KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


18.08.2017.

PRIJEDLOG ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom". Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Po osnovu člana 6 ZOS-a, vezano prije svega za pravo garantovano Ustavom RS, član 23, koje se prema članu 48 Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NITI OGRANIČITI te članova 131 - 136 ZOPP-u, podnosim:

PRIJEDLOG ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom". Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Što se tiče odredbi relevantnih članoava 131 - 136 ZPP-u, ističem naročito član 135. stav (2) Stranka ne može uskratiti podnošenje isprave ako se ona sama u parnici pozvala na tu ispravu za dokaz svojih navoda, ili ako je riječ o ispravi koju je po zakonu dužna predati ili pokazati, ili ako se isprava s obzirom na njen sadržaj smatra zajedničkom za obje strane. Kako se radi o materijalu koji je tužena dužna da mi preda jer je na to obavezuje pravo garantovano članom 23, a koje se prema članu 48, NE MOŽE ODUZETI NITI OGRANIČITI, to je jasno da tužena taj materijal NE MOŽE USKRATITI, (podebljani tekst) te stoga:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVIMA OD 15.07.2017. U PRILOGU POD TAČKAMA 1 I 2 KOJE CITIRAM
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
Prilozi uz ovaj podnesak su sastavni dio dokaznog materijala. Ovaj materijal sam tražio pismeno više puta u poslednjih 5 godina a sada to dokazujem dokumentom "Zahtjev organima tužene 15.07.2016." na šta se tužena oglušila, brutalno gazi ustav i garantovana prava a informacije o mom kretanju posjeduju razne psihopate. Više osoba u uniformi i civilu je angažovano da me prati i o tome se podnosio izvještaj poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti o čemu je istraga okončana 14.12.2012. Tužena RS podatke o tome ODBIJA da mi uruči kao i o pregledu računara, dok sa druge strane neki od onih koji su me pratili nastavljaju to pa čak prate i sudiju što se vidi iz priloga "Replika na kriminal u vlasti".
To što su meni lično upućene prijetnje zanemarujem ali takve psihopate mogu ugroziti sigurnost i sudije koju navodno želi zaštititi. Na disku se osim kompletne dokumentacije za ovu tužbu nalazi i veliki broj dokaza o krivičnim djelima te što je posebno bitno, instalacijski paketi, oko 130 programa koje sam kreirao a programski kod za njih je bio na oduzetom računaru. Kako je tužena navela vršen je pregled i otvaranje od strane stručnih lica a osnovna radnja pri tome je bekapovanje, (kopiranje hard diska). Pošto mi je računar vraćen bez kontrole ispravnosti koju sam zahtijevao, bez podataka na hard disku, to je jedini način da povratim programski kod kreiran godinama, da mi tužena preda kopiju koju je sačinila. Naravno želim i sve izvještaje svih lica koja su me pratila i prikupljala podatke poslije lažne prijave jer ne samo da mi je sigurnost ugrožena od onih koji imaju te podatke i sada me prate privatno, nego je to pravo koje mi je garantovano Ustavom...

PRILOZI

Zahtjev organima tužene 15.07.2016.
Replika na kriminal u vlasti
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

17.08.2017.

PRESUDE PO NARUDZBI

Ne može se raditi ni o kakvoj grešci ili nestručnosti, nego je u pitanju smišljena kriminalna radnja usmjerena na to da uopšte ne dođe do suđenja, a ako se to i desi, kao u slučaju sudije Marković Jelene, onda ni po koju cijenu ne dozvoliti izvođenje dokaza, kako ne bi bila iznesena nijedna činjenica o monstruoznom kriminalu u koji su direktno umješani desetine pripadnika organa vlasti, sve do samog političkog vrha, a indirektno mnogo više...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
PRESUDE PO NARUDŽBI

Više puta sam se pismeno obraćao sudu i apelovao da sudije u svom radu poštuju i primjenjuju važeće zakone i ne pružaju pomoć kriminalcima, koji su izvršili više teških krivičnih djela, vezano za ubistvo Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja. Republika Srpska i BIH u cjelini su opšte poznato najkorumpiranije područje Evrope, a ja ću ovde iznijeti materijalne dokaze da se radi o Zločinačkoj organizaciji, a Osnovni sud je njen sastavni dio, klasična organizovana kriminalna grupa.
Centar sveg zla je naravno tužilaštvo, kao najmonstruoznija razbojnička banda u zemlji o čemu sam napisao već više od 1000 stranica, a samo kao uvod podsjećam da sam u strartu uočio više nelogičnosti među kojima i laž o povređivanju poslije pada sa bicikla. Prilikom prvog kontakta sa inspektorom, a potom i tužiocem, postavio sam nezgodno pitanje:
AKO JE POVREDA NASTALA OD ŽICE POSLIJE PADA SA BICIKLA, KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA VIŠE OD 10 METARA PRIJE MJESTA GDJE JE NAVODNO DOŠLO DO TRAGEDIJE ???
Na slici mjesta zločina se to jasno vidi, te uhvaćeni u laži, (već 4 godine nema odgovora na to pitanje) kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina prije svega se prvo "sakrivaju" izbjegavaju svaki razgovor i susret, a pošto nisam odustajao, te sam dodao nova pitanja i pronašao nove dokaze izdaju fašističku naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u tužilaštvo.
To je sasvim razumljiv postupak kriminalaca uhvaćenih u zločinačkim radnjama u sadejstvu sa krijumčarima a slikovit primjer toga je torba presječenog kaiša, (ČIME ?) dio nedostaje, dok su ostatak oprali benzinom da uklone tragove ubistva, (mast, ulje ili čak nečiji otisci prstiju):
Obilje je neoborivih dokaza, a vrhunac monstruoznosti tužilaštva je falsifikovanje obdukcije, jer su unutrašnje povrede, konstatovane od obducenta prikrili od vještaka trasologa, čije su mišljenje tražili, što sam do detalja razotkrio na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Sud je još u avgustu 2010-te mogao da zaustavi bezakonje tužilaštva, no umjesto toga terorističkom akcijom sudija Đurić Dragoljub i komanda sudske policije u saradnji sa Kovačević Novakom, zarobljavaju majku ubijene djevojčice i mene, (bez ikakve potvrde o lišenju slobode), te Budimki Bollin Bajo, ne dozvoljavaju da pozove kuću, aerodrom, niti advokata. Sudija Đurić je pokušao napraviti distancu od tih radnji, no dokument sudske policije do koga sam došao 2013-te, pokazuje da je obavješten i da ga nije briga za prava građana, a usput da pomenem, sudska policija nema ovlaštenja za podnošenje zahtijeva:
Tako je bezakonje nastavljeno, a potpunu lagalizaciju fašizma izvršila je sudija Dević Smiljka, koja je osim što je pretres vodila inkvizitorskim metodama, obavljajući posao i tužbe i sudije, ne dozvolivši mi da ispitujem svjedoke, hladno je prešla preko fašističke naredbe kriminalca Kovačevića, uz komentar:
PA VJEROVATNO JE IMAO RAZLOGA DA TO NAREDI !!!???
Da gospođo Dević, imao je razloge, isto kao i izvjesni gospodin ADOLF...

Jedina osoba iz suda, koja zaslužuje poštovanje (osim sekretara i predsjednika) od onih sa kojima sam imao službene kontakte, je g. Hanušić, koji iako smatram da nije primjenio obavezu iz zakona, koju je trebao primjeniti, (Zaštita prava, iz Zakona o sudovima RS)
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
ipak se ogradio od kriminala koji se čini, što se vidi iz presude koju je doneo i ubrzao moje dalje aktivnosti u borbi za istinu i prava garantovana zakonom:
Pravo na nužnu odbranu i krajnju nuždu iz KZRS, što je obavezno i u ZOP-a, niko nikada takođe nije htio da primjeni, kao ni član 49 "Dokaz", s obzirom na kršenje Ustava i zakona od strane organizovanih kriminalnih grupa, OT Bijeljina i MUP-a:
Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
Trenutno poslednji primjer bezakonja u režiji Prekršajnog suda, vezano za ovaj slučaj je ponovo izvršio sudija Đurić, koji je u sadejstvu sa drugim pripadnicima zločinačke organizacije pripremio montirani proces, gdje su "sakrili" glavnog svjedoka, odgodili nezakonito pretres skoro 3 mjeseca da bi uticali na svjedoke da lažu, dodaju "prekršaje" kojih nema u zabilješkama, a zaštita prava građana ponovo "NIJE BILA NJEGOVA STVAR".
Dio bezakonja obuhvaćen je tužbom za utvrđenje diskriminacije, objavljeno na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030
No s obzirom da mafijaški režim zna da se obračuna sa neposlušnima na razne načine, počev od pokušaja zastrašivanja koji je ta banda pokušala primjeniti prema meni, lažno me optuživši za "ugrožavanje sigurnosti" nekih svojih pripadnika kriminalaca, te nadzirući nezakonito bez naredbe suda, do likvidacija poput dizanja u vazduh Milana Vukelića, a primjer Dijane Milić je očito opomena i za sudije i tužioce, šta može da ih zadesi, imao sam razumjevanje i za takvo postupanje koje je očito bilo nezakonito, a na moju štetu.
Ipak brutalno izrugivanje zakonu, od strane sudije Jelene Marković, klasičan primjer krivičnog djela "Povreda zakona od strane sudije", falsifikovanjem dokaza i činjenica iz tužbe 80 0 P 039221 12 P, zaobilaženjem i gaženjem zakonskih odredbi, te otimanjem prava na pravično suđenje, tako što je izbacila SVE priložene dokaze, odbila predložene svjedoke i dokumente državnih organa po mom prijedlogu, prešlo je sve granice obične pristrasnosti i jasno odredilo sudiju kao pripadnika zločinačke organizacije, koja godinama pljačka i ubija građane, te prikrava svoje zločine...
U toj kriminalnoj parnici nije mi dozvoljeno da ijednu riječ kažem o navodima iz tužbe i izvodim dokaze, shodno stavu 1, člana 99 ZOPP-u " Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" a mogao sam samo da odgovaram na pitanja sudije, što je i vidljivo iz zapisnika. Predočavam sada, kako je izgledao "dokazni postupak":
Provešće se dokazni postupak.
Vrši se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina br. KTA-596/09, te je saslušao tužioca kao parničnu stranku.
Tužilac izjavi: ne prigovaram provedenim dokazima, nemam novih prijedloga, mada posebno želim da istaknem da je sud trebao provesti dokaz uvidom u moje krivične prijave protiv tuženog a.d. „Univerzal“ i protiv radnika a.d. „Univerzal“ portira.
Tuženi preko punomoćnika izjavi: ne prigovaramo provedenim dokazima.
Dokazni postupak je završen.

ZAŠTO JE BILO POTREBNO DA MI SE ONEMOGUĆI DOKAZIVANJE NAVODA TUŽBE I IZVOĐENJE DOKAZA ?
Sudija Marković nije donijela presudu na osnovu argumenata sa pretresa, nego je prvo pripremila tu "presudu", a onda je sve radnje tome podredila, a čak je i odgovor tuženog rezultat unaprijed donesene presude, što se vidi iz "obrazloženja"
Pitanje je samo iz koje je presude prepisana ovakva argumentacija, jer u mom tužbenom zahtjevu ne postoji ništa od toga. Niti sam tražio odštetu za smrt Ivone Bajo, a nigdje nisam pomenuo odgovornost "Univerzala" za to:
Tvrdio sam dakle, da je radnik tuženog pričao SVIMA da je djevojčicu vidio kako se kreće i krvari prije pada, pa to potom porekao, da je pomogao kamionu da pobjegne i prećutao to istražiteljima, te uklonio sa lica mjesta materijalni dokaz ubistva torbu, koja je u međuvremenu oprana benzinom i sakrivena...
Pogledajmo šta o tome kaže ZOPP-u "Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Sudija se naprotiv bavila nečim što nema veze sa tužbenim zahtjevom, a kolika je to nepravilnost pokazaću na nešto slikovitijem primjeru:
Tužilac recimo tuži neku osobu da ga je gurnula pod kamion, te je potom više mjeseci bio u komi i zadobio povrede, a sudija "utvrdi" da tuženi nije vozio kamion i da ne može biti odgovoran...
Pošto je sudija u presudi "obrazlagala" istu stvar koju nisam ni pominjao kao što je to u svom odgovoru radio tuženi potpuno je jasno da su bili cijelo vrijeme u saradnji, odnosno da je sudija prikriveni advokat "Univerzala", koji upotrebljava potpuno iste argumente, (navod iz odgovora tuženog):
Uz sve to falsifikovana je i tužilačka odluka, tvrdnjom da je utvrđeno kako je žica probola krvni sud, čega nema u Obavještenju OT Bijeljina, a sve se može vidjeti u pritužbi VSITV-u:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018
Ovde je sudija Marković prevazišla kriminalce iz OT Bijeljina, koji su najmonstruoznija razbojnička banda u Semberiji. Falsifikovali su sve, od mjesta zločina, navodili svjedoke na lažne iskaze, oprali materijalni dokaz ubistva benzinom, pa čak falsifikovali i povrede konstatovane obdukcijom, ali čak ni oni nisu napisali da je ŽICA PROBOLA KRVNI SUD. Na taj način sudija se priključuje kriminalcima i saučestvuje u prikrivanju zločina.
Zbog neviđenog bezakonja koje je demonstrirala sudija Marković, da bi pomogla tuženom, ne samo u parnici, (gdje sam ponudio da sasvim odustanem od nadoknade, ako se distanciraju od portira) nego i krijumčarima i ubicama, umjesto da reaguje po službenoj dužnosti "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" po uvidu u dokaze koje sam dostavio, nastaje i ovaj tekst - "zaslugom" g-đe Marković. Osim dvije pritužbe i krivične prijave za nju lično, tu su i dvije nove tužbe protiv RS a kolege sudije Vakičić i Destanović, mogu da joj zahvale i za pritužbe protiv njih, za čiji je rad Okružni sud već konstatovao da je pogrešan. To naravno ne znači da sam ja u pravu, te ostavljam mogućnost da je ispravna odluka prvostepenog suda, a griješimo ja i tročlano vijeće Okružnog suda. Nadam se da će sudije dati objašnjenje za svoj "rad" UDT-u i da neću dobiti klasično obrazloženje : HVALA NA VAŠEM VREMENU UDT NIJE NAŠAO OSNOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA !!!???
Odluke sudova u suprotnosti, a niko nije odgovoran... ali to je već drugi problem.
Uostalom već ranije sam obavijestio predsjednike da kompletnu sudsku vlast smatram "Zločinačkom organizacijom" i ne priznajem regularnost nijednog organa, nijedno rješenje, pa ni ono koje potvrđuje moje stavove i prava, jer prava su mi garantovana Ustavom i zakonima i nisu predmet dobre volje i želje nekog tužioca, policajca, sudije, kome će i koliko da odobri od toga. S druge strane, s obzirom da su OT Bijeljina i Osnovni sud falsifikovali mnoge činjenice i dokumente, "gubili" dokaze, pitanje je da li je Okružni sud imao u predmetima gdje je potvrđivana odluka prvostepenog suda sve podatke ili su i njih obmanjivali. Dobar primjer za to je predmet u kome su sinhronizovano sudije Martinović i Bojičić "izgubile" dokaze (80 0 P 036327 12 P gdje je sastavni dio rješenja argument da nisu dostavljeni) a postoji dokument u kome je sve dokaze pronašao predsjednik suda.
TAJ DOKUMENT OKRUŽNI SUD NIJE IMAO, ZAR NE ???
Prvobitno sam odlučio da ne preduzimam ništa, no sada objavljujem totalni pravni rat korumpiranom pravosuđu i objaviću sve dokaze i imena sudija kriminalaca, koji svjesno krše zakon i rade za mafiju.
Sudija Vakičić Željka je pokušala da sabotira tužbu za utvrđenje diskriminacije, pritom falsifikujući moju tužbu, (80 0 P 043325 12 P) i izbacivši sve tačke diskriminacije iz zahtjeva a "obrazloženje" je prekopirala iz već pripremljenog šablona. Sve to je detaljno opisano na web lokaciji ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579
Uprkos tome što sam ukazao argumentovano na sve bitne zakonske odredbe, sudija Vakičić nastavlja opstrukciju i odbacuje tužbu, a da sam bio potpuno u pravu dokaz je Rješenje Okružnog suda, koji u svemu prihvata moje stavove:
Tako je zahvaljujući sabotaži sudije očigledno da tužba za utvrđenje diskriminacije koja treba da se radi po hitnom postupku neće početi ni poslije godinu dana od diskriminatorskih događaja (05.09.2012.) što znači da krivicom suda uzrok diskriminacije nije otklonjen te se ona sprovodi svakodnavno i dalje...
Sudija Destanović Senad, takođe uporno istrajava na sabotiranju tužbe, (80 0 P 043324 12 P) koju sam dostavio sudu, kao punomoćnik svoje sestre uz priloženi dokaz o tome. Okružni sud je je precizno uočio sve nepravilnosti u postupanju, što se vidi iz skeniranog Rješenja sa obilježenim najvažnijim djelovima:
Prethodno je Sudija Destanović, vratio tužbu na dopunu i ispravku, ali iako sam ukazao na sve ono što je potom objasnio i Okružni sud, uporno se krši zakon i pravila postupka, te tužba odbacuje.
Kompletan tekst te DOPUNE, nalazi se na internetu, gdje se može vidjeti da koristim istu argumentaciju po kojoj je kasnije nastupio drugostepeni sud:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877
Ne može se dakle raditi ni o kakvoj grešci ili nestručnosti sudija, nego je u pitanju smišljena kriminalna radnja usmjerena na to da uopšte ne dođe do suđenja, a ako se to i desi, kao u slučaju Marković Jelene, onda ni po koju cijenu ne dozvoliti izvođenje dokaza, kako ne bi bila iznesena nijedna činjenica o monstruoznom kriminalu u koji su direktno umješani desetine pripadnika organa vlasti, sve do samog političkog vrha, a indirektno mnogo više...
No prije ovog propalog pokušaja opstrukcije, bilo je i uspjelih, a u "režiji" sudija Zlatne Martinović i Bojičić Radiše, (80 0 P 036327 12 P) nestajali su dokazi, te se oduzimalo pravo na oslobađanje od troškova postupka. Čak sam intervenisao kod predsjednika suda, koji je izuzetno profesionalno reagovao i dostavio mi SVE podatke o predmetu, čak i one koje nisam tražio, što se i vidi iz teksta zahtijeva, te odgovora koji je potpisao predsjednik suda:

Obraćam vam se sa zahtijevom da mi se dostavi obavještenje o predmetu 80 0 P 036327 12 P, (Budimka Bollin Bajo protiv Republike Srpske). Naime Rješenjam od 22.08.2012. Sud tvrdi da uz tužbu nisu dostavljeni dokazi !!!???
S obzirom da je predmet zadužen od strane jednog sudije, a pomenuto Rješenje je doneo drugi sudija, nije isključeno da je došlo do neke tehničke greške te nije ostvaren uvid u cjelokupan dostavljeni materijal!
Stoga predočavam šta je uz tužbu bilo dostavljeno:

Prilog 1 : Zahtjev sudske policije
Prilog 2 : Osuđujuća presuda
Prilog 3 : Oslobađajuće rješenje
Prilog 4 : Punomoć
Prilog 5 : Karta

Prilog 6 : Zapisnik sazetak
Prilog 7 : Domovnica
Prilog 8 : Zagubljeni dokazi
Prilog 9 : Zahtjevi i odgovori
Prilog 10 : DISK (dostavljen ranije)

Takođe je nejasno šta se desilo sa prijedlogom za oslobađanje od troškova, te tražim podatke o:
1) DOKAZIMA PRILOŽENIM UZ TUŽBU
2) PRIJEDLOGU ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA
Očekujem da me sud, kao zastupnika tužilje, obavijesti o tome da li taj materijal postoji u spisu ili ne ???


Na dio u kome je konstatovano da su dostavljeni svi dokazi, koje sam naveo iako je sudija tvrdila da ih nema, neću uopšte trošiti vrijeme, jer je to očigledno i jasno vidljivo, te ću ukazati samo na manipulaciju sa pravom na oslobađanje od troškova. Brojem 1 na dokumentu označio sam dio gdje se navodi da je prijedlog podnesen 21.02.2012. Naredni dio nisam označio brojem 2 nego tek sledeći u kome stoji da je 05.05.2012. zatraženo izuzeće sudije. Tekst tog podneska sa kompletnom argumentacijom, je na web lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669
Iz tog obimnog članka izdvajam samo OPOMENU za plaćanje takse, donesenu 20.04.2012. a već smo konstatovali da je prijedlog za oslobađanje zaprimljen dva mjeseca ranije...
Dakle odmah po prijemu ove opomene zatražio sam izuzeće jer je sudija ignorisala zakonom garantovano pravo i pokušala odvratiti majku ubijene djevojčice od pravne borbe jasno iskazanom prijetnjom da ako se ne plati 10000 KM inače će prinudno naplatiti 15000.
Vratimo se sad na dokument predsjednika suda, gdje u dijelu označenom brojem 3 piše da je tek 03.07.2012. zatraženo mišljenje ministarstva po tom pitanju, što je 4 i po mjeseca od podnošenja prijedloga, tek pošto je prethodno pokušala naplatiti taksu, te moje reakcije u vidu zahtjeva za izuzeće. I na kraju brojem 4 je označen dio u kome se zaključije da sud nije mogao donijeti odluku o oslobađanju jer ministarstvo nije dostavilo traženo mišljenje, no postavlja se pitanje zašto to nije traženo odmah, nego tek kad sam u zahtjevu izneo dokaze o tom bezakonju, odnosno jasno je da će sud građanima koji ne poznaju svoja prava OTETI novac ili ta prava i da nikada ne bi poslali zahtjev da nisam proučio sve zakone potrebne za pravnu bitku sa pravosudnom mafijom, prije svega tužilačkom, a potom i sudskom...
Sudiju Martinović je zamjenio kolega Bojičić Radiša, koji je dovršio ovo bezakonje odbacivanjem tužbe završivši "obrazloženje" tvrdnjom da tužiteljica "NIJE DOSTAVILA DOKAZE" ???
Kako vidimo predsjednik suda je uspio da pronađe veći broj dokumenata + disk.

Sudija Bojičić, sabotirao je moju tužbu za utvrđenje diskriminacije zanimljivo u isto vrijeme kao i ovu, korištenjem već pomenutog šablona sa nekim nadzemaljskim "relevantnim dokazima" no imam da ukažem još neke drastičnije primjere bezakonja, pa u ovom obimnom članku neću detaljnije opisivati "blaže" prekršaje sudija. Pomenuću u tom segmentu još i sudiju Matković Aleksandra, koji je odbacio tužbu sa izgovorom da osim adrese u Bijeljini, nije dostavljena adresa moje sestre u Cirihu, (dakle traži dvije njene adrese, a ja sam punomoćnik). Upozorio sam sudiju da bi objava te adrese mogla dovesti sestru u opasnost, (mene su već pokušavali da ubiju, a pošto sam kasnije objavio tu adresu, zaista su joj se desile neke "neobične" stvari). Uglavnom nisam htio da dam tu adresu smatrajući da je dovoljna jedna, što je sudiji bio argument da tužbu odbaci.
Drugi "propust" napravio je u mojoj taktičkoj tužbi protiv sekretara tužilaštva gdje sam tražio 10 KM odštete, a pravi cilj je bio da dokažem bezakonje u tužilaštvu, jer su me lažno optužili za "ugrožavanje sigurnosti". Tu je sudija odbio da naredi dostavu spisa i saslušavanje predloženih svjedoka iz MUP-a. S obzirom da je tada naloženo nezakonito praćenje, poslije čega mi je sipan otrov u pivo, tražio sam te podatke i od načelnika policije, koji je naredio nadzor po usmenom zahtjevu kriminalaca iz tužilaštva, te da pokrene istragu na osnovu dokaza koje sam dostavio.
5 dana kasnije bio je mrtav i sahranjen bez autopsije, tako da je sudija Matković ovde pomogao kriminalcima koji su nesporno nezakonito vršili nadzor i pokušali da me ubiju, a osnovano sumnjam i da je g. Teodorović ubijen, jer mi na zahtijev u vezi toga iz OT Bijeljina nikada nije odgovoreno...
Iz uvoda se vidi da mi i ranije nije odgovarano te da sam bio siguran da neću dobiti odgovor ni na ovaj zahtijev, a da li je smrt načelnika kriminalističke policije bila prirodna procijenite sami. Uglavnom sudija Matković je spriječio da saznam više podataka o tome, spis po lažnoj optužbi i nezakonitom praćenju se još uvijek krije i poslije 3 godine, a jedina važna činjenica je da sam dobio izjavu sekretara, koja negira bilo kakve prijetnje i opasnost od mene:
S tim u vezi je i tužba protiv Danice Stjepanović i Novaka Kovačevića, (80 0 P 039227 12 P) pripadnika grupe kriminalaca, uz Debeljevića i Gruhonjića, koji su napravili plan da mi otmu dokaze o njihovim krivičnim djelima, tako što će me lažno optužiti, a još su slagali da prijetim i drugima, poslije čega, MUP, tužilac Šabić Muris, te sudija Mensur Đonlić, vrše službene radnje. Pomenuta četvorka kriminalaca nema nikakav službani nastup u tome, a ne sumnjam da su koristeći svoj službani položaj NAGOVARALI druge šta da urade, što mi je u razgovoru potvrdio tužilac Šabić, citiram:
DOŠLI SU KOD MENE I REKLI : "TI BI KAO DEŽURNI TO TREBAO DA POTPIŠEŠ"
Iako sam jasno postavio tužbani zahtijev:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tužena Danica Stjepanović, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tužena Danica Stjepanović, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

Kompletan tekst se može vidjeti na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730
Sudija Destanović "nije shvatio" smisao te mi naređuje da se izjasnim da li tražim odštetu za "službeno prikrivanje ubistva" Ivone Bajo, (kada stvarno jesu postupali službeno) ili za učestvovanje u lažnoj prijavi, kada je jedini službeno postupao g. Šabić. Htio je u stvari g. Destanović da me prevari, (napravi budalu od mene) i nanese mi štetu, jer ako bih potupio, kako je tražio, onda bi Sud odbacio tužbu zbog "greške" u pasivnoj legitimaciji tuženih:
Ovo je samo dio rješenja u kome čak 3 puta se ponavlja ista stvar o službenim radnjama, te prepisivački dio o "životnom događaju iz koga izvire tužbeni zahtjev" što je krajnje uvredljivo jer je jasno navedeno u samom zahtjevu da se radi o lažnoj prijavi...
Stoga sam se u dopuni jasno odredio po tom pitanju:

Rješenjem od 05.l0.2012. Osnovni sud je vratio tužbu, radi ispravke i dopune, navodeći da su tuženi pogrešno označeni i da postoje nejasnoće oko toga, šta je konkretan uzrok nematerijalne štete! Stoga ovom dopunom, obavještavam Sud i tužene, da ostajem u potpunosti kod određivanja pasivne legitimacije, što ću u nastavku pojasniti, kao i navedene nejasnoće! Dopunom se samo unose dodatne cinjenice i dokazi...
1) Tuženi u konkretnom slučaju nisu nastupali službeno!
2) Uzrok štete i povod za ovu tužbu je isključivo lažna optužba za "Ugrožavanje sigurnosti"!

Zaista detaljno obrazloženje, koje se može vidjeli preko narednog linka, sudija Destanović ponovo "nije shvatio" i nezadovoljan što ih nisam označio kao službenike u tom događaju odbacio tužbu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226
U žalbi na to Rješenje sam ponovio ranije argumente i dodao neke nove:
Ako su tuženi, kao što su napravili pritisak na policiju i svog kolegu da podnesu zahtijev, odnosno odobre akciju protiv mene, na isti način uticali na sudiju Destanovića, kakvu odluku da donese, (ili budu uticali i na drugostepeni sud) te se to dokaže, hoće li i to biti službeno postupanje tuženih???
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747
No kako je to još uvijek bilo vrijeme kada je Dodik Milorad bio neprikosnovena vlast po pitanju svega, od izbora čistačice do imenovanja predsjednika VSITV, Okružni sud je potvrdio kriminalnu odluku g. Destanovića, pa sam intenzivirao dostavu materijala stranim istražnim organima, kako bi se srušio mafijaški režim. Vjerujem da su rezultati toga vidljivi tokom cijele ove godine i na svjetlost izlazi sve više afera Laktaškog klana, počev od iznošenja keša od tričavih milion KM u torbi preko granice, do priznanja premijerke da je samo iz Birča izvučena MILIJARDA !!!
S obzirom da su se okolnosti promjenile, nova mahinacija sudije Destanovića, sa nedozvoljavanjem da podnesem tužbu u sestrino ime, iako sam dostavio generalnu punomoć za zaštitu njenih interesa pred svim državnim organima nije prošla...
Mnogo značajnija je s tim u vezi bila moja tužba protiv direktnih podnosilaca lažne prijave, kriminalaca Debeljevića i Gruhonjića, koje sam u potpunosti raskrinkao i objavio dokaze na internetu o njihovim lažima i krivičnim djelima:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018
Taj predmet je zadužen od strane jednog sudije, a bez ikakvog objašnjenja je preuzeo drugi sudija, (80 0 P 034147 11 P). Želim vjerovati da sudija čije ime neću navoditi odbija izvršiti nečasne radnje, (a mogući su i drugi razlozi) te se predmet dodjeljuje sudiji Mićić Ljubiši, koji će kako ću prikazati, pod pritiskom i prijetnjama (tuženi Gruhonjić javno vrijeđa stručnost sudije, te da neće dolaziti na raspravu, nego će koristiti druge metode) sabotirati tužbu i falsifikovati činjenice da bi pomogao tuženima...
Ovde su dakle pripadnici zločinačke organizacije smislili plan kako da mi otmu dokaze o svojim zločinima i u startu napravili grešku. Naime htjeli su ostaviti utisak da nisu lično umješani, da se ne radi o osveti ili zloupotrebi ovlaštenja, te su dvojica pripadnika mafije otišli do CJB Bijeljina, pa me lažno prijavili za opasne prijetnje, a potom nagovorili inspektore da podnesu zahtijev, bez ikakvog pisanog traga o tome.
Osim od preminulog g. Teodorovića i zabilješke kao dokaza, podatke o tome da su pomenuti dali izjavu kao građani dobio sam i od inspektora MUP-a, te predsjednika Okružnog suda, uz prisustvo sekretara !
Pisao sam da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru, što nije prijetnja prema članu "Ugrožavanje sigurnosti" iz KZ-a, a da se radi o prijavi građana vidi se po Zabilješki MUP-a u kome se koristi termin "NA OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA", a nema ni pomena o nekoj naredbi i bilo kakvim službenim radnjama!

Pošto je autor zabilješke završio pod zemljom neposredno pošto sam zatražio od njega sve podatke i istragu, kriminalci pokušavaju da zataškaju slučaj i ne daju mi nikakve podatke o ovom bezakonju, čak ga negirajući. U dva odgovora OT Bijeljina vidi se da pokušavaju osporiti nezakoniti nadzor, a imao sam čak stražu ispred kuće i praćenje ukorak gdje god da krenem:
No to je naravno gnusna laž, jer imam veći broj dokaza, pa i fotografije iz tog perioda vezano za osobe i sredstva koja su upotrebljavana, a poslije pokušaja opstrukcije, dobio sam potvrdu i iz MUP-a:
No naravno, kriminalci iz OT Bijeljina ne daju podatke o tome, sve negiraju, a zabranili su pristup cijeloj porodici, te stoga sam prisiljen privatnim tužbama doći do dokumentacije i istine, što i uspijeva djelimično, jer upravo tužena sekretar tužilaštva, (mart 2012) kao svoj dokaz je i dostavila kopiju zabilješke o lažnoj prijavi, koju ranije nisam imao...
Znajući da nemam dokaze i da mi ih oni neće dati, u drugoj parnici tuženi Debeljević čini novu grešku, ovaj put KATASTROFALNU i u svom odgovoru na tužbu tvrdi da sam sve izmislio, (što je laž) i da nikada nije službano nastupao u bilo kakvim postupcma vezano za mene ili moje pravne interese, (što je tačno).
Gospodin je to još i podvukao, te ponavlja dva puta u odgovoru, što bi trebalo značiti da sam lažljivac koji ga neosnovano tereti za nešto što nije uradio. To je pisano u decembru 2011-te, kada nisam imao ni odgovor MUP-a potpisan od strane Andrić Vasilija, niti Zabilješku preminulog Teodorovića, koju dobijam nekoliko mjeseci kasnije.
Uhvaćeni u mreži koju sam ispleo i svojim lažima prije svega, tuženi Debeljević se ne pojavljuje na pretresima i odbija čak primiti sudsku obavjest, što je zabeleženo u zapisniku, a tuženi Gruhonjić prijeti sudiju drugim metodama. Rezultat toga je falsifikovanje činjenica, te uprkos tome što tuženi negira događaje, sudija to prepravlja i proglašava da se radi o službenim radnjama, a da bi sve lakše ostvario, odbija uvid u spis o tim radnjama, te saslušavanje predloženih svjedoka.
Osim što sam ovo bezakonje i falsifikat sudije Mićić Ljubiše upotrijebio u parnici protiv RS, nastavio sam i dalje sa pravnom borbom, s obzirom na sve nepravilnosti i neutvrđivanje svih činjenica, te je ovaj predmet u fazi revizije:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041
Pitanje je i to zašto za svo ovo vrijeme nisam dobio stav nijednog organa da li je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo zakonita ili ne? A opstrukcijama tužbi sud potpomaže taj fašistički tretman !
Ja naravno znam da je nazakonita, ali mafija jednostavno nema više drugog načina da spriječi istrage o svojim zločinima, osim terora, diskriminacije, gaženja ustava, zakona i otimanjem prava.
Na sve ovo dodajem da sudija Vakičić više od godinu dana odugovlači sa parnicom 80 0 P 039222 12 P, u kome je tužena RS za uništavanje programskog koda sa hard diska računara koji su mi odnijeli poslije lažne prijave. Pošto je u tužbi 80 0 P 034147 11 P jedan od tuženih g, Debeljević tvrdio da sam sve izmislio i da nikada nije službeno postupao, a sudija Mićić Ljubiša to potom falasifikovao i proglasio za službene radnje, odmah sam i taj segment prebacio u ovu tužbu protiv RS.
Zapetljani u sopstvenim lažima i falsifikatima, sada jednostavno ne znaju šta da rade i to je odgovor za sudiju Mićića, kada je pitao zašto nisam sve objedinio u jednu tužbu nego ih ima 15 ???

A BIĆE IH I 50 ILI 100 AKO BUDE POTREBNO !
Zato što sam znao da će se koristiti sve nezakonite metode da se kriminal prikrije, a to će teže ići u više tužbi. Jednostavno ne postoji niko ko može pratiti dokumentaciju iz ovih parnica osim mene, niti zna gdje ću iskoristiti neku "grešku" falsifikat, krivično djelo sudije iz jedne parnice, da li u drugom predmetu ili novoj tužbi.
A BROJ OTKRIVENIH SUDIJA KRIMINALACA JE SVE VEĆI...
Svojevremeno sam u kratkom razgovoru sa predsjednikom Osnovnog suda zapamtio da mu je dužnost zaštita svojih sudija, što je pohvalno ali i zaštita prava, te da ne želi da presude i rješenja Osnovnog suda padaju. I ja sam ukazivao na kriminal kojim je okovana zemlja, sugerišući sudijama više puta pismeno da poštuju zakone, da mi ne pomažu ni oko jedne proceduralne sitnice, oko prava u procesu, a kamoli u presuđivanju, ali da ne pružaju pomoć ni drugima, posebno stoga što sam U SVAKOM PREDMETU unosio kao pozadinu dokaze o prikrivanju ubistva.
Nažalost, uzalud je želja i profesionalnost predsjednika suda, kad sudije nisu htjele da poštuju zakon i sada će se pojaviti na internetu ovaj tekst sa njihovim imenima, dokazima o krivičnim djelima koje su počinili bacajući time ljagu na sud u kome rade i cjelokupno pravosuđe. A moj blog ima veću posjetu nego stranice sudova, tužilaštva i MUP-a zajedno...
Da li su to činili kao pripadnici zločinačke organizacije ili u strahu za posao ili život nije svejedno, ali postoje mnogi doktori, inžinjeri, pravnici, koji rade časno, kao konobari, taksisti, prodavci na pijaci, ne želeći da se prodaju za prljavi novac mafije i bilo je moralnije napustiti posao u sudu nego raditi po nalozima tajkuna.
A mjesečna primanja sudija poslije ovog bezakonje i pružene pomoći kriminalcima, krijumčarima i ubicama, nisu više samo to, nego je na svakoj novčanici koju dobijete od ovog mafijaškog režima krv Ivone Bajo.
NIJE TO JEDINI ZLOČIN KOJI SE PRIKRIVA, ALI OVAJ PUT NIJE SVE OSTALO SAKRIVENO, KAKO STE DO SADA NAVIKLI, UZ OPASKU DA JE OVDE PREZENTOVAN SAMO DIO DOKAZA KOJE IMAM O KORUPCIJI I KRIMINALU SUDIJA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.08.2017.

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Prilikom uvida utvrdio sam i da je postupajuća sudija podnijela prijedlog za svoje izuzeće što je odbijeno od strane predsjednika suda. Ne ulazeći u razloge niti sudije niti predsjednika suda ja taj postupak doživljavam kao moralni čin... kao stav da se ne želi postupati po nalozima mafijaškog režima i javnim porukama o formiranju CRNE KNJIGE, te uputama da se preko institucija, SNSD obračuna sa onima koji su im nanijeli štetu odnosno koji ih ometaju u nastojanjima da pokradu i ono malo što je preostalo od državnih resursa.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

S obzirom da imam ovog mjeseca pozive za 2 predmeta, (80 0 P 077873 16 P i 80 0 Mal 080317 16 Mal) iz kojih se ne može a posebno ne iz odgovora tužene RS ni naslutiti o kakvoj se tužbi i temama radi, morao sam izvršiti uvid kako bih ustanovio sadržaj tih predmeta.
Prilikom uvida utvrdio sam i da je postupajuća sudija podnijela prijedlog za svoje izuzeće što je odbijeno od strane predsjednika suda. Ne ulazeći u razloge niti sudije niti predsjednika suda ja taj postupak doživljavam kao moralni čin... kao stav da se ne želi postupati po nalozima mafijaškog režima i javnim porukama o formiranju CRNE KNJIGE, te uputama da se preko institucija, SNSD obračuna sa onima koji su im nanijeli štetu odnosno koji ih ometaju u nastojanjima da pokradu i ono malo što je preostalo od državnih resursa.
Stoga pismeno a to ću učiniti i usmeno odajem priznanje za ovaj čin sudije.
S obzirom da izuzeće nije prihvaćeno a slažem se da je osnovano, predaću na pripremnom ročištu sopstveni zahtjev za isključenje sa obrazloženjem i prilozima a podvlačim da će biti kako druge tako i dokumentacije nastale poslije prethodne odluke predsjednika suda. Ovu obavjest predajem kako bi sudija imala predstavu o narednim događajima u skladu sa članom 360, stavovi 1 i 2. Prema tim odredbama smatram da je sudija bila u obavezi osim predsjedniku suda svoje mišljenje dostaviti i strankama no onog trenutka kada predam svoj zahtjev postaje relevantna odredba "Do donošenja rješenja o zahtjevu za isključenje, sudija će da preduzima samo one radnje za koje postoji opasnost za odgađanje.”...
Takođe ću predložiti da iz svih radnji bude izuzet g. Radujko Milan, s obzirom da ću ga predložiti kao svjedoka zbog učestvovanja u uklanjanju falsifikata rješenja ovog suda iz spisa i odbijanja da otkrije od kog organa ili osobe je Pravobranilaštvo RS, dobilo navedeni falsifikat. Ta kriminalna radnja je samo dio od mnogobrojnih zločinačkih aktivnosti usmjerenih prema mojoj porodici, (sestričinu i oca mi je ubila RS, moguće i majku a mene pokušavala) koje traju u kontinuitetu od 2009-te godine.
Da li će biti prihvaćen moj prijedlog za izuzeće ili ne, lično mi je svejedno ali ću insistirati da g. Radujko svjedoči a osim toga ističem da takozvani odgovor koji je isti potpisao nije u skladu sa odredbama iz ZPP-u, (član 71, stav (2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice), odnosno tvrdnja da je tužba "NEOSNOVANA" nije potkrepljena nijednom činjenicom niti nekim dokazom, da mi je recimo tužena RS uručila dokumentaciju koju je prikupljala o meni pošto je napravila plan da me lažno prijavi za "ugrožavanje sigurnosti" nekolicine pripadnika mafije i drugih građana koji niti su se nekome žalili niti su konsultovani a ni ovlastili bilo koga da u njihovo ime preduzimaju bilo kakve radnje i podnose lažne prijave.
STOGA TRAŽIM DA SE TUŽENOJ NALOŽI DA DOPUNI ODGOVOR, IZNESE ČINJENICE I DOKAZE A POSEBNO IMAJUĆI U VIDU DA JE NA NJOJ TERET DOKAZIVANJA I DA NIJE UOPŠTE PRIHVATLJIVO NITI NA ZAKONU ZASNOVANO DA SE UOPŠTE NE POJAVI JER BI PREMA ZOZD-E I ČLANU 126 ZOP-U SUD BIO OBAVEZAN DA PRIHVATI TUŽBENI ZAHTJEV SVE IMAJUĆI U VIDU DA SADA NIJE MOJA OBAVEZA DA DOKAZUJEM DISKRIMINACIJU NEGO JE OBAVEZA TUŽENE DA DOKAŽE DA DISKRIMINACIJE NIJE BILO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
zdenkobajo@gmail.com
065831902

12.08.2017.

PRIJEDLOG SUDU ZA PRIMJENU ČLANOVA 360 ZPP-U I 115 ZOP-A

Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017. predat je prije skoro 3 mjeseca a rok za odgovor je 15 dana. Radi se o pravima garantovanim ustavom za čije kršenje, bezakonje i kriminal koji su proizašli je odgovorna direktno osoba Marković Jelena koja je zastupala i štitila interese mafije, Bobar grupe odnosno zločinačke organizacije koja je ubila Ivonu Bajo prilikom šverca a istovremeno pljačkala građane i državu preko 3 banke pod kontrolom vlade RS u iznosu oko 2 milijarde maraka.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

PRIJEDLOG SUDU ZA PRIMJENU ČLANOVA 360 ZPP-U I 115 ZOP-A

Veza : Predmeti 80 1 Pr 082502 17 Pr (Sekulić Cvijeta), 80 0 P 077873 16 P i 80 0 Mal 080317 16 Mal (Marković Jelena), te moji zahtjevi po ZOSPI-a od 14.02.2017. 08.08.2013. Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128) i Snimci dječjeg ruksaka.
Ukoliko navedene sudije ne postupe prema obavezi iz zakona ja ću na narednim ročištima u zapisnik i navesti i obrazložiti razloge za to kako ove tako i neke druge na koje sada neću da trošim vrijeme...
OBRAZLOŽENJE:
ZPP-, član 360. "Kada sazna da postoji neki od razloga za isključenje iz člana 357. stav 1. t. 1. do 6. ovog zakona ili čim sazna da je podnesen zahtjev za njegovo isključenje, sudija je dužan da prekine svaki rad na tom predmetu i da o razlozima za isključenje odmah obavijesti stranke i predsjednika suda, koji će da odluči o isključenju." a vezano za relevantni stav člana 357 "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.”"
ZOP-a, član 115. "Sudija koji učestvuje u prekršajanom postupku, čim sazna da postoji neki od razloga za izuzeće iz člana 114. stav 1. t. 1) do 5) ovog zakona, dužan je da prekine svaki rad u tom predmetu i da o tome obavijesti predsjednika suda, koji će odrediti drugog sudiju." a vezano za relevantni stav člana 114, "ako 6) postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost."

Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017. predat je prije skoro 3 mjeseca a rok za odgovor je 15 dana. Radi se o pravima garantovanim ustavom za čije kršenje, bezakonje i kriminal koji su proizašli je odgovorna direktno osoba Marković Jelena koja je zastupala i štitila interese mafije, Bobar grupe odnosno zločinačke organizacije koja je ubila Ivonu Bajo prilikom šverca a istovremeno pljačkala građane i državu preko 3 banke pod kontrolom vlade RS u iznosu oko 2 milijarde maraka.
Ovaj zahtjev je posljedica priznanja drugog kriminalca Danice Stjepanović, (prilog Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) da "NEMA SAZNANJA" o oštećenju predmeta - materijalnog dokaza ubistva.
Ta oštećenja su nastala prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i detaljno su opisana u prilogu "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" dok je fotografije istog moguće vidjeti u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su snimci policije neposredno poslije ubistva što dokazuje i da su takvi prošli kroz ruke policije i tužilaštva i da su smišljeno prikriveni kako bi se zataškao zločin i astronomska pljačka koja je bila u toku. Osoba Marković Jelena je saučesnik u tom prikrivanju i tretiram je kao kriminalca u rangu onih koji su izvršili ubistvo kao da je svojim rukama zabola metal u grudi djevojčice. Protiv iste ću podnijeti krivičnu prijavu što nisam htio učiniti prije zakazanih ročišta dok joj ne dam priliku da sama zatraži svoje izuzeće.
Da se ne radi samo o argumentima iz ove godine kada se ispostavilo da je preuzela oba spisa u kojima sam stranka dokaz su dva zahtjeva od 08.08.2013. po istoj temi ali ni na njih nikada nije odgovoreno. Razlika je u tome što tada nije bilo zvaničnog stava OT Bijeljina da "NEMA POJMA" o meterijalnom dokazu ubistva.
Taj dokaz je bio tema tužbe 80 0 P 039221 12 P, protiv AD Univerzal koju pominjem u zahtjevima i njegove fotografije priložene kao dokaz. Osoba Marković kao saradnik Bobar grupe je falsifikovala tužbeni zahtjev i bavila se temom ubistva ili ne djevojčice umjesto uklanjanjem ruksaka sa lica mjesta. Obavezu da prijavi krivično djelo na osnovu dokaza koje sam priložio nije poštovala. U tom i drugom predmetu gdje je postupala 80 0 P 039976 12 P, protiv Borovčanina i Kovačevića zbog povrede prava garantovanih ustavom za šta su prema članu 48 Ustava RS lično odgovorni, pomenuta je prenebregla taj član i primjenila odredbe nižeg ZOO-a ali je najbitnije da u predmetu gdje je u pitanju FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, osoba Marković Jelena, kao sudija primjenjuje takođe istu diskriminaciju i umjesti stola predviđenog za stranke koji su koristili nesmetano zastupnici zločinačke Bobar grupe, meni zabrani da ga koristim i dodjeli mi kao prosjaku klupu bez mogućnosti da ispred sebe odložim dokumentaciju. Preostalo je jedino da sjednem na pod i sortiram materijal.
Namjera je bila naravno da me diskriminiše, ponizi i onemogući da čitam jer nije mogla ni zamisliti da mi nisu potrebni nikakvi podsjetnici ni nečije zabilješke, da sve podatke imam u svojoj glavi za razliku od nje koja postupa po instrukcijama mafije. Zbog kriminala, diskriminacije i razbojništva koje je demonstrirala osoba Marković Jelena podneo sam tužbe protiv RS i predložio da ista svjedoči, tako da teoretski kada sa vlasti srušim tiranina, diktatora i vođu mafije Dodik Milorada, to može i da se ostvari a sve u svemu navedena ličnost bez karaktera, časti, profesionalizma i pravnog znanja sasvim sigurno neće biti nepristrasna i dužnost joj je da imajući u vidu sve navedeno zatraži svoje izuzeće.
UKOLIKO SE TO NE DESI SVAKOJ DISKRIMINACIJI ĆU SE SUPROTSTAVITI I NIKADA NI POD KOJIM USLOVIMA NEĆU SJESTI NA KLUPU NITI PRISTATI NA BILO KOJI DRUGI OBLIK DISKRIMINACIJE I FAŠIZMA A ZA SVAKI EVENTUALNI INCIDENT ODGOVORNOST ĆE BITI NA SUDU.
Za razliku od bahate i uobražene Marković koja je već izvršila obilje krivičnih djela, primjenjivala diskriminaciju i pokazala opšte neznanje, (držeći recimo priloženi disk u ruci pitala me je "KAKVA JE OVO PLOČA"), sudija Sekulić je pristojna i ljubazna osoba kao i većina sudija ali nije dovoljno samo to nego je potrebna i hrabrost da se u okolnostima kada šef mafijaške bande Dodik Milorad prijeti crnom knjigom, (pravobranilac završava pod zemljom poslije sukoba sa mafijom a sudije se suspenduju ako ne izvršavaju naloge mafije ITD), primjeni zakon i postupa nepristrasno, dakle:
Ročište od 20.04.2017. je odgođeno bez ikakvog razloga i obrazloženja, niti na jedan od mojih prijedloga i zahtijeva u 3 predata podnaska prije ročišta nije bilo nikakve reakcije a zapisnik ne odgovara ni približno onome što se dešavalo. 4 svjedoka su bez potrebe dolazila iako sam pismeno upozorio sudiju da ih ne poziva i pozvao se na relevantne članove iz zakona.
Prvo, što se tiče odlaganja kažem da je bez razloga i obrazloženja jer se iz zapisnika ne može zaključiti zbog čega je donesena takva odluka. Naime u rješenju nema obrazloženja a do odgađanja je došlo na moj zahtjev i to prvenstveno da bi strankama bio dostavljem video snimak nadzornih kamera koji je sudska policija "velikodušno" ponudila u zabilješci koja je priložena kao dokaz optužbe. To je naravno još jedna katastrofalna greška kriminalca Borovčanina, koji ni po koju cijenu ne smije objelodaniti svoje fašističk metode te očekujem da će vjerovatno slagati kako je snimak nestao ili slično. Stoga sam pismeno zatražio isti od komande u Banjaluci. Sudija Sekulić je 20 dana ranije zaprimila moj podnesak u kome tražim da se snimak dostavi bar 8 dana prije ročišta, na šta nije reagovala. Potom sam usmeno zahtijevao isto na ročištu i to istakao kao ključni argument za odlaganje a onda pri kraju sudija kaže da neka od stranaka treba predložiti da se taj dokaz dostavi.
KOLIKO PUTA JA TREBA NEŠTO DA NAPIŠEM ILI KAŽEM DA BI TO RS SHVATILA ???
Drugi manje bitan razlog je taj što sam u pozivu obavješten da se teretim za prekršaje iz članova 7 i 27, a na ročištu mi je saopšteno da su u pitanju članovi 7 i 24. Ja sam naravno bio spreman za bilo kakvu optužbu ali potenciram da je u pitanju greška sudije jer može svako da otipka pogrešan broj ali mora sudija da prati i pregleda tekst prije potpisa i pečata pa i ako to previdi obaveza je da osim broja u pozivu postoji i naziv prekršaja, na šta sam ukazao navođenjem relevantnog člana 158 "Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka", (stav Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sadrži: 7) zakon, odnosno propis kojim je propisan prekršaj koji treba primijeniti).
U samom dopisu naravno nisam namjerno naveo ovaj stav ali sam to usmeno istakao na ročištu, što takođe nije ušlo u zapisnik. Ni moji argumenti na primjedbe optužbe po pitanju sudije da su i zbog čega relevantni svi dokazi koje sam predložio nisu zavedeni ali je doslovno unesena prethodna, (već pripremljena i dogovorena teza policije). Dakle ni tvrdnja u zapisniku kako shvatam šta mi se stavlja na teret nije tačna jer sam izjavio da je u pozivu drugi član što se vidi u daljem tekstu zapisnika, Ne postoji ni oštećeni koji se pominje u zapisniku a pitanje o nadležnosti ne samo da mi nije postavljeno nego sam istakao da ne priznajem legitimitet ni suda ni RS, ni BIH i u tu svrhu priložio nekoliko dokaza od kojih sada potenciram, samo nasilno svrgavanje tada regularno izabranog predsjednika RS i dovođenje na vlast kriminalca i saradnika okupatora Dodik Milorada, te CRNU KNJIGU, koju je najavio za sve koji su SNSD-u, (a ne Republici Srpskoj) nanijeli štetu, te da će taj posao obaviti njihovi ljudi unutar institucija.
Misli se na osobe kao što su Stjepanović, Kovačević, Gruhonjić, Debeljević, Marković, Đurić, Đonlić, Vakičić, Borovčanin, Destanović... naveo sam samo one koji su izvršili više krivičnih djela za koje imam neoborive dokaze.
Sudija Sekulić je za sada pokazala samo pristrasnost i načinila nekoliko grešaka sopstvenom nepažnjom što svakom može da se desi. Ja sam recimo umjesto zahtjeva Okružnom sudu, priložio ponovo već dostavljeni identični zahtjev MUP-u, istovjetan tekstom ali ne sa pečatom suda nego MUP-a. No ta greška nije bitna jer sam mnoge važnije dokaze izostavio a dovoljan mi je samo onaj predat u OT Bijeljina. Sada sudija ima dvije opcije i to da na osnovu iznesenih argumenata prihvati i prizna greške i pristrasnost te zatraži svoje izuzeće ili da ostane u postupku suočena sa prijetnjama mafije CRNOM KNJIGOM, uz svježi primjer suspendovane sudije Nađ-Mađarac iz Bijeljine, nešto starijim primjerom predsjednice istog suda koja je poslije brutalne reakcije vođe mafije Dodik Milorada i prijetnji ukidanjem suda u Bijeljini završila takođe pod zemljom.
Gavrilo Bobar je imao rok za dokapitalizaciju banke do kraja septembra a "preminuo" je upravo poslednjeg dana tog roka. Načelnik kriminalističke policije Teodorović je "preminuo" 5 dana pošto sam mu dostavio dokaze o kriminalu Stjepanović Danice među kojima i one za koje sada tvrdi da nema pojma. Pokojni načelnik je prije smrti proslijedio dokaze Specijalnom tužilaštvu a tada postupajući Mahmut Švraka je prekinuo istragu sa obrazloženjem da "NISU PRILOŽENI DOKAZI DA JE PREDMET OŠTEĆEN NA NAČIN KAKO SAM OPISAO" odnosno onako kako je to 4 godine kasnije konstatovano u zapisniku suda.
GOSPODIN MAHMUT ŠVRAKA JE POTOM NAGRAĐEN MJESTOM GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA I SA TE POZICIJE PRED KAMERAMA REKAO DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA, NEMA POLITIČKE VOLJE".
To nedvosmisleno znači da političari odnosno Dodik i njegova banda odlučuju kakve će biti odluke tužilaca i sudija. Usmeno sam istakao i to takođe nije ušlo u zapisnik da nevezano kakva će odluka biti u ovom prekršajnom postupku, sudija i predstavnik policije su dužni postupiti prema ZOKP o obavezi prijavljivanja krivičnog djela i proslijediti dokaze o teškom kriminalu koje sam predao na postupanje nadležnima u Tužilaštvu BIH i SIPI.
Sudija Sekulić do sada nije načinila ozbiljnije povrede i nije zaslužila da bude kažnjena tako što će štititi i prikrivati kriminal ranije navedenoh pripadnika mafije od kojih potenciram Đurić Dragoljuba, kriminalca koji je svjesno sačinio falsifikat rješenja iz sopstvenog predmeta, različit od originala sa ciljem da meni nanese štetu, pomogne kriminalcima iz OT Bijeljina i doprinese prikrivanju zločina što sam dokazao podneskom sudu i sada o tome priložio dokaze. Stoga i njega smatram članom mafije koja je ubila djevojčicu isto kao da je to uradio svojim rukama.
S obzirom na sve okolnosti i da FAŠISTIČKI RAZBOJNIČKI NAPAD, na moju porodicu i mene traje i dalje, ja RS i sve njene organe tretiram kao zločinačke organizacije i sasvim mi je svejedno koji će sudija postupati, odnosno svakog sudiju tretiram kao kriminalca sve dok ne pokaže da to nije kao što je to u prethodnih 7 godina više puta pokazao gospodin sudija Savić Jovan. Svako neka sam izabere hoće li postupati prema zakonu i pokazati da zaslužuje poštovanje ili će se priključiti kriminalcima koje sam naveo. Izvinjavam se onima koje sam izostavio...

DODATAK - ZAHTJEVI SUDU PO 80 1 Pr 082502 17 Pr KOJI SU POTPUNO IGNORISANI

1) Dostavu uz poziv, kompletnog dokaznog materijala koji će koristiti druga strana u postupku.
2) Audio snimanje kompletnog postupka te ako ne postoji potrebna oprema, odlaganje istog sve dok mafijaška Vlada RS ne obezbjedi uslove za to jer je pokrala novac za funkcionisanje osnovnih sudova.
3) U svrhu ekonomičnosti postupka da se prvo utvrde eventualne povrede Ustava, garantovanih prava i kontinuitet napada na mene od kojih sam se branio tog dana, jer ukoliko je to tačno onda nema potrebe izvoditi dokaze o "prekršaju" što će ako se desi, trajati satima a vjerovatno i danima.
4) Da se obezbjedi sudnica dovoljno velika da može primiti do 10 građana, novinara i pripadnika nevladinih organizacija.

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVU MUPU POD TAČKAMA KOJE CITIRAM A SADA DODAJEM I TREĆU:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Da sud izda naredbu sudskoj policiji da mi uruči snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. i to najkasnije 8 dana pred pretres zakazan 20.04.2017.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.
- Predmete 80 1 Pr 000670 10, 80 1 Pr 004323 11 Pr, 80 1 Pr 004601 11 Pr, 80 1 Pr 007070 12 Pr, koji su u posjedu suda.
- Da sud izda nalog MUP-u RS, PS Bijeljina da na pretres donese svoj primjerak spisa 80 1 Pr 000670 10.
- Da sud izda nalog MUP-u RS, OJT Bijeljina, Osnovnom sudu i Okružnom sudu u Bijeljini da dostave dokaze da su mi uručili materijal, dokumentaciju, rješenja i privatnu imovinu traženu zahtjevima od 15.07.2016. koji sam primjerak već dostavio ovom sudu ili da se očituju da to nisu učinili, čime su napali na mene i garantovana prava.
2) OD SUDA ZAHTIJEVAM DA U SLUČAJU DA SE UPRKOS FAŠISTIČKOM RAZBOJNIČKOM KRŠENJU USTAVA I PRAVA, POKRENE DOKAZNI POSTUPAK U VREMENSKIM TERMINIMA KOJE SUD ODREDI POZOVU SLIJEDEĆI SVJEDOCI :
- Borovčanin Danko i Mićić Zoran, zaposleni u Sudskoj Policiji RS.
- Kovačević Novak, Prodanović Danka i Stjepanović Danica zaposleni u OJT Bijeljina.
- Aid Hanušić, Dijana Savić Božić i Dragoljub Đurić, zaposleni u Osnovnom sudu u Bijeljini.
- Milomir Čodo, Đonlić Mensur zaposleni u Okružnom sudu u Bijeljini.
- Žarko Ćosić, Darko Kovrlija, Srđan Gajić, Marinko Trakilović, Ilić Zoran i Torbica Milo, zaposleni u CJB Bijeljina.
3) OD SUDA TRAŽIM DA UPUTI NE NAREDBU NEGO POZIV GOSPODINU SUDIJI SAVIĆ JOVANU DA ISKLJUČIVO UKOLIKO TO ŽELI SVJEDOČI U OVOM POSTUPKU, S OBZIROM DA JE VEĆ DAO OGROMAN DOPRINOS U RAZOTKRIVANJU PRIPADNIKA MAFIJE UNUTAR ORGANA RS.
Svjedoke čije prisustvo mogu obezbjediti, pozvaću lično a takođe i dokumentaciju koju posjedujem a namjeravam je koristiti donijeću i predati sudu na pretresu. Svi svjedoci treba da svjedoče o postupanju državnih organa, o poštovanju ili nepoštovanju prava garantovanih ustavom o tretmanu koji se primjenjuje prema porodici Bajo o postupanju u slučaju kada građanin pristupa u zgradu sa dokazima krivičnih djela kod sebe o događaju od 15.12.2016. o odgovornosti za činjenicu da OJT Bijeljina "nema saznanja" o dokazu krivičnog djela ITD o falsifikatima zvanične sudske dokumentacije - sve razloge ne mogu izneti ovde kako bih spriječio pojedine svjedoke da pripreme lažne izjave a dokazi da je takvih bilo ranije dostaviću naravno na pretresu.

PRILOZI

Zahtjev za informacije A od 08.08.2013.
Zahtjev za informacije B od 08.08.2013.
Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.08.2017.

ZAHTJEV SUDU ZA IZVINJENJE

Po osnovu prava garantovanog članom 17 Ustava RS, stav "Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." a vezano za član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe."

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Veza : Predmet 80 0 P 043325 13 P2, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje OJT Bijeljinja po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. te falsifikat rješenja i kompletan predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr.
Po osnovu prava garantovanog članom 17 Ustava RS, stav "Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." a vezano za član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe." u svojstvu punomoćnika g-đe Budimke Bollin Bajo, podnosim:

ZAHTJEV ZA PISMENO IZVINJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI

1) Zbog nezakonitog lišenja slobode, bez ikakve pismene potvrde o tome, dana 10.08.2010. u prostorijama Prekršajnog suda u Bijeljini uz znanje sudije Đurić Dragoljuba i načelnika sudske policije Borovčanin Danka.
2) Zbog onemogućavanja da pozovem telefonom tadašnjeg advokata g. Tomića a što sam zahtijevala od Prekršajnog suda u Bijeljini putem sudske policije.
3) Zbog sačinjavanja falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, na koje je udaren pečat pravosnažnosti, različitog od originala u spisu koje se prema pravosnažnoj odluci Okružnog suda u Bijeljini preinačava i postupak obustavlja.
4) Zbog puštanja u pravni promet falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, koje je korišteno sa ciljem da se prikrije postojanje materijalnog dokaza ubistva odnosno oštećenja opisana u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)", kao i da se tim falsifikatom opravdaju fašističke metode zabrane pristupa, majci Ivone Bajo, ujaku i drugim srodnicima.
5) Zbog uklanjanja falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, iz spisa 80 0 P 043325 13 P2 čime se pružila pomoć kreatorima falsifikata i saučesnicima u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva cijelih 7 godina od januara 2010-te do dana 16.01.2017. kada se pismeno priznaje da OJT Bijeljina o oštećenjima "NEMA SAZNANJA" dokumentom "Izjašnjenje OJT Bijeljinja po 80 0 K 065467 17 Kpp".
OBRAZLOŽENJE
Još 20.01.2010. po dozvoli sudije Savić Jovana, fotografisan je sporni predmet "dječji ruksak" pod brojem 4 u spisu 80 0 K 065467 koji bi s obzirom da nije vještačen bio novi dokaz u predmetu OJT Bijeljina KTA-596/09 i on suštinski dokazuje ubistvo osmogodišnje djevojčice odnosno OJT Bijeljina je obavezna da utvrdi kako je došlo do opisanih oštećenja i da li je to načinjeno istim predmetom za koji se "pretpostavilo" da je usmrtilo djevojčicu ili je za oboje uzrok nešto drugo.
Osim prikrivanja ubistva, prikrivan je i šverc narkotika u Bobar grupu, kao naravno i pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom vlade RS što je danas opšte poznata činjenica.
Ukoliko Osnovni sud u Bijeljini smatra da nije na njemu odgovornost za štetu nanesenu Budimki Bollin Bajo i fašistički teror od preko 7 godine koji i dalje traje, po nekom od osnova iz navedenih 5 tačaka, očekujem da se ogradi pismeno od počinilaca pojedinaca i navede imena istih...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

PO OVOM ZAHTJEVU NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA ŠTO ZNAČI DA JE OSNOVNI SUD U BIJELJINI STAO IZA FAŠISTIČKIH RAZBOJNIČKIH AKTIVNOSTI KOJE SU IZVRŠILI PRIPADNICI MAFIJE TE SE TAKO SAM DEKLARISAO KAO FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KONSTANTNO SAUČESTVUJE U PLJAČCI I TERORU NAD NARODOM...
06.08.2017.

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Ovim zahtjevom tražim isključivo izuzeće osobe Jelene Marković, sugerišem da se predmet dodijeli osobi koja nije ranije postupala ni u jednom postupku u kome sam stranka a ne tražim ni izuzeće svih sudija niti Osnovnog suda u Bijeljini jer ni RS, (i kompletna BIH), ni njeni organi uključujući sudove nemaju nikave veze sa zakonom i isključivo su u službi mafije koja je već opljačkala desetine milijardi maraka. Časni pojedinci, profesionalci ne mjenjaju opšti karakter i ulogu Tužilaštava, Vlade RS, Sudske vlasti, Parlamenta, Predsjednika RS, MUP-a, kao servisa mafije za šta ću u ovom predmetu dostaviti dio dokaza.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.”
OBRAZLOŽENJE
U parnici gdje je stranka Republika Srpska, nijedan sudija ne može biti objektivan i nepristrasan ali da bi se bar stvorio privid toga, potrebno je bar da se radi o osobi koja nije postupala nikada ranije u predmetima vezanim za mene što znači da nije lično doprinjela ni smišljeno niti nehotice niti na bilo koji drugi način, povredama mojih prava i diskriminaciji kojoj sam izložen. Dakle ovim zahtjevom tražim isključivo izuzeće osobe Jelene Marković, sugerišem da se predmet dodijeli osobi koja nije ranije postupala ni u jednom postupku u kome sam stranka a ne tražim ni izuzeće svih sudija niti Osnovnog suda u Bijeljini jer ni RS, (i kompletna BIH), ni njeni organi uključujući sudove nemaju nikave veze sa zakonom i isključivo su u službi mafije koja je već opljačkala desetine milijardi maraka. Časni pojedinci, profesionalci ne mjenjaju opšti karakter i ulogu Tužilaštava, Vlade RS, Sudske vlasti, Parlamenta, Predsjednika RS, MUP-a, kao servisa mafije za šta ću u ovom predmetu dostaviti dio dokaza. Sve priloge iz ovog zahtjeva predlažem istovremeno i kao dokaze u samom predmetu.
Prvi prilog je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." vezan za 2 predmeta, moje privatno vlasništvo. Jedan od njih tužena RS i dalje drži u svom posjedu a drugi je oštećen prilikom ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, uklonjen sa smrtno ranjene djevojčice sa ciljem da se prikrije šverc i astronomska pljačka unutar Bobar grupe. Sada 7 godina poslije zločina OJT Bijeljina odnosno tužena RS, kaže da "nema saznanja" o kako kaže "NAVODNIM" oštećenjima.
Da su oštećenja stvarna dokaz je uz tužbu priloženi "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" te njegove fotografije "Dokazni predmeti". Uz ovaj zahtjev prilažem proširenu verziju "Snimci dječjeg ruksaka" koja u vrhu sadrži dva snimka MUP-a, načinjena odmah poslije ubistva a prije odlaganja u depo. I sada navodno nijedan službenik RS za 7 i po godina nije primjetio ove dokaze ubistva...
Osoba Stjepanović Danica, koja je potpisnik izjašnjenja, naravno bezočno laže jer je smišljeno prikrila ubistvo da bi prikrila astronomsku pljačku. Posjedujem više desetina dokaza da je tužena a prije svega OJT Bijeljina i konkretno Stjepanović Danica obavještavana pismeno o materijalnom dokazu ubistva a uz zahtjev prilažem "Zahtjev tuziocu" predat još 30.04.2010. u kome se pominje sporni dokaz ubistva. Još stariji dokaz su "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." i umjesto da se tada odgovori kako "NEMAJU SAZNANJA" a ne poslije 7 godina, pristupa se drugim metodama, koje sam tada predvidio i napisao da će se koristiti "SMICALICE" da bi pripadnici mafije u redovima RS glumili da nemaju pojma o dokazu ubistva. I na kraju ovog djela prilažem "Obavjest tuziocima" Poslatu prve polovine marta 2010-te na mejl OJT Bijeljina i poštom svim okružnim tužiocima ponaosob. I eto prve "smicalice" jer niko "nije primjetio" dokaz prikrivanja ubistva, nego su pripadnici mafije "primjetili" samo "ozbiljne prijetnje" te me lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti.
Ono što povezuje dosad navedeno i osobu Marković Jelenu je predmet 80 0 P 039221 12 P, u kome je postupala a priložio sam između ostalih dokaz "Torba" na kome je jasno prikazan pomenuti materijalni dokaz ubistva a bio je tačka 3 tužbenog zahtjeva sa istaknutim osnovom, citiram "zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede ugleda i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima...". Tema druge dvije tačke su bili različiti, (lažni) prikazi događaja meni i policiji, te pomaganje u bjegstvu kamionu koji je dovezao krijumčarenu robu.
I umjesto da utvrđuje osnovanost tih argumenata, osoba Marković Jelena je preformulisala - falsifikovala tužbeni zahtjev kao da sam tražio naknadu za ubistvo djevojčice. Nikakav zaključak, utvrđeno činjenično stanje, nijedna riječ o predmetu koji je i dokaz zločina i privatno vlasništvo. Iako sam opisao da je u pozadini bilo krijumčarenje, citiram iz tužbe "Smišljene radnje osoblja "Univerzala" prije svega portira Sofrenić Blagiše, direktno su usmjerene na prikrivanje šverca i ubistva Ivone Bajo, što su teška krivična djela, no te laži, uklanjanje dokaza sa lica mjesta i davanje lažnih izjava su nanijele težak duševni bol, kako meni, tako i svim pripadnicima porodice!" a ZKP-u, obavezuje svako službeno lice da prijavi krivično djelo, ovde postupajuća sudije to nije učinila, nego je pristrasno pružila pomoć moćnom, bogatom i uticajnom vlasniku Bobar grupe i pripadnicima mafije koji su ubili djevojčici, krijumčarili narkotike, pljačkali milijarde preko banaka pod kontrolom ovde tužene RS.
Tako su u presudi predmeta 80 0 P 039221 12 P. navedene dvije ozbiljne laži, da sam tražio odštetu zbog ubistva te da je tužilaštvo utvrdilo kako je "ŽICA PROBILA KRVNI SUD". Odgovore o tome sam zatražio 14.02.2017. od osobe koja je to napisala, ovde postupajuće, (prilog "Zahtjev sudiji Marković"). U 4 tačke zatražio sam kopije dokumenata na osnovu kojih su napisane tvrdnje kao i objašnjenja o oštećenjima ruksaka, (torbe) NA ŠTA NIJE BILO ODGOVORA.
U vrijeme kada je vođena parnica vlasnik Bobar grupe je bio po mnogima najbogatiji srbin Gavrilo Bobar a vlasnik Asa auta i Haak transa odakle je stigla i dovezena švercovana pošiljka narkotika je najbogatiji bošnjak Nijaz Hastor. Dovoljno da se kompletna SNSD i SDA, (kao i HDZ mafija) uključe i svim sredstvima brane pokradene milijarde. U mom prisustvu pred više svjedoka, kriminalac Gruhonjić je prijetio sudiji Mićić Ljubiši, tražeći da odbaci moju tužbu za lažnu prijavu, da više neće dolaziti nego će koristiti druge metode. Kakve su to metode vidljivo je i danas iz svježih primjera Pravobranioca RS, Novaković koja je poslije objelodanjivanja prijetnji i pritisaka, završila pod zemljom. Prije toga i predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini a sada je suspendovana sudija koja je takođe po njenom priznanju i zabilješkama trpjela pritiske u postupcima vezanim za pljačku milijarde maraka preko AD Birač.
Ovde ukazujem predsjedniku suda da više nisu u pitanju samo argumenti koje navodim nego osobi Marković Jeleni prijeti i opasnost po život od strane mafije koja se sprema da opljačka još nekoliko stotina miliona maraka preko firme "Alumina" ukoliko bi postupala suprotno od instrukcija koje je javno izneo vođa mafije Dodik Milorad, kriminalac koji je na vlast postavljen nasilnim svrgavanjem legalno izabranog predsjednika upravo sa ciljem da uništi Republiku Srpsku i opljačka je za interese okupacionih tajkunsko mafijaških sila.
Nadalje osoba Marković je i u toj i u drugoj parnici, nevezano za pristrasnost prema Kovačević Novaku i Borovčanin Danku i pogrešnu primjenu zakona u predmetu 80 0 P 039976 12 P, gdje je osnov bila fašistička diskriminacija prema meni i sama demonstrirala diskriminaciju dodjeljujući mi klupu bez stola i mogućnosti da odložim dokumente dok je recimo zastupnički tim AD Univerzal na svakom ročištu koristio postojeći sto. Zbog te diskriminacije i po drugim osnovama podneo sam tužbe sa prijedlogom i namjerom da kao svjedok bude pozvana i osoba Marković Jelena, što se u budućnosti može i desiti u nekom postupku.
NEMA NIKAKVIH ŠANSI DA U TAKVIM OKOLNOSTIMA OSOBA MOŽE BITI NEPRISTRASNA ŠTO SE MOŽE ZAKLJUČITI I IZ NJENE ARGUMENTACIJE ZA IZUZEĆE ZA ŠTA PISMENO ODAJEM PRIZNANJE I TRETIRAM TO KAO MORALNI ČIN.
Ako neki okružni tužilac ili sudija 2010, 2011, 2012, 2013, 2014-te nije znao kakav se kriminal vrši u Bobar grupi, sada je to opšte poznato svima i nijedan častan profesionalac ne želi izvršavati naloge mafijaških bosova te štititi milijarde koje su opljačkali a sa druge strane ako to ne učine dovode u opasnost ili svoj život ili će ih u najboljem slučaju kriminalci iz OJT Bijeljina optužiti za neko krivično djelo kao što su mene, kao što su mnoge druge i na kraju poslednji pokazni primjer je suspenzija sudije A N-M iz Bijeljine.
Zahtjev od 14.02.2017. nije moja reakcija na, (sumnjivo) dvostruko dodjeljivanje predmeta osobi Marković, nego reakcija na Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. koje sam tada upravo bio primio od sudije Savić Jovana a da sam mnogo ranije ukazivao na "greške" i tražio istu dokumentaciju dokaz su prilozi Zahtjev za informacije A od 08.08.2013. i Zahtjev za informacije B od 08.08.2013. Predati su prije skoro 4 godine a odgovora nema i to je samo dio argumentacije da osoba Marković ne može biti nepristrasna.
Najjednostavnije rečeno, priznanjem odnosno "Izjašnjenjem po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" Stjepanović Danica otkriva i koji je razlog bio za 7-godišnju fašističku diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene djevojčice. Cilj je bio da do nje odnosno do nadležnog tužilaštva, "NIKADA NE DOĐE" informacija o materijalnom, dokazu ubistva koji bi lančanom reakcijom ugrozio poslove mafije teške milijarde evra. Odgovornost za to je i na osobi Marković Jeleni jer je ignorisala, prikrila ili kako god ko hoće da tumači materijalne dokaze koji su teretili vlasnika Bobar grupe za krijumčarenje i prikrivanje ubistva umjesto da postupi po članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela". Nije naravno ona jedina jer sam taj dokaz prilagao ili je opisivan u svim postupcima uključujući i onaj koji je vodio sadašnji predsjednik suda.
Svi su vidjeli taj predmet i okružni tužioci i sudije i inspektori i sudska policija a sada kao "NEMAJU SAZNANJA".
Osim izuzeća sudije iako to nije izrčito definisano zakonom predlažem da se izuzme iz tima tužene RS, osoba Radujko Milan jer ga namjeravam predložiti kao svjedoka na okolnosti uklanjanja falsifikata sudskog rješenja i prikrivanja osoba koje su to rješenje sačinile koristile kao argument za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU koja je tema ove tužbe.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Obavjest tuziocima
Torba
Zahtjev sudiji Marković
Zahtjev za informacije A od 08.08.2013.
Zahtjev za informacije B od 08.08.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.08.2017.

ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU OD 30.03.2017.

Po stavu suda navedenom u poslednjoj rečenici da će "ODLUČITI PREMA STANJU U SPISU" skrećem pažnju da je tužba podnesena sa prijedlogom za oslobađanje od takse, da nikada nije poslat dopis da se taksa naplati, što znači da je prijedlog osnovan a prema članu 14, oslobađanje se odnosi na sve takse u ovom predmetu, NEBITNO ŠTO JE PREBAČEN DRUGOM SUDU, pošto sudije iz Bijeljine ne mogu i ne žele da legalizuju kriminal svojih kolega sudija i okružnih tužilaca, odgovornih za diskriminaciju i saučesnika u pljački građana i države...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU
OBAVJEST PO PREDMETU 83 0 P 020967 13 P

ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU OD 30.03.2017.

Tužilac : Zdenko Bajo
Tužena : Republika Srpska

Veza: Dopis od 30.03.2017.

Već sam navikao da se uvjek u svakom trenutku u svakom dokumentu pozivam na pozitivne zakonske propise, odnosno relevantne članove iz zakona ili čak Ustava a da državni organi to ignorišu i postupaju suprotno zakonskim odredbama.
Dakle u svom prethodnom obraćanju sam jasno istakao da je uz tužbu podnesen prijedlog za oslobađanje od takse i DA NA TUŽBU NIKAD NIJE NAPLAĆENA TAKSA, NITI JE TO TRAŽENO OD MENE a naveo sam relevantni član koji ponavljam:
Član 14. (1) Rješenje o oslobađanju od obaveze plaćanja takse odnosi se na sve takse po odgovarajućem predmetu bez obzira kada je nastala taksena obaveza.
Sud nije naveo da je prema stavu 2 istog člana "UTVRDIO" da sam u mogućnosti platiti taksu, niti da je postupio prema odredbi člana 13, stav:
(3) Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
I na kraju po stavu suda navedenom u poslednjoj rečenici da će "ODLUČITI PREMA STANJU U SPISU" skrećem pažnju da je tužba podnesena sa prijedlogom za oslobađanje od takse, da nikada nije poslat dopis da se taksa naplati, što znači da je prijedlog osnovan a prema članu 14, oslobađanje se odnosi na sve takse u ovom predmetu, NEBITNO ŠTO JE PREBAČEN DRUGOM SUDU, pošto sudije iz Bijeljine ne mogu i ne žele da legalizuju kriminal svojih kolega sudija i okružnih tužilaca, odgovornih za diskriminaciju i saučesnika u pljački građana i države.
No uprkos svemu sada dostavljam dokumente koje sam pronašao u arhivi iz vremenskog perioda neposredno po podnošenju OVE TUŽBE, što je JEDINI RELEVANTAN FAKTOR, i uz to originalni "IZVJEŠTAJ KORISNIKU" o jedinom mjesečnom prihodu koji imam a to je iznos od 34,10 KM, trenutno dok je u vrijeme podnošenja tužbe bio 30 KM...

PRILOZI

Uprava prihoda
Uvjerenje biroa
ZK ulozak
Izvještaj korisniku

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

NEPOSREDNO POTOM, DONESENO JE RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU OD TAKSE, ZATO... BORITE SE ZA SVOJA PRAVA JER NISTE NI SVJESNI KOLIKO PUTA PLATITE NEŠTO ŠTO NISTE TREBALI...
30.07.2017.

OMBUDSMENU O KRŠENJU PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM

Uz ovaj dopis prilažem materijal koji dokazuje kršenja prava s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA I KRIMINALU U DRŽAVNIM ORGANIMA

OMBUDSMENU O KRŠENJU PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM

OČEKUJEM DA U SKLADU SA SVOJIM NADLEŽNOSTIMA I OVLAŠTENJIMA, ZAUSTAVITE OVAJ KRIMINAL I FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU KOJA SE NE VRŠI SAMO PREMA MENI I MOJIM SRODNICIMA NEGO I PREMA SVIM DRUGIM GRAĐANIMA KOJI NISU U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.
Punih 7 godina pripadnici mafije instalirani u državnim organima zloupotrebljavaju institucije i svoj položaj te osim više drugih prava garantovanih zakonom, krše i prava garantovana Ustavom RS, od kojih ističem ona opisana u članovima, 16, 23, 27, 32, te pravo na imovinu a prema članu 48 Ustava RS, ta prava se ne mogu ni ODUZETI niti OGRANIČITI. Dakle razlog mog obraćanja nisu ni prikrivanje kriminala niti neke pismene odluke tužilaštava ili sudova, nego kršenje prava na dobijanje materijala prikupljanog o meni, poslije odnošenja računara i danonoćnog nadzora, (član 23 i 27), neuručivanje pismenog rješenja o zabrani pristupa svim pripadnicima porodice Bajo i neomogućavanja prava žalbe na tu odluku, prikrivanje uništavanja privatne imovine, nesprovođenje bilo kakvih istražnih radnji o uzrocima uništavanja, odgovornima za prikrivanje materijalnih dokaza itd...
Uz ovaj dopis prilažem materijal koji dokazuje kršenja prava s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.

UVOD: Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije. Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava.
ORGANIZOVANI KRIMINAL: Danas je takođe opšte poznato da je Bobar grupa klasična zločinačka organizacija, preko koje se pljačkao novac a 25.02.2012. je otkriveno preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije kroz Bobar banku, na šta nije bilo nikakve reakcije, nego je vjest brzo zataškana i postala tabu tema. Ali ono što se još krije fašističkim metodama je to da se preko firmi režimskih tajkuna vršilo krijumčarenje, (vjerovatno narkotika) a sada dostavljam dokaz o švercu iz Federacije BIH, firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, (vlasnik Nijaz Hastor, najbogatiji bošnjak) do firme AD Univerzal, (vlasništvo sada zvanično preminulog Bobar Gavrila, tada najbogatiji srbin).
U pitanju je dan 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja tehnički neispravnim kamionom na ulazu u AD Univetzal usmrćena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, kamion je pobjegao a tužilaštvo i policija sakrili dokaze kako bi sve predstavili kao pad sa bicikla i prikrili režimski šverc. Prvo dokaz koji prilažem je "Izjave aktera sverca i ubistva" iz koga se vidi da su vozači ostavili 4 PAKETA, magacioner ujutru zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, neke "robe" nestala preko noći.
Pripadnici mafije u policiji i tužilaštvu sa smislili plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, na žicu od korpe i stoga je uklonjen materijalni dokaz zločina "Dokazni predmeti". Radi se o ruksaku koji je ubijana djevojčica imala a vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan ili opran jakim hemijskim sredstvom. Očito je isti predmet koji je ubio djevojčicu, presjekao i kaiš, te je zato ovaj dokaz i sakriven kako bi se prikrilo ubistvo, šverc i nastavilo sa krađom milijardi maraka. O ovom predmetu i o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom, pripadnici mafije iz tužilaštva nisu obavjestili ni javnost niti vještaka trasologa, dr. Busarčevića, koji o tome NEMA POJMA. Razgovor sa njim i svi dokazi se nalaze na priloženom disku, a štampano dostavljam dokument "Falsifikati" na kome se vide slike koje dokazuju moje tvrdnje.

DISKRIMINACIJA I KRŠENJE PRAVA: Ali sve ovo ma koliko monstruozno bilo nije razlog mog obraćanja iako očekujem da o ovim zločinima državnih službenika upoznate javnost, nego stavljam akcenat na fašističku diskriminaciju koja se vrši godinama sa ciljem da se zaštite krivci, počinioci i milijarderi koji stoje iza svega. Dakle, iako se htjelo sasvim sakriti postojanje dokaza, još početkom 2010-te, po obustavi istrage a 6 mjeseci od ubistva, uspio sam poslije dozvole sudije da fotografišem sporni "dječji ruksak" i odmah o tome pismeno postavio pitanje "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." na šta nije bilo nikakvog odgovora jer je OT Bijeljina smišljeno sakrila materijalne dokaze i ne može odgovoriti jer nisu ni evidentirali presjecanje kaiša a ako to priznaju pismeno onda se radi o NOVOM DOKAZU, te bi bili prisiljeni ponovo otvoriti istragu. Zbog toga je izdata TAJNA USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u OT Bijeljina, što je prema planu trebalo i da ostane tajno i skriveno ali sam naredne godine da bih došao do dokaza o tome odbio fašističku naredbu te na prekršajnom sudu, (Zapisnik 19.08.2011.) dobio dokaze za nju, izjavu pripadnika sudske policije koji jasno u zapisnik kaže da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, (IVONE BAJO) NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA".
Time su htjeli osigurati nastavak MIRNOG KRIMINALNOG NERADA, tužilaštva jer uhvaćeni u monstruoznom kriminalu nisu imali rješenje i odgovor na to, pa su se posakrivali po kancelarijama i naložili sudskoj policiji da nikom ne dozvoli pristup i postavljanje nezgodnih pitanja.
U to vrijeme još nisam imao nikakve dokaze u krijumčarenju nego sam samo pismeno izneo pretpostavku da bi to mogao biti jedan od razloga za prikrivanje ubistva ali ne znajući da dokaze o tome još nemam, dva pripadnika OT Bijeljina su kao građanska lica otišli do CJB Bijeljina, (iako imaju dežurnog tužioca u svojoj zgradi, nadležnog za krivične prijave) te me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti". Cilj je bio da to ne izglada kao osveta prema meni i da se potom prilikom pretresa kuće koju su izdejstvovali, otme računar sa dokazima kriminala i isti unište. Računar je zadržan oko 9 mjeseci i iako sam pismeno više puta upozoravao sudiju na postojanje neprocjenjivo vrijednog programskog koda i opasnost da ga kriminalci unište sa dokazima, isti se oglušivao, nije poštovao ZKP-u da me obavjesti o otvaranju i pregledu računara a takođe je ignorisan moj pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti računara prilikom preuzimanja.
Načelniku kriminalističke policije u CJB, Bijeljina koji je zaprimio lažnu prijavu protiv mene, odneo sam sa sestrom Budimkom, dokaze o kriminalu Stjepanović Danice a on je obećao da će pokrenuti istražne radnje. Šta se desilo da materijalom ne znam sigurno jer je gospodin Teodorović, preminuo samo 5 dana kasnije, navodno od srčanog udara. Autopsije nije bilo a ja osnovano sumnjam da se radi o ubistvu trovanjem što su pokušali i na meni.
Moguće je da je materijal proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS, jer sam početkom 2011-te godine dobio odluku "Naredba KTA-ST-122-10" u kojoj se kaže "kako nema dokaza da je torba oštećena na opisani način niti da su unutrašnje povrede sakrivene". Očito je da je zabrana pristupa imala za cilj da spriječi prikupljanje dokaza o kriminalu OT Bijeljina. Tek 15.04.2015. godine vraćene su stvari Ivone Bajo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) u kome je konstatovano, sa potpisom i pečatom, oštećenje ruksaka koje sam opisivao godinama.
Imajući taj dokaz nastavio sam sa zahtjevima po ZOSPI-a i tek tada krajem 2015-te, šest godina od ubistva djevojčice, policija i tužilaštvo priznaju da "NEMAJU POJMA" o oštećenju predmeta, (prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina") te svaljuju krivicu jedni na druge. S druge strane skoro istovremeno se priznaju istražne radnje na odnesenom računaru "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." što je ranije bezočnim lažima prikrivano čak i u sudskoj presudi.
U prilogu "Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž" na drugoj strani tvrdi se da nije bilo nikakvog vještačenja iako to tužena strana nije tvrdila niti je sud izvodio dokaze o tome. Ali kada sam dobio dokaz iz OT Bijeljina da su vršene istražne radnje i predložio ponavljanje postupka, to se odbija ali sada u prilogu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" se kaže kako je LOGIČNO da su vršene istražne radnje, i da je moguće pritom mi nanesena šteta ali se prijedlog za ponavljanje svejedno odbija. No čak ni nanesena šteta uništavanjem programskog koda nije osnov za moje obraćanje vama nego kršenje sledećih prava garantovanih ustavom RS, te navodim stavove iz relevantnih članova:
Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 27. Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Dakle član 48 kaže da se prava iz Ustava RS NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, a s obzirom da se ne samo prema meni nego prema svim srodnicima primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, bez suda i presude, bez pismenog rješenja i prava na žalbu, time je prekršeno pravo zajamčeno članom 16, dok odbijanjem da mi uruče podatke koje su prikupljali pregledom računara i dananoćnim nadzorom nada mnom, krše garantovano pravo iz člana 23 i 27.
Dakle sugerišem da obratite pažnju i zatražite objašnjenje od OT Bijeljina, sudske policije i sudova u Bijeljini o kršenju ovih prava iz članova 16 i 23 a prilažem i dokument "Članovi iz Ustava RS" u kome je navedeno više članova i prava koja se krše. Sudovi se čak ismijavaju sa pravima iz Ustava pišući kako nisam diskriminisam time što je naredba IZDATA, JER KAKO KAŽU MOGU SLOBODNO OTIĆI U POŠTU U ČEMU ME NIKO NE BI SPRIJEČIO, iako je suština prava i tužbe bila u tome da sam diskriminisan zbog toga što mi rješenje o zabrani nije pismeno uručeno niti omogućeno pravo žalbe.
Još jedan dokaz toga da se takozvani državni organi izruguju sa građanima je jedan od poslednjih zahtjeva predat u OT Bijeljina, Osnovnom i Okružnom Sudu, te u CJB Bijeljina a prilažem primjerak predat Okružnom sudu u Bijeljini "Zahtjev za informacije 87 b". Iz tog zahtjeva skrećem pažnju sada samo na prvu tačku u kojoj tražim dokumentaciju o otvaranju i pregledu računara. U takozvanom "odgovoru" mi se uopšte ne dostavljaju podaci koje sam tražio što se vidi iz priloga "Okružni sud odgovor 07.09.2016." nego se nudi uvid u neki predmet, gdje naravno nema ničeg od traženog. I na kraju prilažem dokument - dokaz da je cilj FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE, nad svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo bio da nadležno tužilaštvo OJT Bijeljina i nadležna Danica Stjepanović, "glume" i stvaraju privid kako NEMAJU POJMA, odnosno "nemaju saznanja" da je materijalni dokaz skinut i uklonjen sa ubijenog djeteta, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran benzinom da uklone tragove masi i ulja od kamiona kojim su u vrijeme ubistva dovezeni narkotici u Bobar grupu. Dakle u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna za spis KTA-596/09 i predmete "Dječji ruksak" i "Metalna korpa" Danica Stjepanović kaže "DA NE ZNA NIŠTA" o oštećenjima ruksaka, svaljujući krivicu na policiju i osoblje suda.
Činjenicu da je ona bila nadležna osoba, odnosno OJT Bijeljina za naredbe o istražnim radnjama, da su joj kroz ruke prošli svi ti predmeti je prećutala a da GNUSNO LAŽE kako nema saznanja o tome dokaz je moj dopis naslovljen na nju lično "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." uz mnoge druge postojeće mešu kojima su i ovde dostavljeni Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zapisnik 19.08.2011.
Naredba KTA-ST-122-10
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina

Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž
Članovi iz Ustava RS
Zahtjev za informacije 87 b
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
DVD sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

27.07.2017.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU I POŠTOVANJE ČLANOVA 191 I 192 ZOP-A

Borovčanin vezano za uvođenje mjera zabrane, kaže citiram "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠTENJA" čime sam konstatuje da je NEOVLAŠTENO, NEZAKONITO, NEUSTAVNO, sprovodio FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA, bez ikakvog pismenog sudskog rješenja, čime je činio konstantno krivično djelo "Samovlašće" i više drugih još i ozbiljnijih...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV ZA PRIMJENU I POŠTOVANJE ČLANOVA 191 I 192 ZOP-A

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
U ovom dopisu od velikog broja nezakonitih radnji i kršenja odredbi zakona izdvajam suštinski ključnu povredu suda a propisana obaveza je u članu 191 "Tok pretresa" stav : "(6) Ako okrivljeni ne prihvati odgovornost, sud će ga pozvati da iznese svoju odbranu, koju nije obavezan iznijeti, niti dati odgovor, kao ni dokaze". A istu temu obrađuje član 192 "Pravo stranaka na pretresu" stav "(1) Okrivljeni ima pravo da iznese svoju odbranu, ali nije obavezan da govori ili da iznosi dokaze".
Zakon je dakle ostavio pravo izbora okrivljenom da iznese svoju odbranu ili da uopšte ne govori niti bilo šta dokazuje. Naprotiv zakon ne ostavlja sudu mogućnost izbora jer ne piše "SUD MOŽE" nego jasno se propisuje "SUD ĆE GA POZVATI DA IZNESE SVOJU ODBRANU". Potpuno sam siguran da se ne radi o nedovoljnoj stručnosti nego o svjesnoj namjeri da se otmu moja prava kako bih se spriječio da govorim. Ostavljam sudu da ODMAH na početku nastavka pretresa ispravi tu nezakonitu diskriminaciju i da mi riječ ili ću ja lično, pred svjedocima u zapisnik ukazati na to i zahtijevati poštovanje prava.
Ovom prilikom dostavljam i dokumentaciju iz predmeta OJT Bijeljina T14 0 KTA 0017872 16 koju sam dobio dopisom od 20.07.2017. Radi se o TREĆEM krivičnom predmetu po kome me je RS, saslušavala dana 07.07.2017. neposredno pred pretres u ovom postupku što je klasični pokušaj pritiska, zastrašivanja, zbunjivanja, koji na mene ne djeluje. Za taj predmet tada nisam dobio zapisnik jer sam formalno saslušavan kao svjedok no jasno mi je bilo da je to trebao biti uvod u novu lažnu optužnicu za "Ugrožavanje sigurnosti" u kojoj učestvuje g. Borovčanin kao i prethodni put 2010-te.
S obzirom na odredbe ZKP-u i činjenicu da sam dobio materijal jasno je da od tog pokušaja neće biti ništa i da je plan g. Borovčanina propao. No materijal iz tog predmeta je direktno povezan sa ovim postupkom te tražim da se svi dokumenti uvrste kao dokaz koje ću i obrazložiti na pretresu a sada samo ukratko najbitnije veze:
Odgovor OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017. osim datuma pokazuje i ko je podnosilac prijave protiv mene. SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. je taj akt a u njemu se vidi da se želi "inicirati" radnja OJT i to tako da opisuje "prezentaciju uživo" - što su video snimci u ovom postupku. Potom se pominju agresivnost i "okončani postupci", što je laž no jedan od okončanih je onaj u kome je g. Borovčanin učestvovao u grupi lica koji su na ovakav način dostavili materijal i lažno me prijavili za "ugrožavanje sigurnosti". Završen je odlukom da nema elemenata ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela poslije 30 mjeseci istražnih radnji ekipe od više desetina ljudi. Ali taj predmet je kao posljedicu ostavio prava iz članova 23 i 27 Ustava RS, koja zahtijevam od RS. I sada najzanimljiviji pasus :
"S tim u vezi molimo vas da protiv istog pobudite krivično djelo i da od suda tražite da naloži njegov psihijatrijski pregled kao i da se istom paralelno s tim izrekne mjera zabrane."
Ovde g. Borovčanin daje instrukcije tužilaštva da me optuže za NEKO krivično djelo, da sam očito potpuni LUDAK, zato što zahtijevam primjenu članova iz Ustava RS i potenciram završni dio DA SE IZREKNE MJERA ZABRANE.
Podsjećam da g. Borovčanin već 8 godina primjenjuje tu mjeru zabrane i to ne samo za mene nego za sve srodnike djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo pokušava prikriti skupa sa saučesnicima. Na kraju je mnogo poštovani gospodin Borovčanin Danko još jednom istakao svije vrhunske ekspertske kvalitete iz oblasti psihijatrije, neurologije i psihologije napisavši da sa MOJA UPORNOST NE MOŽE PODVESTI POD NORMALNO PONAŠANJE.
I na kraju uvaženi g. Borovčanin vezano za uvođenje mjera zabrane, kaže citiram "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠTENJA" čime sam konstatuje da je NEOVLAŠTENO, NEZAKONITO, NEUSTAVNO, sprovodio FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA, bez ikakvog pismenog sudskog rješenja, čime je činio konstantno krivično djelo "Samovlašće" i više drugih još i ozbiljnijih.
U cjelom tekstu g. Borovčanin uopšte ne pominje nijedan od zahtjeva koje sam napisao u dopisu koji je i priložio kao dokaz moje "NEVIĐENE PSIHIČKE POREMEĆENOSTI" ne osporava osnov i zakonitost nego pokušava izmoliti od suda i tužilaštva da bar sada donesu kakvo takvo rješenje kojim bi opravdao svoje fašističke metode prethodnih 8 godina.
Kada ovako piše za OJT, potpuno je jasno da su instrukcije koje daje pripadnicima sudske policije još mnogo ekstremnije i da je događaj od 15.12.2016. iniciran naredbama koje Borovčanin izdaje ne obraćajući pažnju na moja upozorenja da ću se braniti od razbojničkog napada bilo koga u skladu sa relevantnim odredbama iz KZ-a i ustava. Ništa od ovoga nije navedeno u Zabilješci od 15.12.2016. koju je takođe diktirao g. Borovčanin, nego stoji besmislica "NIČIM IZAZVAN". Na dnu dopisa za sudsku policiju nalazi se popis priloga a to su Zahtjevi od 15.07.2016. za MUP, OJT Bijeljina, Osnovni i Okružni sud.
To su dakle dokumenti koji su direktno povezani sa danom 15.12.2016. a pominju se u zabilješci kao "žalbe i urgencije". Osim njih sada dostavljam i dopis Komande sudske policije iz Banjaluke od 28.04.2015. kojim se upućujem na obraćanje tužilaštvu prije spornog događaja te "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" nastalo neposredno poslije. Iz svega se vidi da je posljedica i cilj fašističke naredbe za koju sada priznaje da nema ovlaštenja bio da se spriječi dostava informacije o predmetu koji dokazuje više krivičnih djela za šta je odgovoran g. Borovčanin, onaj isti koji bi sada da upravlja i ovim postupkom i dostavlja smišljeno snimke dalje kamere da bi prikrio neke detalje koji su se odigrali. I na kraju onako "nebitno" prilažem materijal o čemu je trebalo da svjedoči inspektor Bojan Maksimović a to je "Otpust iz bolnice 17.12.2012." za moga oca koji je umro poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka, te je nestala kompletna istorija bolesti. 4 i po godine istrage organi RS, ne mogu da pronađu odgovorne. U tom slučaju su formirani predmeti pred OJT Bijeljina i Banjaluka "T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12" i naravno pošto mi je zabranjen pristup u OJT Bijeljina tretmanom za koji g. Borovčanin kaže da nema ovlaštenja. Pozvali su me iz OJT Banjaluka da dostavim dodatne informacije preko CJB Bijeljina.
Sve u svemu prema g. Borovčaninu ja godinama "neosnovano" ometam njegov mir a istovremeno je smrt moga oca pod istragom skoro 5 godina, jedan predmet privatno vlasništvo je u posjedu RS, drugi predmet je uklonjen sa ubijene djevojčice, presječenog kaiša, opran benzinom a o tome RS, "nema pojma", podatke o otvaranju računara i nadzoru koji je vršila nada mnom mi se i dalje uskraćuju.
NEMAM NIŠTA PROTIV DA SE UTVRDE MOJE PSIHIČKE SPOSOBNOSTI I G. BOROVČANINA KAO I KRIVIČNA ODGOVORNOST SVAKOGA ZA OVO RAZBOJNIŠTVO KOJE SAM OPISAO A SAMO JE DIO DOKAZA KOJE IMAM.
Na kraju ističem da ja nisam dužan dostavljati dokaze o "POČINJENOM PREKRŠAJU" kako je navedeno u rješenju sa pretresa od 07.07.2017. nego oslobađajući materijal i to kako sam napisao koji dokazuje kršenje prava, nužnu odbranu i krajnju nuždu, te tražim da mi se omogući obrazlaganje svih dokaza koje sam predložio i povezivanje sa temom jer je dio materijala vezan direktno za događaj, dio za raniji period a dio dokazuje nelegimitet kako RS, tako i njenog predsjednika i svih organa uključujući i ovaj sud. Naravno najavljujem i da ću pokrenuti pitanje kršanja mojih prava zbog ignorisanja skoro svih zahtijeva i prijedloga počev od tonskog snimanja i predmeta Prekršajnog suda o kojima sud nije doneo nikakvu odluku jer moji podnesci i dokazi za sudiju Sekulić, citiram "NE POSTOJE"...

PRILOZI

Dokumenti iz T14 0 KTA 0017872 16
Sudska policija 28.04.2015.
Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3
Otpust iz bolnice 17.12.2012.
Poziv u CJB za 03.03.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

24.07.2017.

DOSTAVA SLIKA IZ VIDEO SNIMAKA U PREDMETU 80 1 PR 082502 17 PR

SUDSKA POLICIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA INCIDENT - NAČELNIK BOROVČANIN, DOSTAVIO JE SUDU SNIMKE NAČINJENE DALJOM KAMEROM, KAKO BI U VELIKOM PROCENTU ONEMOGUĆIO REPRODUKCIJU I PREGLED DOGAĐAJA.
Ja sam i iz dostavljenih snimaka izdvojio dovoljno da dokažem kriminalne radnje koje je naredio Borovčanin ali u nastavku očekujem od suda da zatraži pismeno objašnjanje od načelnika OCSP-e Bijeljina zašto je umjesto snimaka bliže kamere dostavio snimke kamere sa koje se događaj mnogo slabije vidi ???


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

DOSTAVA SLIKA IZ VIDEO SNIMKA U PREDMETU 80 1 Pr 082502 17

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Na prethodnom pretresu sam predložio da se kao svjedok ispita Mitrović Jovica, IKT Okružnog suda koji bi pojasnio prisutnima, stranama u postupku i sudu, šta mi to u stvari gledamo ???
S obzirom da je moj prijedlog odbijen, poslije analize snimaka obavještavam vas o sledećem:
Razmak od 9 minuta između prvog i drugog snimka je zbog toga što se u to vrijeme nisam nalazio u prizemlju a za "sjeckanje" narednih dešavanja u 3 snimka nema logičkog objašnjenja osim ako se memorisanje vrši automatski u intervalima od po 3 minute. No najbitnije pitanje, zbog čega je za vrijeme od 3 minuta, sačinjen snimak od svega 7 sekundi je relevantno i za odlučivanje suda i za strane u postupku. Naime prema strukturi snimka ispostavlja se da kamere snimaju po jednu sliku svake sekunde što je za 3 minuta, (60*3) ukupno 180 slika. Od toga se kreira video zapis koji plejeri reprodukuju brzinom od 25 slika u sekundi, što je 180/25, oko 7 sekundi.
Dakle slike, (frejmovi) koje smo gledali su snimci u razmacima od 1 sekunde. Uvjeren sam skoro stopostotno u istinitost ovog opisa no mnogo bi bolje bilo da je ove tehničke detalje izložio stručnjak suda. Ali prije nastavka opisa skrećem pažnju na veoma važan detalj.
SUDSKA POLICIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA INCIDENT - NAČELNIK BOROVČANIN, DOSTAVIO JE SUDU SNIMKE NAČINJENE DALJOM KAMEROM, KAKO BI U VELIKOM PROCENTU ONEMOGUĆIO REPRODUKCIJU I PREGLED DOGAĐAJA.
Na disku koji prilažem između ostalog nalazi se snimak prizemlja gdje su vidljive kamere video nadzora uokvirene elipsama i to bliža "KAMERA 1" te mnogo dalja "KAMERA 2". Dalja kamera koju sam označio brojem 2 postavljenja je tako da snima pojas između prizemlja i 1. sprata, a snimak koji smo gledali je iz zone koje mnogo bolje "vidi" kamera 1. Na dnu priloga je jedan od snimaka načinjenih kamerom 2 a u donjem desnom uglu se vidi dio stepeništa i ograde. Kamera 1 se nalazi bliže ulazu i nikako ne može prikazati u istom kadru ulazna vrata i stepenište koje je iza nje !!!???
Ja sam i iz dostavljenih snimaka izdvojio dovoljno da dokažem kriminalne radnje koje je naredio Borovčanin ali u nastavku očekujem od suda da zatraži pismeno objašnjanje od načelnika OCSP-e Bijeljina zašto je umjesto snimaka bliže kamere dostavio snimke kamere sa koje se događaj mnogo slabije vidi ???
Sami snimci su rađeni u avi formatu sa rijetkim mpg4 video kodekom, te uz originalne snimke video nadzora dostavljam i 4 snimka nastala konverzijom istih te SVE slike, (frejmove) ekstraktovane iz njih. Konvertovane snimke sam imenovao kao "Snimak 1 - 4) a slike iz njih su u odgovarajućim folderima numerisane redom, primjer "Snimak 03 - 000" kao početni iz trećeg video zapisa sve do završnog "Snimak 03 - 177". U folderu "Snimak mix" su sve slike iz sva 4 video snimka te je moguće pratiti prelaz između recimo snimka 2 na snimak 3.
Sud će moći pratiti na računaru tok ispitivanja i po potrebi postavljati pitanja i ako smatra da je potrebno zbog jasnoće predočiti svjedoku određenu sliku na monitoru a za šta nije više potrebna pomoć nekog stručnjaka.
Uz ovaj dopis prilažem i zapisnike MUP-a i predlažem ih kao dokaz a vezane za istražne radnje protiv mene i to "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." broj "15-02/1-193/17" i "Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017." broj "15-02/1-195/17". Radi se o istražnim radnjama koje je naložilo OJT Istočno Sarajevo a materijal iz tih predmeta je povezan ili može uticati i na ovaj postupak.
Prvo, što se tiče "Povrede ugleda suda" svaki sudija koji je ili bi mogao svjedočiti u drugim postupcima treba da se izuzme iz svakog predmeta gdje bi mogao da odlučuje subjektivno te recimo "DA ME UNAPRIJED PRIJE BILO KAKVE DOKAZNE RADNJE OGLASI I OPISUJE KRIVIM".
Predmet po optužbi za "neovlašteno tonsko snimanje" je direktno povezan sa događajem od 15.12.2016. jer je osoba Stjepanović koja je akter krivičnog predmeta naložila Borovčanin Danku, prema njegovom priznanju i izjavama drugih pripadnika sudske policije da mi ne dozvoli pristup i da je VIŠE NIKADA NE OBAVJEŠTAVA O MOJIM DOLASCIMA.
Podsjećam da posjedujem predmet koji sam predočio i ovom sudu, materijalni dokaz više krivičnih djela a sve potkrijepljeno dokumentacijom Osnovnog suda u Bijeljini, OJT Bijeljina i MUP-a. Iz opisa krivičnog djela za koje se optužujem vidljivo je da se radi o mojim pokušajima da podnesem USMENU KRIVIČNU PRIJAVU, vezano za dokaze koje imam a to osoba Stjepanović Danica odbija te odmah potom se izdaje naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo čije je ubistvo Stjepanović pokušala da prikrije kao i krijumčarenje narkotika i pljačku preko Bobar grupe koja je bila u toku.
Iz priloga "Postupanje tuzioca" vidljivo je da sam ja u stvari podneo krivičnu prijavu i dostavio disk sa snimkom čak mjesec i po ranije, 08.08.2014. nego što u zapisniku piše da je načinjen te bi se dalo zaključiti da sam osmislio kompletan razgovor mnogo prije a onda kako se navodi "USMJERAVAO" osobu Stjepanovič da izgovara riječi koje sam zamislio uključujući i završni komentar da se slaže s mojom konstatacijom da je saučesnik ubistva.
Ako se vidi da je snimak načinjen prije 24.09.2014. iz priloga se ne vidi kada stvarno jeste iako se može zaključiti de je u pitanju period kada je Stjepanović kao vršila neke istražne radnje što je bilo još 2009-te. Prema odredbama KZ-a čak i da postoje elementi krivičnog djela a nema ih ni po stavu jedan jer snimam svoje razgovore i izjave meni namjenjene ni po stavu 2, jer nije namjera zloupotrebe nego dokazivanje krivičnih djela i diskriminacije.
Kako je moguće da nadležni tužilac u ovom krivičnom predmetu previdi ove činjenice ???
TAKO JER JE PREDMET SAMO ZAMKA ZA STJEPANOVIČ DANICU, KOJA ĆE U TIM OKOLNOSTIMA BITI LEGALNO I LAGANO SASLUŠANA U SVOJSTVU SVJEDOKA A NJENA IZJAVA I PRIZNANJE O AUTENTIČNOSTI ĆE BITI DOKAZ U POSTUPKU PROTIV NJE ZA MNOGO OZBILJNIJA KRIVIČNA DJELA.
No za ovaj predmet, (80 1 Pr 082502 17 Pr) sada je bitno da je navodni prekršaj u stvari brutalni fašistički i razbojnički napad na mene i moja prava od strane sudske policije koja je zloupotrijebljena nezakonitim naredbama osmišljenim od strane Stejepanović i Borovčanina te očekujem da sve takozvane dokaze protiv mene sud odbaci jer su posljedica više nezakonitih radnji koje sam opisivao, koje ću ponoviti i dokazati a u pitanju je udar na privatno vlasništvo, (pravo na imovinu) te prava garantovana Ustavom RS, članovi 16, 23, 27, 48, pa i 32.
Podsjećam da je moj prijedlog da se presluša audio snimak "Borovčanin.mp3" odbijen pod izgovorom da je nezakonito pribavljen te shodno tome tražim da sud zauzme identičan pristup jer je naredba kojom se sankcioniše grupacija ljudi prema krvnom srodstvu, (sa ubijenom osmogodišnjom djevojčicom) ne samo nezakonita, ne samo diskriminatorska ne samo pravno nemoguća nego najočigledniji primjer fašizma.
U SUPROTNOM SUD JE OBAVEZAN DA TAKVU NEREDBU OGLASI ZAKONITIM I NORMALNOM U RS I BIH...

PRILOZI

Kamere u zgradi
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017
Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017
Postupanje tuzioca - krivična prijava
Disk sa slikama video snimaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 08/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-