentaciju koju sam tražio još februara 2010. godine i to samo dio dokumentacije .
To je Okružni sud u Bijeljini opisao kao razumno i objektivno ponašanje. Podsjećam da ni do današnjeg dana nisam dobio materijal garantovan Ustavom članom 23. niti pomenutu naredbu u pismenom obliku a što se iz najnovije odluke Okružnog suda po mojoj žalbi za sudsku mjeru obezbjeđenja vidi da tužena i nema namjeru poštovati Ustav i zakone. Nadalje, u tužbenom zahtjevu sam tražio da Osnovni sud u Bijeljini utvrdi da imam više prava koja su garantovana Ustavom i Zakonima što je navedeno u 19 tačaka. Da su se ta prava poštovala ne bi bilo ni kršenja prava na koja sam ukazao niti ove parnice danas. Podsjećam da sam i u ovom predmetu kao i svim drugim tužbama u startu nudio tuženoj dogovor da povučem tužbu i odustanem od kompletne novčane nadoknade ukoliko tužena prestane sa diskriminacijom izjasni se o dokazima o krivičnim djelima i pokrene istragu što je tužena odbijala.
Prvi takav prijedlog je iznesen još 2011. godine a danas pet godina kasnije su potpuno jasni motivi tužene zbog čega taj prijedlog nije prihvaćen i istrage nisu pokrenute. Danas je poznato da je tužena RS prema sopstvenim podacima javno iznijetim opljačkala oko milijardu i po maraka samo preko tri banke, BIP, Bobar i Banke Srpske. Istražni organi u Republici Srpskoj ne žele da se time bave, poznato je koliko je novca pokradeno a ,,ne zna se“ samo ko su počinioci i ko su odgovorni za taj kriminal. Ono što povezuje ovu parnicu sa tom astronomskom krađom je firma AD ,,Univerzal“ u koju je na dan pogibije Ivone Bajo 23.07.2009. godine vršeno krijumčarenje.
S obzirom da je AD ,,Univerzal“ firma iz Bobar grupe čiji je vlasnik višegodišnji odbornik i poslanik ovdje tužene RS, tužena je taj kriminal prikrila. Sa istom osobom koja je nažalost u međuvremenu prema zvaničnim podacima preminula tužena je bila suvlasnik u „Bobar banci“ koja je u međuvremenu izgubila dozvolu za rad zbog pljačke oko 300 miliona maraka. Jedna od firmi preko koje su pokradena sredstva iz „Bobar banke“ je i AD „Univerzal”. Poznato je da je vlasnik “Bobar grupe” bio u bliskim odnosima sa predsjednikom ovde tužene RS koji je više puta pred kamerama prijetio tužilaštvima i sudovima Republike Srpske pa i pojedinim sudijama. Sudovima ukidanjem a sudijama odgovornošću zbog odluka koje mu se nisu dopadale.
Iako je javno saopšteno koliko je novca nestalo ista osoba, predsjednik RS javno podržava najodgovorniju osobu za kontrolu banaka koja nije ništa preduzela da zaustavi taj kriminal, ali zato svako pominjanje tih afera i odgovornosti tretira kao napad na ustavni poredak, na institucije Republike Srpske opisujući osobe koje to čine kao strane plaćenike i domaće izdajnike. Želim da u zapisnik uđe da sam na ročište došao sa ordenom koji sam dobio od Republike Srpske što sud može da vidi a tu je i pismeni dokaz ukoliko neko smatra da je ovo kupljeno negdje na pijaci. Ne smatram da je to bilo koji dokaz u moju korist ali ću reći da sam isti dobio zbog iskazane hrabrosti i spašavanja više života sve srpske nacionalnosti. Time hoću reći da riječi i način na koji opisujem današnje postupanje organa Republike Srpske nisu i ne mogu biti uzrokovane nekom mojom mržnjom prema organima, Republici Srpskoj i Srbima kao narodu nego sve isključivo temeljim na činjenicama a to je da danas i više godina unazad u RS djeluje zločinačka organizacija koja je Republiku Srpsku pretvorila u lopovsku bandu koja krade sve što joj dođe pod ruku, likvidira sve one koji se tome suprotstavljaju, vrši pritisak na sve državne službenike uključujući sudije, okružne tužioce i policiju da prikrivaju njihov kriminal i kako sam već dokazao spremni su da se koriste fašističkim metodama ne samo prema meni i mojoj porodici nego i prema drugim građanima da bi spriječili istrage o svojim krivičnim djelima.
S obzirom na dosadašnja iskustva i to da se tužena nije odredila ni o čemu vezano za tužbeni zahtjev očekujem da će sud donijeti rješenje vezano za ovaj tužbeni zahtjev za utvrđenje u 19 tačaka, da nemam pravni interes za to, zato to povezujem sa već obrazloženim pravima koja su kršena i koja se i dalje krše da bi se s moje strane pokazalo kako imam pravni interes što naravno za pravosudni sistem u ovoj zemlju nema nikakvog značaja kao što se ne pridaje značaj ni garantovanim pravima iz Ustava.
Što se tiče glavne teme tužbenog zahtjeva koju sam podijelio na period od 23.07.2009. godine do 31.01.2010. godine i potom period poslije tog datuma sve do današnjeg dana prvo ću dati objašnjenje o tom vremenu od prije šest godina. To je bio period kada je tužena RS formalno vodila kao neku istragu o pogibiji Ivone Bajo a ustvari su dobili nalog da to ubistvo predstave kao nesrećan slučaj i razvlače istragu šest mjeseci kako bi se rodbina kao i u drugim slučajevima pomirila sa sudbinom i odustala od dokazivanja.
Važno je znati da u periodu kada se vrše bilo kakve istražne radnje tužena prema zakonu ima pravo da ne saopštava činjenice do kojih je došla istragom kako istu ne bi ugrozila te u tom periodu i nije bilo toliko kršenja prava kao kasnije. Podsjećam da je u zabilješci OT Bijeljina od 04.01.2010. godine koju sam obrazlagao i nekim kasnijim dokumentima iznošen stav od strane tužene kako su sarađivali sa porodicom i prihvatali sugestije što naravno nije istina. Sudu sam predao više pismenih dokaza o neprofesionalnom i kriminalnom postupanju pojedinih osoba od čega potenciram krivičnu prijavu protiv Danice Stjepanović u kojoj je transkript mog razgovora sa istom. Sudu sam predao i elektronski audio zapis na CD-u tog razgovora kako bi dokazao da nije izmišljen.
U tom razgovoru okružni tužilac odbija bilo kakav kontakt sa mnom iako sam je prethodno pismeno obavijestio da imam neke dokaze o krivičnim djelima. Ovdje sada nije uopšte bitno o kojim se dokazima radi nego postupak okružnog tužioca čiji je zadatak da goni počinioce krivičnih djela i prikuplja podatke od građana. Umjesto toga ista je kako sam već naveo odbila da mi dozvoli pristup OT Bijeljina i podnošenje krivične prijave. Taj razgovor je vođen u oktobru 2009. godine poslije čega sam se pismeno žalio Uredu glavnog tužioca i dostavio neke podatke mailom s obzirom da mi je svaki drugi pristup bio zabranjen.
Moram reći da u to vrijeme nisam poznavao zakon nego sam bio prisiljen da tih nekoliko mjeseci „izučavam“ pravo pa sam tek kasnije došao do saznanja kako se i kome može podnijeti krivična prijava. Tako sam krajem decembra pokušao da podnesem krivičnu prijavu protiv okružnog tužioca Stjepanović kod dežurnog tužioca. Ja nisam znao ko je dežurni tog dana a ispostavilo se da je u pitanju zamjenik glavnog tužioca Gruhonjić Muhamed koji je odbio da postupi u skladu sa zakonom i evidentira krivičnu prijavu ma kakva ona da je bila, naloživši sudskoj policiji da me izbaci iz zgrade. Iako smatram da je postupanje osobe Stjepanović Danice bilo kriminalno moram reći da je ista bila relativno pristojna ili čak ljubazna u rijetkim kontaktima sa porodicom sve do razgovora koji sam pominjao.
Za razliku od nje osoba Gruhonjić Muhamed je odmah nastupio bahato, drsko i bezobrazno a s obzirom da je bila u pitanju istraga o pogibiji osmogodišnje djevojčice to je uzrokovalo da prvo pojedine osobe zbog njihove neprofesionalnosti i smišljenog prikrivanja dokaza o ubistvu opisujem kao kriminalce a pošto sam se pismeno obraćao drugim državnim organima koji nisu ništa preduzimali a nisu ni davali bilo kakva objašnjenja za dokaze njihovog kriminala na kraju opišem kao zločinačko-fašističku organizaciju. Jasno je da su državni organi potpuno pod kontrolom mafije sa osnovnim ciljem da spriječe istrage o novcu koji je pokraden a cifra koju sam naveo je samo mali dio ukupne sume. Vezano za povredu prava na pravično sudenje podsjetiću na moje zahtjeve za tonsko snimanje što je predviđeno zakonom ali nema tehničkih mogućnosti jer ih tužena nije obezbijedila. Danas je poznato da je među pokradenim novcem i oko 10 miliona maraka namijenjenih za funkcionisanje osnovnih sudova.
Dakle, umjesto da opremi svoje sudove i poveća plate administraciji, tužena je taj novac pokrala a sada javno prijeti putem svog predsjednika, sudijama prije svega sugerišući da donose odluke kakve se njemu dopadaju inače će se suočiti sa posljedicama. Dakle, iako je ovde tužena RS, čija je sudska vlast sastavni dio iz samog tužbenog zahtjeva je jasno da je odgovornost isključivo na OT Bijeljina koje nije dio sudske vlasti a novac koji je opljačkan je bio pod kontrolom Vlade Republike Srpske. No, iako je svojim kriminalnim radom Vlada krala i od svojih sudova, sad se očekuje i traži da sudije budu pristrasne i prikrivaju njen kriminal kao i osobe koje su odgovorne za to.
Moje lično mišljenje a vjerujem da će se i sud s tim složiti je da nijedna kriminalna radnja bilo kog državnog službenika nije izvršena u interesu Republike Srpske nego u njihovom ličnom interesu i interesu zločinačke organizacije kojoj pripadaju ali s obzirom da su njeni članovi na uticajnim pozicijama i sprečavaju sprovođenje istražnih radnji svim organima u Republici Srpskoj, pritiscima i ucjenama jedina zakonska mogućnost mi je ostala da tužbu podnesem protiv Republike Srpske. Ovde bih dodao opšte poznatu činjenicu da pošto su tužilaštva u RS odbili da istražuju ovaj kriminal istragu je preuzelo tužilaštvo BiH i SIPA a potom su pojedine osobe iz vrha vlasti pokrenule kampanju za sprečavanje nadležnosti i pristupa tim institucijama prijeteći čak i upotrebom oružane sile.
Poznato je da osim ovih krađa preko banki dok je novac u trezoru, Republika Srpska je angažovala i specijalnu policiju da sa vatrenim oružjem presreće transporte novca. Uvjeren sam da bi tužena zauzela stav kako odgovornost nekoliko osoba koje su izvršile taj kriminal nije i odgovornost Republike Srpske te ću to povezati sa krivičnim djelima koja su izvršena od nekih službenika tužene na moju štetu. Ovde je recimo godinama primjenjivana i primjenjuje se usmena naredba koju izvršava sudska policija. Takođe je prijava protiv mene podnesena od strane državnih službenika a očito je da je prije te prijave bio sačinjen neki plan grupe više lica. Te radnje je tužena putem svojih sudova okarakterisala kao službene radnje, kako tu lažnu prijavu tako i usmenu naredbu.
Neuručivanje iste u pismenom obliku za šta su prema članu 48. Ustava Republike Srpske odgovorni oni koji je izvršavaju odnosno koji krše prava iz Ustava, kako Ustav kaže ne mogu se pravdati ničim naređenja. Čije su naređenje izvršavali pripadnici specijalne policije prilikom pljačke zasad nije poznato. Nije poznato ni čija su naredenja usmena, izvršavali pripadnci MUP-a koji su me nadzirali ali evo zna se da već šestu godinu tužena prikriva dokumentaciju o tome, čak odbijajući da se izjasni da li me je uopšte prijavila ili ne, da li je postupala u skladu sa zakonom ili ne i da li postoji naredba suda ili ne postoji.
Podsjećam da su ovde priklopljeni predmeti u kojima sam tužio direktne počinioce krivičnog djela "lažno prijavljivanje" odnosno "davanje lažnog iskaza" a sudovi su u dva predmeta oslobodili tužene osobe odgovornosti pod izgovorom da su u pitanju službene radnje. Moja prava su naravno prekršena i u tim postupcima jer je tuženi dužan dokazati da nije odgovoran za štetu prema ZOO gdje stoji da tuženi mora ponuditi dokaz da do štete nije došlo njegovom krivicom. U ovom konkretnom slučaju tuženi su imali veoma lak zadatak. Bio je dovoljan samo jedan dokument iz tog predmeta sa njihovim potpisom i pečatom da bi dokazali kako nisu lično odgovorni nego da je odgovornost za štetu ako je ima prema istom ZOO i ZOT odgovornost na RS.
Iako sam to pismeno isticao i u završnoj riječi istakao tuženi nisu dostavili ni jedan dokaz o svom službenom postupanju ali ih je sud oslobodio odgovornosti očito pod pritiskom UDT-a. Jedan od tuženih g. Debeljević je čak tvrdio da sam sve izmislio tako da je poslije lažne prijave u policiji pokušao da laže i pred sudom.
Iako sam potom dostavio dokaze, zabilješku MUP-a gdje su navedena imena njega i gospodina Gruhonjića kao osoba koje su me prijavile sud ih je oslobodio odgovornosti za nastalu štetu. Ja sam u jednom od tih predmeta dostavio materijal u kome se vidi postupanje isključivo okružnog tužioca g. Šabić Murisa što naravno nije moralo značiti da ne postoji neki dokument o postupanju bilo kog drugog koji ja nisam imao, no kako sam već istakao tuženi takav dokument nisu dostavili. Moram dodati da su u tim postupcima i praktično svim drugim osim ovog kršena moja prava na pravično suđenja na taj način što nije bilo dokaznog postupka niti glavne rasprave nego se odmah prelazilo na završnu riječ.
U ovom postupku ja sam pismeno i usmeno insistirao da se poštuje zakon ili da se donese rješenje kojim mi se zabranjuje izvodenje dokaza. Samo ta drastična razlika u postupanju je dovoljna da se pokaže kako se nije poštovao zakon na raspravama za šta je jedan od bitnih preduslova bilo i to da se ne obezbijede uslovi za tonsko snimanje kako bi takva postupanja postala praksa u sudovima u Republici Srpskoj. Nedavno sam na moj zahtjev iz Republičkog tužilaštva dobio odgovor koji sam ovde ponudio kao dokaz a sud ga nije prihvatio u kome najviši republički tužilački organ na moje pitanje koje su osobe službeno postupale u predmetu formiranom protiv mene za ugrožavanje sigurnosti u OT Bijeljina i u OT Doboj, dobio odgovor da je u OT Bijeljina službeno postupao Šabić Muris. Moje pitanje vezano za OT Doboj je bila samo taktička varka jer me to uopšte nije ni zanimalo.
Cilj je bio da pokažem i dokažem da osobe Gruhonjić, Debeljević, Kovačević i Stjepanović nisu postupale službeno tako da su za počinjeno krivično djelo odgovorne prema članu 87. ZOVSTV stav 2, a pod nečijim uticajem sudovi u Bijeljini su mi nanijeli štetu i bez ikakvog dokaza o njihovom službenom postupanju oslobodili ih od odgovornosti. Nije isključeno ni da je do tih odluka došlo nekom greškom jer svako može da pogriješi ali evo sada je tužena imala priliku da iznese svoje stavove, sud je imao prilike da prihvati i taj dokaz od Republičkog tužilaštva kako bi imao jasan uvid što nije učinjeno. No, uprkos tome ja sam već izveo dovoljan broj dokaza o tome da su me prijavila fizička lica a ne službenici Republike Srpske što bi u tom dijelu bilo oslobadajuće za RS.
Dakle, tužena Republika Srpska ne bi bila kriva za podnošenje prijave nego samo za nezakonitosti u svom radu poslije tog podnošenja ali je sa druge strane odgovorna zbog povrede mog prava na pravično suđenje time što je kršila zakon u tim postupcima, pristrasno postupajući zato što se radilo o osobama koje su na uticajnim pozicijama a već su javno stvorili lažnu sliku kod građana koji ne poznaju zakon da oni nikada ne mogu biti gonjeni krivično niti tuženi parnično za bilo koju radnju koju izvrše. Sudu sam kao dokaz priložio Odluku OT Bijeljina u kojoj upravo stoji ovakvo obrazloženje a u jednom od predmeta tuženi Gruhonjić Muhamed je takav stav iznio usmeno na zapisnik tražeći da sudija odmah odbaci tužbu jer on navodno nikada ne može biti tužen.
Pred više svjedoka ista osoba je vrijeđala stručnost i znanje inače izuzetno ljubaznog postupajućeg sudije tvrdeći kako je prigovor pasivne legitimacije, procesni prigovor prema čemu je tužba morala biti odmah odbačena što nije istina jer se radi o materijalno-pravnom prigovoru. Bahatost i primitivizam koju je ta osoba pokazala prema jednom sudiji nije ni blizu onoga kako se pojedini pripadnici tužilaštva odnose prema „običnim gradanima" ali može pokazati zašto je sud u tim parnicama bio na strani tuženih. Naime osim svega navedenog g. Gruhonjić je pred više svjedoka rekao da se više neće pojavljivati na raspravama nego da ima druge metode. Ja osim dokazivanja pred sudom i pozivanja na zakonske odredbe nemam drugih metoda.
Podsjećam da sam lažno prijavljen za ugrožavanje sigurnosti pošto sam naveo pismeno da ću protiv osoba koje su učestvovale u prikrivanju dokaza ubistva i krijumčarenja podnijeti krivičnu prijavu te da će isti završiti u zatvoru. Postavlja se pitanje šta bi se desilo da sam umjesto toga napisao da ću protiv odgovornih upotrijebiti neke druge metode. Nesporno je da je prijava protiv mene podnesena u CJB Bijeljina a prema odluci OT Doboj je konstatovano da nisu pronađeni elementi ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela koje bi moglo da mi se pripiše iako je tužena upotrijebila sva svoja sredstva da me poveže sa bilo kakvim krivičnim djelom.
To se vidi iz naredbe Okružnog suda gdje je navedeno da se osim dokaza za prijavljeno djelo traže i bilo koji drugi dokazi za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. Takođe je to vidljivo i u Odluci OT Doboj gdje je proširena osim člana 169. na član 399. Radi se o vatrenom oružju koje je bilo vlasnišvo jedne druge osobe.
Naravno inspektori koji su vršili pretres tada nisu mogli znati ko je vlasnik ali je nesporno da se pokušalo to krivično djelo pripisati meni. Posebno je to jasno poslije mog razgovora sa tužiocem Šabić Murisom koji je prije svega bio na temu odnesenog računara i uništenih podataka. Tada mi je gospodin saopštio da to što je u tom predmetu osumnjičena osoba za to krivično djelo dala izjavu policiji kako je vlasnik oružja njegov otac ne znači ništa, da on može promijeniti izjavu i pred okružnim tužiocem negirati svoje vlasništvo te da bi u tom slučaju opet ja mogao biti optužen. Ovim želim skrenuti pažnju sudu da je tužena pokušala na sve načine da me uplaši lažnim optužbama i aluzijama ili možda čak otvorenim ponudama da nekome ponudi nagodbu da svoj kriminal pripiše meni.
S obzirom na odluke svojih sudova koje su priklopljene ovom predmetu vezano za podnošenje prijave protiv mene sud je izio stav kako su u pitanju službene dužnosti što ja tvrdim da nije istina ali vjerujem da će se sud i dalje držati toga kao da su u pitanju službene radnje. Dakle, ja sam pokušao jer mi je u cilju istina da dokažem da to nisu bile službene radnje nego je grupa više lica napravila plan kako da mene eliminiše kao opasnost i spriječi da se razotkrije kriminal u koji su umiješani.
Kako je tužena donijela odluke da su u pitanju službene radnje a osobe koje su ih izvršile su pravno stručne i vrlo dobro znaju šta je ugrožavanje sigurnosti proizilazi da je Republika Srpska odgovorna za podnošenje te lažne prijave da je ustvari RS napravila plan kako da mi nanese štetu i omogući miran nastavak krijumčarenja preko “Bobar grupe“ i krađu novca koju sam već opisao. Ja nisam u ovom predmetu prilagao mišljenja vještaka psihijatara o nekim psihičkim poremećajima na osnovu kojih bi sud donosio presudu u moju korist kao što to čini recimo predsjednik RS. Podsjećam da u ZOO uopšte ne postoji pojam nadoknade za materijalnu štetu zbog psihičkih poremećaja nego za duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti što je konkretno u ovom slučaju.
Sudovi odnosno sudska praksa pokušavaju da izjednače pojam duševna bol i psihički poremećaj što je takođe kršenje ne samo Zakona o obligacionim odnosima nego i prava garantovanih Ustavom RS gdje se kaže da građani imaju pravo za nadoknadu štete koje im nepravilnim ili nezakonitim radom nanese državni organ. Ni ovdje se ne pominje nikakav psihički poremećaj. To je očito uvedeno u sudsku praksu prije svega za potrebe krivičnih postupaka kako bi se uticajne osobe oslobodile odgovornosti zbog neuračunjljivosti ali evo postoji više parničnih postupaka u kome predsjednik RS odlukama svojih sudova dobija presude prilažući kao dokaz mišljenja vještaka o svom psihičkom poremećaju.
Takva osoba dakle javno prijeti sudijama i sudovima i sprečava sve istrage ali što je za ovaj slučaj bitno ističem da je predsjednik RS „oklevetan za krađu“ a ja sam prijavljen za ugrožavanje sigurnosti, upućivanje ozbiljnih prijetnji po život i tijelo najmanje šest pripadnika OT Bijeljina, odnosno praktično za planiranje njihovog ubistva. Protiv mene su zaista pokrenute neviđene istražne radnje, teror i diskriminacija kakvi nisu viđeni ni u filmovima a sada opet pravim paralelu, predsjednik ovde tužene se uplašio i žali se kako se protiv njegove porodice sprovodi najveća hajka u istoriji države.
Sve ovo je bitno da bi sud stekao uvid na dva primjera kakve su radnje i optužbe upućene jednoj osobi koja je obični građanin a kakve najzaštićenijoj i najuticajnijoj u Republici Srpskoj. Sud je presudio da je predsjednik RS doživio duševni bol te može ovaj sud na osnovu izvedenih dokaza o tretmanu kakav se prema meni primjenjuje, lažnoj optužbi i njenim posljedicama da procijeni dužinu trajanje i intezitet duševnog bola a ovde se radi o više od pet godina u kontinuitetu.
Nevezano za to da li je sama prijava podnesena od građana ili državnih službenika ukazaću sudu na nezakonitosti u postupanju državnih organa što bih efektno dokazao da su prihvaćeni kao svjedoci inspektori i okružni tužioci ali sud je to naravno spriječio kako se ne bi razotkrio taj kriminal. Za ugrožavanje sigurnosti nije potrebno da bude izvršena ni jedna radnja kojoj se nekoj osobi nanosi fizički bol ili ugrozi život nego je dovoljno da ta prijetnja bude napisana ili izgovorena.
Osobe koje su me prijavile su kao dokaz za navode svoje prijave donijele pisma koja sam im uputio i mail koji sam poslao kako na adresu OT Bijeljina tako i na internet adresu Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Skrećem pažnju sudu da ni te osobe ni inspektori koji su podnijeli zahtjev za pretres nisu naveli ni jednu riječ kojom sam navodno uputio ozbiljne prijetnje. Iz razgovora sa inspektorima na moje direktno pitanje zašto su me pozvali na saslušanje kada ne postoji ni jedna prijetnja i ako oni smatraju da postoji da mi kažu koje su to prijeteće riječi, odgovorili su mi gospoda Jovičević Zoran i Maksimović Bojan da oni lično nisu uočili ni jednu prijeteću riječ ali im je naređeno usmeno da podnesu zahtjev za pretres.
Ovo takođe povezujem sa usmenom naredbom zabrane pristupa i pljačkom specijalaca Republike Srpske jer očito da u ovoj zemlji odavno nema primjene zakona nego se izvršavaju usmene naredbe osoba koje su se domogli velikog novca dugogodišnjim izvršavanjem krivičnih djela. Moguće da sam možda pogriješio u imenima inspektora te da pojasnim sudu radi se o osobama koje sam predložio kao svjedoke.
Nadalje zahtjev MUP-a za pretres je odobrio okružni tužilac Šabić Muris a onda je naredbu za pretres izdao Okružni sud u Bijeljini. I dalje bez ijedne riječi bilo okružnog tužioca bilo okružnog sudije o tome kako sam navodno planirao da im ugrozim sigurnost. Ovaj dio je bitan da preduprijedim obrazloženje suda kako se radi o zakonom predviđenim radnjama koje očekujem u presudi. Nesporno je da tužena može pokretati istražne radnje uključujući i pretres ali zato je potrebno da postoji osnov i sumnja. U konkretnom slučaju tužena RS je putem svojih organa MUP-a, OT Bijeljina i Okružnog suda u Bijeljini pokrenula istražne radnje pretresanje objekata i posebne istražne radnje na osnovu lažne tvrdnje kako iz mojih tekstova proizilaze "obiljne prijetnje po život i tjelo".
Dakle, potpuno je jasno da su svi organi tužene bili svjesni da ne postoji nijedna prijeteća riječ ali su prekršili zakon pod uticajem osoba koje su me prijavile. Ne radi se samo o nezakonitosti u pokretanju radnji pretresa nego i kasnije kada nije poštovan zakon o krivičnom postupku i nisu mi dostavljeni nikakvi podaci o pregledu otetih računara i nadzoru nada mnom. Ova optužba je 2010. godine korištena kao opravdanje za zabranu pristupa u OT Bijeljina ali 2-3 godine kasnije kada je već bilo poznato da OT Doboj neće narediti istragu jer nema elemenata krivičnog djela, glavni okružni tužilac Kovačević Novak uopšte to u svom dopisu VSTV-u ne pominje kao razlog nego navodi prekršaj od dana 08.07.2010. godine.
Podsjećam da sam izveo dokaz kako smo tada obmanjivani da OT Bijeljina nije nadležna što je poslije pokušaja da se predstavim kao izgrednik povučeno i zamjenjeno drugim izgovorom. Prvo sam dakle bio opisivan kao opasan kriminalac koji planira ubistvo tužilaca a potom se to svelo samo kao osoba koja često remeti javni red i mir. U više dokumenata tužene opisivan sam kao rastresena osoba čije se ponašanje ne može predvidjeti a koji su dokumenti izvedeni kao dokazi. Ja sam naprotiv predvidio ponašanje svih službenika tužene. Opisivan sam i kao osoba koja se drsko ili čudno ponaša, jer se nisam uplašio bahatih postupaka zločinačke organizacije i insistirrao sam na svojim pravima. Posebno skrećem pažnju sudu da su me u zabilješci sudske policije dana 05.09.2012. godine vezano za dva priklopljena predmeta sudski policajci opisivali kao psihički poremećenog ili osobu koja je pod dejstvom narkotika što sam detaljno obrazložio u analizi ta dva spisa.
Tužena me je dakle, umjesto da mi omogući ostvarenja prava koja sam više puta pismeno obrazložio uhapsila i držala 11,5 sati u pritvoru, ne izvodeći pred sud iako je to odredba zakona. Moje pravo na pravično suđenje je prekršeno i tada i u svim prekršajnim predmetima jer je i taj sud bio dužan da poštuje Zakon o sudovima član 6 „zaštita prava“. U tužbi za utvrđenje diskriminacije jedna od tačaka je bila i to ali je sud izvršio udar na moja prava prepravljajući relevantni član zakona koji kaže da osoba koja je lišena slobode mora biti izvedena pred sud u roku od 12 sati te je sud naveo da sam pušten poslije 11,5 sati, što naravno ne stoji u zakonu.
Dakle lično smatram da se ovdje ne može raditi o greškama više sudija nego o smišljenom kriminalu kojim se građanima otimaju prava garantovana zakonom a opravdavaju gestapovske metode tužilaštva. Osim što u tužbama za utvrđenje diskriminacije nije uopšte raspravljano o povredama prava iz Ustava, sud je recimo u predmetu 043325 umjesto da raspravlja po tačkama iz tužbenog zahtjeva vršio analize i opravdanja za izrečenu sankciju. Naime, iako nije postojala nikakva odluka stvarno nadležnog prekršajnog suda za dan 08.07.2010. godine sud je u mojoj tužbi u presudi izvodio zaključke i analizirao da li je tada bio prekršaj ili ne iako je to čak i za prekršajni sud tada bilo zastarjelo. Sud mi je recimo više puta skretao pažnju da ovo nije krivični postupak što ja naravno znam i nikada nisam tražio zatvorsku kaznu za bilo koga ali eto sada ja ističem da nije ni prekršajni a sud je opravdavajući retroaktivno naredbu koju je Kovačević Novak usmeno izdao sudskoj policiji dao legitimitet toj diskriminaciji.
Ovo je samo mali broj od više primjera koji sam jednim dijelom dokazivao u dokaznom postupku gdje su moja prava smišljeno kršena nepostupanjem po tužbenom zahtjevu, falsifikovanjem članova iz zakona i pogrešnom primjenom zakonskih odredbi. Tužena RS je recimo čak sačinila falsifikat o pravosnažnosti presude prekršajnog suda koji je par godina OT Bijeljina dijelila okolo drugim državnim organima predstavljajući me kao psihopatu i manijaka, protiv koga "MUP često podnosi prijave".
Dakle, umjesto da zaštiti moja prava u tom predmetu sud je opravdavao diskriminaciju tužilaštva pod izgovorom da sam 2010. činio ponavljanje istovrsnog prekršaja. Osim što ne postoji ni jedna pravosnažna odluka prekršajnog suda do 2012. godine bitno je istaći da je tužena RS kada je uklanjala svoj falsifikat povukla i druge dokaze o nekom eventualnom prekršaju. To nije spriječilo sud da u obrazloženju presude imputira činjenje prekršaja 2010. godine. Podsjećam da prema zakonu niko nije odgovoran za neko krivično djelo ako to ne utvrdi nadležni sud a tako ni za prekršaj.
Ovdje su OT Bijeljina i sud opravdavali diskriminaciju prema cijeloj porodici ubijene djevojčice prekršajima koji zvanično ne postoje. Sud je obavezan u parničnom postupku da prati presudu krivičnog suda ako ona postoji. Ja nisam osuđen ni za jedno krivično djelo iako je tužena pokušala to da uradi ali se prema meni primjenjuju sankcije kao da jesam. Odluka OT Doboj kaže da ne postoje elementi ni jednog krivičnog djela a tužena je putem svih svojih organa pokušala da mi nanese štetu i nanijela je jer evo pet godina sam izgubio ratujući sa pripadnicima zločinačke organizacije unutar RS, bilo da su to lično svojom voljom ili u strahu za svoj život ili posao.
Posljedice po mene su iste bez obzira da li to neko čini svojom voljom da bi zaštitio sopstveni kriminal ili da bi zaštitio nekog drugog. Za donošenje objektivne odluke suda povući ću još jednu paralelu i navesti primjer lažne optužbe koja je kao prema meni izvršena i prema Vukelić Milanu. Ta osoba je takođe prijavljena kod službenika tužene pozivana u MUP i prijećeno joj je, pretresana i nadzirana a par mjeseci kasnije raznesen je eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banja Luci.
Scenario potpuno isti kao prema meni, tužena RS i dalje prikriva podatke koje je prikupljala o meni. Pokušano je moje ubistvo trovanjem što sam namjeravao dokazivati putem svjedoka. No, to i nije tako bitno ali iz postupanja sudova u dosadašnjim postupcima izgleda da sam ja kriv što sam ostao živ i da bi mi šteta bila nanesena samo da sam izrešetan ili raznesen a eventualno trovanje bi naravno OT Bijeljina predstavila kao infarkt ili nešto slično.
Podsjećam da je samo 10 dana prije poziva za moje saslušanje u MUP-u poslije lažne prijave, na sličan način saslušan građanin Radman Nedeljko i kada mu je pokazan nalog za pretres čovjek je doživio šok i preminuo na stolici na kojoj sam i ja sjedio što je opšte poznato a detalje o tome sam saznao od inspektora. Dakle tužena RS je imajući neposredno iskustvo o posljedicama svojim kriminalnih metoda primjenila isto i prema meni očekujući da i ja isto tako završim. I na kraju podjsećam da je na sličan način optužena kantonalna tužiteljica Milić Dijana, lažno kao i ja a takođe je preminula nekoliko mjeseci kasnije ne izašavši živa iz bolnice. Sličnih primjera ima više ali s obzirom da je vrijeme pri kraju neću ih navoditi pa sud može izvesti zaključak kakva psihička opterećenja, pritisak i posledice izaziva ovakav kriminal službenika tužene koji su sami sebi umislili da sami ne mogu nikada odgovarati.

Sud konstatuje da je glavna rasprava zaključena.
Sud donosi
RJEŠENJE
Obavještavaju se prisutne stranke da će sud odluku u ovoj pravnoj stvari donijeti 31.03.2016. godine, te da istu mogu preuzeti u zgradi suda navedenog dana soba broj 13 u 14,00 časova kao i da rok za žalbu teče prvog narednog dana od dana donošenja.
Obavijestiti tuženu putem pravobranilaštva o mjestu i datumu donošenja i preuzimanja odluke.
Dostaviti im primjerak zapisnika sa današnjeg ročišta kao i odluku drugostepenog suda od 25.02.2016. godine povodom žalbe tužioca na rješenje ovog suda vezano za prijedlog tužioca za određivanje mjere obezbjeđenja.
Sudija : Željka Vakičić
Zapisničar : Manuela Kiš
Stranke

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

21.02.2017.

PRITUŽBA ZBOG UKLANJANJA FALSIFIKATA

Falsifikat i lažnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti su pripadnici OT Bijeljina odgovorni za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo koristili kao izgovor za izdavanje i primjenu usmene fašističke naredbe koja se i danas primjenjuje da: ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA. Razlog za to je moje otkriće materijalnog dokaza ubistva, "dječjeg ruksaka" za šta krivci nisu imali nikakvo objašnjenje, te su izlaz našli u tome da ne odgovaraju na pismene zahtjeve a porodici trajno zabrane pristup.

PRITUŽBA ZBOG UKLANJANJA FALSIFIKATA

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

OBRAZLOŽENJE

Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo odgovor na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Na prvoj strani tog odgovora koju prilažem uokvireno je pravougaonikom sporno "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" koje takođe prilažem. U desnom gornjem uglu stoji pravougli pečat sa tekstom "OVA ODLUKA JE PRAVOSNAŽNA" dana 22.12.2010. te sve ovjereno okruglim službenim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini. Ja sam odmah pismenim podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" ukazao na grešku, citiram pasus na petoj strani priloga, uokviren crvenim pravougaonikom:
"Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija, te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE, no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?"
Nisam imao namjeru podnositi bilo kakvu krivičnu prijavu niti išta drugo izvan tog predmeta, te sam samo podneo dodatni zahtijev za utvrđenje slijedećeg sadržaja:
1) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 nikada nije postalo pravosnažno, s obzirom da je dana 22.12.2010. odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen. 2) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da ne postoji rješenje stvarno nadležnog Prekršajnog suda u Bijeljini, kojim se konstatuje činjenje bilo kakvog prekršaja Bajo Zdenka na dan 08.07.2010.
No po prijamu mog podneska u kome sam obavjestio o falsifikatu sudija Vakičić Željka i Pravobranilaštvo RS prave plan da uklone sporni podnesak iz dokaznog materijala te ga sprovode na taj način šte sud prvo traži da se ponovo dostave slabo čitljivi dokumenti a onda Pravobranilaštvo, (koje ima iste dokumente i vidi čitljivost) traži da im se vrate SVI dokazi, kako bi navodno provjerili o čemu se radi. Potom su dostavili ponovno dokazni materijal sa neznatno boljim ali nekim i mnogo lošije vidljivim dokumentima, dok falsifikat koji je odlično vidljiv i još neke isto jasno vidljive dokumente nisu priložili, te su se na taj način oslobodili kompromitujućeg materijala.
U prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." detaljno su opisane sve bitne radnje koje pokazuju i dokazuju da je falsifikat priložen od strane Pravobranilaštva RS, da sam ja potom odmah pismeno ukazao na njega a onda sudija Vakičić umjesto da po službenoj dužnosti podnese krivičnu prijavu i sačuva dokaz, pravi plan sa drugim licima kako da dokaz krivičnog djela ukloni iz predmeta.
Ali ovde se ne radi samo o pomoći nekom licu koje je greškom udarilo pečat pravosnažnosti te je tako rješenje bilo neregularno u prekršajnom spisu i tako dospjelo u ruke Pravobranilaštva. Ovde se radi o tome da je u spisu suda bilo legalno rješenje bez pečata pravosnažnosti A FALSIFIKAT JE NAČINJEN SPECIJALNO ZA NARUČIOCE KOJI SU GA KORISTILI PROTIV MENE.
Dokaz da je falsifikat sačinjen namjerno, planom pripadnika mafijaške razbojničke bande su zapisnici prekršajnog suda u Bijeljini i to prvo "80 1 Pr 007070 12 Pr" gdje je sudija upravo ponovo Đurić Dragoljub. Na trećoj strani zapisnika je stav i "dokazi" CJB Bijeljina a među njima su i rješenja "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." i "80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012.".
RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr KOJE JE "POSTALO PRAVOSNAŽNO" 22.12.2010. NEMA !!!???
Rješenje "80 1 Pr 007070 12 Pr" prilažem uz ovu pritužbu, kako bih dokazao da je falsifikat sačinjen smišljeno, za potrebe osoba koje sam prijavljivao VSITV-u a cijelo vrijeme je u spisu suda bilo sve u redu. Taj falsifikat i lažnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti su pripadnici OT Bijeljina odgovorni za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo koristili kao izgovor za izdavanje i primjenu usmene fašističke naredbe koja se i danas primjenjuje da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Razlog za to je moje otkriće materijalnog dokaza ubistva, "dječjeg ruksaka" za šta krivci nisu imali nikakvo objašnjenje, te su izlaz našli u tome da ne odgovaraju na pismene zahtjeve a porodici trajno zabrane pristup.
U tom razbojništvu im je dana 25.12.2013. pružila pomoć i sudija Vakičić Željka, vrativši svu dokumentaciju i uklonivši tako dokaz kriminala, (opisano na drugoj strani priloga "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015."). Pravobranilaštvo RS, je potom prikrilo falsifikat, na moj pismeni zahtjev nisu dali objašnjenje a ni po usmenom obraćanju krajem 2016-te, nije bilo efekta jer g. Radujko nije htio da kaže od koga su dobili falsifikat.

PRILOZI

Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp

Obavjest sudu i tuzenoj 80 0 P 043325 13 P 2
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
80 1 Pr 007070 12 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.02.2017.

ARGUMENTI APELACIJE 80 0 P 039221 14 REV

RS je primjenom fašističke naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA koja se primjenjuje neprekodno od 2010-te više puta spriječila tužioca da dođe do podataka o materijalu vezanom za tužbeni zahtjev parnice 80 0 P 039221 12 P, ne odgovarajući na zahtjeve za pristup informacijama, izlagala ga poniženjima i diskriminaciji, te ga čak hapseći samo da bi prikrila krivične prijave protiv druge stranke u toj parnici. Sakrivanjem dokumentacije o tome tužena RS je povrijedila prava ličnosti tužioca, ugled i čast.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

ARGUMENTI APELACIJE 80 0 P 039221 14 REV

POVREDE PRAVA KOJE JE REPUBLIKA SRPSKA IZVRŠILA NA ŠTETU TUŽITELJA ZDENKA BAJE TOKOM POSTUPANJA U PREDMETU 80 0 P 039221

- RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, odbacila sve priložene dokaze tužioca, odbila predložene svjedoke, sve predložene dokumente državnih organa, te onemogućila bilo kakvo izvođenje dokaza. Na taj način je prekršila "Načelo ravnopravnosti" te "Pravo stranke da aktivno učestvuje u raspravi" iz člana 6 "Pravo na pravično suđenje" Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
- RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, prekršila obavezu iz član 2 ZOPP-u stav: "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku" te je raspravljala, odlučivala i obrazlagala isključivo o stavovima u odgovoru tuženog.
- RS je primjenom fašističke naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA koja se primjenjuje neprekodno od 2010-te više puta spriječila tužioca da dođe do podataka o materijalu vezanom za tužbeni zahtjev parnice 80 0 P 039221 12 P, ne odgovarajući na zahtjeve za pristup informacijama, izlagala ga poniženjima i diskriminaciji, te ga čak hapseći samo da bi prikrila krivične prijave protiv druge stranke u toj parnici. Sakrivanjem dokumentacije o tome tužena RS je povrijedila prava ličnosti tužioca, ugled i čast.
- RS je povrijedila pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti" i pravo ne nediskrimninaciju garantovano ZOZD-e i Ustavom, dodijeljujući tužitelju klupu bez stola za razliku od druge strane koja je imala na raspolaganju radni sto sa stolicama.
- RS je povrijedila pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI, neodgovaranjem na Zahtijev za informacije podnesen u OT Bijeljina 08.01.2013. o njegovim krivičnim prijavama predatim još 2010-te i pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da tražene dokumente iz tačke 1, koristi u građanskoj parnici.
- RS je povrijedila pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS, te pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI, ne dozvoljavajući mu pristup u OT Bijeljina!
- RS je povrijedila pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga koristi dokaze predate uz tužbu.
- RS je povrijedila pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da ispita predložene svjedoke.
- RS je povrijedila pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da kao dokaz koristi dokumente tužene RS, na osnovu prava iz člana 134, stav 3. ZOPP-u.
- RS je povrijedila pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti" i "Prava stranke da aktivno učestvuje u raspravi"

NASTAVAK ARGUMENTACIJE UZ OPIS I DOKAZE JE NA DODATNIM STRANICAMA POD NASLOVOM „APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 039221 14 Rev”

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

12.02.2017.

ZAHTJEV VSTV-U ZA INFORMACIJE

Rješenjem Okružnog suda je prvostepena presuda preinačena i postupak obustavljen. Takvo je stanje i u Osnovnom sudu i u policiji a onda je Pravobranilaštvo RS u mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P2 priložilo više dokumenata koje se dobili od OT Bijeljina među kojima i 80 1 Pr 006670 10 Pr sa udarenim pečatom pravosnažnosti. Osnovano sumnjam da je taj falsifikat naručen za potrebe lica iz OT Bijeljina koje sam prijavljivao 2010-te, te da su taj falsifikat i naručene zabilješke sa lažima sudske policije dostavljali vama kao protiv argumente za moje pritužbe vezano za njihovo prikrivanje ubistva Ivone Bajo i lažnu prijavu protiv mene.

ZAHTJEV VSTV-U ZA INFORMACIJE


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE


(Sadržaj zahtjeva)1) Veza : UDT-115975/16 od 20.12.2016.
Vezano za navedeni broj ističem da nikada nisam podneo pritužbu vezanu za predmet 80 1 Pr 006670 10 Pr jer vrlo dobro znam da je rok za podnošenje pritužbe 5 godina od dana eventualnog disciplinskog prekršaja. Takođe ni u predmetu T 14 0 KTA 0012900 14 nisam podnosio pritužbu VSITV-u, nego samo Kolegiju OT Bijeljina. Moguće je da je UDT reagovao na neki od mojih tekstova koje objavljujem na blogu i informativno proslijeđujem na više adresa među kojima i na vaš mejl. Ti tekstovi su u formi novinskog članka i nemaju sve potrebne dokaze koje prilažem uz zvanične pritužbe koje šaljem poštom a ako je u pitanju elektronska pritužba onda obavezno koristim predviđeni obrazac.
- Stoga želim da mi odgovorite na koji način je UDT dobio materijal za ovaj predmet ?
2) Vezano za predmet 80 1 Pr 006670 10 Pr koji ste pomenuli, Rješenjem Okružnog suda je prvostepena presuda preinačena i postupak obustavljen. Takvo je stanje i u Osnovnom sudu i u policiji a onda je Pravobranilaštvo RS u mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P2 priložilo više dokumenata koje se dobili od OT Bijeljina među kojima i 80 1 Pr 006670 10 Pr sa udarenim pečatom pravosnažnosti. Osnovano sumnjam da je taj falsifikat naručen za potrebe lica iz OT Bijeljina koje sam prijavljivao 2010-te, te da su taj falsifikat i naručene zabilješke sa lažima sudske policije dostavljali vama kao protiv argumente za moje pritužbe vezano za njihovo prikrivanje ubistva Ivone Bajo i lažnu prijavu protiv mene.
a) Da li je UDT-u ikada dostavljen falsifikat 80 1 Pr 006670 10 Pr koji sada prilažem ?
b) Prema ZOSPI-a i pravu iz člana 23 Ustava RS, tražim kopije svih odgovora glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina Kovačević Novaka, okružnog tužioca OT Bijeljina Stjepanović Danice, zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina Gruhonjić Muhameda i zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina Debeljević Milorada, povodom mojih pritužbi na nepravilan i kriminalan rad pripadnika OT Bijeljina od 2010-te naovamo u predmetima koji su okončani jer prema ZOVSITV-u, član 70 dok postupak traje sudije i tužioci imaju pravo na povjerljivost osim ako je se ne odreknu.


PRILOG:

Rješenja sudova 80 1 Pr 000670 10 od 22.12.2010.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.02.2017.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VAKIČIĆ, ĐURIĆA I OSTALIH

Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo "Odgovor" (u prilogu) na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Napominjem da je ovde nesporna odgovornost osobe Vakičić Željke koja je poslije mog pismenog upozorenja umjesto da po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo i sačuva dokaze, (Obaveza prijavljivanja krivičnog djela iz ZKP-u), isti dokaz uklonila iz predmeta koristeći se providnim trikovima tako što se u jednom primjerku "privatno" dopisivala sa jednom strankom u postupku iako je obaveza da se svi podnesci dostavljaju i za druge stranke.
ZAŠTO JE VAKIČIĆ ŽELJKA UKLONILA DOKAZ IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA ???

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VAKIČIĆ, ĐURIĆA I OSTALIH

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za članove "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave Clan 379. KZRS", "Pomoc uciniocu poslije izvršenog krivicnog djela", "Saizvršilaštvo", "Podstrekavanje", "Pomaganje"...

OBRAZLOŽENJE

Prvi dokaz u prilogu ove prijave je dokument Osnovnog suda u Bijeljini "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." u kome su poslije provjere suda navedene radnje kako je izvršeno uklanjanje falsifikata iz sudskog predmeta 80 0 P 043325 13 P 2, pošto sam pismenim podneskom ukazao na njegovo postojanje.
Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo "Odgovor" (u prilogu) na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Na prvoj strani tog odgovora koju prilažem uokvireno je pravougaonikom sporno "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" koje takođe prilažem. U desnom gornjem uglu stoji pravougli pečat sa tekstom "OVA ODLUKA JE PRAVOSNAŽNA" dana 22.12.2010. te sve ovjereno okruglim službenim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini. Ja sam odmah pismenim podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" ukazao na grešku i priložio "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp".
Dakle, donošenjem rješenja Okružnog suda prema kome se rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr preinačava i postupak obustavlja, ovjeravanje tog preinačenog rješenja je ovjeravanje neistinite sadržine, što je jedna od radnji iz krivičnog djela "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave". A da li je ta radnja bila greška ili smišljeni zločinački plan, pokazaću i dokazaću u nastavku teksta.
Na ovu "sitnicu" od falsifikata, (Rješenja sudova 80 1 Pr 000670 10 od 22.12.2010.) ne bih uopšte trošio vrijeme da osoba Vakičić Željka nije taj dokaz krivičnog djela uklonila iz spisa 80 0 P 043325 13 P 2 sa namjerom da mi nanese štetu a izvršioce kriminala zaštiti.
Dokaz za to je u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." u kome se potvrđuje da je taj falsifikat dostavilo Pravobranilaštvo RS a i radnje kojima su uklonili taj falsifikat iz spisa pošto sam pismenim podneskom ukazao na to.
ZAŠTO JE VAKIČIĆ ŽELJKA UKLONILA DOKAZ IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA ???
Odgovor na ovo pitanje dokazaće istovremeno i da je sačinjavanje falsifikata bilo smišljeno za naručioce Kovačević Novaka, Stjepanović, Debeljevića i Gruhonjića, a izvršio ga je sudija Đurić Dragoljub uz asistenciju Latinović Mileta. Dodajem da je Osnovni sud naveo ime referenta ali ne i sudije.
Dokaz da je falsifikat sačinjen namjerno, planom pripadnika mafijaške razbojničke bande su zapisnici prekršajnog suda u Bijeljini i to prvo "80 1 Pr 007070 12 Pr" gdje je sudija upravo ponovo Đurić Dragoljub. Na trećoj strani zapisnika je stav i "dokazi" CJB Bijeljina a među njima su i rješenja "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." i "80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012.".
RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr KOJE JE "POSTALO PRAVOSNAŽNO" 22.12.2010. NEMA !!!???
Da li je moguće da su tada savršeni organi RS, zaboravili na to rješenje ili ga možda nisu ni imali ???
Odgovor na to pitanje daju zapisnici iz ta dva priložena "dokaza" gdje na drugoj strani predmeta "80 1 Pr 004323 11 Pr" predstavnik ovlaštenog organa ne prilaže "rješenje koje je postalo pravosnažno 22.12.2010." odnosno 8 mjeseci ranije.
Ja tada nisam uočio ništa sporno jer ZNAM da je to rješenje preinačeno. Potom u predmetu "80 1 Pr 004601 11 Pr" takođe ne postoji kao dokaz "rješenje koje je postalo pravosnažno 22.12.2010." ali sam zapamtio da je MUP pokušao priložiti rješenje "80 1 Pr 004323 11 Pr" što je tada sudija a danas Predsjednik Osnovnog suda odbacio riječima "OVO NIJE PRAVOSNAŽNO" a postalo je 7 dana i naredne godine kasnije...
DAKLE, MUP I SUD NEMAJU U 3 PREKRŠAJNA PREDMETA PODATKE O "PRAVOSNAŽNOSTI" RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr A ONDA GA PRAVOBRANILAŠTVO RS PRILAŽE KAO DOKAZ U MOJOJ TUŽBI ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE 80 0 P 043325 13 P 2.
Postavio sam pismenim zahtjevom pitanje o tome Pravobranilaštvu RS ali su izbjegli odgovor "savjetujući" da mogu izvršiti uvid u taj spis gdje naravno nema podatka ko je taj falsifikat predao pravobranilaštvu. No ako se zna da je u pitanju falsifikat - neregularno rješenje, da ga nema u svom posjedu CJB Bijeljina, da ga nema Prekršajni sud a dospio je u ruke pravobranilaštva potpuno je jasna jedna činjenica.
- FALSIFIKAT JE SAČINJEN ISKLJUČIVO PO NARUDŽBI I ZA POTREBE TREĆIH LICA A TRAGOVI I DOKAZI O TOME NISU POSTOJALI U ARHIVAMA OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI NITI CJB BIJELJINA JER BI SE POJAVILI U NAREDNIM PREKRŠAJNIM PREDMETIMA
A kada se zna ova nesporna činjenica, logičkom analizom se dolazi i do naručioca odnosno osobe koja je zatrpana gomilama svojih laži koje je prate kroz cijeli život, zaboravila da je naručila taj falsifikat i predala ga Pravobranilaštvu RS, kao "dokaz". U pitanju je naravno Kovačević Novak a kada sam razotkrio to razbojništvo, pismenim podneskom osobe Vakićić Željka i Radujko Milan prave plan da uklone taj falsifikat.
Krajem 2016-te oko 30-og decembra pokušao sam lično od Osobe Radujko Milana iz Pravobranilaštva RS da dobijem informaciju od koga su primili falsifikat, s obzirom da ni Osnovni sud niti MUP nemaju taj falsifikat ali je isti odbio da otkrije identitet lica koja su koristila i djelila sporni dokument. Napominjem da je ovde nesporna odgovornost osobe Vakičić Željke koja je poslije mog pismenog upozorenja umjesto da po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo i sačuva dokaze, (Obaveza prijavljivanja krivičnog djela iz ZKP-u), isti dokaz uklonila iz predmeta koristeći se providnim trikovima tako što se u jednom primjerku "privatno" dopisivala sa jednom strankom u postupku iako je obaveza da se svi podnesci dostavljaju i za druge stranke. Ovime je očito da je postojao dogovor sa Radujko Milanom ali čak i da nije ta osoba je svjedok koji mora da otkrije ko mu je uručio falsifikavano rješenje "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" koje nije smjelo nigdje postojati s obzirom da na originalu u sudu i policiji tog pečata pravosnažnosti nema. Drugi svjedok je Latinović Mile a odgovorno lice je osoba Dragoljub Đurić, koja je arhivirala regularno rješenje a falsifikovano ustupila trećim licima za njihove zločinačke ciljeve...

PRILOZI

080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015."
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp

80 1 Pr 007070 12 Pr
80 1 Pr 004601 11 Pr
80 1 Pr 004323 11 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

06.02.2017.

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Generalno ovo dokazi ukazuju da se i dalje krše moja prava garantovana ustavom od kojih potenciram one iz članova 16 i 23, da tužena RS nikada nije utvrdila kako je oštećen materijalni dokaz ubistva, što je prema ZKP-u obavezuje na pokretanje nove istrage, jer se radi o novom dokazu a s obzirom da nije htjela priznati kako o oštećenju "NEMA POJMA" tužena RS me je lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti i izdala fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo. Ovi dokazi jasno pokazuju da su sve radnje tužene bile smišljene, da mi je šteta nanesena sa ciljem da se osigura nesmetana pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom tužene...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo u tačci "C" vezano za lažnu prijavu za "ugrožavanje sigurnosti", posljedica Naredbe Okružnog suda u Bijeljini. Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost Okružnog suda u Bijeljini za nanesenu štetu...
Bijeljina 23.12.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prije svega ističem činjenicu da nijedan od dokaza koje sad predlažem nisam imao u svom posjedu ni u vrijeme podnošenja tužbe niti do pripremnog ročišta. Sve dokumente sam dobio poslije pripremnog ročišta, neke po okončanju postupka, neke i ranije pa sam ih i predlagao tokom rasprave ali ih sud niie prihvatao pod izgovorom, citiram "sud iste ne može prihvatiti obzirom da se predmet nalazi u fazi glavne rasprave" te navodim dio ZAPISNIKA SA GLAVNE RASPRAVE Broj: 80 0 P 056780 14 P, Bijeljina, 08.07.2015. godine gdje sud donosi:
"R j e š e n j e
Vezano za nove dokaze koje je tužilac predložio u posljednjem pismenom podnesku od 29.06.2015. godine kao i za dokaze koje je tužilac predložio 27.05.2015. godine, sud iste ne može prihvatiti obzirom da se predmet nalazi u fazi glavne rasprave. Takođe sud konstatuje da je tužilac u podnesku od 29.06.2015. godine ponovo predlagao određene dokaze kako je u ovom podnesku navedeno a koje je sud ranije odbio odnosno čije sprovođenje nije dozvolio a pozivajući se na čl. 81. ZPP-a, te sud konstatuje da je o ovim prijedlozima već odlučio da iste nije usvojio te da ostaje kod takve odluke. Što se tiče prijedloga da se u ovoj pravnoj stvari saslušaju svjedoci a kako je to tužilac navodio u svom pismenom podnesku i na okolnosti kako je to naveo i na pripremnom ročištu od 20.08.2014. godine, sud donosi sledeće:
R j e š e n j e
Sud odbija ovakav prijedlog tužioca kao suvišno a imajući u vidu i predložene materijalne dokaze tužioca.
"
Prije argumentacije za ponavljenje postupka vezano za nove dokaze predlažem da se u ponovljenom postupku saslušaju svi svjedoci koje sam predlagao i ranije te Okružni sudija Đonlić Mensur, Okružni tužilac Šabić Muris, Načelnik kriminalističke policije Darko Kovrlija, vezano za kršenje prava iz Člana 23 Ustava RS, nedostavljanje materijala o pregledu oduzetog računara i nadzora nada mnom, te okolnosti zbog kojih je izdata naredba za pretres po prijavi za ugrožavanje sigurnosti. Osim njih trebalo bi da svjedoče i sledeće osobe s obzirom da iz novih dokaza proizilazi da je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno.
Već sam obrazložio zašto bi svako od njih trebao svjedočiti i ukoliko ovaj prijedlog bude prihvaćen zbog novih dokaza, bavićemo se i temom razloga a sada navodim samo imena osoba koje su trebale biti saslušane a nisu jer bi prilikom njihovog ispitivanja razotkrio sav kriminal službenika tužene RS.
1) Debeljević Milorad, zamjenik glavnog tužioca, 2) Marković Dragoslav, inspektor MUP-a, 3) Stjepanović Danica, okružni tužilac, 4) Kovačević Novak, glavni okružni tužilac, 5) Borovčanin Danko, Mićić Zoran, Čavić Zoran - sudski policajci, 6) Petrović Mitar, Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina, 7) Maksimović Bojan i Jovičević Zoran, inspektori MUP-a.
NOVI DOKAZI I NJIHOVA VRIJEDNOST:
Podsjećam da sam izveo više dokaza gdje sam ukazivao na postojanje materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, dječji ruksak, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskim sredstvom. Taj dokaz je skinuo sa ubijene djevojčice portir Bobar grupe Blagiša Sofrenić, da bi prikrio ubistvo i krijumčarenje kamionom koji je pobjegao, prošao je kroz ruke policije i tužilaštva, završio u sudskom depou a da niko nije uočio u kakvom je stanju, bar to nije javno saopšteno.
5 godina na moje pismene zahtjeve i više stotina dolazaka nije bilo odgovora prema zakonu nego je "odgovor" bio ZABRANA PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE, a moje tvrdnje iako sam prezentovao fotografije su okarakterisane kao riječi psihički poremećenog narkomana, koji je valjda slikao neki drugi ruksak ili načinio foto montažu. Suštinski sve štetne radnje su posljedica sakrivanja tog materijalnog dokaza a danas je jasno da nije u pitanju samo prikrivanje ubistva i šverca nego je u toku bila pljačka kako se do sada zna oko 2 milijarde maraka, preko Bobar banke te BIB i Banke Srpske, sve pod kontrolom tužene RS, odnosno pod kontrolom mafije instalirane u državnim organima.
Dokaz "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" OD 15.04.2015. je zvanični dokument tužene RS i u njemu se konstatuju oštećenja kakva sam i opisivao 5 godina unazad a na prilogu "Dokazni predmeti" je nekoliko slika koje pokazuju da je presječen kaiš ali i polomljena vođica rajfešlusa usljed snažnog udara nekog metalnog predmeta koji je i ubio djevojčicu. OVE ČINJENICE NIJE UTVRDILA TUŽENA ALI ME JE ZATO 5 GODINA SPREČAVALA DA UKAŽEM NA NJIH...
Potom "080-0-Su-15-000027(-13) 29.10.2015." pokazuje da mi Osnovni sud odobrava uvid u predmete, poslije čaga sam pribavio još neke važne dokaze i to: "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." u kome nisu opisana oštećenja ruksaka. Prilog "Fotosi ruksaka" pokazuje sadržaj koji je opisan ali se na prvoj slici jasno vidi da je kaiš presječen prije smještaja u depo, kada su ga fotografisali službenici tužene RS a onda su po naredbi to prikrili.
Naredba za deponovanje 05.01.2010. izdata je da bi se uskladištila metalna korpa koje je bila na vještačenju i vidljivo je da su ovde precizno navedena oštećenja za razliku od ruksaka gdje se to izbjeglo. Istom prilikom pribavio sam i sledeće dokumente: Zapisnik o uvidu 21.01.2010. Dopis OT Bijeljina 03.02.2014. Dopis OT Bijeljina 11.03.2015. Dopis OT Bijeljina 12.03.2015. Zabiljeska sudije 03.03.2015. a cijela procedura je pokrenuta zahtjevima, Osnovnom sudu i OT Bijeljina od čega prilažem "Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta" od 27.02.2015. na koji nije bilo odgovora sve dok se nisam obratio sudu.
Na dokazu "Osnovni sud 80 0 K 065167 15" od 03.03.2015. vidljivo je da ima 11 stavki, kao i na jednom od već navedenih dokumenata ali je vraćeno samo 10 stavki, bez metalne korpe.
DAKLE, TUŽENA RS JE VRATILA JEDAN PREDMET OŠTEĆEN - UNIŠTEN, (RUKSAK) A JEDAN NIJE VRATILA UOPŠTE, (KORPA) I PREMA ODGOVORIMA I REAKCIJI ORGANA TUŽENE NIKO NE ZNA KAKO JE OŠTEĆEN RUKSAK SKINUT SA UBIJENOG DJETETA NITI GDJE JE NESTALA KORPA...
U prilogu "IT-38-15 od 26.10.2015." OT Bijeljina koje je vodilo istragu NE ZNA, kako je oštećen ruksak i prebacuje odgovornost na policiju i sud. U dokazu "Zahtjev MUP-u 10.11.2015." postavljam pitanje i o ruksaku i o računaru koji mi je oduzet a MUP uopšte ne odgovara ništa vezano za računar dok za ruksak upućuje na OT Bijeljina, (Odgovor Mup-a 18.11.2015.). Napominjem da sam izveo dokaze kako sam još 2010-te, pa 2011-te uputio identične zahtjeve MUP-u i OT Bijeljina na koji nisu htjeli da odgovore te odgovaraju tek pošto je ova parnica ušla u fazu glavne rasprave.
PREMA SOPSTVENOM PRIZNANJU ZVANIČNIH ISTRAŽNIH ORGANA TUŽENE ONI NEMAJU POJMA KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ KOJI JE UBIJENA DJEVOJČICA NOSILA PREKO RAMENA, PRESJEČEN, GDJE JE DIO KAIŠA I ZAŠTO JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM.
Prilog "Zahtjev za OT Bijeljina" ima za temu oduzeti računar i prikrivanje materijala o pregledu a na 10 tačaka stigao je odgovor "OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." u kome se prvi put priznaje pregled računara ali i dalje krije materijal o tome.
Dokaz "Zahtjev RTRS 30.12.2015." i "Odgovor RTRS IT-44-15 12.01.2016." pokazuju da je jedina osoba koja je službeno postupala iz OT Bijeljina vezeno za lažnu prijavu protiv mene, okružni tužilac Šabić Muris a tužena RS je osobe Stjepanović Danicu, Kovačević Novaka, Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda, zaštitila u krivičnim i parničnim predmetima smišljeno lažno predstavivši da su tada službeno postupali... sve sa ciljem da se omogući nesmetani nastavak pljačke preko Bobar grupe.
I na kraju moji pokušaji da ostvarim prava garantovana ustavom, vezano za prava iz člana 23, (pregled računara i materijel o nadzoru), člana 16 o naredbi zabrane pristupa, odgovore o oštećenju privatnog vlasništva, nastavljeni su 15.07.2016. zahtjevima OT Bijeljina, Sudovima i CJB Bijeljina, (Zahtjev Osnovnom sudu 15.07.2016. i Zahtjev za OT Bijeljina 15.07.2016.) na šta nije bilo rezultata jer MUP i Osnovni sud uopšte nisu odgovorili a OT Bijeljina i Okružni sud su poslali dopise, (Okružni sud odgovor 07.09.2016. i OT Bijeljina IT-23-16) iz kojih se vidi da nemaju namjeru poštovati ustav, nastavlja se sa prikrivanjem dokumentacije i prikrivanjem zločina...
Prilozi "Presuda 80 0 P 039222 15 Gž" i "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" pokazuju da je tužena RS, kršila te i dalje krši pravo garantovano članom 23 Ustava RS. Naime u priklopljenom predmetu 80 0 P 043325 12 P2, istakao sam kao jednu od tačaka baš to pravo vezano za neuručivanje materijala o pregledu oduzetog računara a tužena RS se u presudama nije dotakla te teme nijednom riječju te je čak lažno predstavljeno u dokazu "Presuda 80 0 P 039222 15 Gž" da je istraga protiv mene obustavljena još 2010-te i da na računaru uopšte nije vršeno vještačenje, (druga strana drugi red) iako tako nešto Pravobranilaštvo RS nikada nije tvrdilo.
Nasuprot tome u dokazu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" na drugoj strani se priznaje vršenje istražnih radnji koje sam dokazao prilogom "OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.". Dakle tužena RS mi je smišljeno kršila i otimala prava garantovana Ustavom RS, odbijajući da preda materijal o vještačenju računara, odbijajući da to i pomene u tužbi za utvrđenje, sve dok nije okončala parnice i tek onda potvrđuje istražne radnje ali i dalje odbija uručenje materijala na kome se vjerovatno nalaze moji programski kodovi. Jedan od zahtjeva u ovoj tužbi je bio da tužena prekine sa radnjama kojima povređuju prava ličnosti tužioca a sada je jasno da su ta prava kršena kao i da se i dalje ne poštuju.
Generalno ovo dokazi ukazuju da se i dalje krše moja prava garantovana ustavom od kojih potenciram one iz članova 16 i 23, da tužena RS nikada nije utvrdila kako je oštećen materijalni dokaz ubistva, što je prema ZKP-u obavezuje na pokretanje nove istrage, jer se radi o novom dokazu a s obzirom da nije htjela priznati kako o oštećenju "NEMA POJMA" tužena RS me je lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti i izdala fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo. Ovi dokazi jasno pokazuju da su sve radnje tužene bile smišljene, da mi je šteta nanesena sa ciljem da se osigura nesmetana pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom tužene...

PRILOZI

Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
080-0-Su-15-000027(-13) 29.10.2015.
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009
Fotosi ruksaka
Naredba za deponovanje 05.01.2010.
Zapisnik o uvidu 21.01.2010.
Dopis OT Bijeljina 03.02.2014.
Dopis OT Bijeljina 11.03.2015.

Dopis OT Bijeljina 12.03.2015.
Zabiljeska sudije 03.03.2015.
Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta
Osnovni sud 80 0 K 065167 15
IT-38-15 od 26.10.2015.
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Odgovor Mup-a 18.11.2015.
Zahtjev za OT Bijeljina

OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Zahtjev RTRS 30.12.2015.
Odgovor RTRS IT-44-15 12.01.2016.
Zahtjev Osnovnom sudu 15.07.2016.
Zahtjev za OT Bijeljina 15.07.2016.
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
OT Bijeljina IT-23-16
Presuda 80 0 P 039222 15 Gž
Rješenje 80 0 P 039222 16

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O MATERIJALNOM DOKAZU UBISTVA

Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" koji se nalaze na poleđini "Zahtjev-a sudiji Saviću". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama.


REPUBLICI SRPSKOJ
OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

OBAVJEŠTENJE O MATERIJALNOM DOKAZU UBISTVA

Na osnovu Zakona o krivičnom postupku, član "Obustava istrage", stav "(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo." kao punomoćnik g-đe Budimke Bollin Bajo zahtijevam...
- Preuzimanje materijalnog dokaza ubistva - "dječjeg ruksaka" od strane tužilaštva ODMAH
- Obavještavanje javnosti, štampanih i elektronskih medija o otkriću novih dokaza
- Novo pokretanje istrage u predmetu KTA-596/09, sa novim dokazima koje prilažem
- Dodjeljivanje predmeta drugom okružnom tužiocu
- Ukidanje zabrane pristupa srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ODMAH
- Punu saradnju OJT Bijeljina sa porodicom koja ima obilje drugih dokaza i građanima

O odluci zahtijevam da budem obavješten ODMAH a najkasnije do 31.01.2017. telefonski, na mejl, (zbog brzine i sigurnosti) i pismeno, što bih došao lično da preuzmem. Alternativno, dokazi i imena krivaca će biti javno prikazani, demonstrirani i objelodanjivani, službenicima, medijima i javnosti u zgradi i pred zgradom na adresi Vuka Karadžića 3.
OBRAZLOŽENJE
Skrećem pažnju da se ne radi o nekom običnom dokazu do koga se došlo slučajno tokom istrage nego o privatnom vlasništvu "dječjem ruksaku" koji je u trenutku smrtonosnog povređivanja nosila preko ramena djevojčica Ivona Bajo. Od kuće ga je 23.07.2019. odnijela cijelog a po povređivanju isti ruksak je dvostruko presječenog kaiša, veći dio je opran jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo i originalnu žutu boju a presječeni dio je nestao...
Prvi prilog na koji ukazujem je "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna okružni tužilac Stjepanović kaže da citiram "nema saznanja o oštećenjima jer ista nisu navedena ni u zahtjevu policije za deponovanje niti u zapisniku suda o prijemu". Pri tome prećutkuje da je zahtjev i predmeti prošli kroz njene ruke i bila je obavezna da sve provjeri i uoči ta oštećenja, koja naziva NAVODNIM.
Dakle osporava se ili bar dovodi u pitanje istinitost tvrdnje da je materijalni dokaz oštećen. No ako se već poziva na zapisnike suda, činjenica je da su ta oštećenja precizno opisana u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" uz potpis svjedoka službenika suda i pečat.
U prilogu "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." Osnovnog suda u Bijeljini ističe se da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" koji se nalaze na poleđini "Zahtjev-a sudiji Saviću". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama.
Dokaz za krijumčarenje su kompletne izjave vozača koji kažu da su dovezli 4 paketa robe i direktora AD Univerzal koji kaže da je ujutru sa magacionerom zatekao i raspakovao samo PAKET a djelovi izjava iz kojih se to vidi, nalaze se u prilogu "Izjave aktera šverca i ubistva".
Ali čak i da to prikrivanje nije bilo namjerno nego zbog recimo nesavjesnosti i nestručnosti osobe Stjepanović, moglo se otkloniti još 2010-te kada sam počeo sa dostavljanjem obavještenja o tome. Naime iz priloga "Zapisnik o uvidu 21.01.2010." vidi se kada je fotografisan "dječji ruksak" a to je 21.01.2010. uz dozvolu suda. Svjedoci potpisnici su službenik suda i tadašnji zastupnik g-đe Budimke Bollin Bajo.
Kako je tada izgledao "dječji ruksak" vidi se u prilogu "Zagubljeni dokazi".
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN


OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA

NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
NA GORNJIM SLIKAMA SU SNIMCI TORBE KOJE JE DJEVOJCICA NOSILA KOBNOG DANA, A SLEDE SNIMCI TORBE NA GRUDIMA NJENE MAJKE KOJI POKAZUJU PRIBLIZNO MESTO UDARA, ODNOSNO RANE NA GRUDIMA, KAO I KAKO BI IZGLEDAO KAIS KOJI BI BIO PRESECEN POD OKOLNOSTIMA KOJE JE OTKRILA AUTOPSIJA…
CRVENA STRELICA OZNACAVA MESTO GDJE JE ULAZNA RANA NA GRUDIMA DJEVOJCICE
ISTA SITUACIJA ALI SA TORBOM PREBACENOM NA DRUGO RAME

UGAO KOJI ZATVARA STRELICA, ODNOSNO PRESECA KAIS PODUDARA SE SA STANJEM U KOME SE NALAZI PRESECENI KAIS ORIGINALNE TORBE...
Po sačinjavanju tih snimaka odmah sam pokušao kontaktirati nadležnu osobu Stjepanović Danicu što mi danima nije omogućavano te mi je bilo jasno da je ovaj i druge dokaze namjerno sakrila. Potom sam godinama pismeno upozoravao na to ali je ista uporno odbijala da se izjasni o tome a jedan od dokaza za to je direktno obraćanje tužiocu, prilog "Zahtjev tuziocu 30.04.2010.". S obzirom da se 7 godina nije izjašnjavala nego je to učinila tek sada pod pritiskom profesionalnog sudije, jasno je da to za nju nikada nisu bili novi dokazi nego je znala za njih i namjerno ih prikrila. Osim toga izdala je usmenu naredbu sudskoj policiji da je više uopšte ne obavještavaju o mojim dolascima JER JE TO UZNEMIRAVA, za šta imam audio snimak osobe Borovčanin Danka kao dokaz.
Od obilja dokaza da je nadležna Stjepanović obavještavana prilažem jedan noviji "Zahtjev za informacije 15.01.2014. na kome se jasno vidi ruksak, (torba) sa presječenim kaišem, i postavljam pitanje kako je do toga došlo. I tada je nadležna mogla, trebala i morala da provjeri o čemu se radi ako zaista nije bila upoznata te se izjasni o svemu ali nije htjela. Osim fotografije ruksaka na istom zahtjevu se nalaze i slike mjesta zločina na kojoj se jasno vidi da tragovi krvi počinju prije mjesta navodnog "pada sa bicikla" te jedna od slika sa obdukcije na kojoj se vidi da je probodena prsna kost.
S obzirom da u "Nalazu i mišljenju" vještaka trasologa nema ni pomena ne samo o presječenom kaišu nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi, proizilazi da se ni tim povredama, (probod prsne kosti, kanal kroz grudnu žlijezdu, kanal kroz desnu plućnu arteriju i dušnicu) NIJE PRIDAVAO ZNAČAJ, kao ni oštećenjima ruksaka jer nisu mogle nastati od žice sa korpe niti je ta žica mogla dvostruko presjeći kaiš. Detaljnija saznanja o izgledu, takođe prikrivenih unutrašnjih povreda može se ostvariti uvidom u prilog "Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije".
SADA POSLIJE 7 GODINA PRIKRIVANJA UBISTVA OSOBA STJEPANOVIĆ DANICA 16.01.2017. GLUMI IZNENAĐENJE I PRETVARA SE DA PRVI PUT ČUJE ZA NEKA "NAVODNA" OŠTEĆENJA...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev sudiji Saviću
Izjave aktera sverca i ubistva

Zapisnik o uvidu 21.01.2010.
Zagubljeni dokazi
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 02/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-